שם הכותב: תאריך: 06 מרץ 2014

פתרון תרגיל 5 – הון עצמי

 

01/01/06

לחובהעו״ש בנק 100,000

לזכותהון מניות 100,000

 

01/07/06

החבילה כוללת:

2 מניות בנות 1 ש״ח תמורת 7 ש״ח.

3 אופציות סדרה 1 תמורת 3 (כל אופציה עולה שקל) ש״ח.

2 אופציות סדרה 2 תמורת 5 (כל אופציה עולה 2.5 שקלים) ש״ח.

סה״כ 15 ש״ח.

 

לחובהעו״ש בנק 150,000 ש״ח

לזכותהון מניות 20,000 ש״ח

לזכותפרמיה על מניות 50,000 ש״ח

לזכותתקבולים סדרה 1 30,000 ש״ח

לזכותתקבולים סדרה 2 50,000 ש״ח

 

סדרה 1:

30,000 כתבי אופציה, עלות כל כתב אופציה 1 ש״ח.

תקופת מימוש האופציה: 01/07/06-01/07/19

יחס המרה: 1:2

תוספת מימוש: 8 ש״ח לכל כתב אופציה.

 

לחובהתקבולים סדרה 1 15,000 ש״ח

לחובהעו״ש בנק 120,000 ש״ח

לזכותהון מניות 30,000 ש״ח

לזכותפרמייה על מניות 105,000 ש״ח

 

סדרה 2:

20,000 כתבי אופציה, עלות כל כתב אופציה 2.5 ש״ח.

תקופת מימוש האופציה: -01/07/06-01/07/11

יחס המרה: 1:1

תוספת מימוש: 5 ש״ח לכל כתב אופציה

 

01/07/07

מומשו רבע מכתבי האופציה.

לחובהתקבולים מסדרה 2- 12,500 ש״ח

לחובהעו״ש בנק– 25,000 ש״ח

לזכותהון מניות– 5,000 ש״ח

לזכותפרמייה על מניות– 17,500 ש״ח

 

01/01/08

מומשו מחצית מיתרת כתבי האופציה

לחובהתקבולים מסדרה 2- ש״ח 18,750

לחובהעו״ש בנק– 37,500 ש״ח

לזכותהון מניות– 7,500 ש״ח

לזכותפרמייה על מניות– 48,750 ש״ח

 

29/12/08

לחובהדיבידנד שהוכרז 48,750 ש״ח

לזכותעו״ש בנק 48,750 ש״ח

 

השקעות בחברות בנות

 

מצב בו חברה א׳ משקיעה בחברה ב׳. במצב כנ״ל בעלי המניות בחברה ב׳ אינם יחידים אלא חברה א׳ שהינה יישות משפטית. במצב זה נלמד ליישם את הטיפול בספרי א׳ באמצעות פקודות יומן וזאת ע״פ שיטות שונות (בהתאם לאחוזי האחזקה).

 

שיטת השווי ההוגן

שיטה זו מיושמת כאשר אחוז האחזקה של חברה א׳ בחברה ב׳ הינו עד 20%. בשיטה זו יינתן ביטוי לשווי השוק (ערך המניות בבורסה) של המניות, רגע לפני עריכת הדו״ח הכספי.

לדוגמה:

ביום 01/01/08 רכשה חברה א׳ 20,000 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ בחברה ב׳.

הון המניות של חברה ב׳ הינו 200,000 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ.

להלן שערי מניותיה של חברה ב׳ בבורסה:

01/01/08    5 ש״ח

31/12/08    8 ש״ח

31/12/09    10 ש״ח

 

פקודות יומן בספרי א׳:

01/01/08

לחובה השקעה בחברה ב׳ 100,000 ש״ח

    לזכות עו״ש בנק 100,000 ש״ח

 

31/12/08

רגע לפני הצגת הדו״ח הכספי, יש להציג את ההשקעה ע״פ שוויה בבורסה באמצעות שיערוך.

לחובההשקעה בחברה ב׳ 60,000 (השלמה ל160,000).

    לזכותהכנסות משיערוך 60,000 (נמצא בקבוצת המימון בדו״ח רוו״ה, הכנסה משינוי ערך המניה).

 

 

31/12/09

לחובההשקעה בחברה ב׳ 40,000 ש״ח

    לזכותהכנסות משיערוך 40,000 ש״ח

 

ביום 31/12/10 ערך המנייה בבורסה הינו 7 ש״ח. כעת ההשקעה בחברה עומדת על 140,000 ש״ח.

לחובההוצאות מימון / הקטנת שיערוך 60,000 ש״ח

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 60,000 ש״ח

 

דוגמה ב׳:

ביום 01/01/07 רכשה חברה א׳ 5,000 מניות בנות 1 ש״ח בחברה ב׳. ההשקעה הנ״ל מייצגת השקעה של 10% בחברה ב׳.

ביום 01/10/08 רכשה חברה א׳ 1,000 מניות נוספות בחברה ב׳.

ביום 01/07/09 רכשה חברה א׳ 500 מניות בחברה ב׳.

ביום 01/07/10 מכרה חברה א׳ 300 מניות של חברה ב׳.

 

01/01/07    5 ש״ח

31/12/07    7 ש״ח

01/10/08    9 ש״ח

31/12/08    10 ש״ח

01/07/09    6 ש״ח

31/12/09    8 ש״ח

01/07/10    10 ש״ח

31/12/10    12 ש״ח

 

 

 

 

 

 

01/01/07

לחובה השקעה בחברה ב׳ 25,000 ש״ח

    לזכות עו״ש בנק 25,000 ש״ח

 

 

31/12/07

לחובההשקעה בחברה ב׳ 10,000 ש״ח

    לזכותהכנסות משיערוך 10,000 ש״ח

 

01/10/08

לחובההשקעה בחברה ב׳ 9,000 ש״ח

    לזכותעו״ש בנק 9,000 ש״ח

 

31/12/08

לחובההשקעה בחברה ב׳ 16,000 ש״ח

    לזכותהכנסות משיערוך 16,000 ש״ח

 

01/07/09

לחובההשקעה בחברה ב׳ 3,000 ש״ח

    לזכותעו״ש בנק 3,000 ש״ח

 

31/12/09

לחובההוצאות מימון 11,000 ש״ח

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 11,000 ש״ח

 

 

כאשר מתבצעת מכירה של מניות בשיטת השווי ההוגן יש לפעול כדלקמן:

  1. בבוקרו של יום המכירה יש לבצע שיערוך.
  2. בעקבות זאת המכירה תתבצע ללא רווח הון או הפסד הון.
  3. בסוף שנה, רגע לפני עריכת הדו״ח הכספי, יש לשערך כרגיל.

 

01/07/10

שיערוך:

לחובההשקעה בחברה ב׳ 13,000 ש״ח

    לזכותהכנסות משיערוך 13,000 ש״ח

 

מכירת המניות:

לחובהעו״ש בנק 3,000 ש״ח

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 3,000 ש״ח

 

31/12/10

לחובההשקעה בחברה ב׳ 12,400 ש״ח

    לזכותהכנסות משיערוך 12,400 ש״ח

 

שיטת השווי המאזני

שיטה זו מיושמת כאשר אחוז האחזקה של חברה א׳ בחברה ב׳ נע בין 20%-50%. בשיטה זו לא נותנים ביטוי לשווי המניות בבורסה שכן מדובר על השקעה לטווח ארוך (השינוי היומיומי בבורסה פחות מעניין אותנו).

ביום ביצוע ההשקעה תהיה אותה פקודת יומן כמקודם:

לחובההשקעה בחברה ב׳ XXX

    לזכותעו״ש בנק XXX

 

 

בתום כל שנה חשבונאית ניתן ביטוי לחלקנו ברווחי החברה המוחזקת. הדיבידנד בשיטה זו הינו בכל מקרה החזר בגין ההשקעה.

 

לדוגמה:

ביום 01/01/08 רכשה חברה א׳ 30% בחברה ב׳. הסכום ששולם הינו 30,000 ש״ח. ההון העצמי של חברה ב׳ ליום ביצוע ההשקעה היה 100,000 ש״ח. רווחי חברה ב׳ בשנת 2008 הסתכמו ב50,000 ש״ח.

 

01/01/08

לחובההשקעה בחברה ב׳ 30,000 ש״ח

    לזכותעו״ש בנק 30,000 ש״ח

 

31/12/08 מתבצעת חלוקת רווחים של 2008 על החלק היחסי של ההשקעה בחברה ב׳ (30%).

לחובההשקעה בחברה ב׳ 15,000

    לזכותחלקי ברווחי חברה מוחזקת (מעתה, רווחי אקוויטי) 15,000

 

חלקי ברווחי החברה המוחזקת הינו סעיף תוצאתי בדו״ח רוו״ה של חברה א׳.

נניח שביום האחרון של השנה מחליטה חברה ב׳ בסך 10,000 ש״ח.

 

31/12/08

לחובהעו״ש בנק 3,000 ש״ח.

    לזכותהשקעה בחברה ב׳ 3,000 ש״ח.

 

חלקי בהון העצמי של חברה ב׳ יהיה שווה בכל רגע נתון ליתרת חשבון ההשקעה המצוי בספרי א׳.


 

שייך לנושאים: כללי


× שש = 36

תואר ראשון
תואר שני
מרצים