שם הכותב: תאריך: 09 פברואר 2013

תוספת להכנסות

ס'2(6) – מסלולי שכירות דירות מגורים

ע"פ ס'2(6) ניתן למסות שכר-דירה (למגורים בלבד!) ב3 אופנים. את המסלול הרצוי יכול לבחור לעצמו כל בעל-דירה. ניתן לבחור בכל שנה מסלול אחר, בהודעה לפ"ש.

 

פתרון לפי סבא"פ:

סעיף- ס'2(6).

בסיס דיווח- מזומן/מצטבר, לפי הנישום.

אחוז מס- נדון כעת – לפי המסלול!

פסיקה- אין.

המסלולים הם:

 1. 1.      מסלול פטור למגורים 0%- למי שיש דירה אחת בד"כ. אין מס עד גובה שכ"ד של 4400 ₪."הוראת שעה" (בשנות ה90' עודדה שכירות בגלל העלייה הרוסית) פוטרת את המשכיר עד 4400 ₪ על כל נכסיו יחד – בחודש. במידה וההכנסה הכוללת משכ"ד בחודש לא עולה על 4400 ₪, נדווח ונקבל פטור מס. במידה ושכ"ד עולה על 4400 ₪ בחודש, ימוסה על ההפרשמס שולי.
 2. 2.      מסלול 10% ללא הוצאות למגורים- ס'122א– כלל ההכנסות משכ"ד מגורים באותו חודש ימוסו לפי 10% מס בלבד, אין הגבלת גובה – אבל לא ניתן לנכות הוצאות ופחת במסלול זה. המסלול השכיח ביותר.

התנאים:

א.      יחיד

ב.      בישראל

ג.       צריכה להיות לנישום הכנסה משכירות דירת מגורים

ד.       בשנת המס

 1. 3.      מסלול מס שולי בניכוי הוצאות- ס' 121- מסלול עם אחוז מס שולי (משלם לפי הכנסתו ולפי דרגות המס) בו ניתן לנכות הוצאות. מי יבחר במסלול זה? מי שיש לו הרבה הוצאות בגין הדירות.חברה יכולה להכנס רק למסלול זה, ותהיה מחויבת במס חברות.

 

דירה בחו"ל – ס'122א רבתי

יש רק מסלול אחד עבור דירה בחו"ל. מי שיש לו שכירות מדירת מקרקעין בחו"ל רשאי לבחור 15% מהשקל הראשון, או מס שולי מהשקל הראשון – ס'121. הוא לא זכאי לנכות הוצאות מס'17, למעט פחת ß ב15% בלבד.

הכנסות פטורות – ס'9

אם הכנסה כבר עברה את הגדרת ס'2 – לעיתים תקבל פטור מכוח ס'9.

ולמה לתת פטור? מסיבות כלכליות, חברתיות, עידוד פריפריות וכו'.

ס'9(2)א עמ' 96-פוטר הכנסה של מוסד ציבורי, רשות מקומית. כל הכנסה של רשות מקומית או מוסד ציבורי או מפעל הפיס שלא נבע ממנה או מחברת הבת שלה מעסק תהא פטורה. דוגמא קלאסית היא פס"ד בית הכנסת הגדול- מה שהיה תחת עסק לא היה פטור, ומה שכן נבע מפעילות ציבורית- היה פטור.

מוסד ציבורי= חבר בני אדם (7 לפחות) שרוב חבריו אינם קרובים, הפועלים למטרה ציבורית.

מטרה ציבורית= מטרה שעניינה דת, תרבות, חינוך… וכל מטרה שאושרה כציבורית.

ס'9(5)א עמ' 102-פוטר נכים 100% ועיוורים מעל שנה בהכנסה עד 594000 ₪.

 1. מדובר בהכנסה מיגיעה אישית (פירותי, אקטיבי ושהאדם עצמו עובד). לא יגיעה אישית- לא רלוונטי.
 2. בכל מצב שהוא מרוויח מעל 594,000 ₪ הוא ימוסה על ההפרש.
 3. אם הנכות שלו היא לא מעל שנה (ישנה ועדה שקובעת את זמן הנכות) – אזי ההכנסה שעד 71280 ₪ תהא פטורה, ולא 594000 ₪ כמו אלו שמעל שנה.
 4. גם לפחות מ100% נכה יש פטור הכרוך בחישוב מסוים.

ס'9(5)ב עמ' 102- המשך עיוור ונכה 100%.

אם הכנסתם לא מגיעה עד 71280 ₪ בשנה, ובנוסף יש להם הכנסות פסיביות, הכנסות אחרות (משכירות, דיבידנד…) – ישנה הטבה: מאפשרים לקבל פטור ממס עבור הכנסות שאינן מיגיעה אישית עד הסכום הנקוב.

ס'9(7)א פוטר פיצויי פיטורין:

 1. מענק הון שנתקבל עקב פרישה או מוות. נניח שמדובר במענק פיצויים שעובד מקבל לאחר פרישתו מעבודה. יש פטור לפיצויים הללו עד לסכום המשכורת האחרונה כפול מס' שנים שעבדתי. זוהי הנוסחא.
 2. בשום מקרה לא יעלה סכום הפטור על 11,950 ₪ לחודש (בתחשיב).

דוגמא:

עבדתי 10 שנים והמשכורת האחרונה שלי הייתה 12,000 ₪. כלומר 120000 ₪ פיצויים מגיעים לי.

לפי ס'9(7)א, אני פטורה רק עד 11950*10 = 119500 ₪

אז רק ההפרש בין 120000 ₪ לבין 119500 ₪ ימוסה!

ריכוז שיעורי המס

 1. 1.      עבור יחיד- מס שולי, ס'121
 2. 2.      עבור חברה– מס חברות, ס'126
 3. 3.      עבור שותפות– הכנסות מינוס הוצאות נטו – זה מה שימוסה. שותפות חייבת לפחות 2 שותפים, ולכן נחלק ביניהם את המס על ה"נטו": אם השותף הוא יחיד – מס שולי. אם לשותף יש חברה- מס חברות.
 4. 4.      מס על הגרלות- ס'2א רבתי קובע מיסוי על הגרלה. המס עצמו לפי ס'124ב. יש מנגנון מיסוי על סכום בגובה 60000 ₪ יש פטור (הפטור קבוע בס'9(28)).
 5. 5.      ס'2(9) מכירת פטנט, זכויות יוצרים – שלא מתחום עיסוקו הרגיל- שיעור המס הוא 40% מכוח ס'125.
 6. 6.      ס'2(4) עבור ריבית/נכיון- ימוסה לפי ס'125 (ג).במידה והריבית/נכיון הם ס'2(1) – אקטיבי מכוח עסק, או בגין יחסים מיוחדים בין משלם-מקבל אזי המיסוי יהא לפי מס חברות.
 7. 7.      ס'2(4) עבור דיבידנד- ימוסה לפי ס'125 (ב). אם הדיבידנד הוא בין חברות בארץ הוא פטור מכוח ס'126(ב).

לצילום השיעור+ שמונה = 9

תואר ראשון
תואר שני
מרצים