שם הכותב: תאריך: 02 נובמבר 2014

חשבונאות ניהולית- שיעור 1- 26.10.14

 

מושגים מתוך עולם הניהול

 

פעולות פיננסיות- פעולות כגון הלוואות, מימוניות וכד'
פעולות ניהוליות- כל אותן פעולות שבסופו של דבר משפיעות על ליבת העסק (פעולות יום-יומיות שמתנהלות בעסק, מדיניות מכירות, מלאי, השקעה בפרסום, הנהלה, אשראי ספקים, לקוחות וכד').

המנהל מחפש כלים שיעזרו לו לנקוט בפעילויות הניהוליות הנכונות. המערכת החשבונאית היא המערכת שמתעדת את החיים הכלכליים של העסק (פקודות יומן). לכן המנהל רוצה לקחת את נתוני המערכת החשבונאית ולהשתמש בהם לצורך שיפור איכות הפעולות הניהוליות שלו. נקיטה של פעולות ניהוליות נכונות.

 

החשבונאות הניהולית- התחום העוסק באיסוף, עיבוד, ניתוח ודיווח של מידע פיננסי ותפעולי לשימושים פנימיים בארגון. כלומר, לוקחים את המידע מתוך המערכת החשבונאית ומשתמשים בו על מנת שיעזור לנו לשפר את איכות הניהול.

 

תמחיר (costing)- קבלת מידע כמה עולה לנו לייצר מוצר או לספק שירות.

המחרה (pricing)- כמה עלינו לגבות עבור המוצר או השירות.

תקצוב ((budgeting– מה הם המשאבים (הן משאבים פיסיים והן משאבים כלכליים) שידרשו על מנת להגשים את חזון ההנהלה.

תקצוב הון (capital budgeting)- מהי כדאיות ההשקעה בפרויקטים ארוכי טווח.

מערכות בקרה (control system)- החשבונאות הניהולית מספקת לנו שיטות ומדדים שמטרתן היא לבחון האם המטרות שההנהלה הציבה ליחידות השונות בארגון הושגו גם במובן של יעילות (דרך הפעולה).

 

בחשבונאות הניהולית אנחנו לוקחים את בסיס הנתונים של החשבונאות ומשתמשים בה לצרכים ניהוליים.

 

מדובר בחשבונאות שלוקחת את הנתונים בתוך המערכת ומנסה להשליך אותם כלפי העתיד, כלפי דרכי פעולה מסוימים של ההנהלה.

 

ההבדל בין חשבונאות פיננסים לחשבונאות ניהולית

 

1.צרכני המידע

החשבונאות הפיננסית מיועדת למשתמשים חיצוניים (בנקים, מלווים, מס הכנסה, רשויות מפקחות). החשבונאות הניהולית היא חשבונאות פנימית אשר מיועדת למנהלים ולכן היא נשענת בין היתר גם על מידע פנימי שאינו נחשף בפני משמשים חיצוניים.

 

2.כללי דיווח

בחשבונאות הפיננסית כללי הדיווח הם כללים נוקשים אשר נקבעים על ידי גורמים חיצוניים לארגון, בחשבונאות הניהולית כללי הדיווח נקבעים על ידי הארגון בהתאם לצרכיו ואינם קשיחים ודינמיים.

 

3.תקופת הדיווח

בחשבונאות הפיננסית נקבעים על פי הוראות חוק. בחשבונאות הניהולית הדיווח הינו דיווח שוטף בהתאם לצרכי הארגון.

 

 

4.סוג הדיווח

החשבונאות הפיננסית בוחנת רק את הדיווח הכספי, הדיווח חייב להיות אחיד ולהתמקד בארגון כולו (הדו"ח הכספי מתייחס לכל הארגון). לעומת זאת, בחשבונאות הניהולית הדיווח הוא הן דיווח כספי והן דיווח לא כספי, בנוסף אין חובה ליישם בכל הארגון את אותה מערכת חשבונאית.

5.מבט

בעוד הדו"חות הכספיים הערוכים לפי כללי חשבונאות פיננסיים הינם דו"חות הצופים לעבר, החשבונאות הניהולית מתבססת על נתוני העבר לצורך תחזיות ותכניות עתידיות ונתוני העבר משמשים בעיקר לצורכי בקרה והערכת ביצועים.

 

6.אספקטים מרכזיים

בעוד בחשבונאות הפיננסית קיימת דרישה למהימנות ולדיוק, לעומת זאת בחשבונאות הניהולית נעשה שימוש מרחב באומדנים והמטרה היא רלוונטיות ומידיות.

 

מבחינת השפעה על דו"ח רווח והפסד-

יכולת המנהל להשפיע על הרווח התפעולי היא בעיקרה דרך ניהול נכון של ההוצאות התפעוליות (הוצאות שיווק מכירה, הנהלה וכלליות וכו'). בחשבונאות הניהולית הוצאות אלו נקראות בשם עלויות, ולכן החשבונאות הניהולית נקראת חשבונאות של עלויות. החשבונאות הניהולית מספקת לנו כלים ומודלים שבוחנים את התנהגות העלויות ובכך מאפשרת למנהלים להבין טוב יותר את התנהלות העלויות ולקבל החלטות שיסייעו בניהול טוב יותר.

 

חשבונאות ניהולית- חשבונאות לטווח הקצר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ניהול עלויות

 

עלות cost- מוגדרת כמשאב שנצרך על ידי הארגון לצורך השגת מטרותיו. מערכות חשבונאיות (ניהוליות) עוסקות בצבירת עלויות המשויכות לאובייקטים של עלויות. כאשר אובייקט של עלות מוגדר ככל דבר שלארגון יש צורך למדוד עבורו את העלויות בנפרד.

 

לדוגמה אם יש עובד מסוים שאנחנו שוקלים האם להעסיק אותו- אנחנו רוצים לדעת כמה עולה לי להעסיק את העובד (גם עלויות אלטרנטיביות כגון קשרים של העובד, התפוקה שלו וכד'). כמו כן, כמה עולה להעסיק מחלקה מסוימת בארגון. בעצם כל דבר שכמנהלים אנחנו רוצים לבחון את עלותם.

 

ישנם סוגים רבים של מיונים של העלויות השונות בארגון במטרה להתאים אותן למערכות החשבונאיות השונות. בקורס נתמקד ב3 סוגים של מיונים, כאשר כל מיון עומד בפני עצמו, ואח"כ נראה איך הם משיקים וחופפים אחד לשני.

 

סוג מיון 1- עלויות ישירות אל מול עלויות עקיפות

 

עלויות ישירות- עלויות שניתנות לייחוס ישיר לאובייקט העלות והמורכבות ממשאבים שנרכשו במיוחד עבור אובייקט העלות.

 

עלויות עקיפות- עלויות שלא ניתן לזהות אותן באופן ישיר עם אובייקט העלות או שאין היגיון כלכלי לייחוס באופן ישיר לאובייקט העלות. לדוגמה שיעור בכיתה- כלל החשמל במכללה פועל, לא ניתן לדעת באופן מדויק כמה הצריכה של מנורה אחת מתוך סך חשבון החשמל החודשי. דוגמה אחרת היא כיסא בכיתה- בנוי מכלל חלקים ומרכיבים- אך מדובר בעלויות שהם זניחות לעומת העלות הכוללת.

לכן העלות העקיפה היא בעצם עלות שאין טעם או צורך לבחון אותו ביחס לעלות האובייקט. מדובר על עלות זניחה, או עלות שלא ניתן לייחס באופן ישיר לאובייקט העלות.

 

סוג מיון 2- עלות המוצר אל מול עלות תקופתית

 

עלות המוצר- עלות המוצר זוהי אותה עלות המיוחסת למוצרים השונים ואשר כללי החשבונאות הפיננסית מתירים לנו להכיר בה בהתאם לקצב התקדמות המכירות. כל מה שנכניס לתוך סעיף "עלות המכר".

 

עלות תקופתית- עלות תקופתית זוהי עלות הנובעת מעצם הפעילות בתקופה מסוימת, היא באה לידי ביטוי בדו"חות הכספיים בסעיפים הוצאות מחקר ופיתוח, הוצאות שיווק ומכירה והוצאות הנהלה וכלליות וכללי החשבונאות מאפשרים לנו להכיר בהוצאות אלה בתקופה בה הם נוצרו. לדוגמה שכר המנהל\שכר המנכ"ל זו הוצאה תקופתית גם אם החברה לא יצרה או מכרה כלום. לדוגמה הוצאות פרסום, הוצאה שנעשתה בתקופה מסוימת ומשויכת אליה.

 

סוג מיון 3- עלות משתנות אל מול עלויות קבועות

 

עלות משתנה (variable cost)- כאשר היקף הפעילות משתנה, סך העלות אף הוא משתנה.

 

עלות קבועה (fixed costs)- עלויות שסך כל העלות נשאר קבוע, גם כאשר נפח העלות משתנה.

 

ההנחה בחשבונאות הניהולית היא שקיים קשר ליניארי בין סך העלויות (קבועות ומשתנות) ובין היקף הפעילות. כלומר שאם נסתכל על היקף פעילות לעומת vc, אזי ההתנהגות תהייה ליניארית, ככל שההיקף עולה, העלויות עולות (פי 2 בהתאם לדוגמה).

כמו כן אם נשווה את היקף הפעילות לעומת fc, נראה שהעלות הקבועה תמיד תישאר קבועה ולא משנה מה היקף הפעילות (ליניארית שיפוע 0).

 

מכאן שנשים את העלויות הכוללות tc על גרף עם היקף הפעילות, הגרף יצא מy (לא מ-0 בגלל העלויות הקבועות) באופן ליניארי.

 

ההנחה שנשתמש בה בקורס היא שהעלות המשתנה היא קבועה ליחידה. מכאן שהעלות הקבועה ליחידה על הצירים תרד בעצם ותשאף לX. (העלות הקבועה מתחלקת ליותר יחידות ולכן כל יחידה תהייה זולה יותר, עד שהיחידה האחרונה תהייה שווה ל0 מבחינת עלות קבועה).

 

כמו כן, העלות הכוללת ליחידה תרד ותשאף לקו אסימפטומטי- y= עלות משתנה. כל יחידה תהייה זולה יותר עד שהאחרונה תגיע לעלות המשתנה.

 

עלות המוצר

  1. עלויות קבועות—-> עלויות עקיפות (פחת, שכ"ד, ארנונה…)
  2. עלויות משתנות—> עלויות ישירות + עלויות עקיפות (חשמל,מים,דלק…)

 

על עלות ישירה= עלות משתנה

עלויות עקיפות= משתנות+קבועות

 

כל פירמה תבחר לחלק את העלויות שלה על פי הצרכים שלה, מהותיות ההוצאה וסוג ההוצאה. בד"כ עלויות ישירות בתהליך היצור כוללות חומרי גלם, שכר עבודה ישירה לפועלי היצור (אם יש עלות קבועה יש לנטרלה) וכן שירותים מקבלני משנה.

כל יתר עלויות היצור הן עלויות עקיפות שחלקן משתנות וחלקן קבועות.

 

עלות מעורבת- עלות הכוללת בתוכה הן מרכיב קבוע והן מרכיב משתנה. לדוגמה- שכר עבודה- שכר קבוע וכן תוספות על בסיס עבודה וכד' (בונוסים, עמלות וכו'). במודל של מיון העלויות צריכים "לפרק" את העלות המעורבת למרכיב המשתנה ולמרכיב הקבוע. כאשר את המרכיב הקבוע נכלול ביחד עם העלויות הקבועות ואת המרכיב המשתנה ביחד עם העלויות המשתנות.

 

איך מזהים עלות מעורבת?

 

אם נגדיל את הכמות המיוצרת, והגידול בסך העלויות יהיה אותו היחס של הגידול בכמות- המשמעות היא שהעלות היא משתנה במלואה.

 

אם הגידול בסך העלויות יהיה נמוך מהגידול בסך הכמות, המשמעות היא שמדובר בעלות מעורבת

 

ואם לא יהיה כל גידול בסך העלויות למרות שיש גידול בכמות, אזי מדובר בעלות קבועה.

 

תרגילים 2+3+4- עלויותשלוש + 4 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים