שם הכותב: תאריך: 17 נובמבר 2013

שיעור 6 – 17/11/2013
כאשר עלויות ישירות ראשוניות אצל המחכיר מתהוות בחכירה פיננסית ישירה הרי הן נכללות במדידה לראשונה של החייבים בגין החכירה המימונית ומקטינות את סכום ההכנסה שמוכר לאורך תקופת החכירה. שיעור הריבית הגלום בחכירה מביא בחשבון את קיומן של עלויות תוספתיות ועל כן אין צורך להוסיף אותן באופן נפרד.


כאשר העלויות הישירות מתהוות אצל מחכירים שהם יצרנים / יבואנים, העלויות אינן כלולות בהגדרת עלויות ישירות ראשוניות על פי התקן. עלויות כאלה יוכרו כהוצאה בדוח רווח והפסד כבר ביום החכירה זאת על מנת להקביל בין הכנסות לבין עלויות כיוון שהרווח המסחרי בגין החכירה מוכר בספרים כבר ביום החכירה. עניין ערך גרט רלוונטי כאשר הנכס חוזר מהחוכר אל המחכיר (סעיפים ג' או ד').

דוגמה:
חברה א' עוסקת בשיווק ומכירה של מכונות. חברה א' החכירה מכונה לחברה ב' ב-01.01.2004. חברה א' רוכשת את המכונות למלאי בעלות של 35,000 ₪. תקופת החכירה היא 5 שנים החל מה-01.01.2004. אורך החיים השימושיים של המכונה ביום החכירה הוא 5 שנים. שיעור הריבית הגלומה בחכירה 10% וידועה גם לחוכר. החוכר ישלם 5 תשלומים שנתיים שווים בתום כל שנה החל מיום 31.12.2004 וסך של 10,000 ₪ כל אחד. ביום 31.12.2008 התברר כי השווי ההוגן של הנכס הוא 6,000 ₪ בלבד. ערך הגרט הוערך ביום החכירה בסך של 10,000 ₪.

נדרש –

 1. סיווג החכירה.
 2. פקודות יומן בשנת 2004 ובשנת 2008 תחת 2 ההנחות הבאות:
 3. ערך הגרט מובטח.
 4. ערך הגרט אינו מובטח.


התקן מגדיר חכירה מסוג "מכירות":

ההכנסות ממכירות הן השווי ההוגן של הנכס או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימאליים שהוא מחושב לפי הריבית הגלומה בחכירה כנמוך שבין שניהם.
עלות המכר – העלות / הערך בספרים בניכוי ערך נוכחי של שייר לא מובטח.הטיפול החשבונאי בחכירה תפעולית

 1. ספרי החוכר – כאשר עסקת החכירה לא מעבירה את כל הסיכונים והתשואות מהמחכיר לחוכר, אזי מדובר בחכירה תפעולית. חכירה אשר לא עומדת באחד מ-4 התנאים (א' – ד') תסווג כחכירה תפעולית. חכירה תפעולית יכולה להיות גם אצל המחכיר גם כאשר הוא עומד באחד מהתנאים (א' – ד') אך לא עומד בשני התנאים המצטברים הנוספים:
  1. אומדן סיכויי הגבייה הוא סביר, כלומר גבייה בטוחה של תשלומי החכירה.
  2. לא קיימת אי וודאות לגבי עלויות נוספות אשר עלולות לחול על המחכיר מבלי שיקבל פיצוי בגינן מהחוכר.

  תשלומי החכירה יירשמו כהוצאה על פני תקופת החכירה (בדרך כלל על בסיס קו ישר, אלא אם קיים בסיס שיטתי אחר שמתאים יותר). כמובן שהעיקרון של בסיס צבירה חל על ההוצאות הנ"ל.


  החוכר לא רושם את הנכס בספריו ובהתאם גם לא רושם הוצאות פחת. תשלומים בגין החכירה לא יכללו הוצאות כמו ביטוח, אחזקה וכיוצ"ב.

  עלויות ישירות התחלתיות שנגרמו במהלך ארגון העסקה ייזקפו כהוצאות מראש ויוכרו על פני תקופת החכירה.

 2. ספרי המחכיר – נכסים המוחכרים בחכירה תפעולית ימשיכו להיות מוצגים במאזן המחכיר. הכנסות מהחכירה יוכרו בדרך כלל על בסיס קו ישר לאורך תקופת החכירה אלא אם קיים בסיס שיטתי מתאים יותר.


    נקודות נוספות:

 • הפחתת הנכסים בספרי המחכיר תהיה עקבית עם שאר הנכסים בני הפחת שבבעלות המחכיר.
 • מחכיר שהוא יצרן או יבואן, לא יכיר ברווח המסחרי מהמכירה לגבי עסקת חכירה תפעולית מכיוון שעסקה זו אינה מהווה מכירה.
 • עלויות ישירות התחלתיות שנגרמו במהלך תחילת העסקה יירשמו כהוצאות מראש ויופחתו לאורך תקופת החכירה.

 הטיפול בתמריצים שמספק המחכיר לחוכר בחכירה תפעולית

פרשנות SIC15 בדבר תמריצים קובעת כי כל התמריצים בגין הסכם לחכירה תפעולית יוכרו כחלק בלתי נפרד (כלומר, בניכוי) מהתמורה נטו שהוסכם עליה, תמורת השימוש בנכס המוחכר, מבלי להתחשב במהות התמריץ, בצורתו או בעיתוי התשלומים. כפועל יוצא, הטיפול החשבונאי בדוחות הכספיים הוא כדלקמן:

ספרי המחכיר – המחכיר יכיר בעלות המצרפית של התמריצים כהקטנה של ההכנסות מדמי החכירה על פני תקופת החכירה על בסיס קו ישר אלא אם כן שיטה אחרת מתאימה יותר.

ספרי החוכר – החוכר יכיר בהטבה המצרפית מהתמריצים כהקטנת הוצאות דמי החכירה, על פני תקופת החכירה על בסיס קו ישר אלא אם כן שיטה אחרת מתאימה יותר.

 דוגמה:

חברה א' חוכרת מחברה ב' בחכירה תפעולית רכב לתקופה של 36 חודשים. במחצית השנה הראשונה לא נדרשת חברה א' לשלם דמי חכירה וב-30 החודשים הנותרים ישולם סכום חודשי של 1,000 ₪.

דוגמה:

ב-01.01.2010 חברה א' מחכירה מכונה לחברה ב' לתקופה של 8 שנים. העלות של המכונה בספרי א' היא 20,000 ₪. התשלום הקבוע הוא 7,500 ₪ אשר משולם בסוף כל שנה החל מה-31.12.2010. הריבית הגלומה בחכירה היא 6% וידועה גם לחוכר. ערך הגרט שהוערך ביום החכירה הוא 4,000 ₪ כאשר מתוכו 1,500 ₪ מובטח. אורך חיי הנכס במועד ההתקשרות בחכירה הוא 9 שנים.

נדרש –

 1. סיווג החכירה.
 2. יתרות מאזניות ל-31.12.2011.
 3. פקודות יומן לשנת 2012 וביום החכירה. 

לצילום התרגול6 − = שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים