שם הכותב: תאריך: 30 דצמבר 2013

שיעור 12 – 29/12/13

דוגמה 5:


לחברה הפסד מועבר משנה קודמת שלא יצרה בגינו מס נדחה בסך 1,000 ₪. שיעור מס חברות 30%. הרווח ברבעון השני כולל הוצאה לא מוכרת לצרכי מס בסך 500 ₪.

נדרש – מהן הוצאות המס שיירשמו בכל רבעון בשנת המס.

פתרון :

רבעון 1 –


רבעון 2 – אין שינוי בצפי ההכנסות


רבעון 3 – שינוי אומדן


רבעון 4 –


 

פתרון דוגמה מסכמת:נדרש – להציג דוחות רווח והפסד לרבעון ראשון, שני ורבעון שני מצטבר (ראשון+שני).

פתרון:


5*בונוס


6*מס ממוצע יחושב לפי רווח תפעולי בלבד !


רבעון 1 –


רבעון 2 –


הוצאות מס מצטבר רבעונים 1+2
שש × 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים