שם הכותב: תאריך: 24 מרץ 2015

שיעור 4

דוגמא לגביי שותפות:

בשותפות שותפים א' (60%), ב' (35%) ו- ג' (5%). להלן נתונים לגביי הוצ'/הכנסות השותפות:

הערות
הכנסות שותפות 1,000,000 ש"ח
הוצאות:
הוצאות כלליות (100,000) ש"ח
ביטוח חיים ל-א' לטובת השותפות (10,000) ש"ח לא מותר בניכוי
ביטוח חיים ל- ב' לטובת ב' (10,000) ש"ח הוצאה לשותפות והכנסה לב'
משכורת ל-א' (20,000) ש"ח הוצאה לשותפות והכנסה לא'
משכורת לעובד אחר (20,000) ש"ח
קנסות (10,000) ש"ח הוצאה לא מותרת
הוצאות שכ"ד ל-ג' (20,000) ש"ח הוצאה בשותפות והכנסה לג' מכח סעיף 2(6)
ביטוח חיים ל- ג' לטובת השותפות (10,000) מותר בניכוי השותפות וייחשב כהכנסה לג' ע"פ חלקו היחסי

 

רווח חשבונאי 800,000
הוסף – ב.ח. ל-א' לטובת השותפות 10,000
הוסף – קנסות 10,000
הכנסה חייבת של השותפות 820,000

 

חלוקת רווחים

סעיף

א' (60%)

ב' (35%)

ג' (5%)

רווחים 820K*60%= 492,000 820K*35%= 287,000 820K*5%= 41,000
ב.ח. ל-ב' 10,000
משכורת ל-א' 20,000
ב.ח. ל-ג' 10,000*5%= 500
סה"כ הכנסה חייבת לכל שותף: 512,000 297,000 41,500

*הכנסה משכ"ד ל-ג' הינה הכנסה מכח סעיף 2(6) ולא מכח סעיף 2(1) (רווחי השותפות) ולכן המיסוי הוא בנפרד.

 

מיסוי תאגידים זרים (חנ"ז וחמי"ז)

סעיפי חנ"ז וחמי"ז עברו תיקון – תיקון 198 שתקף החל משנת 2014

*לגביי מבחנים לדוגמא – רלוונטי רק סמסטר א' של השנה (שם נלמד התיקון לראשונה)

סעיף 75ב – חברה נשלטת זרה (חנ"ז)

סעיף זה חוקק במסגרת עדכון 132 והוחל משנת 2003. בתיקון 132 עברנו ממיסוי טריטוריאלי לימסוי מעורב (פרסונאלי וטריטוריאלי). כלומר, אם לפני 2003 תושב ישראל היה חייב במס רק על הכנסות שהופקו בישראל, לאחר תיקון 132 תושב ישראל ממוסה ע"ב כלל עולמי (גם על הכנסות בישראל וגם על הכנסות מחו"ל). בעקבות התיקון (132) היה חשש שתושבי ישראל ינתבו הכנסות פאסיביות שמקורן מחוץ לישראל לישות משפטית זרה נפרדת. למשל, במקום להפיק הכנסות מריבית, דמי שכירות, הכנסות הוניות, הנישום תושב ישראל יפיק הכנסות אלו באמצעות חברה זרה שלא תעמוד בכללים של תושב ישראל וכך הכנסה זו לא תהיה חייבת במס בישראל עד שהכסף ייצא לבעל המניות באמצעות חלוקת דיבידנד.

מתעוררות מספר בעיות בסיטואציה כזו – עיתוי – ההכנסה הופקה עכשיו אך תמוסה כנראה בתקופה אחרת אם בכלל! שיעור מס שונה – ייתכנו מצבים בהם המס על ההכנסה הפאסיבית שונה מהמס שישולם על הדיבידנד.

לאור זאת, חוקק סעיף אנטי תכנוני – סעיף 75ב. לפניי תיקון 198 היו הרבה תכנוני מס, לכן התיקון בא לסגור חלק מהפרצות שהיו קיימות.

סעיף 75ב(ב) – ליבו של סעיף 75ב (סעיף (א) הינו סעיף הגדרות).

סעיף 75ב(ב)(1)"בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים"

כלומר, בעל שליטה בחנ"ז שיש בה הכנסות פאסיביות שלא חולקו כדיבידנד (עד סוף אותה השנה) יראו אותם כאילו חולקו כדיבידנד ע"פ חלקו באותם רווחים. (כך שיווצר מצב שגם אם לא חולק דיב' בגין אותם הכנסות אותו בעל שליטה תושב ישראל ימוסה כאילו כן חולק הדיבידנד).

סעיף 75ב(א)(1) – הגדרה של חברה נשלטת זרה

תנאים מצטברים:

  • חבר בני אדם שהינו תושב חוץ
  • מניותיה או זכויותיה אינן רשומות למסחר בבורסה (אחרת קשה לקבוע אחוז אחזקה). עם זאת, הנפקה או רישום של עד 30% לא פוסל חברה מלעמוד בתנאי. הבדיקה לגביי 30% לא תחול לגביי בעלי שליטה. (למשל, אם החברה נסחרת בבורסה 40% ובעל השליטה מחזיק 10% אז התנאי לא נפסל).
  • רוב ההכנסה פאסיבית או רוב הרווח פאסיבי – כלומר, צריך שרוב ההכנסה תהיה פאסיבית או שרוב הרווח יהיה פאסיבי. לצורך כך יש לדון בשלושה דברים:
    • מה מוגדר כהכנסה פאסיבית
    • החוקים שעל פיהם נקבעת ההכנסה/רווח – האם מדובר במדינה גומלת (שיש עמה אמנת מס)? אם כן, נלך לפי החוק הזר ונבצע התאמות. אם לא, נבחן את ההכנסות/הוצאות ע"פ הוראות פקודת מס הכנסה בישראל.
    • חברה רגילה לבין חברה שהיא מוחזקת ע"י חברה עיסקית (אשכול חברות) – יפורט בשיעור הבא.

 

 

לצילום השיעור – שנת 2015

 

לצילום השיעור – שנת 2014

 

לסיכום השיעור – שנת 2014

 

שייך לנושאים: מיסים ב', רו"ח ציפי יוסף

תגובה אחת עד כה.שמונה − 3 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים