שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

שיעור 2 – 23/2/14

הקמת ישות האב, כאשר נבצע רכישה נזרים פעולה אל תוך אותה ישות.

מודול הבקרה CO

משקף פירוט נוסף לחשבונות ה-GL התוצאתיים. מאפשר לנו לקחת כל הוצאה ולמעשה לצבוע אותה, כלומר לדעת לאיזו יחידה ארגונית ספציפית משויכת אותה הוצאה (פרויקט / ספק / לקוח וכדומה).

  • סעיף הוצאה CE.
  • מרכז עלות CC.
  • מרכז רווח PC.
  • הזמנה פנימית IO.

מודול התקציב FM

בארגונים גדולים מסגרת תקציבית נקבעת על ידי דירקטוריון החברה ואילו הנהלת החברה אחראית למימוש התקציב שנקבע על ידי הדירקטוריון. אנו זקוקים לכלי במערכת שיאפשר לנו לאכוף את המדיניות שנקבעה על ידי הדירקטוריון. מודול התקציב מאפשרת לנו לבצע בקרה תקציבית עוצרת החל ממסמכי הרכש.

  • מרכז קרנות – זוהי היחידה המתוקצבת במודול התקציב, לדוגמה חטיבת כספים, חטיבת הדרכה וכיוצ"ב.
  • פריט התחייבות – הנושא המתוקצב, לדוגמה הוצאות חשמל, הוצאות שכר, הוצאות כיבוד וכיוצ"ב.

תהליך הרכש

  • הזמנת רכש – מסמך משפטי המחייב את הארגון לרכוש מוצר כלשהו במחיר מסוים מספק מסוים בתנאי תשלום מסוימים.
  • חשבונית – מסמך המעיד על עסקה. שלב זה נקרא אימות חשבונית, המערכת בודקת האם הסכום בחשבונית שנתקבלה מהספק היא הכמות שנתקבלה בקליטת הטובין (תעודת משלוח) מוכפלת במחיר שנקבע בהזמנה ולכן מדובר באימות.

הוראות כלליות למערכת ה-SAP

הגדרה קבועה של השפה במערכת:

בשדה העליון רושמים SU3 לוחצים ENTER ונפתח חלון אחזקת פרופיל משתמש.

בלשונית ברירת מחדל יש לוודא את האותיות HE בעבור שפה עברית.

הגדרה של קוד עבור כל פעולה:

קליק ימני על השטח הלבן -> קביעות -> הצגת שמות טכניים -> אישור.

טרנזקציה – קוד שמכיל מספרים ואותיות שמבצע פעולה כלשהי במערכת, לדוגמה FB50 הזנת פקודת יומן. כאשר רוצים לבצע פעולה מסוימת ויודעים את מספר הפעולה, מזינים אותה בחלון הטרנזקציות וכך נכנסים לטרנזקציה הרלוונטית. במידה וחלון הטרנזקציה נעלם ישנו משולש לבן שכאשר לוחצים עליו החלון מופיע.

לחצנים ירוק, צהוב ואדום נועדו למעבר בין המסכים. ירוק מוציא מגמה אחת, צהוב 2 מגמות ואדום מוציא לחלוטין.

מערכת ה-SAP מאפשרת לעבוד עם מספר מסכים בו זמנית.7 × = ארבעים שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים