שם הכותב: תאריך: 29 אוקטובר 2013

22.10.13

מבוא לחשבונאות פיננסית – שיעור שני

מבנה הדוחות הכספיים,
הדוחות הכספיים המוצגים במסגרת הדיווח הכספי של ישות:

א-      מאזן:
דוח המפרט את נכסי החברה, התחייבויותיה וההון העצמי שלה ליום מסוים.
המאזן תמיד מתאר את החברה מרגע הקמתה ועד לאותו יום.

ב-      דוח רווח והפסד:
דוח המפרט את תוצאות הפעילות ש החברה לתקפה מסוימת- הכנסות בניכוי הוצאות.
בואו נחדד את המשפט הזה רגע:
לוקחים את ההכנסות מתקופה מסוימת, לוקחים גם את ההוצאות מאותה תקופה, ואז מחסרים בינהם (זה הוא הניכוי למעשה).

מתקבל הדבר הבא:

דוח רווח הפסד:
הכנסות – X
הוצאות – Y
מה שנשאר.

מה ההבדל בין מאזן לבין דוח הפסד רווח?
מאזן תמיד נשאר איתנו, לאורך כל תקופת הפעילות של הישות (חברה לצורך העניין), ואילו דוח רווח והפסד זה דוח תקופתי שמדבר על תקופה ספציפית בלבד (נניח חודשים ינואר עד מרץ), לאחר שנגמרת התקופה עליה מדווחים, דוח זה מתאפס.

נכס – משאב הנשלט על ידי חברה כתוצאה מאירועי העבר אשר ממנו עשויה הישות להפיק הטבות כלכליות בעתיד (קרקע, מבנים, מניות).
התחייבות- מחויבות בהווה של החברה הנובעת מאירועי העבר אשר פירעונה עשוי לגרום לתזרים שלילי מהישות. אלה הם משאבים הכוללים הטבות כלכליות (הלוואה, ספקים).
הון עצמי – ההון הראשוני שהושקע על ידי הבעלים. תוצג גם יתרת רווחים או הפסדים.

אם כך, מאזן יכלול את הדברים הבאים:

נכסים

התחייבויות

קרקע

הלוואות

ריהוט

ספקים

מזומן

הון עצמי

הון מניות

יתרת רווחים

במאזן הצד החיובי חייב להיות שווה לצד השלילי, ולכן מגיע השם מאזן – איזון.
דוגמה:
אם קניתי קרקע ב-100 ₪, עלי לציין נכס חיובי בשווי 100 ₪, ומנגד עלי לציין התחייבות לתשלום עבור הקרקע, גם היא על סך 100 ₪.

החלק הזה של הסיכום מכסה את נושא ה"מאזן".
החלק הבא מסביר על דוח "רווח והפסד":

הרכיבים הקשורים באופן ישיר למדידת הרווח הם הכנסות והוצאות, אם בדוח במאזן הפרמטרם היו "נכסים" לעומת "התחייבויות", כעת הפרמטרים הופכים ל"הכנסות" והוצאות".

הכנסה: גידול בהטבות כלכליות במהלך התקופה.
הוצאה: קיטון בהטבות הכלכליות במהלך התקופה.

הערה- הכנסות והוצאות הם חשבונות תקופתיים, כלומר, כוללים את ההכנסה וההוצאה לתקופת הדוחות הכספיים המדווחים בלבד.

חשוב:
החלק הבא אובחן כמבלבל עבור רוב הסטודנטים בקורס-
צד הנכסים במאזן נקרא "חובה", ואילו צד ההתחייבויות במאזן נקרא "זכות".
השמות מבלבלים אך ההסבר הוא כזה:

חובה וזכות הם מונחים בסיסיים מתחום הנהלת החשבונות וחשבונאות. המונחים משמשים לציון העסקאות הנרשמות בספר החשבונות (או יומן החשבונות). פעולת חובה (חיוּ‏ב) מצביעה על רישום של נכס או הוצאה ואילו פעולת זכות (זיכוי) מצביעה על רישום של התחייבות או הכנסה.

להלן טבלה המציגה כיצד מושפעים החשבונות מחיובים וזיכויים,
כאשר ▲ = גידול, ▼ = קיטון:

חשבון         חובה     זכות

נכס             ▲        ▼

הוצאה         ▲        ▼

התחייבות    ▼        ▲

הון עצמי      ▼        ▲

הכנסות       ▼        ▲

רישום פקודות יומן:

למעשה השפה החשבונאית היא תרגום כל העסקאות והאירועים הכלכליים לשפה חשבונאית הכוללת שני מרכיבים: חובה וזכות.
העיקרון העומד בבסיס הרישום החשבונאי הוא הרישום הדו צידי על פיו כל עסקה כלכלית תגרור רישום חשבונאי שירשם לפחות בשני חשבונות כאשר סך התנועות בחובה תמיד יהיה שווה לסך התנועות בזכות.
צד הנכסים מוגדר כצד החובה ואילו צד ההתחייבויות מוגדר כצד הזכות.

השלבים ברישום פקודות יומן:

א-      זיהוי החשבונות המשתתפים בעסקה, כדוגמת: בנק, לקוחות, הוצאה הכנסה וכו'.

ב-      סיווג כל אחד מהחשבונות המשתתפים בעסקה לאחת מארבעת הקבוצות:
נכס, התחייבות והון עצמי, הכנסה והוצאה.

ג-       זיהוי השפעת העסקה על כל אחד מהחשבונות:
גידול / קיטון בכנס, התחייבות, הון עצמי, הכנסה או הוצאה.

מאזן

חובה

זכות

נכסים

גידול בנכס

קיטון בנכס

התחייבויות

קיטון בהתחייבויות

גידול בהתחייבויות

הון עצמי

יתרת הפסדים

יתרת רווחים

 

הוצאות

הכנסות

דוגמאות לנכסים והתחייבויות אפשריים במאזן:

 

נכסים

התחייבויות

מזומנים

משיכת יתר

פיקדונות

הלוואות מבנקים

השקעות בניירות ערך

ספקים

מלאי

זכאים ועובדים

לקוחות

רכוש קבוע

הרישום בספר החשבונות של חברה שמנהלת מערכת הנהלת חשבונות כפולה, נעשה באמצעות פקודות יומן מאוזנות, כאשר כל צד – חובה וזכות – צריך להיות שווה בערכו הכולל. לדוגמה, אם החברה קנתה שולחן, הדבר ירשם כך:

חובה – שולחן – 100 ₪ -> נכס, מאוזן.
זכות – מזומן – 100 ₪ -> מזומן, מאוזן.

 

 

לצילום השיעור

 שלוש − = 2

תואר ראשון
תואר שני
מרצים