שם הכותב: תאריך: 19 נובמבר 2014

שיעור 4 – מדידה – מיסים על ההכנסה

סיום תרגיל מסכם – תזרים מזומנים – הערות –

1. שיש קנייה של רכוש ולא כתוב אם היא במזומן או לא, ניתן להניח שהיא במזומן אם אין סעיף בגינה בכרטיס הזכאים.

2. מיסים הינו סעיף תוצאתי.

3. את ההלוואות לז"א וז"ק מציגים בגיליון העבודה בסעיף אחד.

4. מניות הטבה הינן פעילות שאינה במזומן כיוון שמדובר בשינויים בהון עצמי שלא כוללים מזומן.

5. ההבדל בין סיווג להעברות לבין סיווג לפעילות שאינה במזומן –

העברות – פעולה טכנית. סיווגים שונים. למשל – שערוך של קרן הון של השקעה, הפקודה היא ח. השקעה, ז. קרן הון. בנוסך בהעברות מדובר בפעולות שלא יכנס בגינן מזומן ולא יצא בגינן מזומן אף פעם. לעומת זאת בפעילות שאינה במזומן – בתקופה זו לא יצא/יכנס מזומן אך בעתיד זה יקרה – למשל ח. רכוש קבוע, ז. זכאים – בעתיד יצא מזומן בגין הפעולה.

פעילות שאינה במזומן – פעילות משפטית. לכן מניות הטבה הינה חלוקת מניות, נחשב לפעילות משפטית שאין בגינה יציאה/כניסה של מזומן ולכן מדובר בפעילות שאינה במזומן.

אם אנו מתלבטים איפה לשים פעולה מסוימת – עדיף לשים אותה בפעילות שאינה במזומן.

6. בדוח התזרים רושמים – מזומנים ששימשו לפעילות השקעה – יציאה של מזומנים, מזומנים שנבעו מפעילות השקעה – כניסה של מזומנים.

 

מיסים על ההכנסה –

IAS12 – בינלאומי – יש להכיר מבחינה תאורתית.

תקן חשבונאות 19 – ישראלי.

תקן 109 – אמריקאי.

חברה מרוויחה כסף ומשלמת מיסים, כאשר מס חברות הוא 26.5%. השאלה היא האם מיסים על ההכנסה היא הוצאה בדוח רווח והפסד ומה הכללים החשבונאים החלים עליה. השאלה הייתה האם מדובר בהוצאה שהיא בייצור הכנסה (חשבונאית). לסיכום הוחלט כי מיסים על ההכנסה היא הוצאה בדוח רווח והפסד לכל דבר ועניין. ולכן חלים עליה כל כללי החשבונאות – הקרון הקבלת הוצאות להכנסות, עקרון השמרנות וכו'. מבחינה טכנית הוצאה זו מוצגת בסוף דוח רווח והפסד, ישנו רווח לפי מס ואז יש הוצאות/הכנסות מיסים ולאחר מכן מגיעים לרווח הנקי לתקופה.

רווח לפני מס XXX

הוצאות/הכנסות מיסים (XXX)/ XXX

רווח נקי XXX

צריכה להיות הקבלה מלאה בין הוצאות המיסים לרווח לפני המיסים, כלומר הוצאות המיסים צריכות לעמוד בעקרון הקבלת הוצאות להכנסות.

הוצאות מיסים על ההכנסה כוללות 3 מספרים נפרדים שכל אחד מהם מחושב בפני עצמו ולאחר מכן מחברים אותם ואז מגיעים להוצאות מיסים על ההכנסה –

1. הוצאות מיסים שוטפים.

2. הוצאות מיסים נדחים.

3. הוצאות מיסים בגין שנים קודמות.

מיסים שוטפים + נדחים – שבגין שנים קודמות = הוצאות מיסים

 

 

מיסים שוטפים

מדובר על ההכנסה החייבת השנתית לצורכי מס * שיעור המס שחל על החברה = מיסים שוטפים.

כדי להגיע להכנסה החייבת לצורכי מס לוקחים את הרווח החשבונאי, מבצעים התאמות (דוח התאמה לצורכי מס) כדי להגיע להכנסה החייבת שמס הכנסה רואה אותה כהכנסה חייבת לצורכי מס.

לכן יש לדעת כיצד להגיע מהרווח החשבונאי לרווח לצורכי מס.

נניח שההכנסה חייבת לצורכי מס בשנה מסויימת היא – 1000 ₪

שיעור המס הוא 30%

המיסים השוטפים יהיו – 1000*0.3 = 300 -> מיסים שוטפים.

פקודת היומן תהיה –

ח. הוצאות מיסים שוטפים, ז. פקיד שומה/מזומן – 300 ₪.

את הדוח למס הכנסה יש להגיש עד שנה ו-3 חודשים אחרי שנת המס. מס הכנסה לא מוכן להמתין ולכן ישנן מקדמות על חשבון מיסים. למשל אם אנחנו בשנת 2014, לא יודעים כמה נרוויח, אך עדיין יש לתת מקדמות על חשבון מס. החברה מקבלת את דרישת המקדמות ממס ההכנסה וצריכה לשלם אותם.

במהלך השנה שילמתי 380 ₪ מקדמות, פקודת היומן היא –

ח. פקיד שומה/מקדמות למס הכנסה, ז. מזומן -> 380 ₪.

מדובר בפעולה מאזנית ולא נרשמות הוצאות מיסים כיוון שאנחנו לא יודעים עדיין מה יהיו ההוצאות שלנו בסוף השנה.

בסוף השנה נעשה דוח התאמה למס ונראה כי חבות המס היא רק 300 ₪, פקודת היומן היא –

ח. הוצאות מיסים שוטפים – 300 , ז. מס הכנסה/פקיד שומה – 300 -> זוהי החבות מס המשפטית לאותה שנת מס.

כלומר שילמנו 380 שקל, אבל היינו צריכים לשלם רק 300, זה אומר שהמדינה חייבת לי 80 ₪ והיא מחזירה את זה עם הצמדה וריבית מתום שנת המס . נגיד שהיא מחזירה לי 100 ₪ (מתוכם 80 ההחזר ו20 הצמדה), הפקודה שנרשמת היא –

ח. מזומן – 100, ז. מס הכנסה/פקיד שומה – 80, ז. הכנסות מריבית והפרשי הצמדה – 20 (הריבית פטורה ממס)

כך הכרטיס של מס הכנסה נסגר –

חובה זכות
380 300
80
0 0

 

מקרה אחר –

נניח כי במהלך השנה שילמנו 220 ₪ מקדמות על חשבון מס, פקודת היומן –

ח. פקיד שומה/מס הכנסה , ז. מזומן – 220 ₪.

בסוף השנה מתגלה כי חבות המס היא 300 ₪, פקודת היומן –

ח. הוצאות מיסים שוטפים, ז. מס הכנסה/פקיד שומה – 300.

לכן בסוף השנה אנו חייבים למס הכנסה 80 ₪ עם ריבית והצמדה מתום השנה – 30 ₪, לכן יש לשלם למס הכנסה 110 ₪ סך הכל, הפקודה היא –

ח. מס הכנסה/פקיד שומה – 80, ח. הוצאות ריבית והצמדה – 30 , ז. מזומן – 110. הוצאות הריבית לא מוכרת למס כי זה סוג של קנס.

כרטיס מס הכנסה יראה כך –

חובה זכות
220 300
80
0 0

 

דוגמא לחישוב מיסים שוטפים –

רווח לפני מס חשבונאי של חברה מסוימת לשנת 2007 – 100,000 ₪. נתונים –

א. לחברה יש הוצאות לא מוכרת לצורכי מס של 5000 ₪.

ב. לחברה יש רווח הון של 10,000 ₪.

ג. במהלך השנה התגלו חובות אבודים שמותרים לניכוי לצורכי מס בסך 3000 ₪ ואילו ההפרשה החשבונאית לחובות מסופקים היא 7000 ₪. רושמים הפרשה לחובות מסופקים לפי צבירה, מס הכנסה לא מכיר בחובות מסופקים לצורכי מס, אלא רק שמדובר בחוב אבוד ולכן יש פער לבין איך שהחשבונאות רואה את ההוצאה הזאת ואיך שמס הכנסה רואה אותה.

ד. ב1.7.2007, התקבל סכום של 50 אלף ₪ עבור מבנה שהחברה משכירה לשנה מראש. פקודת היומן היא – ח. מזומן, ז. הכנסות – 25,000, ז. הכנסות מראש- 25,000, לעומת זאת יש סעיף בפקודת מס הכנסה 8ב' שאומר שהכנסות משכר דירה שהתקבלו מראש ממסים אותם לפי בסיס מזומן – לכן מס הכנסה אומר שכל ההכנסות – 50,000 ישולם עליהם מס השנה, כלומר כולם נחשבים לרווח השנה.

ה. המס על החברות הוא 30% ושיעור המס על רווח הון – 25%. זה נאמר כדי שנדע שחלקים שונים בהכנסות מחויבים באחוזים שונים.

 

 

 

 
+ 6 = שבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים