שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

המודול הפיננסי במערכת ERP-SAP

הגדרות:

דוחות כספיים

מאזן – דוח המצביע על מצב העסק ליום נתון מבחינת נכסים, התחייבויות והון.

דוח רווח והפסד – דוח המציג את תוצאות הפעילות של ישות חשבונאית בפרק זמן נתון.

מס ערך מוסף

מס ערך מוסף – מס עקיף המוטל על הוצאה (צריכה).

עוסק מורשה – כל מי שמוכר נכס או נותן שירות במהלך עסקיו.

עוסק פטור – עוסק שהמחזור השנתי של עסקאותיו הוא מזערי (מתחת ל-70 אש"ח), ואיננו חייב להירשם כעוסק מורשה מכוח החוק.

מס עסקאות – סכום מס ערך מוסף המוטל על מכירות שהעסק ביצע ועל שירותים שנתן.


מס תשומות – סכום מס ערך מוסף על רכישות שביצע העסק ועל שירותים שקיבל.

*מותר לקזז על פי חוק את מע"מ העסקאות עם מע"מ התשומות:

מסמכים עיקריים

חשבוניות מס – מסמך ממוספר המעיד על ביצוע עסקה, ומכיל פרטים הנוגעים למס ערך מוסף. חשבונית מוצאת על פי חוק עד 14 יום מיום הרכישה.

קבלה – מסמך המעיד על תקבול של אמצעי תשלום כלשהו. קבלה מוצאת ביום הרכישה במקום.

ניכוי מס במקור – הוראות מס הכנסה מחייבות עסקים מסוימים לנכות מס במקור בעת ביצוע תשלום מלקוח לספק בגין עסקאות המבוצעות במשק הישראלי. דוגמה: ספק "בעייתי" מעניק שירות בשווי 1,000 ₪ ללקוח. הלקוח משלם לספק לאחר ניכוי מס במקור 900 ₪. בדוחותיו, הלקוח משלם למס הכנסה את מקדמותיו בתוספת הסכום שנוכה מהתשלום שהועבר לספק, בעוד הספק בדוחותיו משלם למס הכנסה את מקדמותיו בניכוי מס הכנסה שנוכה על ידי הלקוח.

עקרונות חשבונאיים

הכרה בהכנסה – בהתאם לעיקרון זה תרשמנה ההוצאות וההכנסות בתקופה החשבונאית שבמהלכה הן הופקו, ללא קשר למועדי התשלום והתקבול בפועל.

ההקבלה – בהתאם לעיקרון זה, יש לייחס את ההוצאות אשר שימשו להפקת ההכנסה, במקביל למועד הפקת ההכנסה על ידי העסק.

המודול הפיננסי (FI)

מאפייני מערכת ה-SAP

מערכת פיננסית אינטגרטיבית המספקת תיעוד ודיווח פיננסי לגורמים פנימיים וחיצוניים. המערכת היא רב חברתית, רב שנתית ורב מטבעית. מדובר במערכת מקוונת (online) המבוססת מסמכים בפורמטים וסוגים שונים המוגדרים בעת הקמת המערכת.

רכיבי מערכת ה-SAP

ישנה את ליבת המערכת המורכבת מהמודולים שלהלן ואין חובה להשתמש בכולם:

 • מכירות והפצה SD – המודול שעוסק במכירות ללקוחות, שם מקימים לקוח מוציאים בעבורו הזמנה מוציאים תעודת משלוח וחשבונית.
 • ניהול חומרים MM – מלאי ורכש, כלומר כל רכישה שבאה לידי ביטוי באמצעות הזמנה וקליטתה באמצעות תעודת משלוח וחשבונית מעודכנת במודול זה.
 • תכנון הייצור PP – מודול זה דואג שיהיו רמות מלאי המתאימות לייצור של החברה.
 • ניהול האיכות QM – תקנים מוזנים אל המערכת ומודול זה מוודא שכל המערכות פועלות בהתאם לתקנים ולשרשרת התהליך התקינה.
 • תחזוקת האתר PM – מודול זה בודק ודואג לתחזוקה של תהליכי החברה, בין היתר בדיקות תקופתיות בעבור מוצרים (למשל מעלית).
 • כוח אדם HR – קידום, גיוס, קליטה והדרכה של עובדים מעודכנים בליבת המערכת. חישוב שכר אינו בא לידי ביטוי ב-SAP אלא נעשה על ידי מל"ן וחיל"ן.
 • מודול ה-FI – אחראי על הפקת הדוחות הכספיים ובעיקרם על דוח הרווח והפסד.
 • מודול התמחיר CO – המאפשר לבצע רישום, ניתוחים תמחירים פנים ארגוניים על מנת לקבל החלטות (חשבונאות ניהולית).
 • בקרה תקציבית PS – בארגונים שמתנהלים פרויקטים רוחביים יש להיעזר במודול זה, למשל לייצור מטוס בתעשייה האווירית.
 • ניהול פרויקטים FM – מודול שמאפשר לבצע בקרה תקציבית. לכל ארגון יש מסגרת תקציבית שנקבע על ידי הדירקטוריון ועל מנת שהמדיניות תמומש יש צורך במנגנון שיגביל חריגה. במילים אחרות, בקרה תקציבית עוצרת.

ישנם גם רכיבים שאינם בליבת רכיבי ה-SAP אלא נרכשים בנפרד כמו למשל של בתי חולים, חברות ביטוח.

רכיבי המערכת הפיננסית

 • ספר ראשי GL – מהווה את המערך הראשי של הארגון בו מופקים הדוחות הכספיים, התאמות בנקים וניהול אינדקס חשבונות.
 • ספקים AP – בו מנוהלים מאגר הספקים, תשלומים לספקים ותכתובת לספקים.
 • לקוחות AR – בו מנוהלים מאגר הלקוחות, תהליכי גבייה וריבית ותכתובות ללקוחות.
 • נכסים AA – בו מנוהלים הנכסים הנרכשים בעבור החברה וכל מה שמבוצע בגינם.

עבור 3 הרכיבים האחרונים, כל פרט בהם (נכס / לקוח / ספק) מיוצגים באמצעות הספר הראשי כסך העלות של מרכז הספקים, מרכז הלקוחות ומרכז הנכס (מחשוב וכדומה) שאינו מציג פירוט.

מושגים במודול הפיננסי

 • תרשים החשבונות Chart of accounts – אינדקס חשבונות ראשי הנמצא מעל רמת קוד חברה. מדובר ברשימת החשבונות שקיימות בתאגיד שמתוכן בוחרים את החשבונות בעבור כל קוד חברה, כך שניתן לבצע חיתוך של אותה חשבון על פי קוד בכל התאגיד. (דוגמה קוד 8002 עבור הוצאות כיבוד יופיע במערכת בעבור כל חברה תחת אותו קוד).
 • קוד חברה Company Code – ישות החברה במערכת אינה מייצגת את הישות המשפטית העצמאית המחויבת בדיווחים חיצוניים.
 • תחום עסקי Business area – ישות אופציונאלית המאפשרת חלוקה של קוד החברה לחלוקות משנה בהתאם לפעילות העסקית של החברה.

מטבעות במערכת

 • מטבע קוד חברה – המטבע בו מתנהלת הסביבה העסקית של הארגון.
 • מטבע חשבון – המטבע בו מנוהל החשבון, יכול להיות במטבע מקומי או מטבע זר.
 • מטבע תנועה – מטבע המוגדר בכותרת כל מסמך.

תאריכים במערכת

 • תאריך מסמך – תאריך האירוע בגינו נרשם המסמך.
 • תאריך רישום – תאריך הרישום הקובע את התקופה החשבונאית. ה-SAP מכיל 16 תקופות במערכת כאשר כל תקופה מייצגת חודש קלנדארי. כל פקודת יומן שנרשמת מיוחסת על פי עיקרון ההקבלה לחודש מסוים. תאריך הרישום הוא תאריך שקובע את החודש הקלנדארי שאליו מיוחסת אותה פקודת יומן.
 • תאריך הזנה – תאריך הזנת הנתונים למערכת.

מושגים במערכת

 • רישום – מהלך רישום חשבונאי של מסמכים לספרים. מהלך בלתי הפיך שניתן לתיקון רק באמצעות פקודת סטורנו.
 • סוג מסמך – קוד המייצג את סוג האירוע שבגינו נרשם המסמך, סוג מסמך שונה לכל סוג אירוע. זהו קוד בן 2 תווים שקובע מהו האירוע בגינו הוזן המסמך.
 • מפתח רישום – קוד התנועה הקובע לאיזה ספר תירשם התנועה והאם בחובה או בזכות.


× 3 = שלוש

תואר ראשון
תואר שני
מרצים