שם הכותב: תאריך: 27 דצמבר 2013

מיסים על הכנסה

 

כאשר אנו דנים בנושא המיסים עלינו להכיר 2 סוגי מיסים:

 1. מיסים שוטפים
 2. מיסים נדחים – מיסים שנרשמים כתוצאה מבסיסי מדידה שונים.

 

נתמקד במיסים הנדחים – מדוע הם קיימים?

תשובה: כפי שלמדנו, קיים הבדל בין הרווח החשבונאי לבין הרווח לצרכי מס. על שום ההבדל הנ"ל, עלינו לבצע ייחוס מיסים.

קיימים 2 סוגי הפרשים בין הדוחות החשבונאיים לבין הדוחות לצרכי מס:

 1. הפרשים תמידיים – כל הוצאה שאינה מוכרת ל-מ.ה כגון קנסות, או הכנסה שאינה חייבת במס.
 2. הפרשים זמניים – הפרשי עיתוי כגון פחת, הכנס' שמועד ההכרה שלהן שונה לפי מ.ה.

 

דוח התאמה לצרכי מס

ע"פ ס'131 לפקודת מס-הכנסה, כל חבר בני אדם שאינה שותפות צריכה להגיש דוח התאמה לצרכי מס באישור רו"ח. האישור הזה התייחד לרואי החשבון בלבד בחוק לרו"ח. דהיינו, רק רואי חשבון יכולים לאשר דוח זה.

 

דרך התנהגותו של המבקר כאשר הוא מגלה אי התאמה

שאלה שנשאלת תמיד – מה קורה כאשר רו"ח מבקר מגלה במהלך ביקורתו אי התאמה בין הדיווחים שהגישה החברה למ.ה לבין הספרים?

נדון בשאלה – מה צריך לעשות הרו"ח המבקר במצב שמגלה אי-התאמה? להלן שלבי העבודה:

ראשית נברר את מקור אי-ההתאמה – האם מדובר בטעות בספרי הנישום, או שמא מדובר בטעות בדוח שהוגש למ.ה?

 • אם הטעות היא בספרי המבוקר – נתייחס אליה כאל כל טעות (מהותי/לא מהותי) ונבקש מהמבוקר לתקן את הטעות. אם מדובר בטעות מהותית ישקול המבקר הסתייגות.
 • אם הטעות היא בדוח שהוגש למ.ה –
 1. הרו"ח המבקר יודיע למבוקר על הטעויות שנמצאו וימליץ על תיקונם. באופן כללי פחות "אכפת" לרו"ח מהדוח הזה, כי אין לו השפעה על הדוחות הכספיים, אך כמובן שליקויים חמורים בדוח זה יכולים להעיד על התרחשויות בחב' שצריכים להדליק נורות אדומות לרו"ח.
 2. מעבר לכל, אסור לרו"ח לפנות למ.ה בעצמו, אלא רק אם קיבל אישור על כך מהמבוקר. אין לרו"ח חובת דיווח למ.ה בעניין זה.
 3. אם הלקוח מסרב לדווח למ.ה על הטעות – הרו"ח יודיע ללקוח כי לא יכול יותר לפעול בשמו, וישקול המשך קשר עם הלקוח.
 4. אם הטעות נפלה בדוח התאמה עליו חיווה רו"ח את דעתו והלקוח מסרב לדווח לרשויות המס על הטעות, יבטל רו"ח מבקר את החוו"ד ויודיע על כך ללקוחו ולכל מי שידוע לו שהדוח הוגש, לרבות מ.ה. כלומר, אם הדוח כבר הוגש, אזי הרו"ח יודיע למ.ה וללקוח שהוא מושך את חוו"דו.

 

ביאור על המס התיאורטי + הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות
ß לקרוא מהחוברת במודל.

 

 

דוח רו"ח מבקר

 

תקנים רלוונטיים:

תקן 90, תקן 99, תקן 108 (פורסם בתחילת 2013), תקן 72 (מה קורה כאשר חורגים מהנוסח האחיד).

בעקבות תקן 108 פורסם נוסח משולב של 90+99+108 ß אין הרבה תוספת בנוסח זה.

אין תקן ישראלי שקובע איך לגבש דעה לחוו"ד, ולכן ניעזר ב700-ISA.

 

נוסח בסיסי חוו"ד רו"ח מבקר

למה חשוב שהנוסח של החוו"ד יהיה אחיד? ראשית, על מנת שלא ישתמע לשני פנים. אנחנו רואי-החשבון מוכרים בטחון לקוראי הדוחכ"ס, ועלינו להציג מסמך מיושר קו ואחיד.

דו"ח מבקר תמיד מופנה לבעלי המניות.

להלן הפורמט – לפי תקן 90 כפי שתוקן בתקן 99:

 1. כותרת והפנייה
 2. פיסקת מבוא
  1. זיהוי הדוחות הכספיים שבוקרו.
  2. הבחנה בין אחריות הדירקטוריון וההנהלה של הגוף המבוקר לבין אחריותו של רואה החשבון המבקר.
 3. פיסקת היקף (תיאור מהות הביקורת)
  1. התייחסות לתקני ביקורת מקובלים ולתקנות שנקבעו ב"תקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג 1973 ". לעיתים הביקורת לא צהעה רק ע"פ תקני ביקורת מקובלים בישראל, אלא בארה"ב וכו' – כמו בבנקים.
  2. תיאור תכליתה ומהותה של הביקורת המבוצעת על ידי רואה החשבון המבקר.
  3. המונח "הצגה מוטעית" המופיע בפסקה זו מתייחס הן להצגה מוטעית שמקורה בטעות שנפלה בדוחות הכספיים והן להצגה מוטעית שמקורה בהטעיה או בתרמית הכלולה בהם.
 4. פיסקת חוות הדעת
 5. תוספות לנוסח האחיד – באות לענות על דרישות מיוחדות של רשויות או של חוקים בארץ או בחו"ל.
 6. תאריך
 7. חתימת רואה החשבון המבקר

 

דוגמא לנוסח אחיד (בלתי מסויג) של דוח רו"ח מבקר – כאשר לא נדרשת עמידה בתקנות ניי"ע:

 

דוח רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של___________________

 

ביקרנו את המאזנים המצורפים של ____________________ (להלן- החברה) לימים 31 בדצמבר 20×2 ו- 20×1 ואת דוחות רווח והפסד, הדוחות על השינויים בהון העצמי והדוחות על תזרימי המזומנים לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים. דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה חשבון), התשל"ג1973- . על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי

הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.

 

לדעתנו, הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה לימים 31 בדצמבר 20×2 ו- 20×1 ואת תוצאות פעולותיה, השינויים בהונה העצמי ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת מהשנים שהסתיימו באותם תאריכים בהתאם לכללי

חשבונאות מקובלים בישראל ( / (Israeli GAAP בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (IFRS).

[מחק את המיותר]

 

[תאריך] [חתימת רואה החשבון המבקר]

 

דוגמא לנוסח אחיד (בלתי מסויג) של דוח רו"ח מבקר – כאשר כן נדרשת עמידה בתקנות ניי"ע:

לקרוא מתקן 108 נספח ה' (מתייחס לדוחכ"ס מאוחדים).

מהות ההבדל:

 • נכתב במקום "מאזן" – "הדוח על המצב הכספי" (התקן יצא ב2013).
 • פסקת המבוא כמעט זהה פרט ל"דוח על המצב הכספי" והדוח על הרווח הכולל (רלוונטי במאזנים מאוחדים).
 • קיימת פסקת ביניים – מצב של חב' בנות שיש להן רו"ח אחר, ולרו"ח המבקר יש הסתמכות על חוו"ד רו"ח של חב' בנות.

 

חשוב מאוד – לקרוא למבחן את תקנות ניי"ע התש"ע 2010 !!!

 

לצילום השיעור8 × שתיים =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים