שם הכותב: תאריך: 16 דצמבר 2013

תרגול 10 – 15/12/13

היוון עלויות אשראי

שאלה 1 – חברה א'

הלוואה 1 – לצורך מימון רכישת הקרקע => אשראי ספציפי

הלוואה 2 – אשראי לא ספציפי

הלוואה 3 – אשראי לא ספציפי

חישוב השקעה ממוצעת

חישוב היוון תיאורטי

הצגת הנכסים במאזן 31/12

דוגמה 1 – אג"ח שהונפקו בתחילת שנה


שנת 2011


שאלה 2 – חברת רותם

חישוב עלויות אשראי לא ספציפי – אג"ח



חישוב השקעה ממוצעת

פרויקט מגורים –



הצגת הנכס במאזן


שנת 2012

אג"ח



הלוואה נתון 3




הלוואה נתון 3 – אשראי ספציפי


מגבלת הפרשי שער



חישוב השקעה ממוצעת

פרויקט מגורים:


מכונה לייצור פרקטים:


חישוב היוון תיאורטי


הצגת הנכסים 31/12/12

פרויקט בנייה


 

לצילום התרגול



שתיים + = 7

תואר ראשון
תואר שני
מרצים