שם הכותב: תאריך: 31 אוקטובר 2013

שיעור 2 –  20/10/13

דוגמה:

ב-01/01/08 נחתם חוזה הקמה בסכום של 2,000 ₪ צמוד לשע"ח של הדולר.

עלויות הפרויקט בשנת 2008 – 800 ₪, בשנת 2009 – 1,300 ₪.

העלות הצפויה בגמר הפרויקט לתום שנת 2008 ו-2009 היא 1,000 ₪ ו-400 ₪ בהתאמה.

ב-01/07/08 קיבל הקבלן המבצע מהלקוח 30% מסכום החוזה.

ב-01/07/09 נגבו 30% נוספים.

שע"ח של הדולר –

1.1.2008

4

1.7.2008

4.1

31.12.2008

4.2

1.7.2009

4.3

31.12.2009

4.4

נדרש

מהן ההכנסות והעלויות בגין חוזה ההקמה כפי שיוצגו בדוח רווח והפסד לשנים שהסתיימו ביום 31.12.2008 ו-31.12.2009? כאשר:

 1. החברה מחשבת את שיעור ההשלמה לפי בסיס עלות.
 2. החברה מחשבת את שיעור ההשלמה על פי בסיס גמר הנדסי כאשר שיעור ההשלמה ל-12/2008 הוא 40%.

פתרון:

2008

בסיס גבייה

הכנסות בפועל

615


הכנסות צפויות

1,470


סה"כ הכנסות החוזה

2,085

ע"ב עבודה שבוצעה

עלות בפועל

800

עלות צפויה

1,000

(1,800)

רווח כולל חזוי

285

סעיף ב' – גמר הנדסי 40%

הכנסות

834


עלויות

(720)


רווח גולמי

114

סעיף א' – בסיס עלות

הכנסות

927


עלויות

(800)


רווח גולמי

127

בגין חוזה ההקמה הקבלן המבצע יציג בתקופת חתך יתרה מאזנית בסכום אחד כנכס (חייבים הכנסות לקבל) או התחייבות (זכאים בגין מזמיני עבודה) בהתאם לנסיבות כדלקמן:

עלויות מצטברות בפועל

+

רווחת / (הפסד) שהוכר בדוח רווח והפסד

תקבולים מלקוחות

יתרה חיובית

יתרה שלילית

נכס

התחייבות

בהמשך לדוגמה –

יתרה מאזנית 31.12.2008 לפי הנחה א'

עלויות בפועל

800

רווח שהוכר

127

תקבולים מלקוחות

(615)

חייבים – הכנסות לקבל

312

2009

הכנסות

הכנסות בפועל שנים קודמות

615

שנה קודמת

הכנסות בפועל 2009

645


סה"כ הכנסות בפועל

1,260

צפויות

880


סה"כ הכנסות הפרויקט

2,140

עלויות

בפועל שנים קודמות

800

בפועל 2009

1,300

סה"כ עלויות בפועל

2,100

עלויות צפויות

400

סה"כ עלויות הפרויקט

(2,500)

הכרה בהפסדים חזויים

כאשר חזוי כי סה"כ עלויות החוזה יעלו על סה"כ הכנסות החוזה, יש להכיר בכל ההפסד החזוי כהוצאה מיידית. סכום הפסד זה יוכר מבלי להתחשב בשלב ההשלמה של החוזה או בתחילת עבודה החוזה.

בהמשך לדוגמה –

חישוב שיעור השלמה (בסיס עלות)

דוח רווח והפסד 2009

הכנסות

871

עלויות

(1,300)

רווח גולמי

(429)

(58)

הפסד גולמי

(487)

דרך נוספת לחשב את ההפסד הגולמי –

הפסד כולל חזוי

360

רווח גולמי 2008

127

איפוס הרווח ותוספת ההפסד, לכן מוסיפים ולא מחסירים

487

יתרה מאזנית 31.12.2009

עלויות בפועל

2,100

הפסד שהוכר

(487)

תקבולים מלקוחות

(1,260)

חייבים – הכנסות לקבל

480

כללים להכרה בהכנסה

 1. חוזה במחיר קבוע – יש לעמוד ב-4 תנאים מצטברים:
  1. ניתן לאמוד באופן מהימן את הכנסות החוזה.
  2. צפוי שהטבות כלכליות מהחוזה יזרמו לחברה.
  3. ניתן למדוד באופן מהימן את העלויות הצפויות בסוף תקופה ואת שיעור ההשלמה בסוף תקופה.
  4. סה"כ עלויות החוזה ניתנות לזיהוי ולמדידה מהימנה.
 2. חוזה עלות בתוספת רווח COST+ – ישנם 2 תנאים מצטברים:
  1. הטבות כלכליות בגין החוזה צפויות לזרום לחברה.
  2. ניתן לזהות באופן מהימן את עלויות החוזה.

מרווח אפס

כאשר התוצאות של חוזה הקמה אינן ניתנות למדידה במהימן, כלומר לא עומדים בתנאים להכרה בהכנסה, החברה תדווח בדוח רווח והפסד באופן הבא:

 1. לא ניתן להכיר בהכנסות ועלויות החוזה לפי שיטת שיעור השלמה.
 2. החברה תדווח באופן הבא :
  1. יש להכיר בהכנסות רק עד גובה העלויות שהתהוו וצפוי שיהיו ניתנות להשבה.
  2. עלויות חוזה יוכרו כהוצאה בתקופה בה התהוו.

ברגע שמוסרות כל אי הוודאויות בהקשר לחוזה הקמה, ניתן להתחיל לדווח בהתאם לשיטת שיעור ההשלמה.

מקרים בהם לא ניתן להשיב את העלויות

 1. חוזים שלא ניתן לאכוף באופן מלא – חוזה שעשוי לרדת לטמיון.
 2. חוזים שהשלמתם כפופה לתוצאה של הליכים משפטיים.
 3. חוזים בהם הלקוח אינו מסוגל לעמוד במחויבויותיו.
 4. חוזים בהם הקבלן המבצע אינו מסוגל לקיים את החוזה.

דוגמה:

ב-01.01.2008 נחתם חוזה בסך 2,000 ₪.

במעמד החתימה על החוזה התקבלה מקדמה של 15%.

הלקוח משלם עם גמר עבודה של 30%, 60%, 75% ו-100% כאשר מכל חשבון מנוכה חלק יחסי מהמקדמה. ליום 31.12.2008 הושקעו בפרויקט 160 ₪ כאשר בשלב זה לא ניתן היה למדוד באופן מהימן את שיעור ההשלמה (לא עומדים בתנאים המצטברים = מרווח אפס).

בשנת 2009 הוסרו על האי וודאויות בהקשר למדידת הפרויקט. בשנה זו, הושקעו בחוזה 785 ₪. אחוז הגמר ל-31.12.2009 הינו 60%, עלויות ההשלמה הצפויות 870 ₪.

נדרש –

 1. דוח רווח והפסד לשנת 2008.
 2. דוח רווח והפסד לשנת 2009 ויתרה מאזנית ליום 31.12.2009.

פתרון:

נדרש 1 – דוח רווח והפסד 2008

הכנסות

160

עלויות

(160)

רווח גולמי

0

נדרש 2 – 2009

בסיס גבייה

הכנסות בפועל

1,320

*

הכנסות צפויות

680

**

סה"כ הכנסות החוזה

2,000

ע"ב עבודה שבוצעה

עלות בפועל

945

עלות צפויה

870

(1,815)

רווח כולל חזוי

185

*85% מנטרל את המקדמה, כפול שיעור ההשלמה, כפול שנתיים (2008 ו-2009).

**40% הם 100% פחות 60% גמר ל-31.12.09.

דוח רווח והפסד 2009

הכנסות

1,040

עלויות

(929)

רווח גולמי

111

יתרה מאזנית 31.12.2009

עלויות בפועל

945

רווח שהוכר

111

תקבולים מלקוחות

(1,320)

זכאים – מזמיני עבודה

(264)

פתרון נספח הדגמה – חברה א'

2000

הכנסות בפועל – 30.07.00

5,400

(324)

5,076

צפויות – תקבולים צפויים

16,650

צפויות – תוספת בנייה

1,850

*

666

24,242

עלויות בפועל

8,400

עלויות צפויות

10,000

תוספת בנייה

1,233

(19,733)

רווח כולל חזוי

4,509

שיעור השלמה

40%

רווח לסוף תקופה

1,804

*עלויות בדרך כלל לא מצמידים ! בתרגיל הנ"ל חריג שמצמידים את העלויות.

דוח רווח והפסד 2000

הכנסות

9,697

עלויות

(7,893)

רווח גולמי

1,804

יתרה מאזנית 31.12.2000

עלויות בפועל

8,500

רווח שהוכר

1,804

תקבולים מלקוחות

(5,076)

חייבים – הכנסות לקבל

5,228

2001

הכנסות בפועל – שנה קודמת

5,076

נתון מהמאזן שנת 2000

31.12.01

6,250

סה"כ הכנסות בפועל

11,326

צפויות – תקבולים

12,500

קנס בגין פיגור

(1,125)

צפויות – תוספת בנייה

2,083

24,784

עלויות בפועל

16,000

נתון

עלויות צפויות

10,500

נתון

תוספת בנייה

1,389

סה"כ עלויות הפרויקט

(27,889)

הפסד כולל חזוי

(3,105)

כאשר צפוי הפסד, נכיר בכל הסכום. אם היה רווח שנה קודם לכן נכיר בסכום הכולל את הרווח וההפסד:

הפסד כולל חזוי

(3,105)

רווח שנה קודמת

(1,804)

הפסד השנה

(4,909)

דוח רווח והפסד 2001

הכנסות

2,695

עלויות

(7,893)

הפסד

(3,357)

גידול בהפרשה להפסד

(1,552)

הפסד גולמי

(4,909)

יתרה מאזנית 31.12.2001

עלויות בפועל

16,000

הפסד שהוכר

(3,105)

תקבולים מלקוחות

(11,326)

חייבים – הכנסות לקבל

1,569

2002

הכנסות בפועל – שנים קודמת

11,326

נתון מהמאזן שנת 2001

30.09.02

6,550

סטייה

(262)

סה"כ הכנסות בפועל

17,614

צפויות – תקבולים

6,800

*

צפויות – תוספת בנייה

2,267

צפויות – תוספת בנייה

(2,448)

6619

24,233

עלויות בפועל

22,000

נתון

עלויות צפויות

500

נתון

תוספת בנייה

1,511

סה"כ עלויות הפרויקט

(24,011)

רווח כולל חזוי

222

שיעור השלמה

90%

רווח לסוף תקופה

200

לבטל הפסד מועבר

3,105

רווח גולמי

3,305

*25% הינו התוספת מ-75% ל-100%

דוח רווח והפסד 2002

הכנסות

9,418

עלויות

(6,113)

רווח גולמי

3,305

דרך נוספת – דוח רווח והפסד 2002

הכנסות

9,418

עלויות

(7,665)

רווח

1,753

עדכון הפרשה

1,552

רווח גולמי

3,305

יתרה מאזנית 31.12.2002

עלויות בפועל

22,000

רווח שהוכר

200

תקבולים מלקוחות

(17,614)

חייבים – הכנסות לקבל

4,586

 

לצילום התרגול6 × אחד =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים