שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 5

 

סעיף 6 – נסיבות בלתי צפויות – נסיבות בלתי צפויות בהן הנוכחות במפקד היא כן מעשית אבל לא ניתן להגיע למפקד כרגע –

1. מפקד מלאי באזור בו ישנה לחימה.

2. תאונה בדרך.

3. אסונות טבע. לדוגמא – ענן אבק וולקני בעקבות התפרצות הר געש שלא מאפשר טיסות למקום, צונמי, וכו'.

4. אבל.

במקרה כזה צריך לנקוט בנהלי ביקורת חלופיים.

 

סעיף 5 – מטרת הנוכחות במפקד

המטרה היא לאפשר למבקר לבחון את תהליך ספירת המלאי, לוודא שהנהלים לרישום תוצאות הספירה והבקרה עליהם מופעלים בהתאם לנהלים שנקבעו ע"י ההנהלה וכן כדי לספק ראיות באשר למהימנותם של נהלים אלה.

 

האם רואה החשבון המבקר נדרש לגלות בקיאות בתחום המקצועי של המלאי שנספר ? לא. המבקר אינו נדרש לגלות בקיאות בתחום המקצועי של המלאי שנספר, אלא עליו לצפות בהליך הספירה ולוודא שהספירה מתנהלת בצורה נאותה ובהתאם לנהלי ספירה תקינים. נוסף על כך, תקן ביקורת 83 כלל לא קבע ולא הזכיר חובה כזאת. הנוכחות במפקד חייבת להיות מתועדת בפירוט ובכתב.

 

סעיף 11 – מלאי המפוזר במקומות שונים

תקן ביקורת 83 קובע שכאשר מלאי ממוקם במספר אתרים, על המבקר לשקול באילו אתרים עדיפה נוכחותו כאשר הוא מביא בחשבון את מהותיות המלאי והערכת הסיכון המובנה וסיכון הבקרה באתרים השונים. סיכון מובנה למשל הוא מצב בו מלאי הוא גניב יותר ממלאי במקום אחר, סיכון הבקרה הוא המקרה בו הבקרות הן פחות טובות ממקום אחר, במקומות כאלה נשקיע יותר מאשר באתרים אחרים.

סוגיות במלאי המפוזר במקומות שונים

1. מלאי במחסן ערובה – מדובר במלאי המצוי במחסנים של חברה שזכתה במכרז להפעיל מחסן ערובה וגובה דמי אחסנה. המלאי הוא בבעלות היבואן, אך הסחורה לא תשוחרר עד תשלום המכס (מס יבוא). למעשה מדובר במלאי שצבר כבר עלויות של רכישה, הובלה, ביטוח ימי, ועל רואה החשבון המבקר לוודא שאישור על אימות המלאי יכלול מידע מפורט לגבי המלאי. כאשר רוב המלאי שמוצג בדוח על המצב הכספי (המאזן) נמצא במחסן ערובה, הרי שלמרות שאישור ממחסן ערובה נחשב למהימן (מפוקח על ידי המכס והוא נחשב לאישור מצד שלישי), אין להסתפק רק באישור ויש את האפשרות לבקש מהמבוקר להתייצב עמו פיזית לביצוע מפקד מלאי מדגמי באות מחסן ערובה על מנת להתרשם ממצבו של המלאי וכמותו (סעיף 18 לתקן)

2. מלאי במחסנים בחו"ל – אין סעיף ספציפי העוסק בנושא בתקן, נזכור שמדובר במלאי שהנוכחות במפקד היא מעשית. ניתן להסתייע בספירה ברואה חשבון מחו"ל והדבר תואם לכלל 6 לכללי התנהגות מקצועיים. במקרה כזה על המבקר מוטלת החובה לוודא שאותם רואי חשבון בחו"ל הם מיומנים, בלתי תלויים במבוקר, מבצעים עבודתם בזהירות המקצועית הראויה ושאנו נקיים כלפיהם תכנון ופיקוח נאותים (תקני אב בביקורת 5 – 8) מקובל לתת לאותם רואי חשבון אחרים, הנקראים קבלני משנה, שאלון לצורך בדיקת עמידתם בתקני האב בביקורת. דרך נוספת היא לשלוח עובד של המשרד לחו"ל.

3. מלאי במשגור – מדובר במלאי השייך לשוגר (בעל הנכס) המוחזק אצל השגיר, את המלאי הזה יש לכלול אך ורק בספרי השוגר, אך מבחינת הוראות ניהול פנקסי חשבונות של רשות המיסים, סעיף 26, שני הצדדים, כלומר מי שהמלאי בבעלותו (השוגר) ומי שהמלאי ברשותו (השגיר), חייבים לבצע את המפקד כך שאנו מצפים לקבל את רשימות מפקד המלאי מהשגיר ואפשר גם מהשוגר. על פי שיקול דעתו של רואה החשבון הוא יהיה נוכח במפקד (סעיף 18 לתקן).

4. מלאי בדרך מחו"ל או בדרך לחו"ל – מדובר במלאי, כלומר יש לוודא ראשית שהוא בבעלות המבוקר, אם עיקר הסיכונים עברו מהמבוקר אז זה כבר לא חלק מהמלאי של המבוקר. לאחר מכן ברור שמלאי זה לא ניתן לקיים כלפיו את המפקד כיוון שהנוכחות אינה מעשית ולכן כפי שנקבע בסעיף 7 לתקן, יש לנקוט בנהלי ביקורת חלופיים – למשל בדיקה מדגמית לאחר הגעת המלאי לישראל/לנמל בחו"ל, בדיקת מסמך הזמנה או מכירה, בדיקת ההסכם ותנאי ההובלה שהופכים לבעלות או ליציאה מבעלות, בדיקת חשבונית מס/מכירה/קנייה, בדיקת כרטיס חשבון לקוח/ספק, וכו'.

 

רשימת תיוג (צ'ק ליסט) בדבר נוכחות המבקר בעת מפקד המלאי

בנספח לתקן ביקורת 83 מפורטת רשימת תתי נהלי ביקורת המתייחסת אך ורק לנוהל ביקורת אחד שהוא התצפית. יישום תוכן הנספח משתנה ממבוקר למבוקר בהתאם לגודלו, מורכבות המלאי וכו'.

 

*ללמוד לבד שאלון בקרה פנימית לסעיף המלאי

 

תקן ביקורת 83, כמו כל תקני הביקורת, מנחה אך ורק את רו"ח המבקר, ביצוע המפקד הוא באחריות ההנהלה של העסק והיא חייבת בביצוע המפקד כי זו ההוראה שנקבעה בסעיף 26 להוראות ניהול פנקסי חשבונות של רשות המיסים. רו"ח המבקר צריך להיות נוכח במפקד, אבל ביצוע המפקד עצמו הוא באחריותה של ההנהלה.

 

 

תכנית ביקורת לבדיקת סעיף המלאי בדוחות כספיים

1. קבע את רמת סיכון הביקורת הנדרשת לדעתך ואמוד את רמת סיכון אי הזיהוי לאור תוצאות סקר על הבקרה הפנימית, בו נאמדה רמת הסיכון המובנה וסיכון הבקרה, ע"י המשוואה – AR = IR*CR*DR

2. יהיה נוכח בספירת המלאי וערוך תצפית במהלכו תבצע בין היתר –

א. סקור את נהלי ספירת המלאי והנחיות ההנהלה לפוקדים ערב הספירה.

ב. בדוק האם הנחיות והוראות ההנהלה לגבי ספירת המלאי מבוצעות על ידי עובדי המבוקר.

ג. בדוק האם עובדי המבוקר שמבצעים את הספירה בפועל עוסקים באותו מלאי בעבודתם השוטפת. אסור שמי שמתעסק עם המלאי ביום-יום יספור אותו גם.

ד. בדוק האם הספירה מתנהלת כך שנלקחת בחשבון תנועה שוטפת (קנייה ומכירה) של מלאי במהלך הספירה (אם העסק פתוח במהלך הספירה). (אין איסור לפתוח את העסק בזמן ספירת המלאי)

ה. בדוק מדגמית את נאותות ספירת המלאי מהדף למדף ומהמדף לדף.

ו. ערוך תרשומת על מהלך הספירה ופרט בין היתר – תאריך, מי נכח בספירה מטעם המשרד, סך כל דפי הספירה, וכו'.

3. קבל אישורים מצדדים שלילים המחזיקים במלאי של המבוקר וברר את הצורך בספירת מלאי הנמצא אצל אחרים (למשל – מלאי במשגור או במחסן ערובה).

4. בדוק מדגמית את נכונות החישובים האריתמטיים של ערך המלאי (הכפלות, סיכומים וכו').

5. בדוק את הבסיס החשבונאי ואת עקביותו בחישוב ערך המלאי (זיהוי ספציפי, FIFO, ממוצע וכו').

6. בדוק התאמת מחירים לפיהם חושב ערך המלאי עם מחירוני ספקים מעודכנים, חשבוניות ספקים אחרונות, חשבוניות מכירה אחרונות (כדי לבדוק שאין ירידת ערך – מלאי או שווי שוק כנמוך מבניהם), לרבות חשבוניות מכירה לאחר תאריך המאזן.

7. בדוק את סבירות הערכת המלאי ע"י השוואה עם כמויות המלאי וערכיהן בשנים קודמות.

8. בדוק את סבירות ערך המלאי ע"י השוואת שיעור הרווח הגולמי לתקופות קודמות והשוואה לשיעור הרווח הגולמי המקובל באותו ענף.

9. קבל במידת הצורך הערכת מומחים לגבי ערך מלאי תוצרת בתהליך וכן לגבי מלאים מיוחדים.

10. בדוק אם יש כיסוי ביטוחי נאות לגבי המלאי, כלומר לבדוק אם אין ביטוח בחסר (מצב בביטוח רכוש בו סכום הביטוח הרשום בפוליסה נמוך מערך הרכוש בפועל. במקרה של נזק מקבל המבוטח רק פיצוי יחסי לפי היחס שבין סכום הביטוח לערך הרכוש. כלומר מי שביטוח את רכושו במחצית מערכו יקבל פיצוי בשיעור חצי מהנזק.)

11. קבל דוח גיול מלאי (רשימה בה מפורט על כל פריט כמה הוא נמצא מבחינת וותק במלאי) לסוגיו, כדי לוודא קיומו של מלאי איטי או מלאי מת או בדיקת מניפולציה הנוגעת לשינוי שיטת חישוב ערך המלאי, דבר שמשפיע על הרווח.

12. אם קיים מלאי איטי או מת וודא שנערכו הפרשות מתאימות במידת הצורך לירידת ערך.

13. בדוק מדגמית לגבי סוגי המלאי השונים עלות מול שווי מימוש נטו כנמוך מבניהם.

14. בדוק אם קיימים שעבודים המוטלים על המלאי (אם כן ישנה חובת גילוי בדוחות הכספיים).

15. וודא כי בדוחות הכספיים ניתן גילוי נאות למלאי לפי מרכביו, על מדיניות הערכת המלאי, שעבודים, התקשרויות מהותיות לרכישה/מכירה בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים.

16. בדוק הצגה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) התש"ע 2010.

17. קבל הצהרת מנהלים באשר לנאותות הצגת סעיף המלאי בדוחות הכספיים.

 
9 × = שמונים אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים