שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

דוגמת טיפול ברכוש קבוע:

ביום 01/07/06 נרכשו שלושה כלי רכב בעלות 20,000 ש״ח כל אחד. פחת 10%.

ביום 01/07/08 נמכר אחד מכלי הרכב תמורת 17,000 ש״ח.

ביום 01/10/08 נרכש במזומן כלי רכב חדש בעלות 40,000 ש״ח. פחת 20%.

הערה: בגין כלי הרכב שנמכר טרם התקבלה תמורה בשיעור 20%, נכון ל31/12/08.

 

נדרש:

  1. מילוי סימני השאלה
  2. השפעה על דו״ח תזרים

 

פרטים 31/12/08 תאום לרווח השקעה פעולות שלא במזומן 31/12/08
כלי רכב נטו 51,000 (פחת 9,000) (7,000)

1,000 (רווח הון)

40,000

(13,600)

(3,400) 68,000
חייבים 20,000 26,600 3,400 50,000

 

 

2 כלי רכב מיתרת פתיחה:

40,000-10,000=30,000

כלי רכב חדש:

40,000*20%*0.25= 38,000

 

השינויים בין יתרת הפתיחה ליתרת הסגירה בכרטיס כל הרכב:

רכישת רכב– 40,000 ש״ח

 

גריעת עלות מופחתת של רכב שנמכר:

תמורה                17,000

בניכוי ע.מ ליום הרכישה    16,000 20,000*10%*2

רווח הון            10,000

 

פחת השנה (ניתן גם באמצעות PN):

2 רכבים לאורך כל השנה    4,000

רכב לאורך חצי שנה        1,000

רכב חדש            2,000

 

בכרטיסיית חייבים, נשארה לנו יתרה של 26,600. יש לכתוב פקודת יומן:

לחובהחייבים 26,600

    רכוש קבוע 26,600

 

הון מניות בתזרים

 

התמורה מהנפקת מניות במזומן הינה פעולת מימון בנייר העבודה.

 

דוגמה א׳:

להלן יתרות של חברת הכיתה הרועשת:

 

        31/12/06        מימון        31/12/07

הון מניות    (1,000)            (1,000)        (2,000)

פרמייה        (400)            (300)        (700)

 

ביום 01/07/07 הונפקו אלף מניות בנות 1 ש״ח ערך נקוב תמורת 1,300 ש״ח (פרמייה של 30%).

 

בהצגה בדו״ח תזרים יש לרשום תחת מימון:

תמורה מהנפקת מניות 1,300 ש״ח.

 

דוגמה ב׳:

ביום 01/01/08 הוקמה חברה בהון מניות נפרע של 1,000 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ.

ביום 01/07/08 הונפקו מניות לצד שלישי– 400 מניות בנות 1 ש״ח ע.נ, בפרמייה של 20%.

ביום 01/10/08 הונפקו 1,000 מניות לצד שלישי נוסף תמורת תשלום של 140 ש״ח עד ליום המאזן. טרם התקבלו 40 ש״ח מתוך ה-140.

 

פרטים            31/12/07    מימון            פעולות שלא במזומן        31/12/08

הון מניות        0        (1,000+400+100)                    (1,500)

פרמייה            0        (80)            (40)                (120)

חייבים בגין מניות    0        40                            40

 

הקמת חברה:

לחובה עו״ש בנק 1,000

    לזכות הון מניות 1,000

 

הנפקת מניות:

לחובת עוש בנק 480

    לזכות הון מניות 400

    לזכות פרמייה 80

 

הנפקת מניות שנייה:

לחובת עו״ש בנק 100

לחובת חייבים בגין הנפקת מניות 40

    לזכות הון מניות 100

    לזכות פרמייה 40

 

דוגמה ג׳:

        31/12/07    מימון        פעולות שלא במזומן        31/12/08

הון מניות    (100)        (100)        (120)                (320)

פרמייה        (100)        (20)        120                0


ביום 01/07/08 הונפקו 100 מניות 1 ש״ח ע.נ בפרמייה 20% (במזומן).

ביום 01/10/08 בוצעה הנפקת מניות הטבה בשיעור ?.

 

הנפקת מניות:

לחובת עו״ש בנק 120

    לזכות הון מניות 100

    לזכות פרמייה 20

 

הנפקת מניות הטבה:

לחובת פרמייה 120

    לזכות הון מניות 120

 

השקעה בתזרים המתייחסת לשיטת השווי ההוגן

כאשר מדובר בהשקעה על בסיס שיטת השווי ההוגן, אזי רכישת המניות במזומן הינה פעולת השקעה. כל השינויים האחרים שנעשים בכרטיס ההשקעה הינם תאום לרווח (להבדיל מהכללים שנקבעו בשנים קודמות ולהבדיל מהרשום בספר בגין הפתרונות).

 

דוגמה:

ביום 01/01/08 רכשה חברה א׳ 10% בחברה ב׳ תמורת תשלום של 1,000 ש״ח במזומן.

ביום 31/12/08 עמד שווים של מניות אלו בבורסה על סך 1,200 ש״ח.

 

            י.פ        השקעה    תאום לרווח            י.ס

השקעה בחברה בת    0        1,000        200                1,200

לחובת השקעה 1,000

    לזכות עו״ש 1,000

 

לחובת השקעה 200

    לזכות הכנסות משיערוך 200

 

המשך שאלה:

ביום 01/07/09 נמכרו 250 מניות תמורת 300 ש״ח במזומן.

שוויה של ההשקעה בתום השנה עמד על 1,000 ש״ח.

 

            י.פ        השקעה    תאום לרווח            י.ס

השקעה בחברה בת    1,200        50        (300)                1,000

 

כאשר מתבצעת השקעה במניות בשיט השווי ההוגן, זוהי פעולת השקעה בפלוס בנייר עבודה.

כאשר מתבצעת מכירת מניות התמורה הינה במינוס וכל ההפרשים הינם PN בדו״ח רוו״ה.

 

השקעות בשיטת השווי ההוגן

 

        י.פ        תאום לרווח        השקעות        י.ס

השקעה א׳    1,000        (200)            900            1,700

השקעה ב׳    1,000        600            (400)            1,200

 

כל ההשקעות בחברה הנ״ל הינה על בסיס שיטת השווי ההוגן.

השקעה א׳:

במהלך השנה נרכשו מניות במזומן בסך 900 ש״ח.

השקעה ב׳:

במהלך השנה נמכרו חלק מהמניות תמורת 400 ש״ח במזומן.

 

לצילום השיעור9 + שמונה =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים