שם הכותב: תאריך: 06 מרץ 2014

הון מניות

 

המאזן מורכב מהדברים הבאים:

נכסים שוטפים

התחייבויות שוטפות

נכסים בלתי שוטפים

התחייבויות בלתי שוטפות

 

הון עצמי

 

 

ההון העצמי מכיל את שלושת הרכיבים הבאים:

עודפיםיתרת הרווח או ההפסד אשר נצברה בחברה מיום הקמתה ועד לתאריך עריכת הדו״ח הכספי.

הון מניות:

הוןקיימים שלושה סוגי הון בחברה:

 1. הון רשוםההון בו נרשמה החברה אצל רשם החברות וממנו הונפקו מניות.
 2. הון מונפקאותו חלק מתוך ההון הרשום שהונפק לבעלי המניות.
 3. הון נפרעאותו חלק מההון המונפק אשר שולם עבורו.

מניה
נייר ערך המקנה למחזיק בו זכויות שונות כגון
:

 1. זכות לקבלת רווחים.
 2. זכות להשתתף בהצבעות.
 3. זכות לחלוקת רכוש בעת פירוק החברה.

פרמיה על מניות- התמורה המתקבלת בגין המניה מעבר לערך הנקוב. לדוגמה: ביום 01.01.08 הוקמה חברה בהון רשום של 2000 מניות בנות ש״ח אחד כל אחד. מתוך ההון הנ״ל הונפקו ונפרעו 200 מניות ליוסי ו200 מניות לחיים. ביום 01.07.08 הונפקו 300 מניות בנות ש״ח אחד לשלמה תמורת תשלום של 500 ש״ח. הרווח בחברה לשנת 2008 הינו 1000 ש״ח.

נדרש:

 1. פקודות יומן
 2. הרכב ההון העצמי ליום 31.12.08.
 3. פקודות יומן:

01.01.08

חובה- עו״ש בנק 400

זכות- הון מניות יוסי וחיים 400

01.07.08

חובהעו״ש בנק 500

זכותהון מניות 300 (הון מניות תמיד יירשם בערך הנקוב)

זכותפרמייה על מניות 200 ש״ח

ב. הרכב ההון העצמי:

הון עצמי

הון מניות 700

פרמייה על מניות 200

עודפים 1000

סה״כ הון עצמי: 1900

 

דיבידנדתשואה על השקעת הבעלים בעסק. הדיבידנד נקבע כאחוז מהערך הנקוב של המניות שברשותך ומחולק פיזית מיתרת העודפים. בהמשך לדוגמה הקודמת, נניח שביום 31.12.08 הוכרז ושולם דיבידנד בשיעור 20%.

נדרש:

 1. פקודת יומן לחלוקת הדיבידנד.
 2. הרכב ההון העצמי לאחר החלוקה.

 

כנאמר לעיל, ההון העצמי נכון ליום 31.12.08 הוא:

הון עצמי

הון מניות 700

פרמייה על מניות 200

עודפים 1000

סה״כ הון עצמי: 1900

 

את הדיבידנד מחלקים מתוך הון המניות, קרי מהון המניות. 700*20%= 140 ש״ח. יחד עם זאת, הכסף מחולק מהעודפים.

פקודת יומן לחלוקת הדיבידנד:

חובהדיבידנד שהוכרז ושולם 140 ש״ח

זכותעו״ש בנק 140 ש״ח.

 

הון עצמי לאחר חלוקת הדיבידנד:

הון מניות 700

פרמייה על מניות 200

עודפים 1000-140=860

סה״כ הון עצמי: 1760

 

בשנת 2009:

ביום 01.04.09 הונפקו 100 מניות בערך נקוב של ש״ח אחד לצד שלישי תמורת 300 ש״ח. הרווח לשנת 2009 הינו 10,000 ש״ח. דיבידנד שהוכרז ושולם ביום 31.12.09 הינו 30%.

 

פקודות יומן:

01.04.09

חובהעו״ש בנק 300

זכותהון מניות 100

זכותפרמייה על מניות 200

 

31.12.09

חובהדיבידנד שהוכרז/ עודפים 240

זכותעו״ש בנק 240

 

הון עצמי ליום 31.12.09:

הון מניות– 800

פרמייה על מניות– 400

עודפים– 860+10,000-240= 10,620

סה״כ הון עצמי: 11,820

 

 

דיבידנד לשלםמצב בו בוצעה הכרזת דיבידנד אך התשלום בגינו נדחה לתקופה מאוחרת יותר. ביום ההכרזה הדיבידנד יורד מהעודפים, התשלום מתבצע בהמשך.

31.12.09

חובהדיבידנד שהוכרז – 240

זכותדיבידנד לשלם 240

 

01.04.10

חובהדיבידנד לשלם 240

זכותעו״ש בנק 240

 

דוגמה מסכמת:

ביום 01.01.10 הוקמה חברה בעלת הון מניות של 10,000 מניות בנות ש״ח אחד.

ביום 01.07.10 הונפקו 1,000 מניות לצד שלישי בפרמיה של 20%.

הרווח לשנת 2010 הינו 70,000 ש״ח.

ביום 31.12.10 הוכרז על דיבידנד בסך 5,000 ש״ח לתשלום ב01.04.10.

ביום 01.07.11 הונפקו 1500 מניות נוספות בנות ש״ח אחד תמורת 4 ש״ח למניה.

ההפסד לשנת 2011 הינו 20,000 ש״ח.

דיבידנד שהוכרז ושולם ביום 31.12.12 הינו בשיעור של 30%.

הרווח לשנת 2012 הינו 80,000 ש״ח.

 

 1. מהן פקודות היומן לאורך השנים?
 2. מהו הרכב ההון העצמי לשנים 2010, 2011, 2012.

01.01.10

חובהעו״ש בנק 10,000

זכותהון מניות 10,000

 

01.07.10

חובהעו״ש בנק 1200

זכותהון מניות 1000

זכותפרמיה על מניות 200

 

31.12.10

חובהדיבידנד שהוכרז 5000

זכותדיבידנד לשלם 5000

 

הון עצמי לשנת 2010:

הון מניות– 11,000

פרמייה על מניות– 200

עודפים– 70,000-5,000= 65,000

סה״כ הון עצמי: 76,200

 

01.04.11

חובהדיבידנד לשלם 5000

זכותעו״ש בנק 5000

 

01.07.11

חובהעו״ש בנק 6000

זכותהון מניות 1500

זכותפרמייה על מניות 4500

 

הון עצמי לשנת 2011:

הון מניות– 12,500

פרמייה על מניות– 4700

עודפים– 70,000-20,000-5,000= 45,000

סה״כ הון עצמי: 62,200

 

31.12.12

חובהדיבידנד שהוכרז/ עודפים 3750

זכותעו״ש בנק 3750

 

הון עצמי לשנת 2012:

הון מניות– 12,500

פרמייה על מניות– 4700

עודפים– 45,000-3750+80,000= 121,250

סה״כ הון מניות: 138,450

 

דו״ח על השינויים בהון העצמי לשנים 2012-2012:

תאריך

פרטים

הון מניות

פרמייה

עודפים

סה״כ

01.01.10

הנפקת מניות

10,000

     

01.07.10

הנפקת מניות

1000

200

   

31.12.10

רווח השנה

   

70,000

 

31.12.10

הכרזת דיבידנד

   

5,000

 

31.12.10

הון עצמי

11,000

200

65,000

76,200

01.07.11

הנפקת מניות    

1500

4500

   

31.12.11

הפסד הון

   

(20,000)

 

31.12.11

הון עצמי

12,500

4,700

45,000

62,200

31.12.12

רווח השנה

   

80,000

 

31.12.12

חלוקת דיבידנד

   

3,750

 

31.12.12

הון עצמי

12,500

4,700

121,250

138,450

 

 

טבלה זו היא למעשה ריכוז כלל פקודות היומן.

 

מניות הטבה

מניות שהחברה מקצה לבעלי מניותיה ללא תמורה.

ההון העצמי לפני חלוקת מניות ההטבה ולאחריה יהיה באותו הסכום. הדבר היחידי שישתנה הינו סכומם של הסעיפים בתוך קבוצת ההון העצמי. בעת הנפקת מניות ההטבה נוגסים תחילה בפרמייה ולאחר מכן בעודפים. פקודת היומן שתירשם בעת הנפקת מניות ההטבה:

חובהפרמייה/ עודפים

זכותהון מניות

 

דוגמה:

29.12.12

הון מניות 5,000 ש״ח (ערך נקוב של כל מניה– 1 ש״ח)

פרמייה על מניות 5,000

עודפים 5,000

סה״כ הון עצמי 15,000

 

ביום 30.12.12 הוחלט על הנפקת מניות הטבה בשיעור 70%. למעט האירוע הנ״ל לא התרחשו אירועים נוספים עד תום השנה.

נדרש:

 1. פקודת יומן לחלוקת מניות ההטבה.
 2. מהו ההון העצמי לאחר חלוקת מניות ההטבה?

 

31.12.12

הנפקת מניות הטבה בשיעור 70%: 5,000*70%= 3,500 ש״ח (חילוק מתוך הון המניות).

כמובן שהמניות מתחלקות לפי יחס מחזיקי המניות. אחוז המניות של כל בעל מניות נשאר זהה לפני ואחרי חלוקת מניות ההטבה.

חובהפרמייה על מניות 3,500             (תחילה מהפרמייה ולאחר מכן מהעודפים)

זכותהון עצמי 3,500

 

הון עצמי לאחר חלוקת המניות:

הון מניות– 5,000+3,500= 8,500

פרמייה על מניות 1,500

עודפים 5,000

סה״כ הון עצמי 15,000

שייך לנושאים: כללי


5 × = ארבעים חמש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים