שם הכותב: תאריך: 16 אפריל 2015

שיעור 4

עלות מצטברת שניתן להכיר ברווח והפסד = עלות כוללת חזויה * שיעור השלמה

עלות שניתן להכיר ברווח והפסד בתקופה הנוכחית =

עלות מצטברת שניתן להכיר ברווח והפסד – עלות מצטברת שניתן היה להכיר ברווח והפסד בתקופה הקודמת.

 

דוגמא

נניח שיש פרויקט שהתחיל ב- 1.1.13 עם הכנסות כוללות חזויות של 10,000 ₪, ועלויות כוללות חזויות של 9,000 ₪. נניח שב-31.12.13 יש שיעור השלמה של 30% –

בדוח רווח והפסד נכיר

הכנסות – 10,000*30% = 3,000

עלויות – 9,000*30% = (2,700)

סה"כ נכיר ברווח של 300

ב- 31.12.14 שיעור ההשלמה הוא כבר 50%, לכן ב-2014 נכיר ברווח והפסד:

הכנסות – 10,000*(50%-30%) = 2,000 -> כלומר הייתה התקדמות של 20% מהתקופה הקודמת ולכן נכפול בשיעור השלמה של התקופה הנוכחית פחות שיעור ההשלמה שהוכר בו בשנים הקודמות.

הוצאות – 9,000*(50%-30%) = (1,800)

סה"כ נכיר בהכנסות של – 200

ב-31.12.15 נניח שהגענו ל-100%, סה"כ ההכנסות הכוללות 11,000 והעלויות 9,500 – בדוח רווח והפסד נכיר:

הכנסות – 11,000 * 100% – 5,000 = 6,000 -> לוקחים את כול ההכנסות מהפרויקט כי הגענו ל-100%, פחות מה שהכרנו בתקופה הקודמת – סה"כ 5,000

עלויות – 9,500*100% – 4500 = ( 5,000) -> לוקחים את כול ההוצאות של הפרויקט כי הגענו ל-100%, פחות מה שהכרנו בתקופות הקודמות – 4,500

סה"כ הכרה ברווח של – 1,000

במקרה זה יש שינוי אומדן – במקום הכנסות כוללות חזויות של 10,000 הן עלו ל-11,000 ובמקום עלויות כוללות חזויות של 9,000 הן עלו ל-9,500. במקרה שיש שינוי אומדן לא עושים תיקון לאחור, אלא מתקנים את זה באותה תקופה כמו שעשינו כעת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמאות לחוזי הקמה


השלבים לפתרון שאלה

שלב א' – בדיקת רווחיות הפרויקט (הכנסות מול עלויות)

שלב ב'- שיעור השלמה

שלב ג' – הכרה בדוחות.

שלב א' – בדיקות רווחיות הפרויקט 31.12.08

הכנסות

הכנסות בפועל 1/7/2008 –שיעור ההשלמה הוא 30% – 2,000*30%*(4.1/4) = 615

הכנסות צפויות – נותר לקבל 70% מהפרויקט – 2,000*70%*(4.2/4) = 1,470 -> כופלים את מה שנותר לקבל לפי המדד של 31.12.08

סה"כ הכנסות כוללות – 2,085

עלויות

עלויות בפועל – 800 -> נתון

עלויות צפויות – 1,000 -> נתון

סה"כ עלויות כוללות – 1,800

רווח כולל חזוי = 2,085 – 1,800 = 285

 

 

 

 

 

שלב ב- חישוב שיעור השלמה

לפי הנחה של בסיס עלות – מחלקים את העלויות בפועל לעומת כל העלויות של הפרויקט – 800/1,800 = 44%

לפי הנחה של בסיס גמר הנדסי – השיעור נתון – 40%

במידה והיו עלויות מימון, לצורך חישוב שיעור ההשלמה – עלויות מימון לא מצביעות על התקדמות הפרויקט ולכן לצורך חישוב שיעור ההשלמה יש לנטרל את אותן עלויות.

שלב ג' – הכרה בדוח רווח והפסד

לפי הנחה של בסיס עלות – שיעור השלמה 44.5% –

הכנסות – סה"כ הכנסות כוללות חזויות * שיעור השלמה – מה שהכרנו בתקופה קודמת = 2,085 * 44.5% – 0 = 927

עלויות – סה"כ עלויות כוללות חזויות * שיעור השלמה – מה שהכרנו בתקופה קודמת = 1,800 * 44.5% -0 = (800)

סה"כ הכרה ברווח – 127 -> כמו לקחת את הרווח הכולל החזוי * שיעור השלמה = 285 * 44.5% = 127

 

לפי הנחה של בסיס גמר הנדסי – שיעור השלמה 40% –

הכנסות – 2,085 * 40% – 0 = 834

עלויות – 1,800*40% -0 = (720)

סה"כ הרכה ברווח של – 114.

 

מרווח אפס

כאשר התוצאות ( הכנסות ועלויות ) של חוזה הקמה אינן ניתנות לעמידה במהימנות, משמע כאשר לא עומדים בתנאים להכרה בהכנסה, אזי –

א. נכיר בהכנסות רק בגובה העלויות החוזיות שנגרמו ושהשבתן צפויה.

ב. נכיר בעלויות כהוצאה בתקופה בה הן נגרמו, כלומר בעת התהוותן.

הסבר – במהלך השלבים המוקדמים של חוזה הקמה המצב הוא לעיתים קרובות שלא ניתן לאמוד במהימנות את תוצאת החוזה, אף על פי כן יתכן שיהיה צפוי שהחברה תשיב לעצמה את עלויות החוזה שנגרמו, על כן הכנסות לפי חוזה יוכרו רק בגובה העלויות שנגרמו (כלומר בפועל) והשבתן צפויה. מאחר ולא ניתן לאמוד את תוצאות החוזה באופן מהימן, לא ניתן להכיר ברווח כלל.

מכיוון שאם העלויות הן למשל 800, אנחנו נכיר גם בהכנסות של 800 אותן אנחנו צופים לקבל בעבור הוצאות אלה ולכן הרווח יהיה 0 -> נקרא מרווח אפס.

 

 

 

 

 

 

 


שלב א – בדיקת רווחיות הפרויקט – 31.12.08

מכיוון בשנת 2008 נמצאים במרווח אפס (נתון שאין אפשרות להכרה בהכנסות ויש צפי שהחברה תשיב לעצמה את העלויות בפועל), לא משנה מההכנסות והעלויות הכוללות, מה שכן מעניין זה שהפרויקט לא צפוי להפסיד, כלומר שהרווח הוא 0. מכיוון שאין נתונים שהפרויקט עומד להפסיד ולא נותן אחרת, ההנחה היא שהפרויקט לא מפסיד.

שלב ב – שיעור השלמה -> לא ניתן לחשב במצב של מרווח אפס

שלב ג- הכרה בדוחות

הכנסות -160 => צפוי לקבל את העלויות שנגרמו (בפועל)

עלויות – (160) => נתון

רווח – 0

 

יתרה מאזנית

חוזה הקמה יוצג תמיד במאזן בסכום אחד – אפשרות ראשונה היא כנכס (חייבים-הכנסות לקבל), או אפשרות שנייה היא כהתחייבות (זכאים בגין מזמיני עבודה). עושים חישוב – אם יוצא חיובי -> מוצג כנכס, אם שלילי -> מוצג כהתחייבות

החישוב –

עלויות מצטברות בפועל

+

רווח (הפסד) שהוכר במצטבר


תקבולים במצטבר

=

יתרה חיוביות -> נכסים – חייבים- הכנסות לקבל – אם העלויות בפועל + רווח שהוכר במצטבר גדול יותר מהתקבולים -> זה אומר שיש עוד כסף שאנחנו צריכים לקבל ולכן יש נכס במאזן – כלומר חייבים – הכנסות לקבל

 

יתרה שלילית -> התחייבויות – זכאים בגין מזמיני עבודה – אם העלויות בפועל + רווח שהוכר במצטבר נמוכים מהתקבולים –> זה אומר שקיבלנו יותר תקבולים ממה שאנחנו צריכים לקבל ולכן יש לנו התחייבות למזמיני העבודה שהביאו לנו יותר כסף (תקבולים) ממה שאנחנו צריכים לקבל

 

המשך דוגמא 2 –

החישוב

עלויות מצטברות בפועל – 160

+

רוות (הפסד) שהוכל במצטבר – 0


תקבולים במצטבר – 2,000*15% = (300) -> מקדמה שהתקבלה

=

(140) -> יתרה שלילית – התחייבות במאזן

 

שנת 2009

שלב א – בדיקת רווחיות הפרויקט – 31.12.09

הכנסות

הכנסות בפועל – 2,000*15% + 2,000*85%*60% = 1,320 -> קיבלנו מקדמה ראשונה של 15%, ב-2009 מקבלים עוד 60% מהיתרה לאחר המקדמה של 2008, כלומר בניכוי המקדמה של 2008, לכן מקבלים 60%, מתוך 85% (לאחר מקדמה של 15%)

הכנסות צפויות – 2,000*85%*40% = 680 -> מה שנותר לאחר המקדמה האחרונה שניתנה (40% מתוך 85%)

סה"כ הכנסה כוללת חזויה – 2,000

עלויות

עלויות בפועל – 160 + 785 = 945 -> כל העלויות במצטבר עד היום

עלויות צפויות – 870 -> נתון

סה"כ עלויות כוללות חזויות – 1,815

רווח כולל צפוי – 185

שלב ב – שיעור השלמה – על בסיס גמר הנדסי – 60%

שלב ג- הכרה בדוחות

הכנסות – 2,000*60% = 1,200 – 160 שהוכרו בשנה הקודמת = 1,040

עלויות – 1815*60% – 160 שהוכרו בשנה הקודמת = (929)

רווח = 111 -> 185*60% -0 שהוכר בתקופה הקודמת

יתרה מאזנית 31.1.2009

עלויות מצטברות בפועל – 945

+

רווח(הפסד) שהוכר במצטבר – 111


תקבולים במצטבר – (1,320)

=

התחייבות – (264)

 

עלויות לפי חוזה שהשבתן אינה צפויה תוכרנה מיד כהוצאה, דוגמאות –

א. הלקוח אינו מסוגל לעמוד במחויבויותיו ( על סף פשיטת רגל)

ב. הקבלן לא מסוגל להשלים את הביצוע ( לעמוד במחויבויות שלו)

ג. חוזים שלא ניתן לאכוף, או כאלו שהשלמתם כפופה לתוצאה של התדיינות משפטית.

ד. קשורים לנדל"ן שעלול להיות מוחרם או מופקע.

 

כאשר אי הוודאויות שמנעו אומדן מהימן של תוצאות החוזה יחדלו להתקיים, כלומר מגיעים לשלב שעומדים בתנאים של הכרה בהכנסה, אזי ניתן להכיר בהכנסות, ולכן גם בהוצאות, לפי קצב התקדמות העבודה.


 9 − ארבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים