שם הכותב: תאריך: 23 יוני 2014

דוגמא לטיפול ברכוש קבוע:

פירוט סוף 06 תאום לרווח השקעה שלא במזומן סוף 07
מכונה א' 1000 (200) 700 1500
מכונה ב' 1000 (200) 700 300 1800
מכונה ג' 1000 (100)

200

2000

(600)

(600) 1900
חייבים 0 600 600
זכאים 0 (300) (300)
0

 

 

הערות:

מכונה א' – במהלך השנה נרכשה מכונה במזומן בסך 700 ש"ח.

מכונה ב' – במהלך השנה נרכשה מכונה בסך 1000 ש"ח, מתוכן 30% שולם עד סוף השנה.

מכונה ג – ב1.1.07 נמכרה המכונה המצויה ביתרת פתיחה תמורת 1200 ש"ח. מחצית מהתמורה טרם התקבלה. בנוסף נרכשה מכונה חדשה במזומן בסך 2000 ש"ח.

  • בעת מכירת מכונה יש לפעול כדלקמן:

התמורה ממכירת מכונה תכנס בטור ההשקעה אך בסימן הפוך לרכישה.

הרווח או ההפסד הון שנוצר בדוח רוו"ה (אינו במזומן) יבוטל בהתאם לכיוון: הפסד הון זה בסוגריים ורווח הון זה ב+.

 

פירוט:

מכונה א':

י.פ. – 1000

רכישה – 700

פחת – (200)

י.ם. – 1500

מכונה ב' –

י.פ. – 1000

רכישה – 1000:

700 מזומן

300 לא במזומן

פחת – (200)

י.ס. – 1800

מכונה ג' :

י.פ. – 1000

מכירה – 1200

רווח הון – 200

רכישה – 2000

דוגמא נוספת –

ביום 1.1.06 נרכשו 2 מכונות בעלות 1000 ש"ח כל אחת.

ביום 30.6.08 נמכרה אחת המכונות תמורת 900 ש"ח במזומן.

פחת 10%

נדרש – הצג דוח תזרים.

י.פ. 07 תאום לרווח השקעה שלא במזומן י.ס. 07
מכונות 1600 100

50

(150)

(900) 700

 

י.ס. –

נשארה לי מכונה 1, עלות ראשונית – 1000 ש"ח. פחת שנצבר אחרי 3 שנים – 300 סהכ – 700

מכונה 2 –

1000 עלות , פחת לשנתיים וחצי – 250 עלות מופחתת – 750. מכירה – 900 רווח הון – 150

 

דוגמא נוספת –

ביום 1.1.06 נרכשו 3 מכונות בסך 1000 ש"ח כל אחת. ביום 1.7.06 נמכרה אחת המכונות תמורת 700 ש"ח. ביום 1.10.06 נרכשה מכונה נוספת בסך 2000 ש"ח. פחת 10%. החברה הוקמה ביום 1.1.06 כל הפעולות נעשו במזומן.

י.פ. 05 תאום לרווח השקעה שלא במזומן י.ס. 06
מכונות 0 50)

(250)

100)

100)

50)

3000

2000

(700)

200 3750

(חיבור בין כל העלויות המופחתות של המכונות שנשארו)

חייבים 0 100

ח חייבים – 100

ז – הכנסות מ – 100

(200) 300

 

 

מכונה 1 –

עלות 1000

מכירה – 700

פחת – 50

עלות מופחתת – 950

הפסד הון – 250

מכונה 2-

עלות – 1000

פחת – 100

סהכ – 900

 

מכונה 3 –

עלות 1000

פחת – 100

סה"כ – 900

מכונה 4 –

1.10

רכישה – 2000

פחת – 50

סהכ – 1950

  • כיצד תשתנה תשובתך במידה ובעת המכירה בסך 700, נשארה יתרת חייבים בסך 200?

למעלה בדוגמה.

דוגמאות בנושא הלוואות –

בעת קבלת הלוואה, נכנס כסף לחברה, הפעולה הנל הוגדרה כפעולת מימון בדוח תזרים.

בעת החזר בגין אותה הלוואה יש לפעול כנל אך בכיוון הפוך בניר עבודה.

ההוצאות הנלוות להלוואה כגון הוצ הפרשי הצמדה ו\או הוצ ריבית יטופלו בהתאם לכללים הידועים:

במידה ומדובר בהוצ ששולמה אזי אין מה לעשות.

במידה ומדובר בהוצ שנצברו אך טרם שולמו עד תום השנה, יש נטרלם בתאום לרווח.

לדוגא –

ביום 31.12.05 התקבלה הלוואה בסך 1000 ש"ח.

ההלוואה צברה הפרשי שער עד תום השנה בסך 200 שח

31.12.05 תאום לרווח מימון 31.12.06
הלוואה (1000) (200)

הפרשי שער.

(1200)
הלוואה נוספת (1000) ח הוצ הפרשי שער ז- ממזזווממןן (1000)
הלוואה נוספת 0 400

(700)

(2500) (2800)

דוג נוספת –

ביום 31.12.05 התקבלה הלוואה בסך 1000נ ש"ח. ההלוואה צברה הפרשי שער בסך 200 ש"ח ששולמו עד תום השנה.

דוג נוספת –

סוף 2005 – 0

סוף 2006 – ?

במהלך השנה התקבלה הלוואה בסך 2500 שח . ביום 30.6 נפרע מתוכה 400 ש"ח. הפרשי שער שנצברו (לא שולמו) על ההלואה עד תום השנה הסתכמו ב700 שח.

 

 

דוגמא נוספת להלוואות –

31.12.06 תאום לרווח מימון 31.12.07
הלוואות (1000) (300) (400) (1700)

 

ביום 1.7.07 התקבלה הלוואה בסך 400 ש"ח ההלוואה צברה הפרשי שער בסך 300 ש"ח וכן הוצ ריבית בסך 70 ש"ח ששולמו עד תום השנה.

 

חלות שוטפת –

אותו חלק מתוך ההלוואה שאמור להפרע בשנה השוטפת שלאחר שנת המאזן.

לדוגמא – ביום 31.12.06 התקבלה הלוואה בסך 100 ש"ח לפרעון ב5 תשלומים שנתיים שווים כל 31.12. אין ריבית \ הפרשי שער.

31.12.06 מימון 31.12.07
חלות שוטפת הלואות לזמ"א (20) (20)
הלוואות לזמ"א בניכוי חלות שוטפת (80) (60)
הלוואות ס"הכ (100) 20 (80)

 

  • כדאי לעבוד ע"פ השורה היחידה של הלוואות סה"כ ולא לפצל את זה.

לצילום השיעורשלוש × 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים