שם הכותב: תאריך: 22 מרץ 2014

שיעור 3 – 3/3/14

פתרון דוגמה (עמוד 19 בחוברת הקורס) – ההשקעה בנכס הזמין למכירה נרכשה לפני מועד הרכישה

הנחה א' – מכירה תמורת 270,000 ₪

הנחה ב' – מכירה תמורת 230,000 ₪

מימוש השקעה כאשר בכלולה קיימות קרנות הון בגין ני"ע זמינים למכירה או קרן הערכה מחדש

אם בספרי המחזיקה, יש קרנות הון הקשורות לנכסים של הכלולה והחברה המחזיקה מימשה חלק ממניות הכלולה, אזי יש לממש חלק יחסי מקרנות ההון. התפיסה היא שחלק מהנכסים האלה נמכרו. אם היא החזיקה 40% וירדה ל-30% צריך לממש מקרנות ההון. פקודות היומן:

במקרה של קרן הערכה מחדש –

במקרה של קרן הון מניירות ערך זמינים למכירה –

כמובן שלאחר המכירה אנו ממשיכים לנהל את בסיס השווי המאזני (שיטת האקוויטי) אך לפי שיעור ההחזקה החדש.

 

רט"מים – רווחים שטרם מומשו

רט"מ – עסקאות בין חברותיות.

ס' 22 ל-IAS-28 קובע שרווחים והפסדים שנובעים מעסקאות כלפי מעלה (כלולה מוכרת למחזיקה) או כלפי מטה (משקיעה מוכרת לכלולה), בין המשפיע לבין החברה הכלולה, מוכרים בדוחותיו הכספיים של המשקיע, רק בגובה חלקם של המשקיעים הלא קשורים בחברה הכלולה. חלקו של המשקיע ברווחים או בהפסדים של החברה הכלולה בגין עסקאות אלה מבוטל.

התפיסה הבסיסית של שיטת השווי המאזני – תזכורת !

נניח ש-א' מחזיקה ב-ב' 40%. התפיסה היא שחברה א' החדשה מורכבת מ-א' + 40% מ-ב'. 60% מ-ב' הם למעשה חיצוניים. למעשה, אנו מחלקים את הדוחות של ב' ל-2 : 40% לחברה א' ו-60% שאינם מענייננו.

נניח שחברה א' מוכרת נכס לחברה ב' (מכירה כלפי מטה Downstream). בהמשך להנחה לעיל כי א' מחזיקה 40% מ-ב', כאשר א' מוכרת נכס ל-ב' היא למעשה מכרה 40% לעצמה ו-60% לחיצוניים. כמובן שאין אפשרות להכיר ברווח בגין מכירה לעצמה, לכן אנו דוחים את ההכרה ב-40% מהרווח כך שנותר רווח של 60% אשר מהווים מכירות לחיצוניים. הדחייה תהיה עד לרגע שבו ב' תמכור את הנכס לגורם חיצוני. ברגע שתתבצע מכירה שכזו, א' תכיר ב-2 סוגי רווחים:

  1. הרווח שהיא דחתה.
  2. 40% מהרווח הנוסף שרשמה ב' על מכירת הנכס אוטומטית.

דוגמה:

בשנת 2009 א' מכרה ל-ב' מלאי תמורת 150 ₪. עלות המלאי בספרי א' 100 ₪. בשנת 2010 ב' מכרה את המלאי לחיצוניים תמורת 160 ₪.

פתרון:

שנת 2009 – ספרי א'


שנת 2010

נניח שחברה ב' מוכרת נכס לחברה א' (מכירה כלפי מעלה Upstream). במקרה זה, חברה א' רוכשת נכס, כלומר היא רוכשת 40% מעצמה ו-60% מחיצוניים. אין זה משנה ממי היא רוכשת כיוון שבכל מקרה, במצב של רכישת נכס, אסור להכיר ברווח(!). אבל, עובדתית חברה ב' הרוויחה וחברה א' משכה אוטומטית 40% מהרווח של ב', לכן אנו צריכים לדחות את ה-40% הנ"ל כך שיישאר בספרי חברה א' 0. ברגע שחברה א' תמכור את הנכס לחיצוניים, א' תכיר שוב ב-2 סוגים של רווחים:

  1. ברווח שהיא דחתה.
  2. ברווח שייווצר לה בגין מכירת הנכס.

דוגמה:

בשנת 2009 ב' מכרה ל-א' מלאי תמורת 150 ₪. עלות המלאי בספרי ב' 100 ₪. בשנת 2010 א' מכרה את המלאי לחיצוניים תמורת 160 ₪.

פתרון:

שנת 2009 – ספרי א'

ברכישת נכס אין להכיר ברווח, ולפיכך אנו ניאלץ לדחות את כל ה-20 בשנת 2009 כך שהרווח מהעסקה הבין-חברתית יעמוד על 0.

שנת 2010

סיכום –

 

3 סוגיות לעסקות בין חברתיות:

סוג ראשון – עסקה בין חברתית של מלאי

  1. חברה א' מוכרת לב' (Downstream)

דוגמה: חברה א' מחזיקה ב-40% מ-ב'. בשנת 2009 מכרה א' ל-ב' מלאי תמורת 50,000 ₪. רווח גולמי בעסקה 20%. שיעור המס 25%. בשנת 2010 ב' מכרה את המלאי לחיצוניים תמורת 52,000 ₪.

נדרש – פקודות יומן בספרי א' לשנים 2009 ו-2010.

שנת 2009 – דחיית הרווח

שנת 2010 – חברה ב' מימשה את המלאי לחיצוניים. הרווח שחברה א' דחתה ימומש / יופשר כי המלאי נמכר לחיצוניים. ההכרה ברווח תיעשה על ידי רישום פקודות הפוכות לדחייתו.

בשתי הגישות, אם ב' רשמה רווח – א' ייקח את חלקו –

אוטומטית יירשם:

  1. חברה ב' מוכרת ל-א' (Upstream)

שנת 2009

חברה א' רשמה אוטומטית את חלקה ברווחי ב' בסך

חברה א' לא יכולה להכיר ברווח זה – רכשה נכס !

רווח ש-א' תכיר מהעסקה הפנימית – 0.

שנת 2010 – הפרשה למימוש

סוג שני – עסקה בין חברתית בגין מכירה של קרקע

  1. חברה א' מוכרת לב' (Downstream)

מה שמייחד בעסקה פנימית של קרקע הוא שחברה א' רושמת רווח הון, בניגוד למלאי. לכן, נדחה רווח הון. בנוסף, בדומה למלאי, העסקה הפנימית תמומש רק בעת מכירת הקרקע לחיצוניים.

דוגמה: א' מחזיקה 40% מ-ב'. א' מכרה ל-ב' קרקע שעלותה 100,000 ₪ תמורת 150,000 ₪. שיעור מס רווח הון 20%.

שנת 2009 – דחיית הרווח

המשך דוגמה –

בשנת 2010, הקרקע נמכרה על ידי חברה ב' לחיצוניים. לפיכך, הרווח ש-א' דחתה ימומש / יופשר על ידי פקודות יומן הפוכות לתחילה.

בשנת 2009, ביטול רווחי האקוויטי שנרשמו אוטומטית כש-ב' הכירה ברווח הון – דחייה

שנת 2010 – הפשרה (פקודה הפוכה)שלוש − 1 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים