שם הכותב: תאריך: 20 נובמבר 2013

אג"ח – אג"ח ממשלתי/ שאינו צמוד – גילון

 • איגרת חוב ממשלתית לא צמודה. יכולה להיות מונפקת לתקופה של 2-10 שנים.
 • גילון זוהי איגרת שאינה צמודה אך נושאת ריבית נומינלית משתנה שנקבעת ע"י בנק ישראל.
 • הריבית משולמת ארבע פעמים בשנה.
 • הריבית המשתנה נקבעת על פי ממוצע משוקלל של התשואה לפדיון שמניבות סדרות מק"מ העומדות שלושה עד 12 חודשים לפני פדיונן הסופי בתוספת שנתית של עד 4%.
 • הגילון מתאים מאוד למי שחושש מעליית הריבית.
 • אין "ארוחות חינם", ביטול הסיכון בשינוי ריבית כרוך בחוסר האפשרות "לנעול" את התשואה שתתקבל מהגילון בעת הרכישה (לא ניתן "לנעול" את התשואה שתתקבל מהגילון בעת הרכישה).

   

   

אג"ח – אג"ח ממשלתי/ שאינו צמוד – שחר

 

 • אג"ח לא צמודה הנושאת ריבית קבועה.
 • האיגרת יכולה להיות מונפקת לתקופה של שנתיים עד 20 שנה.
 • גובה הריבית נקבע מראש לכל חיי האיגרת והיא משולמת אחת לשנה.
 • המשקיע שרוכש את השחר מקבל תשלום ריבית אחד לשנה ועם הפדיון הוא מקבל גם את הקרן.
 • גובה הריבית הנקובה (הקופון) נקבע על ידי האוצר ומשנקבעה הריבית היא נשארת קבועה.
 • הריבית הנקובה על האג"ח קובעת את גובה התשלום במזומן שיקבל המשקיע בעת חלוקת הריבית. התשואה לפדיון היא התשואה הכוללת שממנה ייהנה המשקיע באג"ח.
 • השחר הינו תחליף לפיקדונות שקליים ארוכים בבנקים.
 • ההשקעה באיגרת חוב מסוג שחר מתאימה במיוחד במצבים בהם הריבית במשק במגמת ירידה.
 • בעת רכישת השחר, מבטיח לעצמו המשקיע את התשואה השנתית הגבוהה הקיימת ביום רכישת האג"ח.
 • מחזיקי איגרות החוב מסוג שחר, חשופים לאותן סכנות שלהן חשופים מחזיקי המק"מ. אולם חשוב לזכור, שלאור העבודה שמשך חיי ה"שחר" ארוכים יותר, התנודות בו תהיינה חזקות יותר.

   

אג"ח – אג"ח קונצרני

 • אג"ח המונפק ע"י חברות.
 • קיים מגוון גדול של טווחי פדיון, סוגי הצמדה, ריביות קבועות וניידות, ומסלולי פירעון קרן וריבית.
 • דירוג מעלות.
 • בעבר היה פחות נפוץ כי המדינה לא התירה (מניעת תחרות עם האוצר). היום זה תופס נפח גדול הרבה יותר.
 • פירעון קרן לשיעורים נפוץ באפיק זה.

   

הנפקת אג"ח (שוק ראשוני)

 • קיימות 3 שיטות עיקריות:
  • הנפקה במכרז על מחיר (שער)
  • הנפקה במכרז על תשואה (ריבית)
  • הנפקה בתנאים שנקבעו מראש.

    

 • קיימות שתי דרכים שונות לקביעת הזוכים במכרז:
  • שיטת המכרז הרגיל
  • שיטת המכרז המפלה

    

מכרז על תשואה

 • נקבעת תשואה מרבית שמעליה אסור להגיש הצעות.
 • כל מציע נוקב בסכום ובתשואה בה הוא מעוניין לקנות.
 • המציע את התשואה הנמוכה ביותר – יענה ראשון וכך הלאה עד התשואה הגבוהה בה עוד יש סכום לחלוקה.
 • אם הסכום המוצע בתשואה הגבוהה ביותר גבוה מהיתרה לחלוקה אזי יקבלו את חלקם היחסי (לפי הביקוש).
 • דוגמא – מכרז על 200 מ' ע.נ תשואה מקסימאלית של 6%
כמות בע.נ

תשואה מבוקשת

כמות נצברת

60 מ' 3.5% 60
20 מ' 3.8% 80
50 מ' 3.9% 130
35 מ' 4.1% 165
15 מ' 4.2% 180
40 מ' 4.3% 220
20 מ' 4.4% 240
 • הסגירה תהיה על 4.3%, מי שהצביע ב 4.3% יקבל רק 50% (מבחינת כמות – התשואה שהוא ביקש נשארת 4.3%). המכרז הזה אינו מפלה כי כולם מקבלים 4.3% – מסודר באופן היררכי – כולם משלמים מחיר אחיד למרות שיש כאלו שהיו מוכנים לשלם יותר (למשל היו כאלו שהיו מוכנים לתשואה רק של 3.5% – תמיד הולכים לפי התשואה השולית).
 • אם עושים לי שער ממוצע – אזי עושים ממוצע משוקלל של כל ההצעות הזוכות.
 • בהנפקות מ.ק.מ ניתן להציע ב.ל.מ (בלי הגבלת מחיר).

 

מכרז על מחיר

 • נקבע שער מזערי שמתחתיו לא ניתן להגיש הצעות.
 • כל מגיש נוקב בסכום ובמחיר בו הוא מעוניין לקנות את האיגרת.
 • לא ניתן לנקוב בסכום הגבוה מההנפקה כולה.
 • ההקצאה תתחיל מהמחיר הגבוה והמכרז יגמר במחיר הכי נמוך בו עדיין מקבלים הקצאה (שער סגירה).
 • כל הזוכים ישלמו לפי שער הסגירה במכרז (המחיר הכי נמוך שבו היה הביקוש הסופי, כמו בטבלה לעיל רק במחיר שקול לתשואה הכי גבוהה).
 • אם הסכום המוצע בשער הסגירה גבוה מהיתרה לחלוקה אזי יקבלו את חלקם היחסי (לפי הביקוש).

   

תנאים שנקבעו מראש

 • מחיר האיגרת ותשואתה נקבעים מראש והמזמין נוקב רק בסכום.
 • אם הכמות המוצעת קטנה מהסה"כ – כל אחד יקבל את מה שביקש בלבד.
 • אם הסכום המבוקש עבר את הסכום המוצע אזי כל מזמין יקבל באופן יחסי.
 • דוגמה – הוצאו 40 מ' ע.נ והבקשות היו ל- 50 מ' ע.נ. אזי כל אחד יקבל 80%.

 

***מכרז רגיל לעומת מכרז מפלה

 • עד כה דיברנו על כך שהמכרז נסגר בשער אחד בו כל המבקשים מקבלים את ההזמנות שלהם.
 • בשיטת המכרז המפלה מקבל כל משתתף את הסחורה בדיוק בשער או בריבית בה נקב במכרז.
 • המנפיק "נוגס" בעודף הצרכן.

   

הנפקת אג"ח (שוק ראשוני) – פארי/ פרמיה/ ניכיון

סיכום

אג"ח קונצרני אג"ח ממשלתי
ההצעה לציבור באמצעות תשקיף. חובה לציין מהן הבטחונות לאיגרת וכן חובה שיהיה נאמן אך יש פטור מחתם. באמצעות מכרזים ע"פ תקנות מדינה, פטור מתשקיף, נאמן וחתם.
בטחונות בד"כ בטחונות/ שעבודים פטור מביטחונות
המכרז בד"כ אחיד על ריבית או השער בד"כ מכרז מפלה על השער
הצמדה למדד לכל סוגי המט"ח (מרק, לישט, דולר, סל מטבעות) ולמדדים שונים (תשומות בניה וכו') הצמדה (לדולר או למדד, בלבד) או ללא הצמדה.
תשלום ריבית בד"כ פעמיים בשנה בד"כ פעם בשנה. כאשר הריבית משתנה – משולם ארבע פעמים בשנה.
פדיון הקרן בד"כ נפדית לשיעורין פדיון חד פעמי בתום חיי האיגרת.

 1 − = אפס

תואר ראשון
תואר שני
מרצים