שם הכותב: תאריך: 18 נובמבר 2014

שיעור 4

<המשך של סעיף 154 חוק החברות>

מי ממנה את רו"ח המבקר?

רו"ח המבקר מתמנה בכל אסיפה שנתית של בעלי המניות והוא משמש עד תום האסיפה השנתית שלאחריה. יחד עם זאת, רשאית האסיפה השנתית/כללית אם נקבע לכך אישור בתקנון למנות רו"ח מבקר שישמש בתפקידו לתקופה ארוכה יותר שלא תוארך מעבר לתום האסיפה השנתית השלישית (כלומר למנות ל-3 שנים קדימה). יחד עם זאת, במידה והאסיפה ממנה ל-3 שנים, זה לא בא על חשבון חתימה על מכתב ההתקשרות כל שנה מחדש (תקן ביקורת 91 – יילמד בהמשך).

חובת רוטציה – באשר למינוי אותו רו"ח או החלפתו לאחר תקופה.

בישראל לא קיימת הגבלה על מס' הקדנציות שניתן למנות את רו"ח מחדש, כלומר, אין חובת רוטציה. אך, ישנה המלצה/החלטה/הוראה של המוסד לסקירת עמיתים לגביי ביקורת של חברות ציבוריות לרוטציה של 2-7, כלומר ניתן למנות אותו רו"ח לתקופה של 7 שנים ואז שנתיים "הפסקה" (בשנתיים האלה ממנים רו"ח אחר) ואז ניתן למנות שוב את הרו"ח הראשון לעוד 7 שנים וכן הלאה.

לגביי בנקים וחברות אמריקאיות – קיימת חובת רוטציה של 5-5. 5 שנים שותף ו5 שנים "הפסקה".

לגביי חברות ממשלתיות – חובת רוטציה של 2-7. כאן מדובר ב7 שנים של רו"ח ממשרד מסויים וב"הפסקה" של השנתיים יש להביא רו"ח ממשרד אחר.

סעיף 156 – ניתן לבצע ביקורת משותפת – Joined Audit. כלומר, החוק מאפשר למנות כמה משרדי רו"ח שיבקרו במשותף את אותה חברה. בפרקטיקה בדר"כ השיתוף הוא בין לא יותר מ2 משרדי רו"ח. (שכן זה הליך מאוד יקר!). חלוקת העבודה אינה משנה בין המשרדים, בכל מקרה האחריות הינה משותפת!

חריגים למינוי רו"ח ע"י אסיפה שנתית/כללית

 1. סעיף 155 – קובע כי דירקטוריון רשאי בכל עת שלפניי האסיפה השנתית הראשונה למנות רו"ח המבקר הראשון של החברה ולקבוע את שכרו, במקרה זה המינוי תקף עד האסיפה הראשונה ולא ניתן למנות 3 שנים קדימה.
 2. סעיף
  157 – אם נתפנתה משרתו של רו"ח המבקר(למשל, אם הוא ירד מהארץ) ואין לחברה רו"ח מבקר נוסף, יזמן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שעל סדר יומה מינוי של רו"ח המבקר, המינוי תקף עד האסיפה השנתית.
 3. סעיף
  159 – כאשר רו"ח מבקר של חברה חדל מלכהן (כמפורט בסעיף 157) על חברה להודיע על כך לרשם החברות תוך 90 יום מהמועד בו הוא חדל לכהן. במידה והחברה לא מינתה רו"ח בזמן הזה, רשם החברות רשאי למנות לחברה רו"ח מבקר ולקבוע את שכרו.

שאלה: האם חברה חייבת למנות רו"ח כאשר יש לה 2 מבקרים (סעיף 156) והאסיפה השנתית מחליטה על הפסקת כהונתו של אחד מהם?

תשובה: לא, בהתאם לסעיף 157, נקבע כי רק אם נתפנתה משרתו של רו"ח ואין לחברה אחר במקומו.

*במבחן- כשיש שאלה כזו, חשוב לציין שזה מכח חוק החברות (לא חייב לזכור את מס' הסעיף)

סיום כהונתו של רו"ח (סעיפים 162-164)

האסיפה השנתית/כללית רשאית לסיים את כהונתו של רו"ח המבקר. בחברה ציבורית שעל סדר יומה – אי חידוש כהונתו, תובא עמדתה של ועדת הביקורת, לאחר שניתנה לרו"ח המבקר הזדמנות סבירה להביע את עמדתו. יש לציין כי במידה והתפטרותו של רו"ח קשורה בנסיבות שיש בהן עניין לבעלי המניות בחברה, על רו"ח המבקר להודיע על כך לדירקטוריון והדירקטוריון יודיע לבעלי המניות את נימוקי התפטרותו של רו"ח.

סעיף
163 –

סיום הכהונה עקב תלות – במידה ונודע לדירקטוריון כי קיימים יחסי תלות בין רו"ח המבקר לבין החברה הוא יודיע על כך ללא דיחוי לרו"ח כי עליו לפעול להפסקת התלות. במידה והתלות לא פסקה, יכנס הדירקטוריון תוך זמן סביר אסיפה מיוחדת שעל סדר יומה – סיום כהונתו של רו"ח.

שכרו של רו"ח המבקר (סעיפים 165-167)

קביעת השכר של רו"ח בגין פעולות ביקורת – ייקבע בידי האסיפה הכללית או בידי הדירקטוריון במידה וזה אושר בתקנון

קביעת שכרו של רו"ח המבקר בגין שירותים נלווים – ייקבע בידי הדירקטוריון או בידי האסיפה הכללית במידה וזה אושר בתקנון.

*גם אם אותו רו"ח נותן שירותי ביקורת ושירותים נלווים לאותה חברה עדיין מדובר בשתי חוזים שונים.

חברה לא תתנה את תשלום שכ"ט של רו"ח בתנאים שמגבילים את עבודתו או שקושרים בין תוצאות עבודתו לתוצאות הביקורת. (הוראות דומות נקבעו גם בכללי האתיקה וכללי אי התלות). כמו כן, החברה לא תשפה במישרין או בעקיפין את רו"ח המבקר בשל חיוב שהוטל עליו עקב אי קיום חובתו המקצועית (כמו תביעות למשל). כאמור, השכר צריך להיקבע מראש ואסור שיהיה גלובלי, כלומר, תעריף לשעה.

שכר נגזר – אסור לרו"ח לקבל מלקוח הביקורת שלו שכר שהוא נגזר, בין אם בגין שירותי ביקורת ובין אם בגין שירותים נלווים ללקוח הביקורת. יחד עם זאת, מותר לרו"ח לקבל שכר נגזר מלקוחות שאינם מהווים לקוחות ביקורת, עבור שירותים נלווים.

סמכויות, חובותיו ואחריותו של רו"ח המבקר (סעיפים 168-169)

 1. סמכויות – סעיף 168 – רו"ח המבקר רשאי לעיין בכל עת במסמכי החברה הדרושים לו לצורך מילוי תפקידו ולקבל הסברים לגביהם. כלומר, כל מסמך, מידע, חוזה, נתון, ישיבה וכו' – כל מה שרו"ח סבור שלדעתו נחוץ לו למילוי תפקידו הוא יכול לדרוש מהחברה להציג לו. מי שקובע את הרלוונטיות זה רו"ח המבקר ולא החברה. בנוסף, רו"ח רשאי להשתתף בכל אסיפה כללית שדנה בדו"חות הכספיים.
 2. חובת דיווח – סעיף 169 (חשוב לזכור את מס' סעיף זה!) – נקבע כי במידה ובמהלך עבודת הביקורת נודע לרו"ח המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה הפנימית הוא ידווח על כך ליו"ר הדירקטוריון אשר יזמן, ללא דיחוי, ישיבה בנושא.
 3. אחריות רו"ח – רו"ח המבקר חייב בראש ובראשונה כלפיי בעלי המניות. כמו כן, אין בכך כדיי למנוע חובות נוספים ע"פ דין.

אי תלות (סעיפים 160-161)

סעיף 160 – קובע כי רו"ח המבקר חייב להיות בלתי תלוי בחברה

סעיף 161 – חובת ביצוע ביקורת נוספת – במידה ובביקורת שבוצעה ע"י רו"ח התגלה שאכן מתקיימים יחסי תלות אזי, יש לבצע פעולת ביקורת נוספת אלא אם במועד שבו נודע על יחסי התלות חלפו 5 שנים מהמועד בו בוצעה ביקורת.

דוגמא להמחשה: אני עושה ביקורת 20 שנה לחברה ופתאום גיליתי שקרוב שלי הוא בעל מניות של החברה. הביקורת שעשיתי ב5 שנים האחרונות מבוטלת וצריך לעשות ביקורת מחדש עבור אותם שנים. אם הקרוב פסק להיות בעל מניות לפניי 5 שנים או יותר אזי אין צורך בביקורת חדשה. אם הקרוב פסק להיות בעל מניות לפניי 3 שנים אז יש לעשות ביקורת מחדש על השנתיים שלפניי שפסק.

נושא 4 – אחריות רו"ח המבקר

סוגי האחריות של רו"ח

הקדמה – בכל חברה קיימת מערכת בלמים שתפקידה לבלום את ההנהלה הבחירה מלפגוע בחברה ובבעלי מניותיה והן:

 1. הדירקטוריון
 2. רו"ח המבקרים
 3. המבקרים הפנימיים (בחברות הרלוונטיות)

האחריות הראשונית על הדו"חות הכספיים חלה על החברה. תפקידו של רו"ח המבקר הינה לבצע ביקורת על הדו"חות הכספיים בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ועליו לנקוט באמצעי זהירות סבירים, במיומנות ובכך לעמוד במבחן רו"ח הסביר.

משמעות המונח "חובת הזהירות" מתרחבת עם השנים וזאת תוך ההתרחבות שקיימת בפס"דים, דבר המעיד על התרחבות או עליה בפער הציפיות מתפקידו של רו"ח לבין תפקידו בפועל. על רו"ח המבקר חלים 4 סוגי אחריות:

 1. אחריות חוזית
 2. אחריות בנזיקין
 3. אחריות פלילית
 4. אחריות מעין פלילית – המישור המקצועי

*יש המשלבים את האחריות החוזית ביחד עם האחריות בנזיקין וקוראים לזה "אחריות אזרחית"

יש להדגיש כי כל סוגי האחריות האמורים יכולים לנבוע מאותו מעשה.

 

 

לצילום השיעור

 

 

לסיכום נוסף

 

 ארבע × = 20

תואר ראשון
תואר שני
מרצים