שם הכותב: תאריך: 16 מרץ 2015

שיעור 3

 

סעיף השקעות

בביקורת סעיף השקעות יש להתייחס להיבט החשבונאות וכן להיבט הביקורת.

 

היבט החשבונאות

IAS 39, IAS 27+28- חברות ציבוריות

גילויי דעת 68, 57- חברות פרטיות

 

בדרך כלל השקעות בני"ע משועבדות לבנקים כנגד הלוואות אם ישנן, וחובה לתת גילוי נאות בדו"חות הכספיים לכל שעבוד.

 

היבט הביקורת

 • אין תקן ביקורת ספציפי
 • ספרות מקצועית

 

יש לבדוק במרשם השעבודים של החברה את הנכסים המשועבדים, וכן לקבל דו"ח מרשם החברות כדי לבדוק אם ישנה התייחסות לני"ע משועבדים, וכן לקבל מידע נוסף מההנהלה. יש לקבל אישור מבנקים ומברוקרים [בתי השקעות שמחזיקים את הכסף אצלם] על קיום הוא היעדר שעבודים. אם החברה כללה ביאור נאות בנוגע לשעבודים, רואה החשבון המבקר ייתן חוות דעת בנוסח האחיד על הדו"חות הכספיים, ואם לא ניתן הגילוי כפי שנדרש יסתייג רואה החשבון המבקר בחוות דעתו בשל היעדר הגילוי הנאות.

 

מטרות הביקורת על סעיף ההשקעות

מה רוצים להשיג כשעושים ביקורים על הסעיף?

 1. ללמוד על הבקרה הפנימית
 2. לקבוע את סיכון הביקורת
 3. לוודא שההשקעות אכן קיימות
 4. לבדוק שההשקעות הן בבעלות המבוקר
 5. לבדוק האם ישנן שעבודים על ההשקעות
 6. לבדוק את ערכם הנאות של ההשקעות
 7. לבדוק אם ההצגה בדו"חות הכספיים היא בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים

 

לגבי מטרות 1+2 נזכור שני"ע הם בד"כ מסמכים סחירים ולכן לבקרה הפנימית קיימת חשיבות רבה. הנקודה העיקרית בבדיקת סקר הבקרה הפנימית היא הרשאה לקנות ולמכור, כלומר יש לבדוק האם קיימת מדיניות כתובה לקנייה ומכירה של ני"ע והאם נוהגים לפיה. האם ישנם מורשה חתימה לביצוע, והאם רק הם נותנים בפועל את הוראות הקנייה והמכירה.

 

לגבי מטרות 3+4, לגבי ני"ע בבנקים יש לקבל אישורי יתרה מתאימים וכן לבדוק שיתרות הפתיחה של שנת הדיווח השוטפת מתאימות ליתרות הסגירה של שנת הדיווח הקודמת. כמו כן יש לבדוק תנועות השנה והשוואתן למסמכים ולרישומי הנהלת החשבונאות. יש לוודא גם שהמבוקר שומר על עקביות בתפעול החשבונאי כדי למנוע מצב של נקיטת שיטות חשבונאיות שונות כל שנה.

 

בחינת סעיפים תוצאתיים קשורים

במסגרת ביקורת מעגלית מוצע לבדוק בעת ביקורת סעיף השקעות גם את הסעיפים התוצאתיים הבאים:

 1. רווחים או הפסדים ממימוש ני"ע
 2. ריבית ודיבידנדים שהתקבלו
 3. ריבית והפרשי הצמדה שנצברו

שאלון בקרה פנימית לסעיף השקעות

כל תשובה חיובית מעידה על בקרה פנימית טובה, כאשר כל תשובה שלילית תעיד על חולשה.

 1. האם מבצעי התפקידים שלהלן הם בלתי תלויים זה בזה: יוזם ההשקעות בני"ע, מבצע ההשקעות בפועל ורושם ההשקעות במערכת החשבונות?
 2. האם קיים נוהל נאות המבטיח שפעולות בני"ע תבוצענה רק על סמך קבלת אישור גורם מוסמך?
 3. האם קיים נוהל נאות המבטיח רישום נפרד בחשבון נפרד והנהלת החשבונות לכל ני"ע שבו משקיעים?
 4. האם קיים נוהל נאות המבטיח עריכת התאמה אחת לתקופה בין אישור היתרות מהגופים המחזיקים בני"ע לבין הרישומים בהנהלת החשבונות.
 5. האם קיים נוהל נאות המבטיח קיום בקרה ופיקוח אחר ני"ע ששועבדו לטובת בנקים ונותני אשראי אחרים?
 6. האם קיים נוהל נאות המבטיח רישום נאות של ההשקעה במועד ההשקעה?
 7. האם קיים נוהל נאות המבטיח כי ההשקעות בני"ע יסווגו באופן נאות בדו"חות הכספיים?
 8. האם קיים נוהל נאות המבטיח כי ההכנסות וההוצאות הנובעות מההשקעה בני"ע יירשמו בתקופה החשבונאית הנכונה?

  טופס 867 הוא אישור זיכוי מס במקור של פעולות בני"ע. באישור נתונים הרווחים השנה, ההפסדים השנה, המס שנוכה במקור, מחזור הפעולות הכולל ומספר הפעולות שבוצעו. לא ניתן ללמוד מהאישור על העמלות ששילמנו לבנק או לבית ההשקעות. ניתן לאתר מעילה של יועץ ההשקעות עפ"י מחזור הפעילות כיוון שעיקר הכנסתן הוא מעמלת ביצוע פעולות.

 

תכנית ביקורת לסעיף השקעות בני"ע בדו"חות הכספיים

 1. קבע את רמת סיכון הביקורת הנדרשת לדעתך ואמוד את רמת סיכון אי הזיהוי לאור תוצאות סקר על הבקרה הפנימית בו נאמדה רמת סיכון הבקרה והסיכון המובנה על ידי המשוואה AR=IR*CR*DR
 2. קבלנה מהחברה דו"ח על ההשקעות בני"ע ובדוק את את הפרטים המופיעים בדו"ח כגון: שם החברה המשקיעה, כתובת, הון המניות המוחזק, שיעור הבעלות וכן את נכונות החישובים האריתמטיים.
 3. קבל אישורי יתרה מבנקים ומבתי השקעות והשווה לרשום בספרי החברה.
 4. בדוק אם קיימים שעבודים או מגבלות אחרות המשפיעים על הבעלות והרשומים באישורי היתרה.
 5. בדוק את נאותות סיווג ההשקעה בני"ע בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי IAS39 כשמדובר בחברה מדווחת [מוחזקים לפדיון, מוחזקים למסחר וזמינים למכירה].
 6. בדוק כי סיווג ההשקעה תואם לאסטרטגיית ההשקעה של ההנהלה ולהחלטות שהתקבלו בדירקטוריון בקשר למדיניות ההשקעה בני"ע לדוגמה: אם החברה מתכוונת להחזיק בהשקעה עד מועד הפדיון אז ההשקעה תסווג כמוחזקת לפדיון ואולם אם החברה מתכוונת להפיק רווחים הנובעים מתנודות במחיר בזמן הקצר, הרי שההשקעה תסווג לקבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד.
 7. בדוק האם פעילות ההנהלה בתקופות עוקבות תואמת את כוונת ההנהלה במועד סיווג ההשקעה. לדוגמה: ההנהלה סיווגה את ההשקעה באג"ח כמוחזקת למסחר [קבוצת שווי הוגן דרך רווח והפסד] אבל בפועל לא מכרה את ההשקעה באג"ח תוך זמן קצר, אלא החזיקה עד הפדיון או עד קבלת הריבית.
 8. בדוק תיעוד של ההנהלה לגבי מטרות ההשקעה ואסטרטגיית ההשקעה בני"ע. בדוק פרוטוקולים של ישיבות הדירקטוריון וההנהלה בקשר להשקעה בני"ע.
 9. בדוק את מעגל ההשקעה- בדוק כי הרווח או ההפסד חושב ונרשם באופן נאות בהתאם לias39 כשמדובר בחברה מדווחת [חברה ציבורית\ חברת אג"ח] לדוגמה: בהשקעה מוחזקת למסחר השינויים בשווי ההוגן יזקפו לרווח והפסד ואילו בהשקעה המוחזקת לפדיון\ המוצגת בשיטת העלות- אין לשערך.
 10. בדוק כי הכנסות מדיבידנד נרשמו באופן נאות בדו"ח רווח והפסד
 11. בצע בדיקות אנליטיות [יחסים פיננסיים] לבדיקת סבירות הוצאות או הכנסות משערוך ההשקעה וכן להכנסות מדיבידנד וריבית [מקרה HP 2012 ומקרה קרדןNV- ידיעה בכלכליסט 24.10.13]
 12. לגבי חברות שחוק ני"ע חל עליהם- בדוק נאותות ההצגה בהתאם לתקנות ני"ע [דו"חות כספיים שנתיים] התש"ע 2010.
 13. קבל הצהרת מנהלים בדבר נאותות חישוב ההצגה של סעיף השקעות בני"ע בדו"חות הכספיים.

 
+ 8 = שבע עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים