שם הכותב: תאריך: 10 נובמבר 2013

שיעור 5 – 10/11/13

דוגמה:

ב-01/01/10 נחתם הסכם חכירה לפיו החוכר ישלם 7 תשלומים בסוף כל שנה החל מיום 31/12/10 בסך 12,000 ₪ כל אחד. הריבית הגלומה בחכירה – 9% וידועה גם לחוכר. אורך החיים של הנכס ביום החכירה הינו 8 שנים. (תקופת החכירה היא 7 שנים).

נדרש-

 1. סיווג החכירה.
 2. רישום פקודות יומן משנת 2010.
 3. יתרות מאזניות ל-31/12/10.

פתרון:

א. סיווג חכירה:

תנאי 1 – לא מתקיים
תנאי 2 – לא מתקיים
תנאי 3 – מדובר בחכירה מימונית.
(אין צורך בתנאי 4 שכן מספיק שאחד מהתנאים מתקיים)

 ב. פקודות יומן:
01/01/2010

31/12/2010 


לפי תנאי ג' נפחית על פני תקופת החכירה.

תשלום
 

ג. יתרות מאזניות:

התחייבות: =BAL1 .

    ז"ק – חלויות שוטפות 7,155=PRN2.
    ז"א – 46,676=BAL2.

טיפול חשבונאי בחכירה מימונית – המשך–
 ב.ספרי מחכיר – הגדרות:

 1. השקעה ברוטו בחכירה / השקעה גולמית בחכירה – מדובר על סה"כ תשלומי החכירה המינימאליים מנקודת ראות המחכיר שבמילים אחרות, זהו הסכום המצרפי של:

  1. תשלומי חכירה מינימאליים.
  2. ערך שייר לא מובטח.

  השקעה נטו בחכירה / השקעה נקייה בחכירה – מדובר בהשקעה ברוטו בחכירה היא מהוונת על פי הריבית הגלומה בחכירה.

  כאשר לא קיים ערך שייר לא מובטח וכאשר החוכר יודע את הריבית הגלומה בחכירה, הרי שיש זהות מוחלטת בלוחות הסילוקין של החוכר והמחכיר.

  הכנסת ריבית שטרם הורווחה (רט"מ) – מדובר בהשקעה ברוטו בחכירה בניכוי השקעה נטו בחכירה. אם החוכר רשם קודם הוצאות ריבית הרי שהמחכיר ירשום הכנסות ריבית. רט"מ מהווה מעין הכנסות ריבית מראש אותן הוא לא יכול לממש כעת אלא רק בתום תקופת החכירה.

  הטיפול החשבונאי בספרי המחכיר – 2 סוגי חכירה מימונית:

  1. חכירה פיננסית ישירה – למחכיר הכנסות מימון בלבד שמוכרות על פני תקופת החכירה.

   ברכישת נכס:

   ביום החכירה:

   החוכר ירשום –


 1. חכירה מסוג מכירה – למחכיר יהיו 2 סוגי הכנסה –
  1. רווח מסחרי – נובע ממכירה מוחלטת של הנכס במחירי מכירה רגילים המוכר במועד ההתקשרות בחכירה.
  2. רווח מימוני – יוכר על פני תקופת החכירה.

  טרם החכירה:

  ביום החכירה:

  ירשום –


  במזומן החוכר היה יכול לשלם 30,000 ₪ אך בתשלומים ישלם 65,000 ₪.
  הרווח המסחרי יהיה מכירות בניכוי עלות המכר – 18,000=30,000-12,000 .

ביום החכירה תהיה פקודת יומן שונה אם מדובר בחכירה פיננסית ישירה או במכירה, אך פקודות היומן בשנים העוקבות יהיו זהות:

תקבול –

הכרה בריבית –

דוגמה:

חכירה ל-5 שנים מ-01/01/04. הריבית הגלומה בחכירה – 10% הידועה גם לחוכר. 5 תשלומים שנתיים בסך 263,797 ₪ כל אחד. בתום תקופת החכירה, הבעלות עוברת לחוכר (חכירה מימונית). מנקודת ראות המחכיר, חכירה פיננסית ישירה. (אורך חיי הנכס 5 שנים).

נדרש-

 1. סיווג החכירה.
 2. פקודות יומן בשנת 2004.
 3. יתרות מאזניות ליום 31/12/2004.

פתרון:

א. סיווג חכירה:

תנאי 1 – מתקיים
(אין צורך בתנאים 2,3 ו-4 שכן מספיק שאחד מהתנאים מתקיים)
ב.
פקודות יומן:
01/01/2010

PMT=263,797 / n=5 / I=10% => PV=1,000,000

31/12/2010 – תקבול

הכרה בריבית

ג.
יתרות מאזניות:

לצילום התרגולאחד × 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים