שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

 

שיעור 3 – 27/10/13

חוזי הקמה – IAS-11

שאלה 1 – חברת הסולל

שנת 2010

הכנסות:

01/03/2010

1,500

30/11/2010

6,161

סה"כ הכנסות בפועל

7,661

הכנסות צפויות

7,702

מענק ממשלתי צפוי

2,160

9,862

סה"כ הכנסות

17,523

עלויות:

חומרים

6,000

שכ"ע

500

הוצ' טרום חוזה

150

פחת

150

מ-01/03 עד 30/11

סה"כ העלות בפועל

6,800

עלויות צפויות

2,852

נתון

סה"כ עלויות

9,652

חישוב רווח צפוי:

הכנסות

17,523

עלויות

(9,652)

רווח צפוי

7,871

יחס ק"מ =

דוח רווח והפסד 2010

הכנסות

9,638

עלויות

(5,309)

רווח גולמי

4,329

יתרות מאזניות 31/12/2010

עלויות בפועל

6,800

רווח שהוכר

4,329

תקבולים בפועל

(7,661)

חייבים

3,468

שנת 2011

הכנסות:

01/03/2010

1,500

30/11/2010

6,161

סה"כ הכנסות ש.ק.

7,661

31/12/2011

8,068

מענק ממשלתי צפוי

2,440

הכנסות צפויות

0

סה"כ הכנסות

18,169

עלויות:

בפועל מ-2010

6,800

חומרים

7,000

שכ"ע

700

סה"כ עלויות בפועל

14,500

חישוב רווח צפוי:

הכנסות

18,169

עלויות

(14,500)

רווח

3,669

שיעור השלמה =

דוח רווח והפסד 2011

הכנסות

8,531

עלויות

(9,191)

הפסד גולמי

(660)

בדיקה:

רווח שהוכר ב-2010

4,329

הפסד שהוכר ב-2011

(660)

רווח מצטבר

3,669

יתרות מאזניות 31/12/2010

עלויות בפועל

14,500

רווח שהוכר

3,669

תקבולים בפועל

(18,169)

חייבים

0

לא נדרש – פקודות יומן שנת 2010

הוצאות

הכנסות

נרשם:

נרשם:

ח

הוצאות

6,800

ז

מזומן

ח

מזומן

7,661

ז

הכנסות

צ"ל ברווח הפסד 5,309 (50% מהעלויות)

צ"ל ברווח הפסד 9,638 (50% מההכנסות)

הפרש 1,491

הפרש 1,977

ח

חייבים

1,491

ז

הוצאות

ח

חייבים

1,977

ז

הכנסות

שאלה 2 – חברת X

שיעור השלמה על בסיס עלות =

שנת 2010

הכנסות:

בפועל

9,225

צפויות

74,700

סה"כ הכנסות

83,925

עלויות:

בפועל רבעון 3

5,400

בפועל רבעון 4

6,940

סה"כ עלויות בפועל

12,340

עלויות צפויות

67,000

הערכה ברמת מהימנות לא מספקת

סה"כ העלות בפועל

79,340

חישוב רווח צפוי:

הכנסות

83,925

עלויות

(79,340)

רווח צפוי

4,585

החברה לא תכיר ברווח כי רמת מהימנות לגבי עלויות אינה מספקת

דוח רווח והפסד 2010

הכנסות

12,340

מכירים בהכנסות בגובה העלויות בפועל

עלויות

(12,340)

רווח / (הפסד)

0

מרווח אפס

יתרות מאזניות 31/12/2010

עלויות בפועל

12,340

רווח שהוכר

0

תקבולים בפועל

(9,225)

חייבים

3,115

שנת 2011

הכנסות:

בפועל שנת 2010

9,225

01/01/2011

9,450

01/04/2011

9,225

01/07/2011

8,888

01/10/2011

8,775

סה"כ הכנסות בפועל

45,563

צפויות

36,000

קנס

(1,500)

34,500

סה"כ הכנסות

80,063

עלויות:

בפועל משנת 2010

12,340

רבעון 1

10,000

רבעון 2

13,000

רבעון 3

12,000

רבעון 4

10,000

ניתן לנטרל את המלאי מרבעון 4 ולאחר מכן להוסיפו בעלויות הצפויות או מראש להוריד אותו בעלויות הצפויות, כך:

6,660

סה"כ עלויות בפועל

57,340

54,000

עלויות צפויות

21,660

25,000

סה"כ העלות בפועל

79,000

79,000

שיעור השלמה:

רווח צפוי מהפרויקט:

הכנסות

80,063

עלויות

(79,000)

רווח צפוי

1,063

רווח שניתן להכיר בו במצטבר

דוח רווח והפסד 2011

הכנסות

42,387

עלויות

(41,660)


רווח גולמי

727

יתרות מאזניות 31/12/2010

עלויות בפועל

57,340

רווח שהוכר

727

תקבולים בפועל

(45,563)

חייבים

12,504

2012 – לא נדרש בשאלה

סה"כ הכנסות

90,000

סה"כ עלויות

(95,000)

רווח גולמי

(5,000)

שאלה 3 – חברת שירה

2 בניינים:

  1. בניה מתחילה בעת ובעונה אחת.
  2. תמורת החוזה לשני הבניינים ביחד.

שנת 2010

הכנסות:

01/01/2010

6,000

30/06/2010

6,300

31/12/2010

5,850

סה"כ הכנסות בפועל

18,150

הכנסות צפויות

11,700

בניכוי קנס

(2,925)

סה"כ הכנסות

26,925

עלויות:

נתון חציון ראשון

9,000

נתון חציון שני

8,000

סה"כ העלות בפועל

17,000

עלויות צפויות

9,500

נתון

סה"כ עלויות

26,500

חישוב רווח צפוי:

הכנסות

26,925

עלויות

(26,500)

רווח צפוי

425

שיעור השלמה

רווח שניתן להכיר בו

דוח רווח והפסד 2010

הכנסות

17,272

עלויות

(17,000)

רווח גולמי

272

יתרות מאזניות 31/12/2010

עלויות בפועל

17,000

רווח שהוכר

272

תקבולים בפועל

(18,150)

זכאים

(878)

שנת 2011

הכנסות:

הכנסות בשנת 2010

18,150

30/06/2011

5,700

31/12/2011

5,550

בניכוי קנס

(2,775)

לפי הנתונים הקנס יקוזז מהתשלום האחרון

סה"כ הכנסות

26,625

עלויות:

בפועל משנת 2010

17,000

בפועל משנת 2011

6,000

עלות קבלן משנה

5,000

נתון

סה"כ עלויות

28,000

מסירת הבניין בוצעה ב-30/09/2011 => שיעור ההשלמה 100%

חישוב הפסד:

הכנסות

26,625

עלויות

(28,000)

הפסד

(1,375)

דוח רווח והפסד 2011

הכנסות

9,353

עלויות

(11,000)

הפסד גולמי

(1,647)

בדיקה:

רווח שהוכר ב-2010

272

הפסד שהוכר ב-2011

(1,647)

הפסד

(1,375)

יתרות מאזניות 31/12/2011

עלויות בפועל

28,000

הפסד שהוכר

(1,375)

תקבולים בפועל

(26,625)

הפרויקט הסתיים –

0

חברת דונלד

לא ביצעה עבודה מתמשכת אלא התחילה וסיימה את עבודת הריצוף באותה שנה (2011).

דוח רווח והפסד 2011

הכנסות

5,000

עלויות

(4,200)

800

יתרות מאזניות 31/12/2011
0

דוגמאות לטיפול חשבונאי חוזה מפסיד

דוגמה 1 – נתונים
תום שנה א':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

4,000

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

5,000

שיעור השלמה

30%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

תום שנה ב':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

4,200

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

5,000

שיעור השלמה

60%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

תום שנה ג':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

4,200

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

6,000

שיעור השלמה

90%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

דוגמה 1 – פתרון

תום שנה א':

הכנסות

4,000

עלויות

(5,000)

הפסד

(1,000)

יתרת הפרשה להפסד

נתון שיעור השלמה 30% ולכן יתרת ההפרשה להפסד :

דוח רווח והפסד שנה א'

הכנסות

1,200

עלויות

(1,500)

(300)

הפרשה להפסד

(700)

(1,000)

תום שנה ב':

הכנסות

4,200

עלויות

(5,000)

הפסד

(800)

י.פ. הפרשה להפסד

(700)

P.N.

380

י.ס. הפרשה להפסד

(320)

נתון שיעור השלמה 60% ולכן יתרת ההפרשה להפסד :

דוח רווח והפסד שנה ב'

הכנסות

1,320

עלויות

(1,500)

הפסד

(180)

תנועה בהפרשה להפסד

380

רווח

200

בדיקה:

הפסד בשנה א'

(1,000)

רווח בשנה ב'

200

הפסד מצטבר

(800)

תום שנה ג':

הכנסות

4,200

עלויות

(6,000)

הפסד

(1,800)

י.פ. הפרשה להפסד

(320)

תנועה בהפרשה להפסד

140

P.N.

י.ס. הפרשה להפסד

(180)


דוח רווח והפסד שנה ג'

הכנסות

1,260

עלויות

(2,400)

הפסד

(1,140)

תנועה בהפרשה להפסד

140

הפסד

(1,000)

בדיקה:

הפסד בשנה א'

(1,000)

רווח בשנה ב'

200

הפסד בשנה ג'

(1,000)

הפסד מצטבר

(1,800)

דוגמה 2 – נתונים

תום שנה א':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

5,000

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

4,000

שיעור השלמה

30%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

תום שנה ב':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

4,200

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

5,000

שיעור השלמה

60%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

תום שנה ג':

סה"כ הכנסות (בפועל+צפויות)

6,000

סה"כ עלויות (בפועל+צפויות)

5,000

שיעור השלמה

90%

מתקיימים התנאים להכרה בהכנסה

דוגמה 2 – פתרון

תום שנה א':

הכנסות

5,000

עלויות

(4,000)

רווח

1,000

דוח רווח והפסד שנה א'

הכנסות

1,500

עלויות

(1,200)

רווח

300

תום שנה ב':

הכנסות

4,200

עלויות

(5,000)

הפסד צפוי

(800)

י.פ. הפרשה להפסד

0

תנועה בהפרשה להפסד

(320)

P.N.

י.ס. הפרשה להפסד

(320)

דוח רווח והפסד שנה ב'

הכנסות

1,020

עלויות

(1,800)

הפסד

(780)

תנועה בהפרשה להפסד

(320)

הפסד השנה

(1,100)

בדיקה:

רווח בשנה א'

300

הפסד בשנה ב'

(1,100)

הפסד מצטבר

(800)

תום שנה ג':

הכנסות

6,000

עלויות

(5,000)

רווח

1,000

הרווח שניתן להכיר בו במצטבר הוא

יש לאפס את יתרת ההפרשה להפסד 320

דוח רווח והפסד שנה ג'

הכנסות

2,880

עלויות

(1,500)

רווח גולמי

1,380

תנועה בהפרשה להפסד

320

איפוס הפרשה = הכנסה

רווח השנה

1,700

בדיקה:

רווח בשנה א'

300

הפסד בשנה ב'

(1,100)

רווח בשנה ג'

1,700

רווח מצטבר

900

 

לצילום התרגול− שלוש = 5

תואר ראשון
תואר שני
מרצים