שם הכותב: תאריך: 30 מרץ 2014

מעבר משווי הוגן לשווי מאזני

 

ביום 01.01.06 רכשה חברה א׳ 1200 מניות בחברה ב׳.

ההון העצמי של חברה ב׳ ליום ביצוע ההשקעה היה:

הון מניות 12,000 מניות בנות 2 ש״ח כ״א    24,000

עודפים                    51,000

סה״כ הון עצמי:                75,000

 

רווחי 2006            30,000 ש״ח

רווחי 2007            60,000 ש״ח

כל הרווחים בחברה מתפלגים בצורה אחידה על פני החודשים.

 

ביום01/07/07 רכשה חברה א׳ 2400 מניות נוספות בחברה ב׳.

הפרש מקורי מיוחס כדלקמן:

נתון ערך בספרים שווי שוק
מלאי 20,000 25,000
מכונה 40,000 50,000

המכונה נרכשה בחברה ב׳ ביום 01.01.05 ואורך חייה 5 שנים.

המלאי בחברה ב׳ נמכר עד סוף השנה.

 

להלן שערי המניות:

01.01.06            8

31.12.06            12

01.07.07            20

31.12.07            24

 

 

נדרש:

 1. פקודות יומן
 2. שחזור חשבון השקעה
 3. השוואה להון עצמי ליום 31.12.07

 

2006:

01.01.06

לחובההשקעה בחברה ב׳ 9,600

    לזכותעו״ש בנק 9,600

 

31.12.06

לחובההשקעה בחברה ב׳ 4,800

    לזכותהכנסות משיערוך 4,800

 

שחזור חן השקעה:

01.01.06        9,600

הכנסות משיערוך    4,800

סה״כ:            14,400

 

2007:

01.07.07

לחובההשקעה בחברה ב׳ 9,600

    לזכותהכנסות משיערוך 9,600

 

לחובההשקעה בחברה ב׳ 48,000

    לזכותעו״ש בנק 48,000

 

יתרת חן השקעה ליום המעבר משווי הוגן לשווי מאזני: 72,000

בניכוי חלקי שווי:                    (40,500) 30%*135,000 (הון עצמי חברה ב׳)

הפרש מקורי:                        31,500

מתוך ההפרש המקורי:

מיוחס למלאי:        1,200        (יופחת עד סוף השנה)

מיוחס למכונה:        3,000        (יופחת במשך 2.5 שנים)

מוניטין:        27,300        (לא יופחת)

 

חישוב מכונה: 3000/2.5=1200

חצי שנה: 1200*0.5=600

 

לחובתהשקעה בחברה ב׳ 7,200 =600-1200 -30%*30,000

    לזכותרווחי אקוויטי 7,200

 

שחזור חן השקעה:

יתרת חן השקעה ליום 01.07.07        72,000

רווחי אקוויטי                7,200

יתרת חן השקעה ביום 31.12.07:        79,200

 

השוואה להון עצמי חברה ב׳:

הון עצמי 01.07.07        135,000

רווחי 07.07-12.07        30,000

סה״כ הון עצמי            165,000

חלקי בשווי 30%        49,500

הפרש מכונה            2400

הפרש מוניטין            27,300

סה״כ:                79,200

 

המשך שאלה:

 1. רווחי שנת 2008 בחברה ב׳ 40,000 ש״ח.
 2. דיבידנד שהוכרז ושולם בחברה ב׳ ביום 31.12.08 הסתכם ב20,000 ש״ח.
 3. רווחי שנת 2009 (מתפלגים בצורה אחידה) 80,000 ש״ח.
 4. ביום 01.07.09 רכשה חברה א׳ 10% נוספים בחברה ב׳. סכום ששולם 26,500.

הפרש מקורי, אם קיים, מיוחס לכלי רכב שנרכש ביום 01.01.08 ואורך חייו שנתיים.

 

נדרש:

 1. פקודות יומן
 2. שחזור חן השקעה
 3. השוואה להון עצמי

 

2008:

31.12.08

לחובההשקעה בחברה ב׳ 10,800 3,000/2.5 -40,000*30%

    לזכותרווחי אקוויטי 10,800

 

לחובהעו״ש בנק 6,000 20,000*30%

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 6,000

 

שחזור חן השקעה:

01.01.08        79,200

רווחי אקוויטי        10,800

חלוקת דיבידנד        (6,000)

סה״כ:            84,000

 

2009:

01.07.09

לחובההשקעה בחברה ב׳ 11,400 600 -40,000*30%

    לזכותרווחי אקוויטי 11,400

 

לחובההשקעה בחברה ב׳ 26,500

    לזכותעו״ש בנק 26,500

 

חישוב הפרש מקורי:

סכום ששולם        26,500

חלקי בשווי        22,500

הפרש מקורי:        4,000

 

31.12.09

לחובההשקעה בחברה ב׳ 14,400 1000 – 600 -40%*40,000

    לזכותרווחי אקוויטי

 

שחזור חן השקעה:

01.01.09        84,000

רווחי 1-6.09        11,400

רווחי 7-12.09        14,400

השקעה        26,500

סה״כ:            136,300

 

שחזור הון עצמי:

הון עצמי 01.01.08    165,000

רווחי 2008        40,000

דיבידנד 2008        (20,000)

רווחי 2009        80,000

סה״כ:            265,000

חלקי בשווי:        106,000

הפרש מוניטין:        27,300

הפרש מכונית:        3,000

סה״כ:            136,300

 

 

רווחי שנת 2010 הסתכמו ב50,000 ש״ח.

ביום 31.12.10 חברה א׳ מימשה 25% מהשקעתה בחברה ב׳ תמורת סכום של 80,000 ש״ח.

 

נדרש:

 1. פקודות יומן
 2. שחזור חן השקעה
 3. השוואה להון עצמי

 

לחובת השקעה 18,000 2000- 50,000*40%

    לזכות רווחי אקוויטי 18,000

 

יתרת חן השקעה ליום 31.12.10: 154,300 = 136,300+18,000

 

מכירת ההשקעה:

 

154,300    40%

115,725    30%

 

לחובהעו״ש בנק 80,000

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 38,575

    לזכותרווח הון ממימוש השקעה 41,425

 

שחזור חן השקעה:

יתרת חן השקעה ליום 31.12.10    154,300

מימוש השקעה 31.12.10        (38,575)

יתרת חן השקעה:        115,725

 

השוואה להון עצמי:

הון עצמי 31.12.09            265,000

רווחי 2010                50,000

סה״כ:                    315,000

חלקי בשווי 30%                94,500

הפרש מוניטין:                20,475 (מעודכן ל30%)

הפרש מכונית:                750___

סה״כ:                    115,725

 

לצילום השיעור9 − שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים