שם הכותב: תאריך: 22 מרץ 2014

שיעור 1 – 17/02/14

הפסדים וגירעון בהון

4 מקרים:

 1. גירעון בהון ללא מתן ערבות לחברה הכלולה

  כאשר החברה הכלולה מרוויחה נרשום:

  כאשר החברה הכלולה מפסידה נרשום:

  כל זה נכון כל עוד אין גירעון בהון. עם זאת, ההכרה בהפסדים היא מוגבלת. החברה המחזיקה יכולה מקסימום לאפס את השקעתה. לאחר איפוס ההשקעה, אם הכלולה ממשיכה להפסיד, החברה המחזיקה תפסיק לרשום את חלקה בהפסדי הכלולה. כלומר היא לא מכירה בהפסדי אקוויטי ותמונת הראי מפסיקה להתקיים. מאוחר יותר, כאשר החברה הכלולה תרוויח, החברה המחזיקה לא תכיר גם ברווחי אקוויטי עד שהיא תכסה את כל ההפסדים שהיא לא הכירה בהם. רק לאחר שקוזזו ההפסדים שהיא לא הכירה בהם, רק אז היא תתחיל להכיר ברווחי האקוויטי ותמונת הראי תחזור בעינה.

 2. גירעון בהון ומתן ערבות לחברה הכלולה

  לעיתים, החברה המחזיקה ערבה להפסדים של החברה הכלולה. הערבות יכולה להינתן בכמה אופנים כמו לדוגמה – ערבות יכולה להיות בלתי מוגבלת, דהיינו כל שקל שהחברה המוחזקת לא תעמוד בו בתשלום, החברה המחזיקה תצטרך לשלם במקומה. הערבות יכולה גם להיות מוגבלת בסכום לפי שיעור החזקה והיא גם יכולה להיות מוגבלת בסכום ללא שום קשר לשיעור ההחזקה. בכל אופן בו תינתן הערבות ניתן יהיה ליצור "השקעה שלילית" עד גובה הערבות שניתנה. בדוח על המצב הכספי (מאזן) לא תוצג השקעה שלילית אלא במסגרת ההתחייבויות כהפרשה להפסד במסגרת ההתחייבויות.

 3. גירעון בהון והשקעות נוספות

  לעיתים, בנוסף להשקעה במניות הכלולה, ישנן השקעות נוספות בכלולה הנושאות אופי של השקעה במניות, כגון: השקעה במניות בכורה, הלוואות שמועד פירעונן הוא במועד פירוק החברה הכלולה או הלוואות אחרות ללא כוונת פירעון. בדרך כלל השקעות כאלו הן השקעות עם בטחונות נמוכים ביותר אם בכלל ואם חברה ב' תיקלע לקשיים, חברה א' עלולה לא רק להפסיד את השקעתה במניות אלא גם להפסיד את ההשקעות האחרות (הלוואות וכו'). לכן, IAS-28 קובע שלאחר איפוס ההשקעה במניות יש להקטין השקעות אחרות נוספות בסדר קדימות הפוך בפירוק. כלומר, נקזז קודם כל את ההשקעות שיש להן עדיפות אחרונה בפירוק (השקעות שאין להן כלל בטחונות). לאחר נאפס אותן, נקזז השקעות שיש להן עדיפות יותר גבוהה וכך הלאה. למעשה, רק לאחר איפוס כל ההשקעות, נתחיל לא להכיר בהפסד ומאוחר יותר, כאשר החברה הכלולה תתחיל להרוויח, לא נכיר ברווחי האקוויטי עד גובה ההפסדים שלא הוכרו. נחזיר השקעות עם עדיפות גבוהה בפירוק, את ההשקעות עם עדיפות נמוכה בפירוק וכן הלאה. (לא יינתן במבחן).

 4. רכישת כלולה הנמצאת בגירעון בהון כבר במועד הרכישה

  במועד הרכישה אין הבדל אם החברה הנרכשת בהון עצמי חיובי או שלילי לצורך הטיפול החשבונאי בשיטת השווי המאזני. יש רק לשים לב בעת החישוב של ההפרש המקורי שחלק המחזיקה בהון של הכלולה הוא שלילי. הטיפול נשאר זהה כפי שלמדנו.

  דוגמה: בינואר 2013 חברה א' רוכשת 40% מ-ב' תמורת 50,000 ₪. הגירעון בהון של ב' למועד הרכישה הינו 250,000 ₪. בשנת 2013 ב' הרוויחה 100,000 ₪.

  פתרון:

  חישוב ה"מ


  2013

  תנועה


  הרכב

 

מניות בכורה

למניות הבכורה מספר מאפיינים:

 1. ברוב המקרים אין להן זכויות הצבעה.
 2. מניות הבכורה מקנות לבעליהן זכות עדיפה בעת חלוקת דיבידנדים.
 3. בעלי מניות הבכורה זכאים לקבל דיבידנד בשיעור קבוע מהערך הנקוב וזאת לפני בעלי המניות הרגילות.

במועד ההנפקה של מניות הבכורה יש לקבוע מספר תנאים רלוונטיים באשר לזכויות של בעלי המניות:

 1. האם הן צוברות או לאו. משמעות הצבירה – אם החברה לא חילקה דיבידנד בשנה מסוימת, מניות הבכורה מאבדות את זכאותן לדיבידנד הצביר אם הן אינן צוברות. אם הן צוברות, הזכות לדיבידנד באותה השנה נצברת לשנים הבאות עד למועד בו יחולק הדיבידנד. הדיבידנד הצביר איננו נכלל במסגרת הדוחות הכספיים (למעט מניות בכורה הניתנות לפדיון).
 2. האם הן משתתפות ברווחים או לאו. כלומר, האם מניות הבכורה זכאיות פרט לדיבידנד השנתי בשיעור קבוע שלהן גם לחלק נוסף ברווחים המחולקים על ידי החברה. ההשתתפות יכולה להיות מלאה או חלקית.
 3. האם מניות הבכורה ניתנות לפדיון או לאו. מניות בכורה הניתנות לפדיון הן למעשה התחייבות ולפיכך הן אינן מוצגת במסגרת ההון של החברה. דיבידנד המתייחס למניות בכורה הניתנות לפדיון, יוצג ברווח והפסד כהוצאת מימון. בקורס נתייחס למניות שבהון העצמי כלומר, לא כאלה שניתנות לפדיון.

קביעת השפעה מהותית

מכיוון שלמניות הבכורה אין זכויות בהצבעה, הן לא משפיעות על הכוח להשתתף בקבלת החלטות (תפעוליות / כספיות וכדומה) ולכן לצורך הקביעה האם קיימת או לא קיימת השפעה מהותית, אין להתחשב במניות הבכורה.

חישוב עודף עלות

לצורך חישוב עודף העלות במועד הרכישה, יש לנטרל מההון העצמי של החברה הכלולה את אותו החלק בהון השייך לבעלי מניות הבכורה.

רווחי אקוויטי

סעיף 28 ל-IAS-28 קובע שלצורך חישוב רווחי האקוויטי יש לנטרל מרווחי החברה הכלולה את הרווח השייך לבעלי מניות הבכורה.

רווח לבעלי המניות הרגילות

השקעה במניות בכורה

ייתכן והחברה המחזיקה תרכוש גם מניות בכורה של החברה הכלולה. ההשקעה במניות הבכורה הינה חלק מההשקעה בחברה הכלולה. כאשר לחברה המחזיקה יש החזקה גם במניות בכורה, אזי ההכנסות מדיבידנד ממניות הבכורה צריכות להיכלל כחלק מרווחי האקוויטי ולא כהכנסות מימון וזאת משום שלחברה המחזיקה יש השפעה על קביעת מדיניות חלוקת הדיבידנד.

רווחי אקוויטי

דוגמה 1 (עמוד 6 חולק בכיתה)

מניות הבכורה נכללות בספרי הכלולה בערכן הנקוב שאינו משקף את שוויין ההוגן משני טעמים:

 1. אם מניות הבכורה צוברות, אזי שוויין ההוגן גבוה יותר בגין הדיבידנד הצבור בגינן.
 2. ריבית שוק אלטרנטיבית לתשואה שלהן אינה זהה לתשואה של מניית הבכורה.

בחישוב השווי ההוגן בקורס אנו נתעלם ממקרים נדירים כמו ס' 2 שלהלן.

במועד הרכישה

חישוב ע"ע במועד הרכישה

*הון עצמי המשויך לבעלי המניות הרגילות


חישוב הרווח לשנת 2012

חשבון השקעה 31.12.12

תנועה


הרכב

הון עצמי ליום 31.12.12 המשויך לבעלי מ"ר

חישוב הרווח לשנת 2013

קבלת הדיבידנד

חשבון השקעה 31.12.13

תנועה


הרכב

הון עצמי ליום 31.12.13 המשויך לבעלי מ"ר

דוגמה 2 (עמוד 7 חולק בכיתה)

במועד הרכישה 01.01.12

חישוב ע"ע במועד הרכישה

תנועה

הרכב

דיבידנד שחולק 96,000 באופן הבא:


ריכוז:


2013

קבלת דיבידנד

31.12.13

תנועה

הרכב

הקצאה לבעלי מ"ר× שלוש = 6

תואר ראשון
תואר שני
מרצים