שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 3 – 2/3/2014

פתיחת כרטיס חדש מבלי להזין פעילות עסקית – אם רוצים לבצע הנפקה למשל, יש צורך להקים כרטיסים / חשבון GL של הון מניות, פרמיה וכדומה.

לכל כרטיס יש מספר מאפיינים:

 1. מספר כרטיס – ניתן על ידי המשתמש ולא על ידי המערכת, כדי שיבוא לידי ביטוי היגיון נתינת המספר לאותו כרטיס.
 2. מאזני / תוצאתי.
 3. שם כרטיס.
 4. שיוך לקבוצה.

מנהל הכספים של החברה יכול לקבוע את רשימת החשבונות ברמת התאגיד. כך למעשה, מי שנמצא ברמת החברה לא יכול להקים חשבון על פי שיקול דעתו והחשבון יימשך מרמת התאגיד. ישנם מצבים שחשבון GL מסוים רלוונטי רק לקוד חברה אחד מיני רבים. במצב שכזה החשבון עדיין יוקם רק ברמת התאגיד ויימשך לרמת החשבון.

על מנת להקים חשבון GL ישנן 2 אופציות:

 1. ברמת תרשים החשבונות FSP0.
 2. ברמת קוד החברה FSS0.

?
האם ניתן להקים את החשבון באופציה 2 ורק לאחר מכן באופציה 1 ?

!
שלילי, החשבון קודם יוקם ברמת תרשים החשבונות כדי ליצור אחידות בקרב כלל החברות ורק לאחר מכן ברמת קוד החברה (פר חברה).

יש מצב שבתאגיד יש רק חברה אחת ולכן אין צורך להקים חשבון ב-2 האופציות. המערכת מאפשרת טרנזקציה FS00 אשר מקימה את החשבון בתרשים החשבונות ובקוד החברה במהלך אחד. *כאשר תקום חברה נוספת תחת אותו התאגיד, הרי שנצטרך לשוב ולהשתמש בטרנזקציה שעל פי 2 אופציות.

טווח חשבונות GL 900000 עד 999999

תרשים חשבונות int

לחצן בצע (סימן שעון מצד ימין למעלה) או F8

לאחר מכן מופיעה רשימת החשבונות המלאה, יש למצוא מספר חשבון שאינו מופיע במערכת וזאת על מנת להקימו. כל רשימה בתוך ה-SAP ניתן לאתר באמצעות חיפוש (סימן משקפת).

חשבונאות -> חשבונאות פיננסית -> ספר חשבונאות ראשי -> רשומות אב ->

נרשום מספר חשבון -> נעדכן מספר חברה -> יצירה (סימן דף)

*יצירה עם תבנית – מנגנון ב-SAP שאומר שנקים רשומה חדשה על סמך רשומה קיימת.

יצירה ידנית – (ראה עמוד 13 בחוברת הקורס):

 • לשונית סוג / תיאור:
  • קבוצת חשבונות – קבוצה שמאגדת מספר חשבונות עם קשר מסוים, (מאזני / תוצאתי).
  • טקסט קצר – שם קצר של החשבון.
  • טקסט ארוך – שם ארוך של החשבון.
  • מספר חשבון קבוצה – קבוצת החשבון אליה ישתייך חשבון זה בדוחות המאוחדים. לעיתים חשבון מסוים שייך לקבוצה מסוימת (הוצאות למשל). בהינתן שישנו איחוד, בשל מדיניות חשבונאית שונה של התאגיד, הוא ישויך לקבוצה אחרת ובשדה זה תוגדר הקבוצה אליה ישויך החשבון במקרה של איחוד. לוחצים ENTER ואז נפתח חלון בו יש למחוק את הגדרת עברית (HE) ולבחור מתוך רשימת החשבונות המוצעת.
  • סוג החשבון – שדה מסוג חיפוש (נפתחים הערכים הרלוונטיים), לעיתים אותו חשבון יכול להופיע בחלקים שונים של דוח רווח והפסד, במקרה זה סוג החשבון קובע לאיזה חלק בדוח רווח והפסד ישתייך החשבון / המיקום בדוח רווח והפסד.
 • לשונית נתוני בקרה:
  • מטבח חשבון – יוגדר סוג מטבע החשבון יכול להיות זהה או שונה למטבע קוד החברה. אם מטבע חשבון זהה למטבע קוד החברה, אזי ניתן יהיה להזין פקודות יומן בכל המטבעות המתוחזקים בטבלת המטבעות. אם מטבע חשבון שונה ממטבע קוד החברה ניתן יהיה להזין תנועות במטבע החשבון בלבד. ישנם מצבים שכל הפעילות בחשבון היא במטבע זר – יש צורך לבצע שערוך של המטבע בדוחות הכספיים ליום תאריך החתך.
  • קטגוריית מס – בעבור כל חשבון תוגדר קטגוריית מס (תשומות / עסקאות) כברירת מחדל.
  • הצגת שורה – אם שדה זה יסומן, בכל פעם שנרשום פקודת יומן, הפקודה תופיע בחשבון כשורה. אם לא נסמן שדה זה, הפקודה תופיע כיתרה סופית ולא נוכל לראות את הפירוט בכרטיס.
  • מפתח מיון – קוד בן 3 תווים שקובע כיצד ימוינו התנועות בעת הצגת הכרטיס. לדוגמה – לפי תאריך רישום / לפי טקסט וכו'. (נפתחת רשימה ואנו בוחרים את מפתח המיון).
  • פקיד הנהלת חשבונות – קוד בן 2 תווים שמייצג את שם פקיד הנהלת החשבונות או מי הפקיד האחראי על החשבון בכספים.
 • לשונית יצירה / בנק / ריבית
  • קבוצת סטאטוס שדה – קוד בן 4 תווים שקובע אילו שדות יופיעו בעת הזנת פקודת יומן ומי מהם רשות או חובה. לעיתים אנו מזינים דף של הבנק ונרצה לחייב את המשתמש להזין תאריך ערך, נזין קוד מסוים שהמשתמש לא יוכל להזין דף של בנק אם תאריך ערך לא יוזן. שדה זה חשוב ביותר.
  • פריט התחייבות – זוהי הישות שמהווה את הנושא המתוקצב בספר התקציב. בכל פעם כאשר מבצעים רישום בספר הראשי, ישנה גריעה מספר התקציב. המערכת יודעת לגשת באמצעות פריט ההתחייבות שהוגדר בחשבון ה-GL. שדה זה אינו שדה חובה אך בזמן שנרשום פקודת יומן זה יעשה בעיה, המערכת לא תמצא בספר התקציב את פריט ההתחייבות ולא יהיה ניתן לרשום את פקודת היומן.

3 סוגי ההתראות במערכת SAP

 1. שגיאה (ERROR) מופיעה במערכת בצבע אדום – התראה זו איננה מאפשרת למשתמש להתקדם.
 2. אזהרה (WARNING) מופיעה במערכת בצבע צהוב – מבקשת את תשומת ליבו של המשתמש לאחד מהנתונים.
 3. חיווי מופיעה במערכת בצבע ירוק – מורה שהפעולה בוצעה באופן תקין ואושרה.

לאחר שהוזנו כל הנתונים לוחצים שמירה (לחצן דיסקט / הונדה).6 × שמונה =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים