שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2015

שיעור 1

הצורך במינוי רואה חשבון מבקר


 

 

 

תקני אב בביקורת 8-10 של לשכת רו"ח

התקנים קובעים כי עבודת הביקורת תתוכנן כיאות, יבוצע סקר על עבודת הבקרה הפנימית במבוקר, וכן יש לאסוף ראיות ביקורת ולנהל ניירות עבודה (תיעוד), שישמשו בסיס לחוות הדעת.

 

עפ"י סעיפים 9 ו11
לתקן ביקורת 74 בדבר תכנון הביקורת תכנית הביקורת חייבת להיות בכתב. תקן אב בביקורת 10 קובע 2 דרישות מרכזיות בעבודתו של רואה חשבון מבקר:

  1. השגת ראיות ביקורת מספיקות ונאותות באמצעות נהלי ביקורת עליהם תבוסס חוות דעתו.
  2. תיעוד העבודה ששימשה לביסוס חוות הדעת.

 

נושא התיעוד טופל בתקן ביקורת 101 שנלמד בקורס מבוא לביקורת. בקורס זה נלמד על השגת ראיות ביקורת. למשל אימות יתרת לקוח לתאריך המאזן- נשתמש בראיות ביקורת כגון- קבלת אישור יתרה מהלקוח, בחינה האם קיימת חשבונית מס וסחורה שסופקה.

תקן ביקורת 82 עוסק בראיות ביקורת ומגדיר בין השאר את המושגים "רשומה חשבונאית", "ראיות ביקורת", "נאותות ראיות הביקורת" ו"מידה מספקת של ראיות הביקורת". התקן קובע שאימות ראיות ביקורת ע"י מספר מקורות מביא את המבקר לביטחון רב יותר באשר למסקנה שלו. התקן קובע בסעיף 9 מדרג מהימנות של ראיות ביקורת וכן את הצורך לבדוק שיקולי עלות תועלת (ס' 13) ואת השימוש בדגימה (ס' 14).

הטכניקות להשגת ראיות ביקורת נקבעו בסעיפים 26-38, והן: בדיקה, תצפית, עריכת בירורים, קבלת אישורים חיצוניים, חישוב בלתי תלוי, ביצוע בלתי תלוי ונהלים אנליטיים.

כאשר רואה החשבון המבקר מגלה חוסר עקביות בראיות הביקורת או כאשר למבקר יש ספקות בדבר אמינות המידע שאמור לשמש כראיית ביקורת אז יחליט המבקר אילו תוספות נחוצות וישקול את ההשפעה על עבודת הביקורת בנושאים אחרים ובסעיפים קשורים אחרים.

 

החלטת אכיפה בביקורת 13-01 של הרשות לני"ע מספטמבר 2013

הרשות לני"ע קבעה בהחלטת אכיפה חשבונאית 13-01 כי חברה ציבורית הציגה בצורה לא נאותה קרקע שרכשה והיוותה מלאי עסקי כנדל"ן להשקעה (החברה הציגה כנדל"ן בעוד היה מלאי- בעצם החברה יכלה לבצע שערוך, חלוקת דיב', בונוס מנכ"ל וכו' על בסיס הרווחים של נדלן להשקעה) ובהחלטת האכיפה בביקורת קבעה הרשות כי רואה החשבון המבקר שנתן חוות דעת בנוסח האחיד על הדו"חות הכספיים כשל באיסוף ראיות ביקורת ובתיעוד הנדרש בקשר לחוות דעתו.

 

תקן ביקורת 84- אישורים חיצוניים

אישור חיצוני, עפ"י סעיף 5, הוא תהליך של השגה והערכה של ראיות ביקורת מצד שלישי באמצעות קשר ישיר במענה לבקשת מידע על פריט או קבוצת פריטים. סעיפים 20-25 דנים בשתי השיטות לקבלת אישורי יתרה- אישור יתרה בשיטה החיובית ואישור יתרה בשיטה השלילית.

 

ביקורת התחייבויות ונכסים

כשרו"ח מבצע ביקורת, הביקורת תהייה שונה בעת שהוא מבצע ביקורת על סעיפי הנכסים בהשוואה לביקורת סעיפי ההתחייבויות. הסיבות הן:

  1. שוני בנקודת המוצא
  2. שוני במדידה והערכה
  3. שוני בסוג התיעוד
  4. שוני באימות הפיזי

 

מטרת הביקורת כפי שנקבעה בתקן ביקורת 110
ס' 3, המטרה של ביקורת היא להגביר את רמת האמון בדו"חות הכספיים אצל משתמשים שעבורם מיועדים הדו"חות, והמטרה האמורה מושגת על ידי חוות דעת של רואי החשבון המבקר בשאלה האם הדו"חות הכספיים הוכנו מכל הבחינות המהותיות בהתאם למסגרת הדיווח הכספי המתאימה.

 

ביקורת מעגלית

מוצע לבצע ביקורת המשלבת בין סעיף מאזני לסעיף התוצאתי הקשור כיוון שבד"כ קיים קשר הדדי כך שמסקנה לגבי ס' מסויים עלולה להעיד על הסעיף התוצאתי הקשור.
7 − = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים