שם הכותב: תאריך: 19 ינואר 2015

 

ס' 96- חילוף נכסים

מטרת הסעיף היא להקל על נישום אשר מוכר נכס ברווח ורוכש נכס אחר לחילופו.

ההקלה: אפשרות לדחיית תשלום המס על רווח ההון שנוצר בגין הנכס שנמכר.

הנישום לא חייב להחיל את הוראות הסעיף. הסעיף חל כאשר מתקיימים התנאים המצטברים הבאים:

  1. הנכס שנרכש הוא לחילופו של הנכס שנמכר (ראה להלן פס"ד צ'רני)
  2. תקופת ההחלפה: הרכישה צריכה להיות עד 12 חודשים לאחר המכירה או 4 חודשים לפני המכירה.
  3. מדובר בנכס בר פחת.
  4. סכום הרכישה של הנכס החדש צריך להיות גבוה מיתרת המחיר המקורי של הנכס

  • הסעיף מתייחס רק למצב בו יש רווח

פס"ד צ'רני-לנישום עסק לעבודות אפר, והוא מכר מחפרון וקנה טרקטור. מהמכירה של המחפרון נבע לנישום רווח הון. הנישום ביקש לדחות את תשלום המס עפ"י הוראות ס' 96. פקיד השומה טען כי הסעיף לא חל, שכן הנכס החדש אינו זהה לישן ולכן הוא לא "לחילופו". בית המשפט התייחס לעניין החילוף שבסעיף 96- החילוף לדעת השופט אמור להתייחס למצב של המשכיות ולא מהפכה בפעילותו של הנישום. כדי להחליט אם הנכס החדש הוא לחילופו של הנכס הישן, יש לבדוק אם הנכס החדש מבצע גםאת אותם פעולות שביצע הנכס הישן. בפועל הנישום הוסיף כף לטרקטור וביצע גם עבודות חפירה ולכן במקרה זה ניתן להחיל את ס' 96.

"רשאי הנישום לתבוע שייחשב כרווח הון (חייב במס) רק הסכום שבו עודפת התמורה שנתקבלה בעד הנכס שמכר על מחיר הנכס שרכש…"

מקרה א'-

תמורה

 

י.מ.מ ישן

עלות חדש

300

רווח הון חייב- 200

100

80

 

עלות החדש נמוכה מי.מ.מ ישן ולכן הס' לא חל, כלומר על הנישום לשלם מס על רווח הון בסך 200.

מקרה ב'-

תמורה

 

עלות חדש

 

י.מ.מ ישן

300

רווח הון חייב 120

180

רווח הון נדחה 80

100

 

רווח הון חייב מיד- 120 (ההפרש שבין התמורה לעלות הנכס החדש) ורווח הון נדחה- 80.

מקרה ג'-

עלות חדש

תמורה                                            

 

י.מ.מ ישן

380

300

רווח הון נדחה 200

100

עלות הנכס החדש גבוהה מהתמורה ממכירת הישן ולכן ניתן לדחות את כל רווח ההון (אין כסף לשלם את עלות החדש).

משמעות הדחייה:

עפ"י הסעיף ברגע שדחינו רווח הון, כולו או חלקו, יוקטן המחיר המקורי של הנכס החדש בסכום רווח ההון הנדחה.

מחיר מקורי מתוקן של הנכס:

הנכס בפועל: XX

רווח הון נדחה: (XX)

(ללא סכום אינפלציוני חייב)

————————–

XX

סעיף 96 – דוגמא

ביום 1.1.01 נרכש נכס א' ע"י יחיד תמורת 1,000 ₪ . שיעור הפחת – 5% .

ביום 31.12.12 נמכר נכס א' תמורת 1,840 ₪ .

מדדים : 8/13 – 189 , 2/13 – 180 , 11/12 – 160 , 11/00 – 100 .

חישוב רווח הון :

תמורה                                      1840

מחיר מקורי                  1000

פחת     12X5% =        (600)

יתרת מחיר מקורי                     400

רווח הון                                                1440

אינפלציוני                                 240= (1 – 160/100) X 400

ריאלי                                        1200

ריאלי עד 1.1.03                       200= 2/12X  1200

ריאלי 31.12.11-1.1.03           900= 9/12 X 1200

ריאלי 31.12.12 – 1.1.12        100 = 1/12 X 1200

מס ללא הפעלת סעיף 96 :

XX = 25%X 100 + 20% X 900 + מס שולי X 200

יש להתייחס למקרים הבאים :

א.      ביום 1.4.12 נרכש נכס ב' לחילופו של נכס א' תמורת 1500  ₪ .

הנכס החדש נרכש 9 חודשים לפני רכישת הנכס החדש, מגבלת הזמן בס' היא 4 חודשים קודם או 12 חודשים לאחר מכן, על כן הסעיף לא חל. כלומר יש לשלם את מס רווח ההון בעת המכירה.

ב.      ביום 1.4.13 נרכש נכס ב' לחילופו של נכס א' תמורת 300 ₪ .

הסעיף לא חל מכיוון ש300<400 (יתרת המחיר המקורי גבוה מעלות הנכס החדש)- התנאים לא מתקיימים.

ג.       ביום 1.4.13 נרכש נכס ב' לחילופו של נכס א' תמורת 2200 ₪ . ביום 1.10.13 נמכר נכס ב' תמורת 2128 ₪ .

עלות הנכס החדש היא 2,200, והתמורה היא 1840 מהנכס הישן- על כן ניתן לדחות את כל רווח ההון (אין כסף לשלם מס). המשמעות של הדחייה היא לקבוע מחיר מקורי מתוקן לנכס החדש:

עלות בפועל: 2,200

פחות: רווח הון ריאלי נדחה (1200)

————————

1,000

כלומר העלות של נכס ב' היא 1,000. נשלם את המס הריאלי בעת המכירה של הנכס השני שקנינו כיוון שהמחיר המקורי שלו שווה עלותו פחות הרווח הריאלי הנדחה. בעצם כך יוצרים את הדחייה של תשלום המס על הרווח.

מכירת נכס ב'

תמורה: 2128

י.מ.מ:

מחיר מקורי: 1,000

פחת: (25)

——————-

(975)

—————

1,153

בעצם הרווח עבר מנכס א' לנכס ב'.

סכום אינפלציוני: 975*(189/180-1)=49

סכום ריאלי: 1,104- לכאורה המס אמור להיות 25%- כאן נכנס עוד נדבך של ס' 96-

אם היינו משלמים מס על הנכס הראשון בעצם חלק מהרווח היה משולם עפ"י מס שולי ולכן:

רווח ריאלי: 1,104

ריאלי עד 1.1.03 בגין נכס א'- 200- מס שולי

יתרת ריאלי- 904- מס 25%

  • יש להתעלם מהמס בין 2003-2012 מכיוון שהמס שם נמוך יותר. הסעיף בא לתת יותר מס לנישום ובשנים אלה המס היה נמוך יותר. על כן נתייחס רק לרווח שהיינו צריכים לשלם עליו מס שולי.

הסעיף קובע כי כאשר נמכר נכס ב' ונוצר רווח ריאלי, על חלק מהרווח הריאלי בגובה הרווח הריאלי עד המועד הקובע שנוצר בגין הנכס הישן (200), ישולם מס שולי.

ד.      ביום 1.4.13 נרכש נכס ב' לחילופו של נכס א' תמורת 1480 ₪ . ביום 1.10.13 נמכר נכס ב' תמורת 1342 ₪ .

רווח הון חייב: 1840-1480=360- בעצם הרווח שנשאר לי ביד אשלם עליו מס.

רווח הון נדחה: 1080.

—————————–

רווח הון- 1,440

 

רווח הון

חייב

נדחה

אינ'

240

60

180

ריאלי עד 1.1.03

שולי

200

50

150

ריאלי עד 31.12.11

20%

900

225

675

ריאלי אחרי 1.1.12

25%

100

25

75

סה"כ

 

1,440

0.25- 360

0.75- 1,080

  • בהתחלה יש לשלם למס הכנסה רק על הסכום הריאלי החייב:

50*(SHULI)+225*20%+25*25%=X

מחיר מקורי מתוקן לנכס ב'

עלות בפועל:                  1,480

פחות רווח ריאלי נדחה:  (1,080-180=900)- הפחתת האינפלציוני הלא חייב.

———————————————–

                                  580

  • אם האינפלציוני היה סכום חייב יש אפשרות לשלם 10% מס או לדחות אותו גם כן כמו הריאלי.

נכס ב' נמכר:

תמורה: 1,342

י.מ.מ: 580*(1-5%*0.5)=565

——————

רווח הון: 777

אינ': 565*(189/180-1)=28

ריאלי: 749

דחינו 150 רווח הון שהיה עלינו לשלם עליו מס שולי:

ריאלי עד 1.1.03 בגין נכס א': 150 מס שולי

יתרה: 599 מס 25%

הוראות הסעיף לא יחולו לגבי הנכסים הבאים (אין דחייה)- נוסף לפקודה ב2014:

  1. רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה אשר שימש ביד המוכר להחכרה או השכרה.
  2. זכות במקרקעין הנמצאים מחוץ לישראל.

ס' 27 מתייחס למצב שבו נישום העוסק בעסק או משלח יד מכר מכונה או ציוד ומהמכירה נבע הפסד הון, ובאותה שנת מה רכש נכס אחר לחילופו של הנכס שנמכר.

הסעיף מאפשר לקזז את ההפסד כניכוי מההכנסה הפירותית.

יש מגבלה אחת בסעיף- סכום ההפסד לפי ס' 27 לא יכול להיות גבוה מעלות הנכס החדש.

דוגמה:

קנינו נכס ב' לחילוף נכס א'.

תמורה:      50

עלות: 100

פחת: (20)

                (80)

—————-

                (30)

מקרה א'

עלות נכס ב'- 110

לפי בחירת הנישום:

ניכוי לפי ס' 27 (30)

או: הפסד הון לפי ס' 92 (30)

 

מקרה ב'

עלות נכס ב'- 20

הפסד הון של (30)

לפי בחירת הנישום:

–          ניכוי לפי ס' 27- (20)

–          הפסד ס' 92- (10)

או:

הפסד 92 (30)

ניכוי לפי ס' 27 כמשתמע בסעיף:

עלות הנכס הישן: 100

פחות: (20)

פחות הסכום שהתקבל במכירה: (50)

———————————–

30- הפסד לקיזוז

 

מכירת נכס ברווח הון ס' 96

מכירת נכס בהפסד הון ס' 27

תקופה

4 לפני או 12 אחרי

כנראה באותה ש.מ (פירוש)

מקור הכנסה

הכל

עסק או משלח יד

נכס

נכס בר פחת (למעט 2)

מכונות וציוד (למעט רכב מנועי פרטי)

מהו חילוף?

לפי פסיקה (צ'רני)

פסיקה ולכן כמו ס' 96.

תנאים נוספים להחלת הסעיף

עלות חדש>י.מ.מ ישן

אין

מחיר מקורי נכס חדש

עלות בפועל

(מינוס) רווח הון נדחה

עלות בפועל

 

 

 

דוגמא ב'

ביום 1.1.08 קבל יצחקי בירושה מסבו טרקטור ירוק . הטרקטור החל מיד לשמש את יצחקי ליצור הכנסתו . הסב רכש את הטרקטור הירוק ביום 1.1.02 תמורת 100,000 ₪ . בשנים 2002 , 2003 ו-2007 הטרקטור לא שימש את הסב ליצור הכנסתו . שוויו של הטרקטור ביום פטירת הסב ( 1.1.08 ) 80,000 ₪ .

ביום 1.1.10 מכר יצחקי את הטרקטור הירוק תמורת 60,500 ₪ ובכספי התמורה בתוספת של 49,500 ₪ רכש טרקטור צהוב . יצחקי בקש לדחות את תשלום המס על רווח ההון בהתאם להוראות הפקודה .

ביום 1.1.11 פנתה חברת הטרקטורים המהירים בע"מ ליצחקי בהצעה להחליף את הטרקטור הצהוב במכונה לייצור בקבוקים , כאשר תמורת ההחלפה ישלם יצחקי 60,000 ₪ בלבד . שוויה של המכונה ליצור בקבוקים הינו 200,000 ₪ .

יצחקי פנה אליך על מנת שתחשב את השפעת המס , אם בכלל , הנובעת מהעסקה המוצעת לו

שיעור הפחת  – 15% . מס שולי – 45% .

מדדים : 11/01 – 100 , 11/07 – 110 , 11/09 – 130 , 11/10 – 130 .

הסב נפטר אחרי שנת 81 ולכן יצחקי נכנס לנעליו. המחיר המקורי יהיה העלות המקורית 100,000 בניכוי הפחת ויום הרכישה 1.1.2002. יצחקי משתמש בטרקטור ולכן זכאי לפחת.

1.1.02- יום הרכישה

1.1.10- תמורה 60,500

מחיר מקורי: 100,000

פחת: 15%*5=(75,000)

                      25,000

——————————

רווח הון:        35,500

יצחקי בעצם קיבל לכאורה עלות של 55,000 ₪, לאחר הפחתת הפחת הנצבר מהעלות הכוללת של 45,000 ₪. לכן הוא מקבל גם את העלות וגם את הפחת כיוון שהוא "נכנס לנעליו" של סבו.

עלות: 100,000

פחת לסבא: (45,000)

———————-

י.מ.מ 1.108- 55,000

פחת ליצחק- (30,000)

————————-

מחיר מקורי היום: 25,000

רווח הון: 35,500

אינ'- 25,000*(130/100-1)=7,500

ריאלי– 28,000

ריאלי עד 1.1.03– 28,000*1/8=3,500

יתרת ריאלי- 24,500

הנישום ביקש לדחות את תשלום המס עפ"י ס' 96. במקרה זה המחיר המקורי של הנכס החדש 110,00- גבוהה מהתמורה שנתקבלה ממכירת הישן- 60,500 ולכן ניתן לדוח את כל רווח ההון.

מחיר מקורי מתוקן- טרקטור צהוב:

עלות בפועל: 60,500+49,500=110,000

פחות רווח ריאלי נדחה: (28,000)

————————————–

                            82,000

החלפה זו מכירה ולכן יש לחשב רווח הון ממכירת הטרקטור הצהוב.

שווי טרקטור+מזומן= מכונה שווי

X+60= 200

X=140- שווי הטרקטור

הואיל והמכונה החדשה היא לא לחילוף הטרקטור, לא ניתן לדחות את תשלום המס על רווח ההון ממכירת הטרקטור והמס ישולם במלואו.

רווח הון ממכירת הטרקטור הצהוב:

תמורה:                                 140,000

מחיר מקורי מתוקן: 82,000

פחת: 15%           (12,300)

————————————————

                                           (69,700)

רווח הון:                                70,300

אינ'- אין שינוי במדד (נתון)

ריאלי– 70,300

ריאלי עד 1.1.03- 3,500 בגין הטרקטור הירוק

יתרה:                 66,800

מס:

3,500*45%+668,000*20%=14,9355 + ארבע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים