שם הכותב: תאריך: 13 מאי 2014

שיעור 10

 

השקעות בניירות ערך- תקן חשבונאות בינלאומי מספר 39

השקעה בניירות ערך היא רק כאשר ההשקעות לא מהותיות. כלומר מדובר בהשקעה זניחה ביחס לגוף הרוכש והנרכש. (בעיקר ברמת הגוף הנרכש).

 

הגדרת נכס פיננסי נכס פיננסי כולל:

 1. מזומנים
 2. מכשיר הוני של ישות אחרת (כגון מניות).

  מכשיר הוני – כל חוזה המעיד על זכות שייר בנכסים של הישות לאחר חיסור כל התחייבויותיה.

 3. זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומנים או נכס פיננסי אחר (לדוגמא: חובות לקוחות, חייבים, הלוואות שניתנו, אג"ח ועוד).

 

נדגיש:

 1. הוצאות מראש, הכנסות מראש ומקדמות לספקים, מקנים זכות או מחויבות להעברת סחורות ושירותים ולא לקבל מזומנים או נכס פיננסי אחר.
 2. הבעלות על נכסים מוחשיים (כגון מלאי, נדל"ן להשקעה ורכוש קבוע) ונכסים לא מוחשיים (כגון מוניטין ופטנטים) לא מקנים זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומנים או נכס פיננסי אחר, אלא יוצרים הזדמנות לזרימה פנימה של מזומנים. (מלאי שנמכר אך טרם סופק כן יחשב כנכס פיננסי היות וקיימת זכות חוזית לקבל מישות אחרת מזומנים).

 

התקן מבחין בין 4 קבוצות של נכסים פיננסיים:

 1. נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר.
 2. הלוואות ויתרות חובה לקבל.
 3. השקעות המוחזקות לפדיון.
 4. נכסים פיננסיים זמינים למכירה.

 

 

קבוצה א' – נכסים פיננסים המוחזקים למסחר / נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד

 

השקעה בנכסים פיננסית למטרת מסחר (בדומה להשקעה שוטפת). אלה הם נכסים הנמצאים באחת מהקבוצות הבאות:

א. נרכשו או התהוו במטרה ראשונית למכור אותם בטווח הקצר.

ב. מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסים מזוהים, המנוהלים ביחד במטרה להפיק רווחים בטווח הקצר (מנוהלים כתיק השקעות, תיק מכשירים פיננסים- קבוצה של נכסים פיננסים המנוהלים ביחד כקבוצה אחת). בקבוצה זו נכלול השקעה במניות, אג"ח, יחידות השתתפות של קרן נאמנות וכו' אשר נרכשו במטרה למכור אותם בטווח הקצר.

 

מסחר, בד"כ מתבטא ברכישות ומכירות בתדירות גבוהה ומכשירים פיננסיים המוחזקים למסחר משמשים להפקת רווחים מתנודות מחירים בטווח הקצר.

לא ניתן לייעד לקבוצה זו רק השקעות במכשירים הוניים (מניות) שלא נסחרים בשוק פעיל ושלא ניתן למדוד את שווים ההוגן באופן מהימן, כמו לדוג' רכישת מניות של חברה שאינה נסחרת – פרטית. (במאמר מוסגר – יתכן ובעת ההכרה הראשונית הנכס הפיננסי מיועד על ידי הישות כנכס פיננסי הנמדד על ידי הישות בשווי ההוגן דרך רווח או הפסד- זאת אומרת, יש לחברה אפשרות (באופן וולונטרי) להציג השקעה בנכס פיננסי בשווי ההוגן ולזקוף הפרשים לרווח והפסד -תעשה זאת כאשר מדובר במכשיר פיננסי מעורב- לא להיכנס לזה) כבר במועד הרכישה של המכשיר הפיננסי חייבת החברה לייעד אותו לאחת מהקבוצות תוך הבנה שהשינוי בסיווג היה שהאימוץ לראשונה יחייב אותה להמשך המדידה. (הבדל משמעותי מג"ד 44 אפשרי בכל רגע נתון להחלטת ההנהלה.) לאחר ההכרה הראשונית, לא ניתן לסווג נכס פיננסי מקבוצה זו לקבוצות אחרות. (נדבר בהמשך)

 

מדידה במאזן- שווי הוגן

זקיפת השינויים בשווי ההוגן- רווח והפסד

 

הקבוצה מטפלת בכל המכשירים הפיננסיים שיש להם שוק פועל (בורסה). התקן ממליץ ליישם את קבוצה אחת כברירת מחדל (מניות, אג"ח, קרנות נאמנות, נגזרים פיננסיים).

קרן נאמנות- מאגדת כמה מניות יחדיו.

נגזר פיננסי- נגזר של נכס בסיס (למשל- אופציה שמאפשרת לקנות את המניה במחיר מסוים).

 

 

 

 

מניה, אג"ח, קרן נאמנות, נגזרים

 


 

שוק פעיל (בורסה)

 


 

אחזקה לזמן קצר. אחזקה להפקת רווחים בזמן הקצר.

 


 

מדידה לפי שווי הוגן- הפרשי שווי הוגן- רווח והפסד.

 

בהנחה שרכשנו נכס פיננסי והרכישה היא לצורך הפקת רווחים בזמן הקצר, ההפרשים יזקפו לרווח והפסד והמדידה תהייה על פי שווי הוגן.

 

דוגמה:

תאריך שווי מניה
1.1.10 100
31.12.10 120

 

1.1.10

חובה: השקעה בני"ע 100

זכות: מזומן 100

 

31.12.10

חובה: השקעה בני"ע 20

זכות: רווח מני"ע 20

 

השקעה בני"ע

חובה זכות
100
20
120

 

התקן מעודד הצגה של ני"ע עפ"י שווי הוגן.

 

קבוצה ב'- הלוואות ויתרות חובה לקבל

 

נכסים פיננסים, המניבים תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, שאינם נסחרים בשוק פעיל למעט:

א. אלה המוחזקים למסחר וייועדו לכך במועד ההכרה הראשונית.

ב. אלה שיועדו כזמינים למכירה.

 

 1. מתייחס רק לנכסים פיננסים הכוללים תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה כגון: הלוואות שניתנו, לקוחות, אג"ח, מניות בכורה שהן התחייבות אצל המנפיק- (מניות בכורה הניתנות לפדיון). מניות בכורה הניתנות לפדיון- מנקודת ראות המנפיק זוהי למעשה התחייבות היות ויש באפשרותו לרכוש / לפדות את המניה בחזרה ולכן במקרה זה מסווגות מניות אלה אצל המנפיק כהתחייבות במאזן. הדיבידנד המשולם עליהן הינו הוצאות מימון בדומה לריבית על אג"ח.

   

 2. נראה כי קבוצה זו לא כוללת מכשירי הון של ישות אחרת (מניות, השקעה ביחידות השתתפות של קרן נאמנות היות והן לא כוללות תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה).

   

 3. אסור לסווג לקבוצה זו נכסים פיננסים שמחירם מצוטט בשוק פעיל. (אג"ח ומניות בכורה ניתנות לפדיון סחירות).

   

 4. ישנה "עדיפות" למדידת נכסים פיננסים השייכים לקבוצה זו עפ"י השווי ההוגן.

 

מדידה במאזן- עלות מופחתת

זקיפת השינויים בשווי ההוגן-

 

הקבוצה עוסקת בנכסים פיננסיים שעונים על ההגדרה- הלוואות ויתרות חובה לקבל. קבוצה זו אינה נסחרת בבורסה ואינה כוללת מכשירי הון.

מדובר בנכסים שאינם נסחרים בשוק פעיל (לדוגמה אג"ח שאינו נסחר בבורסה).

 

מנייה–> מכשיר הוני (חלק מהון עצמי של גוף אחר)

אג"ח\הלוואות—> מכשיר התחייבותי

 

קבוצה ג' -השקעות מוחזקות לפדיון

 

קבוצה זו כוללת נכסים פיננסים, המניבים תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה בעלי מועד פדיון קבוע, כאשר לישות יש כוונה מפורשת ויכולת להחזיקם עד לפדיון, למעט:

 1. אלה שמקיימים את ההגדרה של הלוואות ויתרות חובה לקבל.
 2. אלה שיועדו בעת ההכרה הראשונית כמוחזקים למסחר הנמדדים בשווי הוגן דרך הרווח או הפסד.
 3. אלה שיועדו כזמינים למכירה.

 

אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים, אין לישות כוונה מפורשת להחזיק בנכסים פיננסים עד לפדיון:

א. הכוונה להחזיק היא לתקופה בלתי מוגדרת.

ב. המחזיק מוכן למכור את הנכס משיקולים עסקיים (למשל, חשיפתו לסיכונים).

 

אם מתקיים אחד מהמצבים הבאים, אין לישות יכולת להחזיק בנכסים פיננסים עד לפדיון:

א. אין לישות מקורות כספיים זמינים על מנת להמשיך ולממן את השקעתה עד לפדיון.

ב. היישות כפופה למגבלות משפטיות או לאחרות, שיכולות לפגוע ביכולתה להחזיק את ההשקעות עד לפדיון (כמו לדוג' שעבוד, הממונה על ההגבלים העסקיים)

 

ישות לא תסווג נכסים פיננסים כלשהם כמוחזקים לפדיון, אם במהלך השנה השוטפת או השנתיים הקודמות( עד 3 שנים) הישות מכרה / שינתה סיווג השקעות לפני מועד פדיונן, שסווגו בקבוצה זו, בסכום משמעותי (ביחס לסך ההשקעות המוחזקות לפדיון), למעט המקרים הבאים: (מדובר בקנס שבמידה והחברה לא עמדה בתנאי המימוש במועד הפידיון, במשך שנתיים היא תוכל לסווג השקעות כמוחזקות לפדיון -במקרה זה נסווג בעתיד את הנכסים הפיננסים כזמינים –למכירה)

 

א. השינוי בוצע פחות משלושה חודשים לפי מועד הפדיון.

ב. לאחר קבלת למעשה כל הקרן המקורית.

ג. השינוי בוצע כתוצאה מאירוע חיצוני חד פעמי שלא היה בשליטתו של המחזיק ושלא היה ניתן לצפותו באופן סביר. (דוג'- רעידת אדמה אשר הרסה כליל את מפעל החברה- החברה תממש את השקעתה בנכס הפיננסי לפני מועד הפדיון כדי לממן השקעה במפעל חדש).

 

ניתן להסיק שהסיווג לקבוצה זו מאוד מוגבל לאור המגבלות. התפיסה המנחה את התקן היא כי לגבי רוב הנכסים הפיננסים, שווי הוגן הוא אמת מדידה נאותה יותר מאשר עלות מופחתת. לפיכך, הסיווג כמוחזק לפדיון הוא חריג, שנועד אך ורק לאותם מקרים שבהם לישות המדווחת כוונה מפורשת ויכולת להחזיק את ההשקעה עד לפדיון ולכן "כלל הענישה".

 

ככל הנראה, קבוצה זו תכלול רק נכסים הכוללים תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה, בעלי מועד פדיון קבוע, שיש להם מחיר שוק מצוטט (שהרי אם אין להם מחיר שוק מצוטט הם יכללו בקבוצה ב' עפ"י הגדרה)

לפיכך, בקבוצה זו יכללו אג"ח סחיר ואולי ומניות בכורה סחירות המוחזקות לפדיון (אם כוללות תשלומים קבועים או ניתנים לקביעה).

 

מדידה במאזן- עלות מופחתת

זקיפת השינויים בשווי ההוגן-

 

עוסקת במכשירי חוב שיש בגינם שוק משוכלל (נסחרים בבורסה). בעצם שישנה כוונה ויכולת מצד הארגון להחזיקם עד מועד הפדיון ובהנחה שהמדידה תהייה בעלות מופחתת ואין שינויים בשווי הוגן.

 

מכשירי חוב (בד"כ אג"ח סחיר)


יש בגינם שוק משוכלל (נסחרים בבורסה)


כוונה ויכולת מצד הארגון להחזיקם עד מועד הפדיון

 

עקרון הרלוונטיות גובר על עקרון המהימנות, IFRS מעדיף את ההערכה לפי שווי הוגן.

 

 

קבוצה ד'- נכסים פיננסים זמינים למכירה

 

נכסים פיננסים המיועדים ביום רכישתם כזמינים למכירה או נכסים פיננסים שאינם מסווגים לאף אחת מהקבוצות האחרות (קבוצת שארית).

 

קבוצה זו כוללת השקעה במכשירים הוניים (מניות, תיק מכשירים פיננסים, יחידות השתתפות של קרן נאמנות), שאינה מסווגת לקבוצת נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד שהרי לאור אופייה היא אינה יכולה להיות מסווגת בכל מקרה לקבוצת הלוואות ויתרות חובה לקבל או לקבוצת השקעות מוחזקות לפדיון (כגון השקעת קבע במניות).

 

התקן מאפשר גם למדוד השקעה במכשירי חוב (אג"ח ומניות בכורה ניתנות לפדיון), שאינם מסווגים לקבוצת נכסים פיננסים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, כזמינים למכירה, אם הם מיועדים על ידי ההנהלה ככאלה, גם אם הם מוחזקים עד למועד הפדיון.

(יתכן וההנהלה תיבחר לסווג אג"ח שבכוונתה להחזיקן עד למועד הפדיון כנכסים פיננסים זמינים למכירה רק מהאפשרות שיתכן ואולי היא תצטרך לממש את השקעתה קודם והיא לא מעוניינת להיכנס לקנסות- מגבלות סיווג של השקעה מוחזקת לפדיון בעתיד).

 

 

מדידה במאזן- שווי הוגן

זקיפת השינויים בשווי ההוגן- הון עצמי (קרן הונית)

 

במקרה שקיימת בעיה להעריך את שוויה ההוגן של השקעה במניות חברה פרטית, ברירת המחדל הינה להציגה בעלותה.

 

קבוצה ד' הם הנכסים המוחזקים לזמן ארוך ושלא הצלחתי לסווג אותם לשאר הקבוצות. קבוצה שהיא שארית. הקבוצה יכולה להכיל בתוכה גם מכשירי הון וגם מכשירי חוב. מדידה עפ"י שווי הוגן וזקיפה לקרן הון מתוך מטרה למנוע עליות וירידות בדוח רווח והפסד השוטף.

 

*ההבדל בין קבוצה א' לד' זה בעצם הטווח.

קבוצה א'- טווח קצר

קבוצה ד'- טווח ארוך

 

 

ריכוז:

נכסים פיננסים

 1. שווי הוגן דרך רווח והפסד – מוחזקים למסחר, מיועדים.
 2. הלוואות ויתרות חובה – מכשירי חוב לא בשוק פעיל
 3. השקעות המוחזקות לפדיון – מכשירי חוב בשוק פעיל (בתנאים מוגבלים).
 4. זמינים למכירה – נכסים שיועדו וקבוצת שארית

 


 

 

לצילום השיעור+ 3 = ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים