שם הכותב: תאריך: 22 מרץ 2014

שיעור 2 – 24/2/14

קרנות הון בספרי הכלולה

הבחנה בין מספר מקרים –

  1. שערוך נכס אשר נרכש לאחר מועד הרכישה.
  2. שערוך נכס שנרכש לפני מועד הרכישה.
  3. שינוי במדיניות ממודל העלות למודל השערוך.

כיום, מפרסמים דו"ח שנקרא דו"ח על הרווח הכולל. הדו"ח מורכב משני חלקים:

  1. דו"ח רווח והפסד.
  2. רווח כולל אחר, שבו מציגים רווחים הנרשמים בקרנות הון (קרן שערוך, קרן הון בגין ני"ע זמינים למכירה וכו').

דו"ח על הרווח הכולל

דו"ח על הרווח הכולל עובר לדוח על השינויים בהון:

י.ס. מועברת למאזן.

החברה הכלולה בעת ביצוע הערכה מחדש, והיא רכשה את הנכס לאחר שהיו ל-א' מניות בה, א' ייקח את חלקו בקרן הערכת מחדש.

 

פתרון דוגמה 1 – (עמוד 11 בחוברת הקורס) – נכס שנרכש לאחר מועד הרכישה

מועד הרכישה:

חישוב ה"מ:

שנת 2011


חשבון השקעה 31.12.11

תנועה

הרכב

 

שנת 2012חשבון השקעה 31.12.12

תנועה

הרכב

 

שנת 2013ירידת ערך כנגד קרן הערכה ברוטו –

דרך נוספת –

חשבון השקעה 31.12.13

תנועה

הרכב

מקרה 2 – שערוך נכס שנרכש לפני מועד הרכישה

במועד רכישת מניות חבר ב', לחברה ב' קיים נכס לגביו היא מיישמת את מודל הערכה מחדש. נתייחס ל-2 מצבים:

  1. חברה א' רוכשת את מניות חברה ב' בתאריך חתך בו הנכס בספרי ב' מעודכן לשוויו ההוגן. במקרה זה אין לייחס הפרש מקורי לנכס אשר מוצג בשוויו ההוגן.
  2. חברה א' רוכשת את מניות חברה ב' בין תאריכי חתך ולפיכך יתכנו הפרשים בין שוויו ההוגן של הנכס במועד הרכישה לבין ערכו בספרי חברה ב'. במקרה זה יש לייחס הפרש מקורי לנכס.

חשוב להדגיש כי חברה ב' וחברה א' רואות את עלות הנכס בסכום שונה !

חברה ב' – העלות המקורית של הנכס ממועד רכישתו ואילו חברה א' רואה את עלות אותו נכס בשוויו ההוגן למועד רכישת מניות חברה ב'. כתוצאה מכך, שינויים בשוויו ההוגן של הנכס נזקפים לקרן הערכה מחדש לא יהיו זהים מנקודת ראות חברה א' וחברה ב'.

יתרת קרן הערכה מחדש בחברה ב' בכל תאריך חתך = הפרש שבין העלות המופחתת המקורית של הנכס ממועד רכישתו לבין שוויו ההוגן לכל תאריך חתך.

יתרת קרן הערכה מחדש בחברה א' בכל תאריך חתך = ההפרש שבין השווי ההוגן של הנכס במועד רכישת מניות חברה ב' (עלות הנכס מנקודת ראות א') לבין שוויו ההוגן לכל תאריך חתך, והכול לפי חלקה.

כלומר, להבדיל ממקרה 1 על פיו הנכס נרכש לאחר מועד הרכישה ובו קרן הערכה מחדש בספרי א' היוותה תמונת ראי לקרן הערכה מחדש בספרי ב', במקרה זה לא נקבל תמונת ראי לקרן הערכה מחדש של ב'.

עוד ניתן לומר, ביום רכישת ההשקעה, בספרי חברה ב' קיימת קרן הערכה. מנקודת מבטה של חברה א', קרן ההערכה הזו לא קיימת כי היא רכשה רק את הנכס. על כן, כל פעולה שתבצע חברה ב' על קרן ההערכה ממועד הרכישה, מנקודת ראות חברה א' היא כלל לא קיימת.

טיפול בהפחתת קרן הערכה מחדש – כל חברה בנפרד תעביר / תפחית לעודפים את קרן הערכה מחדש אשר בספריה לתחילת התקופה בקצב הפחתת הנכס. כמובן שאם יתרת הקרנות בספרי החברות שונה – גם ההפחתה לעודפים תהיה שונה. להבדיל ממקרה א' בו גזרנו את ההפחתה של קרן הערכה לעודפים בספרי א' מההפחתה שרשמה חברה ב' במקרה זה חברה א' תחשב את ההפחתה בספריה באופן בלתי תלוי בהפחתה שרשמה חברה ב' בספריה.

טיפול בירידת ערך – כאשר מתקיימת ירידת ערך לנכס יש ראשית לקזז ירידה זו מקרן הערכה מחדש עד לאיפוסה וההפרש ייזקף כהפסד מירידת ערך לרווח והפסד. כפי שציינו, יתרת קרן הערכה מחדש בספרי א' אינה זהה ליתרת קרן הערכה מחדש בספרי ב' ולפיכך, חברה א' תיאלץ לחשב את ההפסד מירידת הערך באופן בלתי תלוי בהפסד שרשמה חברה ב' בספריה. יש לשים לב שיתכן שלחברה ב' יש יתרת קרן הערכה מחדש גבוהה מירידת הערך ולפיכך תקזז אותה ולא תכיר בהפסד. ואילו בחברה א' כן יוכר הפסד שכן יתרת הקרן אינה גבוהה מסך ירידת הערך.

פתרון דוגמה מצב א' – (עמוד 14 בחוברת הקורס) – חברה א' רוכשת את מניות חברה ב' בתאריך חתך בו הנכס בספרי ב' מעודכן לשוויו ההוגן

שנת 2011

בספרי הכלולה – 31.12.11


שנת 2012


יש לשים לב כי כל עוד יש עליית ערך בשווי הנכס, אזי השערוך שיבוצע בחברה ב' יהווה החל ממועד הרכישה תמונת ראי בספרי המחזיקה. אך יתרת קרן הערכה מחדש איננה מהווה תמונת ראי, רק השערוך לתקופה!

חישוב יתרת קרן הערכה מחדש בשתי החברות

שנת 2013חישוב יתרת קרן הערכה מחדש בשתי החברות

שנת 2013 – הנחה ב' שווי 120,000


ירידת ערך כנגד קרן הערכה ברוטו –


חישוב יתרת קרן הערכה מחדש בשתי החברות

פתרון דוגמה מצב ב' – (עמוד 14 בחוברת הקורס) – רכישת נכס על ידי הכלולה לפני רכישת מניותיה על ידי המחזיקה + עודף עלות

01.10.11


חישוב ע"ע במועד הרכישה


31.12.11 – בספרי ב'

בספרי א'

הפחתת ע"ע המיוחס לקרקע

בדיקה – עליית הערך מנקודת ראות א'

שווי הוגן    720K

עלות מנקודת ראות א'    660K

עליית ערך    60K

    75% X

    45K

    30% X

    13,500

החברה הכלולה כבר ביצעה שערוך לקרקע והשארת עודף העלות המיוחס לקרקע יגרור הערכת יתר לקרקע. לפיכך, אם החברה הכלולה שיערכה את הנכס לשוויו ההוגן אשר במועד הרכישה יוחס בגינו עודף עלות, אזי יש להפחית את כל עודף העלות המיוחס לנכס. אם השווי ההוגן של הקרקע נמוך מהשווי ההוגן במועד הרכישה, ודאי שיש להפחית את כל עודף העלות כי במקרה זה גם מתקיימת ירידת ערך לנכס.

חשבון השקעה 31.12.11

תנועה

הרכב

פתרון דוגמה – מעבר ממודל עלות למודל הערכה מחדש (עמוד 15 בחוברת הקורס)

בדצמבר 2013, חברה ב' העמידה את המכונה על שוויה ההוגן. בשלב זה לא רלוונטי מהי יתרת קרן ההערכה מחדש שיצרה ב'. אם הנכס מוצג בספרי ב' בשוויו ההוגן, ההפרש המקורי לנכס חייב להיות 0, לכן חייבים להפחיתו קליל. הפחתת ההפרש המקורי תיעשה כנגד קרן הערכה מחדש אל מול ההשקעה. ההשקעה תקטן בגין הפחתת ההפרש המקורי והיא תגדל לפי חלקה בשערוך שתבצע הכלולה.

הנחה – אין מס.

פתרון דוגמה (עמוד 17 חוברת הקורס)

תשע − = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים