שם הכותב: תאריך: 14 מאי 2014

שיעור 6 – 24/3/14

דוגמה חברת סהר בע"מ וחברת אלה בע"מ (עמוד 2 בחוברת קורס)

מאזנים נפרדים של סהר ואלה מיד לאחר רכישה –

במאזן סהר ישנו shifting בין מזומן לחשבון השקעה.

במאזן אלה אין שינוי, העסקה בוצעה עם בעלי המניות של אלה.

31.12.06 מועד רכישת השליטה

יתרות רלוונטיות למאוחד

אגדיל את הנכסים וההתחייבויות המזוהים לשווים ההוגן.

31.12.06 פקודת איחוד למאזן למועד הרכישה כיציאה ממאזן מצרפי

מקוצרת

ארוכה

חישוב הרווח המאוחד

פקודת יומן לאיחוד רווח והפסד – יציאה מרווח והפסד מצרפי

31.12.07יתרות רלוונטיות למאוחד

31.12.07 פקודת איחוד למאזן למועד הרכישה כיציאה ממאזן מצרפי

מקוצרת

למעשה, בעודפים של חברת אלה ל-31.12.07 – 1,800 מורכבים מ-400 ממועד הרכישה ו-1,400 רווח השנה. לנקודת ראות המאוחד אנו רוצים לקחת רק 685. לכן נוסיף ל-400 ממועד הרכישה את הפחתת ע"ע ע"ס 715 ונקבל את יתרת העודפים המצרפית – 1,115 ₪.

ארוכה

זכויות שאינן מקנות שליטה – זשמ"ש

מדובר למעשה בזכויות המיעוט. כאשר מתקיימת שליטה, אך החברה הבת היא לא בבעלות מלאה של החברה האם, התפיסה היא שהחברה האם עדיין שולטת באופן מלא על הנכסים ועל ההתחייבויות של החברה הבת. לפיכך, יש לכלול אותם באופן מלא בדוחות הכספיים המאוחדים. במקרים האלו, יינתן ביטוי בסעיף אחד במאזן לזכויות של יתר בעלי המניות של החברה הבת. אלו הם בעלי מניות המיעוט. בסעיף זה ניתן ביטוי לזכויות שלהן בנכסים בהתחייבויות, ברווחים או בהפסדים של החברה הבת.

זכויות המיעוט הם אינם בגדר התחייבות שהרי הן לא מייצגות שום מחויבות של הקבוצה להעברת הטבות כלכליות עבורם בעתיד אלא מהוות חלק מההון של היחידה הכלכלית האחת. לפיכך, בהון של היחידה הכלכלית האחת (המאוחדת) מעתה ייכללו 2 בלי מניות – האחד הוא השולטת והשני הוא המיעוט. זכויות המיעוט יוצגו בס' נפרד בהון העצמי המאוחד תוך הבחנה מההון העצמי של החברה האם. לאור הצגה זו, כבר במועד הרכישה ישנו גידול בהון העצמי – כלומר בעת רכישת 100% שליטה ההון העצמי במאוחד יהיה אך ורק שלהם ואילו ברכישת שליטה של פחות מ-100% ההון העצמי במאוחד יהיה ההון העצמי של החברה האם בתוספת זכויות המיעוט (כבעל מניות נוסף). באופן עקבי, חלק המיעוט ברווח / הפסד איננו בגדר הוצאה או הכנסה אלא הוא מייצג הקצאה של רווח או ההפסד המאוחד לבעלי מניות המיעוט.

קיימות 2 חלופות למדידת הזשמ"ש בדוחות המאוחדים:

  1. שווי הוגן (שווי הוגן מלא) – במועד השגת השליטה, הזשמ"ש נמדד בשווי הוגן אשר נקבע על בסיס מחיר השוק של המניות שמוחזקות על ידו (אם המחירים אינם זמינים, ניתן להשתמש בטכניקות הערכה שונות – לא בקורס). התוצאה היא שהמוניטין במאזן המאוחד מייצג את מלוא המוניטין של החברה הבת. כלומר, לא רק המוניטין שהחברה האם שילמה בעדו, אלא גם מוניטין המיוחס למיעוט שלא בהכרח שולם עבורו. למעשה, מחשבים ומציגים מוניטין גם למיעוט בדוח המאוחד.

    המוניטין המשויך למיעוט עשוי להיות שונה מזה שנגזר מהמוניטין של החברה האם, היות וייתכן שבמוניטין של החברה האם כלולה בדרך פרמיית שליטה. כך לדוגמה אם חברה א' רוכשת 70% מהון המניות של ב' תמורת 700,000 ₪ אין זה בהכרח שיתר ה-30% שווים 300,000 ₪, כי ייתכן שבמחיר ששולם עבור ה-70% מהמניות כלול פרמיית שליטה. לכן, לא ניתן יהיה לגזור בהכרח את מוניטין המיעוט על ידי ערך משולש ממוניטין החברה האם.

  2. מדידה לפי שווי נכסים והתחייבויות מזוהים (שווי הוגן חלקי) – מדידת הזשמ"ש תיעשה לפי חלקם של המיעוט בשווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות המזוהים נטו. התוצאה היא שהמוניטין במאזן המאוחד מייצג רק את חלקה של החברה האם ולמיעוט לא מייחסים מוניטין.

טיפול בזשמ"ש בתקופות עוקבות

רווח והפסד – חלק המיעוט ברווח של החברה הבת מחושב כמכפלה של אחוז המיעוט והרווח המתוקן של הבת (כלומר, לאחר הפחתת עודפי העלות).

מאזן תקופות עוקבות – זשמ"ש בכל תאריך חתך יהיו –


זשמ"ש שלילי

כאשר החברה הבת צוברת הפסדים (גירעון בהון) הזשמ"ש יוצגו בסכום שלילי, כלומר הטיפול בין אם ההון העצמי של הבת חיובי ובין אם הוא שלילי יהיה זהה לחלוטין.

דוגמה (עמוד 9 חוברת קורס)

חישוב מוניטין במועד הרכישה

חישוב המוניטין למיעוט

זשמ"ש 31.12.07

במועד הרכישה פקודת היומן לאיחוד המאזן כיציאה ממאזן מצרפי


רווח מאוחד

פקודת איחוד ליציאה מרווח / הפסד מצרפי

זשמ"ש 31.12.08

הניחו שההון העצמי של החברה האם ל-31.12.07 הינו 500 הון מניות, 200 עודפים. מהי יתרת העודפים במאזן המאוחד ליום 31.12.08?

יתרת עודפים במאוחד 31.12.08


דוח על השינויים 31.12.07

במאזן המאוחד:

מוניטין 25

השקעה 0

הון מניות (האם) 500

עודפים (האם) 928

31.12.08 פקודת איחוד – יציאה ממאזן מצרפי

הון עצמי 31.12.08שבע × 8 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים