שם הכותב: תאריך: 09 מאי 2014

טיפול ברכוש קבוע בתזרים מזומנים

 

דוגמה א׳:

 

פרטים        31/12/05        31/12/06

כלי רכב א׳    1,000            1,800        הערה א׳

כלי רכב ב׳    1,500            1,800        הערה ב׳

זכאים        (700)            (1,500)

 

הערות:

  1. ביום 01/07/06 נרכש כלי רכב בסך 1,000 ש״ח.
  2. ביום 01/08/06 נרכש כלי רכב בסך 500 ש״ח. מחציתו שולמה במזומן ומחציתו טרם שולמה עד תום השנה.

למעט הנ״ל לא היו רכישות או מכירות אחרות של כלי הרכב.

י.פתאום לרווחהשקעהשלא במזומןי.סכלי רכב א׳1,000(200)1,0001,800כלי רכב ב׳1,500(200)2502501,800זכאים(700)(550)(250)(1,500)

ביאור:
כלי רכב א׳:
י.פ        1,000
רכישה        1,000    השקעות
פחת השנה    (200)    תאום לרווח
י.ס        1,800

כלי רכב ב׳:
י.פ        1,500
רכישה        500
פחת השנה    (200)
י.ס        1,800

דוגמה ב׳:

י.פתאום לרווחהשקעהשלא במזומןי.סכלי רכב א׳5,950 ? ? (1,700) ? 10,00014,250 ?הערה א׳כלי רכב ב׳1,000(100)8002001,900הערה ב׳זכאים(500)(100)(200)(800)

הערות:
ביום 01/07/04 נרכש כלי רכב בסך 7,000 ש״ח עם פחת של 10%. ביום 01/07/06 נרכש כלי רכב נוסף במזומן בסך 10,000 ש״ח עם פחת 20%.
ביום 01/07/06 נרכש כלי רכב באשראי ספקים בסך 1,000 ש״ח. 800 ש״ח מתוך עלות הרכישה שולמו עד תום השנה.
 

למעט הנ״ל לא היו מכירות או רכישות נוספות.

 

ביאור:

כלי רכב א׳:

י.פ     5,950    7,000*0.85 (פחת של שנה וחצי)

רכישה    10,000

פחת    (700)        בהתאמה

    (1,000)

י.ס    14,250

 

כלי רכב ב׳:

י.פ    1,000

רכישה    1,000

פחת    (100)

י.ס    1,900

 

מכירת רכוש קבוע לצורך דו״ח תזרים

כאשר נמכר רכוש קבוע במזומן יש לפעול כדלקמן:

  1. התמורה במזומן תיכנס בטור ההשקעה בסימן הפוך מהרכישה.
  2. הרווח/ הפסד הון ייכנס בתאום לרווח.
  3. הוצאות הפחת כרגיל.

 

דוגמה:

 

י.פ

תאום לרווח

השקעה

י.ס

כלי רכב א׳

1,000

(100)

פחת+הפסד הון

(900)

תמורה ממכירת רכוש קבוע

0

 

 

ביום 31/12/05 נרכש כלי רכב בעלות 1,000 ש״ח עם פחת של 10%.

ביום 01/07/06 נמכר כלי הרכב תמורת 900 ש״ח.

 

נדרש:

פקודות יומן

תזרים מזומנים

 

31/12/05

לחובהעו״ש בנק 1,000

    לזכותרכוש קבוע 1,000

 

30/06/06

לחובההוצאות פחת 50

    לזכותפחת נצבר 50

 

01/07/06

לחובהעו״ש בנק 900

לחובהפחת נצבר 50

לחובההפסד הון 50

    לזכותכלי רכב 1,000

 

אפשר גם:

תמורה                900

בניכוי עלות מופחתת        (950)    1000-50

הפסד הון            50

 

דוגמה 2:

ביום 01/01/05 נרכשו שני כלי רכב, עלות כל רכב 1,000 ש״ח עם פחת 10%.

ביום 01/07/06 נמכר אחד הרכבים תמורת 500 ש״ח.

 

 

31/12/06:

 

י.פ

תאום לרווח

השקעה

י.ס

כלי רכב א׳

900

(100)

 

800

כלי רכב ב׳

900

(400)

פחת+הפסד הון

(500)

0

 

 

מכירת כלי רכב

:

לחובהעו״ש 500

לחובהפחת נצבר 150

לחובההפסד הון 350

    לזכותכלי רכב 1,000

 

 

דוגמה 3:

ביום 01/01/06 נרכשו שלושה כלי רכב. עלות כל רכב 2,000 ש״ח עם פחת של 10%.

ביום 01/07/07 נמכר אחד הרכבים תמורת 1,800 ש״ח במזומן.

ביום 01/10/07 נרכש רכב נוסף במזומן בסך 4,000 ש״ח עם פחת של 10%.

 

        2006        2007                2008

עלות        6,000        8,000                8,000    

פ.נ        600        400+400+100=900        1,700

הוצאות פחת    600        600                800

רווח/הפסד הון    0        100                0

 

במידה ונמכר רכוש קבוע שלא במזומן, השינוי היחידי הינו בכך שהתמורה לא תופיע בטור ההשקעה במינוס אלא תופיע בטור פעולות שלא במזומן, במינוס בשורת הרכוש הקבוע ובפלוס בשורת החייבים.

שייך לנושאים: כללי


+ 2 = שמונה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים