שם הכותב: תאריך: 23 דצמבר 2013

שיעור 11 – 22/12/13

מלאי:

הכללים להכרה ומדידה של מלאי בדוחות ביניים זהים לגישה בה נוקטת החברה בדוחות השנתיים. מלאי מטופל בהתאם לתקן חשבונאות מספר 2 ומוצג כנמוך שבין העלות לבין שווי מימוש נטו. הצגת מלאי לפי שווי מימוש נטו, משמעותה ירידת ערך מלאי. כאשר נרשמת ירידת ערך מלאי בתקופת ביניים אחת והמלאי לא נמכר בתום התקופה העוקבת וערכו עלה, יש לבטל את ירידת הערך כולה או חלקה. ירידת ערך לאחר תאריך המאזן ולפני פרסום הדוחות הכספיים מהווה אירוע שיש לבחון לגביו האם הוא מחייב התאמה או שאינו מחייב התאמה. יש אבחנה בין הפרקטיקה כאשר לפיה לא בודקים את השווי מימוש בתום הרבעון אלא רק ימים ספורים לפני פרסום הדוחות, לכן בהתאם לכך מדובר על אירוע המחייב התאמה. באקדמיה (ולקורס) מדובר על אירוע שאינו מחייב התאמה.

מלאי חומרי גלם – אין לרשום ירידת ערך כאשר מלאי חומרי גלם מוחזק בכמויות סבירות וצפוי שהמוצר הסופי יימכר ברווח.


ירידת ערך נכסים קבועים

הטיפול החשבונאי בדוחות הביניים זהה לחלוטין לטיפול החשבונאי בדוחות השנתיים.

שינויים חשבונאיים

שינוי אומדן – התקן מייחד מספר סעיפים לנושא שינוי אומדן שכן בדוחות הביניים מעצם טבעם קיים שימוש רב יותר באומדנים מאשר בדוחות השנתיים. על פי התקן, תדירות הדיווח של החברה לא צריכה להשפיע על תוצאות פעילותה השנתית. על מנת להשיג מטרה זו שינוי האומדן בדוחות הביניים יתבצע בדרך של חישוב מצטבר מתחילת שנה וממנו יופחת הרישום שבוצע עד תחילת התקופה, כך שהרבעון שבו חל השינוי יספוג את ההפרשים. קיימים מקרים שבהם כתוצאה מיישום תקן חשבונאות ספציפי לעניין שינוי אומדן, הטיפול החשבונאי יהיה שונה מהמתואר לעיל והדוח השנתי יהיה למעשה חיבור אריתמטי של כל 4 הרבעונים.


שינוי שיטה ותיקון טעות

יטופלו בדרך של הצגה מחדש של השנים הקודמות. עקב כך, אין שינוי / השפעה על הדוחות הרבעוניים.

מיסים על הכנסה

התפיסה של התקן לטיפול בהוצאות המס בדוחות ביניים היא שהוצאות המס מחושבות על בסיס שנתי בהתאם לפקודת מס הכנסה. כתוצאה מכך, הטיפול החשבונאי צריך להיות דומה להוצאות אחרות שנקבעות על בסיס שנתי, כדוגמת בונוסים, הנחות ספק הנקבעים על בסיס שנתי. להלן העקרונות שהתקן קובע לעניין הוצאות המס בדוחות הביניים:− 2 = ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים