שם הכותב: תאריך: 23 מרץ 2014

ביום 01/01/09 רכשה חברה א׳ 30% בחברה ב׳ תמורת תשלום של 45,000 ש״ח.

הון עצמי חברה ב׳ ליום 01/01/09:

הון מניות 80,000

עודפים 70,000

סה״כ: 150,000

 

רווחי חברה ב׳ בשנת 2009 היו 30,000 ש״ח.

 

01/01/09

לחובת- השקעה בחברה ב׳ 45,000

    לזכות- עו״ש בנק 45,000

 

31/12/09

לחובת- השקעה בחברה ב׳ 9,000

    לזכות- חלקי ברווחי חברה ב׳ (רווחי אקוויטי) 9,000

 

בספרי חברה א׳, סך כל ההשקעה בחברה ב׳ עומד על 54,000.

 

השוואה להון עצמי של חברה ב׳:

הון עצמי ליום 01/01/09    150,000

רווחי 2009            30,000

סה״כ:                180,000

 

חלקי בהשקעה (חברה א׳) 30%——54,000 ש״ח.

 

בשנת 2010 ארעו האירועים הבאים בחברה ב׳:

 1. רווח השנה הסתכם ב80,000 ש״ח.
 2. ביום 31/12/10 הכריזה ושילמה חברה ב׳ דיבידנד בסך 50,000 ש״ח.

 

נדרש:

 1. פקודות יומן בספרי חברה א׳.
 2. שיחזור חשבון השקעה.
 3. השוואת חשבון השקעה בחברה ב׳ המצוי בספרי חברה א׳ לחלקי בהון העצמי של חברה ב׳.

 

שחזור הכרטיס השקעה בחברה ב׳ בספרי חברה א׳:

בשנת 2011 חברה ב׳ הרוויחה 80,000

נרשמת פקודת יומן בספרי א׳:

לחובה- השקעה בחברה ב׳ 24,000

    לזכות- רווחי אקוויטי 24,000

 

חברה ב׳ חילקה דיבידנד בסך 50,000.

לחובת- עו״ש בנק 15,000

    לזכות השקעה בחברה ב׳ 15,000

 

הון עצמי 31/12/10

נתון 01/01/10    180,000

רווחי 2010    80,000

דיבידנד        (50,000)

        210,000

        חלק של חברה א׳ 63,000 (=210,000*30%)

 

 

 

 

 

עודף עלות/ הפרש מקורי

 

ייתכן מצב שביום ביצוע ההשקעה, הסכום המשולם ע״י חברה א׳ יהיה גבוה מחלקה בהון העצמי של חברה ב׳. מצב זה ייתכן כאשר בחברה ב׳ מצויים נכסים אשר בעלי המניות היוצאים מחברה ב׳, מבקשים בגינם תמורה כספית, מעבר לשווים המאזני.

 

עודף העלות (הסכום המשולם מעבר לחלקי בשווי המאזני), ייתכן שיהיה מיוחס כדלקמן:

 1. מוניטין – לא בר הפחתה.
 2. מלאי – כללי ההפחתה הינם לפי מועד מימוש המלאי בחברה ב׳.
 3. רכוש קבוע – כללי ההפחתה לפי אחוז הפחת הנהוג בחברה ב׳.
 4. קרקע – אינה ברת הפחתה.

 

דוגמה מספרית:

ביום 01/01/10 רכשה חברה א׳ 40% בחברה ב׳.

סכום ששולם הינו 50,000 ש״ח.

שווי מאזני ב׳ (הון עצמי) ליום ביצוע ההשקעה הינו 100,000 ש״ח.

רווחי חברה ב׳ בשנת 2010 הינם 50,000 ש״ח.

הפרש מקורי (אם קיים) מיוחס למכונה המצויה בחברה ב׳ ואורך חייה הנותר הוא 4 שנים.

דיבידנד שהוכרז ושולם בחברה ב׳ ביום 31/12/10 הינו 20,000 ש״ח.

 

01/01/10

חברה א׳ רוכשת 40% בחברה ב׳.

לחובה- השקעה בחברה ב׳ 50,000 ש״ח

    לזכות- עו״ש בנק 50,000 ש״ח

 

בשלב זה מתבצעת השוואה (האם חברה א׳ שילמה יותר מערך החברה):

סכום ששולם: 50,000

חלקי בשווי: (40,000) (=100,000*40%)

עודף עלות: 10,000

 

עודף העלות מיוחס למכונה שכל שנה נפחית בגינה 2,500 ש״ח.

 

בתום שנת 2010 מתבצעות שתי פקודות יומן:

 1. פקודה בגין חלקי ברווחים:

לחובה- השקעה בחברה ב׳ 20,000

    לזכות- רווחי אקוויטי 20,000

 1. פקודה להפחתת החלק היחסי של ההפרש המקורי:

לחובה- רווחי אקוויטי 2,500 ש״ח

    לזכות- השקעה בחברה ב׳ 2,500 ש״ח

 • פקודה זו תופיע במשך ארבע שנים בסוף שנה. פקודה זו מבטאת את ההפסד- עודף העלות.

 

את הפקודות הנ״ל נאחד לפקודה אחת:

רווחים בחברה ב׳* חלקי בחברה פחות עודף העלות (ביחס לשנות ההפחתה)

50,000*40%ֿֿ+ (10,000/4)-

 

לחובה- השקעה בחברה ב׳ 17,500

    לזכות- רווחי אקוויטי 17,500

 

חלוקת דיבידנד:

לחובה- עו״ש בנק 8,000

    לזכות- השקעה בחברה ב׳ 8,000

 

 

 

שחזור חשבון השקעה:

י.פ השקעה    50,000

רווחי אקוויטי 17,500

דיבידנד        (8,000)

סה״כ:         59,500

 

השוואה להון עצמי חברה ב׳ ליום 31/12/10:

הון עצמי 01/01/10    100,000

רווחי שנת 2010    50,000

דיבידנד            (20,000)

סה״כ הון עצמי ב׳:    130,000

 

נכפיל בחלק של חברה א׳ בחברה ב׳: 130,000*40%= 52,000

 

נוסף יתרת הפרש מקורי של המכונה: 10,000*75ֿ%(בתום השנה הפחתנו רבע מהמכונה)= 7,500 ש״ח.

כעת ניתן לראות כי שחזור חשבון ההשקעה שווה לחלקי בחברה ב׳.

 

בשנת 2011 הרוויחה חברה ב׳ 30,000 ש״ח.

 

לחובה- השקעה בחברה ב׳ 9,500

    לזכות- רווחי אקוויטי 9,500

 

שחזור חשבון השקעה:

י.פ השקעה    59,500

רווחי אקוויטי 9,500

דיבידנד        0____

סה״כ:         69,000

 

השוואה להון עצמי חברה ב׳ ליום 31/12/11:

הון עצמי 01/01/11    130,000

רווחי שנת 2011    30,000

דיבידנד            0_____

סה״כ הון עצמי ב׳:    160,000

 

160,000*40%= 64,000

נוסף יתרת הפרש מקורי של המכונה: 10,000*50%= 5,000 ש״ח.

 

בשנת 2012 הפסידה חברה ב׳ 10,000 ש״ח.

ביום 31/12/12 הכריזה ושילמה חברה ב׳ דיבידנד בסך 10,000 ש״ח.

 

א. פקודת יומן לחלקי בשווי:

ח. הפסדי אקוויטי 6,500

    ז. השקעה בחברה ב' 6,500

 

פקודת יומן לדיבידנד:

ח. עו"ש בנק 4,000

    ז. השקעה בחברה ב' 4,000

 

ב. שחזור חשבון השקעה:

י.פ 01/01/11 59,500

רווחי אקוויטי 11 9,500

69,000

הפסדי אקוויטי 12 (6,500)

דיבידנד 12 (4,000)

יתרת חשבון השקעה בספרי א' 58,500

 

 

השוואה להון עצמי ב' ליום 31/12/12:

י.פ 01/01/12 160,000

הפסדי 2012 (10,000)

דיבידנד 2012 (10,000)

הון עצמי ב' 140,000

40%

56,000

הוסף יתרת מכונה 2,500

58,500

 

שאלה נוספת:

ביום 01/01/09 רכשה א' 30% בחברה ב' תמורת תשלום של 45,000 ש"ח.

הון עצמי בחברה ב' ליום ביצוע ההשקעה הינו 100,000 ש"ח.

הפרש מקורי (=ה.מ) מיוחס: 1/3 מוניטין

1/3 מלאי – שנמכר בחברה ב' עד תום השנה.

1/3 מכונה – עם יתרת אורך חיים של שנתיים.

רווחי חברה ב': 2009 = 50,000 2010 = 30,000.

 

פתרון:

סכום ששולם 45,000

חלקי בשווי (30,000)

עודף עלות 15,000 = ( 5,000 מוניטין + 5,000 מלאי + 5,000 מכונה )

 

שחזור חשבון השקעה:

01/01/09 45,000

31/12/09 7,500

31/12/10 6,500

יתרת חשבון השקעה ליום 31/12/10 = 59,000

השוואה להון עצמי:

הון עצמי 01/01/09 100,000

רווחים 09 50,000

רווחים 10 30,000

180,000

30%

חלקי בשווי 54,000

הוסף מוניטין 5,000

59,000

שייך לנושאים: כללי


שמונה × 5 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים