שם הכותב: תאריך: 20 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 5

 

סיכום אג"ח

אג"ח הונפקה ב31.10.10 ומועדת לפירעון ביום 31.10.15.

ב31.12.10- זו לא שנה קלנדרית מבחינת סדרת האג"ח, כלומר זה לא תאריך שנופל בתוך סדרת אגרת החוב. לכן בסיטואציה כזו עלינו לחשב את כל החישובים למועד האחרון הקלנדרי הקרוב ביותר- במקרה שלנו 31.10.10. נבצע את כל החישובים כאילו אנו נמצאים בנקודה זו ואת התמורה שנקבל נגלגל קדימה על פי ריבית אפקטיבית (הריבית להיוון), ומהתוצאה ננטרל ריבית לשלם. אנחנו מנטרלים את הריבית לשלם כיוון שאנו כבר נותנים ביטוי לריבית הזו כהתחייבות במאזן. על פי עקרון הצבירה- ניתן ביטוי לאירועים כלכליים בין אם זרם המזומן או בין אם לא. הריבית הזו נצברה באותה התקופה ולכן עלינו לתת לה ביטוי בסוף שנה. כמו כן, נרשום אותה כריבית לשלם בצד ההתחייבויות במאזן. בחישוב NPV למועד התקופה האחרונה וכן גלגול הסכום קדימה תחייב אותנו לנטרל את הריבית לשלם. אם לא ננטרל אותה לכאורה נרשום אותה פעמיים בNPV וצד ההתחייבויות.

 

פתרון שאלה 7- שאלות פתוחות מהחוברת תרגילים- חברת נועם בע"מ

האג"ח צמודה לדולר, ריבית נקובה של 6% לשנה. המחזור של האג"ח הוא ה30.9. נחפש בתחילת השאלה את הפרטים הבסיסיים- ע.נ, מחזור האג"ח, ריבית נקובה וכו'.

 

*כדאי לסמן ציר זמן על מנת לעשות סדר בדברים.

0 30.9.10 600,000 ₪ ע.נ

צמודה $

6% נקובה

5% שוק

הוצאות הנפקה: 25,516

1 30.9.11 150,000

36,000

186,000
2 30.9.12 200,000

27,000

227,000
3 30.9.13 125,000

15,000

140,000
4 30.9.14 125,000

7,500

132,500

 

חישוב ריביות:

תאריך ריבית נקובה
30.9.11 600,000*6%=36,000
30.9.12 (600,000-150,000)*6%=27,000
30.9.13 (600,000-150,000-200,000)*6%=15,000
30.9.14 (600,000-150,000-200,000-125,000)*6%=7,500

 

186k/1.05+227k/1.05^2+140k/1.05^3+132.5k/1.05^4=612,984

 

NPV- תזרים מזומנים למועד ההנפקה= 612,984

נקזז הוצאות הנפקה:

612,984-25,516=587,468

 

נחפש IRR כאשר תזרים המזומנים הוא:

 1. (587,468)
 2. 186k
 3. 227k
 4. 140k
 5. 132.5k

Irr=7%

 

מאותו הרגע ואילך זו הריבית שתלווה אותנו בחישובים.

 

1. פקודות יומן למועד ההנפקה

חובה: מזומן 587,468

ניכיון 12,532

זכות: אג"ח 600,000

 

*יש לשים לב שתחילה היינו בפרמיה, אך בעקבות הוצאות ההנפקה בעצם עברנו לכאורה לניכיון. בפועל קיבלנו יותר כסף במועד ההנפקה, אך בגלל שהוצאות ההנפקה צריכות להתפרס לאורך כל חיי האג"ח בעצם ההוצאות הללו הביאו אותנו להנפקה כאמור בניכיון. (בעקבות עקרון ההקבלה).

 

2. יתרות האג"ח בספרי החברה ליום 31.12.11

נחשב לתאריך 30.9.11 ואז נגלגל קדימה. (נחשב על פי מחזור האג"ח ונגלגל עם ריבית אפקטיבית רלוונטית).

 

 1. נחשב NPV למועד 30.9.11

227k/1.07+140k/1.07^2+132.5k/1.07^3=442,590

 

 1. נגלגל את התוצאה ל31.12.11

442,590*(1.07^3/12)=450,140

 

 1. הצמדה רלוונטית לאיגרת החוב ($)

450,140*(3.8/3)=570,178

 

 1. ניטרול הריבית לשלם של 3 החודשים (בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת בלבד!)+הצמדה
 • ניתן לחשב את יתרת הקרן הבלתי מסולקת
 • ניתן לקחת את סכום הריבית הבא שעלינו לשלם ולקחת את החלק היחסי לחודשים הרלוונטיים.

   

600k-150k)*6%*3/12*(3.8/3)=8,550)

 

570,178-8,550=561,628

 

הצגה במאזן 31.12.11

 

אג"ח ע.נ (600k-150k)*(3.8/3)=570,000
ניכיון (8,372) P.N
אג"ח נטו 561,628
ריבית לשלם 8,550

 

3. פקודת היומן למועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב

 

NPV נומינלי

140k/1.07+132.5k/1.07^2=246,572

 

כולל הצמדה

246,572*(4/3)=328,762

 

הצגה במאזן רגע לפני פדיון מוקדם

אג"ח ע.נ (250k)*(4/3)=333,333
ניכיון (4,571) P.N
אג"ח נטו 328,762

 

תמורה למשקיעים:

140k/1.09+132.5k/1.09^2=239,963*(4/3)=319,951

 

חובה: אג"ח ע.נ 333,333

זכות: ניכיון 4,571

מזומן 319,951

רווח מפירעון מוקדם 8,812

 

*כדאי תמיד לעבוד על הנתונים הנומינליים ובסוף להצמיד לפי הצורך בכדי למנוע טעויות.

 

 

 

4. הוצאות המימון 31.12.12

 

בוצע פדיון של כלל האג"ח ב1.10.12, נבחן את הוצאות המימון עד מועד זה.

 

הוצאות ריבית לשלם מיתרת פתיחה עד 30.9.12:

הוצאות הריבית שנצברו אך מתייחסות רק להצמדה שנכונה ל31.12.11. המשקיע מצפה לקבל את ההצמדה לפי שער חליפין של מועד הפירעון המוקדם. לכן יש לתת ביטוי להצמדה של הריבית לשלם מוצמדת נכון לתאריך הפירעון.

8,550*(4/3.8-1)=450

 

ריבית עבור 30.9.12-1.1.12:

הכפלת הקרן הבלתי מסולקת כפול הריבית הנקובה וכן כפול החודשים הרלוונטיים פלוס הצמדה.

450k*6%*(9/12)*(4/3)=27,000

 

*ניתן לחשב יחד את כלל הריבית הרלוונטית:

450k*6%*4/3=36k

וכן לנטרל את הריבית לשלם של שלושת החודשים שקיימים ביתרת הפתיחה (ריבית לשלם):

36,000-8,550=27,450

 

הצמדת קרן אג"ח

הצמדת הקרן מהופעתה בספרים בפעם האחרונה ועד 30.12.12

 

450k*(3.8/3)(4/3.8-1)=30,000

 

הפחתת הצמדת ניכיון

P.N בין הניכיון להוצאות קודמות עד היום (ראה מטה).

4,571-8,372=3,801

 

רווח מפדיון מוקדם- 8,812

 

סה"כ- 52,440

 

31.12.11 30.9.12
ע.נ 570,000 333,333
ניכיון (8,371) (4,571)
אג"ח נטו 561,628 328,762
ריבית לשלם 8,550

 

הלוואה

יש למצוא את לוח הסילוקין של ההלוואה- לוח שפיצר

סכום ההלוואה: 319,951 צמודה למדד

תשלומים: 5

ריבית רבעונית: 8%/4=2%

 

Pv=319,951

N=5

I=2%

 

ולכן:

Pmt=67,880

 

לוח סילוקין נומינלי

מועד תשלום ע"ח ריבית ע"ח קרן סה"כ תשלום יתרת קרן
31.12.12 6,399 61,481 67,880 258,469

 

בעצם עבור שלושת החודשים נחשב הוצאות מימון מיום 1.10.12 עד יום 31.12.12 בגין ההלוואה:

 

הוצאות ריבית:

6,399*(120/118)=6,507

 

הצמדה של קרן ההלוואה:

319,951*(120/118-1)=5,423

 

סך הוצאות מימון בגין הלוואה לתקופה: 11,930

 

5. יתרת הלוואה בספרי החברה ליום 31.12.12

יש להציג את יתרת הקרן המוצמדת.

 

זמן קצר\חלויות שוטפות

258,469*(120/118)=262,850

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

 9 + שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים