שם הכותב: תאריך: 23 מרץ 2014

שינויים בשיעורי ההחזקה

 

  1. מעבר משיטת שווי הוגן לשיטת שווי מאזני.
  2. מעבר בתוך שיטת השווי המאזני (עלייה).
  3. מעבר בתוך שיטת השווי המאזני (ירידה).
  4. ירידה משווי מאזני לשווי הוגן.

 

מעבר משיטת שווי הוגן לשיטת שווי מאזני- שיטה ראשונה:

ביום 01/01/07 רכשה חברה א׳ 1,000 מניות מחברה ב׳. ההון העצמי של חברה ב׳ ליום ביצוע ההשקעה היה:

הון מניות    1,000 מניות-1 ש״ח ערך נקוב    10,000

עודפים                        90,000

סה״כ הון עצמי:                    100,000

 

ביום ב01/01/09 רכשה חברה א׳ 20% נוספים בחברה ב׳, תמורת תשלום של 50,000 ש״ח.

הפרש מקורי (במידה וקיים) מיוחס למכונה עם יתרת אורך חיים של 5 שנים.

 

שערי מניות:

01/01/07    12

31/12/07    15

31/12/08    20

01/01/09    20

 

רווחי חברה ב׳:

2007        20,000

2008        30,000

2009        50,000

 

שחזור חן השקעה:

01/01/07

לחובת השקעה 12,000

    לזכות עו״ש בנק 12,000

 

31/12/07

לחובת השקעה בחברה ב׳ 3,000

    לזכות הכנסות משיערוך 3,000

 

31/12/08

לחובת השקעה בחברה ב׳ 5,000

    לזכות הכנסות משיערוך 5,000

 

ביום 01/01/09 מתבצעת רכישה נוספת של 20%. כתוצאה מכך, החברה עוברת משיטת השווי ההוגן לשיטת השווי המאזני. חשבון ההשקעה עומד ערב העלייה על 20,000 ש״ח ובעקבות הרכישה הנוספת יעמוד על 70,000 ש״ח כתוצאה מפקודת היומן הנוספת:

לחובת השקעה בחברה ב׳ 50,000

    לזכות עו״ש בנק 50,000

 

ביום זה יש לחשב את ההפרש המקורי לראשונה. דרך החישוב:

יתרת חן השקעה ליום 01/01/09    70,000

בניכוי חלקי בשווי            45,000    (150,000*30%)

הפרש מקורי                25,000

 

ההפרש מיוחס למכונה עם יתרת אורך חיים של 5 שנים.

 

בשנת 2009 חברה ב׳ הרוויחה 50,000 ש״ח.

31/12/09

לחובת השקעה בחברה ב׳ 10,000 (5,000 -50,000*30%)

    לזכות רווחי אקוויטי 10,000

 

שחזור חן ההשקעה:

יתרת חן השקעה ליום 31/12/08    20,000

סכום ששולם 01/01/09        50,000

רווחי אקוויטי 31/12/09        10,000

יתרת חן השקעה ביום 31/12/09    80,000

 

השוואה להון עצמי חברה ב׳ ביום 31/12/09:

הון עצמי נתון 01/01/07        100,000

רווחי 2007                20,000

רווחי 2008                30,000

רווחי 2009                50,000

סה״כ הון עצמי:            200,000

 

חלקי בשווי:                60,000 (30%*200,000)

יתרת הפרש מקורי:            20,000

סה״כ:                    80,000

 

שינוי בתוך שיטת השווי המאזני- שיטה שנייה

כאשר מתבצע שינוי בתוך שיטת השווי יש לחשב הפרש מקורי רק על האחוז הנוסף שנרכש. ייתכן ש״ירוצו״ שני הפרשים מקוריים שונים משתי תקופות שונות.

 

דוגמה:

ביום 01/01/10 רכשה חברה א׳ 10% נוספים מחברה ב׳ (כעת 40%). הסכום ששולם הינו 24,000 ש״ח.

ההפרש מקורי מיוחס למלאי, והרווח ב2010 הסתכם ב40,000 ש״ח.

 

לחובת השקעה בחברה ב׳ 24,000

    לזכות עו״ש בנק 24,000

 

כעת חשבון ההשקעה עומד על 104,000 ש״ח.

 

חישוב הפרש מקורי בגין 10%:

סכום ששולם            24,000

חלקי בשווי            20,000

 

בגין הרכישה הנוספת ישנו הפרש מקורי שמיוחס למלאי בסך 4,000 ש״ח.

 

בתום שנת 2010 מתבצעת פקודת רווחי אקוויטי:

31/12/10

לחובת השקעה בחברה ב׳ 7,000 (4,000 -5,000 -40,000*40%)

    לזכות רווחי אקוויטי 7,000

 

שיחזור חן השקעה:

יתרת חן השקעה ליום 31/12/09    80,000

סכום ששולם 01/01/10        24,000

רווחי אקוויטי 31/12/10        7,000_

יתרת חן השקעה ביום 31/12/10    111,000

 

השוואה להון עצמי חברה ב׳ 31/12/10:

הון עצמי 31/12/09            200,000

רווח 2010                40,000

סה״כ:                    240,000

חלקי בשווי:                 96,000 (40%*240,000)

יתרת הפרש מקורי 1:            15,000

יתרת הפרש מקורי 2:            הופחת במלואו

סה״כ:                    111,000

 

מימוש השקעה- שיטה שלישית

מצב בו אנו יורדים באחוזי ההחזקה. סדר הפעולות הינו כדלקמן:

  1. עד ליום הירידה עובדים כרגיל.
  2. ביום הירידה מתבצעת פקודת מימוש:

לחובת- עו״ש בנק

    לזכות- השקעה

הPN הינו או רווח הון בזכות או הפסד הון בחובה.

ג. המשך הטיפול הינו כרגיל, אבל לפי חוקי ההחזקה החדשים.

 

המשך דוגמה:

ביום 01/01/11 מימשה חברה א׳ 25% מהשקעתה בחברה ב׳ (כלומר, מתוך ה40%), תמורת תקבול של 100,000 ש״ח. רווחי ב׳ בשנת 2011 הסתכמו ב60,000 ש״ח.

 

אופן חישוב יתרת חשבון ההשקעה לאחר המימוש:

40%        111,000

30%        PN

 

83,250- יתרת חשבון ההשקעה.

 

פקודת המימוש:

01/01/11

לחובת- עו״ש בנק 100,000

    לזכות השקעה 27,750

    לזכות רווח הון או רווח ממימוש השקעה בחברה ב׳ 72,250

 

ההפרש המקורי החדש לאחר ההפחתה:

כאשר חברה א׳ החזיקה ב40% מהמניות, ההפרש המקורי עמד על 15,000. כעת, משחברה א׳ מחזיקה 30% מהמניות יש להפחית את ההפרש המקורי ל11,250 (ניכוי של 10%).

המשך הפחתת ההפרש המקורי בגין המכונה יהיה לפי 11,250 במשך שלושת השנים הבאות.

 

יתרה נכון ל01/01/11:        111,000

מימוש השקעה 01/01/11:        (27,750)

רווחי אקוויטי:                14,250

יתרת חן השקעה ליום 31/12/11    97,500

 

השוואה להון העצמי 31/12/11

נתון 31/12/09                200,000

רווח 2010                40,000

רווח 2011                60,000

הון עצמי חברה ב׳ ליום 31/12/11    300,000

חלקי בשווי:                90,000 (30%*300,000)

יתרת הפרש מקורי:            7,500

סה״כ:                    97,500

 

דוגמה חדשה:

חברה א׳ רכשה 30% בחברה ב׳ תמורת תשלום של 50,000 ש״ח.

הון עצמי של חברה ב׳ ביום 01/01/08 (יום הרכישה) היה 100,000 ש״ח.

בספרי ב׳ מצוייה מכונה שערכה בספרים הינו 30,000 ושוויה בשוק הינו 42,000 ש״ח. יתרת אורך חיי המכונה הינה חמש שנים.

רווחי 2008        50,000 ש״ח

רווחי 2009        60,000 ש״ח

 

ביום 31/12/09 מימשה חברה א׳ 20% מהשקעתה בחברה ב׳ תמורת 50,000 ש״ח.

רווחי שנת 2010    100,000 ש״ח.

 

01/01/08

לחובת השקעה בחברה ב׳ 50,000

    לזכות עו״ש בנק 50,000

 

בדיקת הפרש מקורי:

סכום ששולם        50,000

חלקי בשווי        (30,000)

הפרש מקורי        20,000

 

מתוך ההפרש המקורי 3,600 מיוחס למכונה וההפרש (16,400) מיוחס למוניטין.

 

31/12/08

לחובת השקעה בחברה ב׳ 14,280(=15,000-720)

    לזכות רווחי אקוויטי 14,280

 

שחזור חן השקעה

01/01/08            50,000

31/12/08 רווחי אקוויטי    14,280

31/12/09 רווחי אקוויטי    17,280

יתרת חן השקעה:        81,650

 

השוואה להון עצמי 31/12/09:

הון עצמי 01/01/08        100,000

רווחי 2008            50,000

רווחי 2009            60,000

סה״כ                210,000

חלקי ברווחים:        63,000

יתרת מכונה:            2160

יתרת מוניטין            16,400

סה״כ:                81,560

 

מימוש ההשקעה:

30%        81,560

24%        65,248

הפרש:        16,312

 

לחובת עו״ש בנק 50,000

    לזכות השקעה בחברה ב׳ 16,312

    לזכות רווח הון 33,688

 

יתרת הפרש מקורי מכונה חדש להפחתה:     1,728

יתרת מוניטין חדש להפחתה:        13,120

 

 

שחזור חן השקעה:

01/01/08            50,000

31/12/08 רווחי אקוויטי    14,280

31/12/09 רווחי אקוויטי    17,280

יתרת חן השקעה:        81,560

מימוש השקעה 01/01/10    (16,312)

רווחי אקוויטי 31/12/10    23,424

יתרת חן השקעה        88,672

 

השוואה להון עצמי 31/12/09:

הון עצמי 31/12/09        210,000

רווחי 2010            100,000

סה״כ                310,000

חלקי ברווחים:        74,400

יתרת מכונה:            1,152

יתרת מוניטין            13,120

סה״כ:                88,672

שייך לנושאים: כללי


4 − אחד =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים