שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2014

יסודות החשבונאות ב'- שיעור 4

 

אגרות חוב- המשך…

 

כאשר מצמידים את האג"ח יש להצמיד את כלל רכיבי האג"ח- אג"ח ע.נ, אג"ח נטו וכן הריבית הנקובה- כאשר בעקבות ההצמדה הניכיון\פרמיה יתעדכנו בהתאם ויקבלו בעקיפין את ההצמדה.

 

הוצאות ההנפקה משפיעים אך ורק על מועד ההנפקה.

 

פדיון אגרת החוב

 

פדיון האג"ח פירושו פירעון ההלוואה שהחברה קיבלה (שהרי אג"ח הינו סוג של הלוואה) וביטול האג"ח בספרים. בד"כ מבוצע הפדיון בתאריך הפדיון הנקוב באג"ח במקרה כזה פקודת היומן תהיה:

ח' אג"ח ערך נקוב (צמוד)

ז' מזומן שהרי במועד הפדיון אין יותר פרמיה/ניכיון.

 

יש לזכור שלפני שרושמים את פקודת הפדיון יש לעדכן את כל היתרות הקשורות לאג"ח רגע לפני הפדיון.

 

פדיון קונבנציונלי– כאשר תכננו את אגרת החוב מראש, את הפדיון שלה וביצענו בהתאם את ההסכם. במקרה הנ"ל במועד הפדיון נרשום פקודת יומן.

 

ייתכן שהאג"ח יאפשר לנו ליצור פרעון מוקדם.

 

פדיון מוקדם של אג"ח לעיתים מוסכם בין החברה (מנפיקת האג"ח) לבין רוכש האג"ח שהחברה יכולה לפדות את האג"ח לפני התאריך הנקוב עליו. במקרה כזה החברה תידרש לשלם למחזיקי האג"ח סכום כסף המשקף את מחיר האג"ח בשוק באותו מועד כלומר PV של תזרימי המזומנים הצפויים (קרן+ריבית) המהוונים לפי ריבית השוק ביום הפדיון המוקדם.

 

לפני ביצוע הפדיון יש לעדכן את כל היתרות בספרי החברה לאותו יום לרבות: – שערוך (אם האג"ח צמודה).

– הפחתת ניכיון/פרמיה.

– צבירת חובות לשלם אם צריך

 

אם נבצע פידיון מוקדם, עלינו להוון את יתרת התשלומים העתידיים על פי ריבית השוק הנוכחית (לא במועד ההנפקה) והתוצאה תהייה בעצם הסכום שעלינו לשלם למשקיעים. חישוב נוסף הוא לבדוק את יתרות אגרת החוב רגע לפני הפדיון המוקדם- וכך נמצא רווח\ הפסד מפידיון מוקדם.

כאשר ריבית השוק יורדת אנו נדרשים לשלם למשקיעים יותר (מתמטית), העיקרון הוא שהמשקיע במועד הפדיון המוקדם מצפה לקבל פיצוי. הסיבה לכך היא שכאמור הוא היה אמור לקבל ריביות עתידיות. את הכסף שאני אתן לו הוא ישקיע במקומות אחרים שבהם יקבל את הריבית שוק הנמוכה יותר. לכן כאמור הוא מצפה לקבל את הפיצוי על ההפרש בין האחוזים של ריבית השוק מעת הפדיון להיום.

כאשר הריבית עולה- רווח מפדיון מוקדם

כאשר הריבית יורדת- הפסד מפדיון מוקדם

 

"קנס" של פירעון מוקדם של משכנתא לכאורה זהו ההפרש בין הריביות שוק לדוגמה. לא מדובר באמת בקנס אלא בפערי ריביות.

 

בעת פדיון מוקדם עלינו לבצע שני חישובי PV:

  1. חישוב PV בריבית אפקטיבית שהייתה במועד ההנפקה על מנת להגיע ליתרות האג"ח הנכונות רגע לפני הפדיון המוקדם.

    נחשב על פי ריבית השוק במועד ההנפקה את כלל היתרות של אגרת החוב ערב הפדיון המוקדם, כאילו לא קיים פדיון מוקדם.

  2. חישוב PV לפי ריבית שוק ביום הפדיון על מנת לחשב את השווי ההוגן של האג"ח בשוק ביום הפדיון המוקדם – חישוב זה נותן את הסכום שהחברה צריכה לשלם במזומן על מנת לפדות את האג"ח.

    נבצע את אותו חישוב של ס'1 רק על פי ריבית השוק של ערב הפדיון המוקדם.

     

כאשר יהיו לנו את שני הנתונים נבצע כאמור גריעה.

יש לרשום פקודת יומן המבטלת את כל היתרות הקשורות לאג"ח בספרים כנגד תשלום מזומן ורישום רווח או הפסד מפדיון מוקדם של אג"ח. לאחר העמדת היתרות בספרים על ערכן הנכון ליום הפדיון נחשב את המזומן שעל החברה לשלם : היוון של תזרימי המזומנים מהאג"ח לפי ריבית שוק ליום הפדיון המוקדם.

 


 

שלושת השורות הראשונות- היתרות בספרים.

מזומן- המזומן שנחשב הוא תזרים המזומנים העתידי על פי ריבית השוק במועד הפרעון המוקדם. המזומן שהמשקיע מצפה לקבל ממני.

הפסד\רווח מפדיון מוקדם– P.N

 

הפדיון המוקדם נוצר לפעמים על ידי מימון של אגרת חוב חדשה עם אורח חיים ארוך יותר. הסיבות הכלכליות לפדיון מוקדם הם רבות ומגוונות, בעיקר בגלל סיבות תזרימיות.

 


 

ריבית השוק בדוגמה היא נמוכה יותר, לכן יווצר לנו הפסד.

 

חישוב PV1 חישוב היתרות הספרים ליום הפדיון המוקדם 2012

 

40/1.06+1040/1.06^2=963

 

אג"ח ע.נ= 1000

נכיון P.N= 37

אג"ח נטו= 963

 

אם הייתה ריבית לשלם (נניח והיא הייתה משולמת ב31.3 מדי שנה ושנה), אזי נניח והצטברה לנו ריבית של 9 חודשים ועלינו להוסיף את חשבון ריבית לשלם לפדיון המוקדם.

 

תזרים pv2 המזומנים הצפוי בעת מועד הפירעון המוקדם 2012

 

40/1.05+1040/1.05^2= 981

כלומר המוזמן שמצפה לקבל המשקיע הוא 981.

 

כעת נוכל לחשב רווח\הפסד מפדיון מוקדם:

 

חובה: אג"ח 1,000 (ע.נ)

הפסד מפדיון מוקדם 18

זכות: ניכיון (37)

מזומן 981

 

*עדיף להציג את ההפסד\רווח כp.n כדי לא להסתבך עם הריבית לשלם במקרה ויש.

 

בדרך כלל מבקשים מאתנו למצוא הוצאות מימון עבור שנה שלמה- לדוגמה עבור 2012 את כלל הוצאות המימון הנגזרות מן האיגרת חוב.

 

לכן, מלבד הפירעון המוקדם עלינו למצוא את הוצאות המימון האחרות. נעשה זאת על ידי מציאת היתרה של האיגרת חוב עבור 2011.

 

31.12.2011

40/1.06+40/1.06^2+1040/1.06^3=947

 

2012 2011
ע.נ 1000 1000
ניכיון (37) (53) (הפרש 16)
נטו 963 947

 

בכדי שנסיים את 2012 יש לבצע 2 פקודות:

 

חובה: הוצאות ריבית 40

זכות: מזומן 40

 

חובה: הוצאות מימון 16

זכות: ניכיון 16

 

לכן הוצאות המימון של שנת 2012:

16+40+18=74

 

פדיון מוקדם באמצעות הנפקה חדשה

החברה יכולה לעיתים לממן את הפדיון המוקדם ע"י הנפקת אג"ח חדשה (במקום תשלום במזומן), בד"כ עבור אותו סכום שאותו אני צריך לשלם למשקיעים. במקרה זה הPV של האג"ח החדשה כשהוא מהוון לאותו יום לפי ריבית השוק באותו יום חייב להיות שווה למזומן שהחברה צריכה לשלם עבור הפדיון המוקדם של האג"ח הישנות.

 

כיוון שאנו צריכים לשלם כסף למשקיעים, המזומן שאני אקבל בהנפקה החדשה אמור להיות שווה ערך אליו. כלומר המזומן יהיה הPV של ההנפקה החדשה. אם יש פרמיה או ניכיון בעצם הוא לא יהיה שווה ערך לע.נ של האג"ח.

 

שווי הוגן אג"ח חדשה (כמה כסף קיבלנו מהאג"ח החדשה)

=

שווי הוגן אג"ח ישנה לפי ריבית שוק ליום הפדיון (השווי ששילמנו עבור האג"ח הישנה).

 

 

נחשב יתרות ל31.12.10

 

40/1.06+40/1.06^2+40/1.06^3+1040/1.06^4=931

 

אג"ח ע.נ- 1000

ניכיון- (69)

נטו- 931

 

2011- יש לעדכן את כל הנתונים הקשורים לאיגרת חוב רגע לפני הפירעון המוקדם.

 

ריבית לשלם- נוצרה ריבית לשלם של חצי שנה.

חובה: הוצאות מימון 1000*4%*0.5=20

זכות: ריבית לשלם 20

 

עלינו לחשב את כלל יתרות איגרת החוב לתאריך 30.6.11.

אנחנו לא יכולים להזין במחשבון הפיננסי חצאי תקופות ולכן נעשה זאת בדרך אחרת. כאשר יש צורך לעשות חישוב שהוא לא תאריך סדרת איגרת החוב, כלומר שונה מתאריך תשלום של הריבית או הקרן של איגרת החוב (לא קונבנציונלי)- עלינו לחשב את היתרות הקשורות לאיגרת החוב
למועד האחרון שקיים טרום החישוב הנדרש ו"לגלגל" קדימה לפי ריבית השוק במועד ההנפקה.

 

נלך לתקופת החתך האחרונה, נחשב את הריבית והקרן ואז נעביר חצי שנה קדימה. מהתוצאה שתיווצר יש לנטרל את הריבית לשלם מכיוון שכבר חושבה ונרשמה בספרים בפקודה נוספת. אי הנטרול של הריבית ייתן לה ביטוי פעמיים.

 

חישוב PV ליום 30.6.11

 

931*1.06^0.5=959

959-(20)=939 בניכוי הריבית לשלם!!!

 

  • חישוב הריבית יהיה על פי ריבית אפקטיבית- נעלה בחזקת החודשים לחלק 12.

 

 

2010 2011 יוני
אג"ח 1000 1000
ניכיון (69) (61) הפרש 8
נטו 931 939

 

הפחתת ניכיון שנת 2011

חובה: הוצאות מימון 8

זכות: ניכיון 8

 

חישוב תמורת הפדיון המוקדם:

40/1.05+40/1.05^2+40/1.05^3+1040/1.05^4]*1.05^0.5=989]

נבצע התאמה עם הריבית שוק הנוכחית ונגלגל קדימה.

לא ננטרל ריבית לשלם כיוון שהמשקיע מצפה לקבל את הכסף העתידי!!!

 

פירעון מוקדם- רווח\הפסד 6.11

חובה: אג"ח 1000

ריבית לשלם 20

הפסד מפדיון 30

זכות: ניכיון 61

מזומן 989

 

989 זה בעצם המזומן שאני מצפה לקבל בסדרה החדשה ואמורים לשלם למשקיעים.

 

סדרה חדשה

 

המזומן שנגייס הוא 989.

אנחנו לא יודעים מה הערך הנקוב של הסדרה החדשה, יש לנו ריבית נקובה של 6% וכן ריבית שוק של 5%.

 

כל שנה נשלם ריבית של 6x, כאשר בסוף שנה נשלם x.

0.06x/1.05+0.06x/1.05^2+1.06/1.05^3=989

 

X=963

 

*חישוב מתמטי ולא על ידי מחשבון.

*ניתן להחליט שX שווה ל100 ולהציב. מהסכום שייצא נעשה יחס פרופורציונאלי של התוצאה המתבקשת ל100. אם נניח התשובה תהייה 3- אז התשובה תהייה 300.

 

לצילום השיעור

 

לצילום התרגול

 

 שבע × = 42

תואר ראשון
תואר שני
מרצים