שם הכותב: תאריך: 09 נובמבר 2013

אג"ח – מבוא

 • מכשיר פיננסי פופולארי עם שימושים רבים.
 • נייר ערך המקנה למחזיק בו זכות לתקבולים עתידיים בגין תשלומי קרן וריבית על ידי מנפיק האיגרת = הלוואה.
 • מאפיינים:
  • מנפיק (Issuer): ממשלות/ עיריות/ חברות – מי שלווה את הכסף.
  • רמת סיכון: ככל שסיכון גבוה התשלום עולה.
  • תקופה לפדיון (Time to Maturity): משך הזמן לו ניתנת ההלוואה.
  • ריבית/ קופון (Coupon): תשלום תקופתי של ריבית בגין הקרן של האג"ח, יש הבדל בין ריבית (בד"כ קבוע 5% לתשואה לפדיון (ריבית שגלומה בתוך התזרים).
  • תנאי הצמדה: לא צמוד או צמוד למדד/ מטבע או כל דבר אחר.
  • מספר הסדרה.
  • דירוג (בחלק מהאג"ח) – הדירוג מבוצע על ידי חברה חיצונית, המעריכה את סיכויי הגוף המנפיק לפרוע את חובותיה – הטכניקה בה נותנים ציון לאג"ח.
  • השעבודים העומדים לטובת האיגרת.

מדוע גופים מנפיקים אג"ח?

 • ממשלה – גיוס הון מהציבור למימון התקציב.
 • קונצרני – גיוס הון מהציבור ע"י החברה למימון פעילותה העסקית, כאלטרנטיבה ללקיחת הלוואה מהבנק וכד'.

מדוע משקיעים רוכשים אג"ח?

 • הכנסה שוטפת (רוצים לעשות כסף, באג"ח אלא אם כן המנפיק יפשוט רגל אתה תקבל את התשואה בטוח לכן הרבה אנשים מעדיפים להשקיע את כספם באג"ח לעומת מכשירים אחרים).
 • העובדה שתנאי ההשקעה ידועים מראש גורמת לאג"ח להוות אפיק השקעה סולידי יחסית לאפיקים אחרים.
 • נזילות – בעיקר בהשוואה לתכניות חסכון בנקאית או פיקדון, הוא שאג"ח נסחרות בבורסה וניתנות למימוש גם לפני תום מועד הפירעון.
 • רכיב מרכזי בתיק ההשקעות של הציבור. המחזיקים העיקריים הינם משקיעים מוסדיים: קרנות פנסיה והשתלמות, קופות גמל, בנקים, חברות ביטוח, קרנות נאמנות, מוסדות ומפעלים. בדרך זו מושקע בעצם רוב הציבור באגרות חוב כאלו או אחרות.

 • YTM מחושב באמצעות ניסוי וטעייה או מחשבון פיננסי.
 • העיקרון ש-pv (מחיר האג"ח) ידוע מנתוני השוק ואני יכול לגזור את y בכדי לדעת מה התשואה המגולמת עד לפדיון האג"ח.

   

  תשואת אחזקה (Holding Period Return)

התשואה שעשיתי בזמן שהחזקתי את האג"ח בפועל.

 • ה- YTM הוא מקרה פרטי בו האג"ח מוחזקת עד לפדיון.
 • כאן מדובר במה התשואה הגלומה למשקיע באחזקה בפועל של האג"ח (לאו דווקא עד לפדיון).

   

   

  מחיר "נקי" מול "מחיר מלוכלך"

   

 • חישוב ע"י היוון התזרימים המתקבלים נקרא "מחיר מלוכלך" (Full Price/ Dirty Price). המשמעות היא כי מחיר האג"ח יעלה גם אם אין שינוי בתשואה בגלל צבירה של הריבית (התקצרות טווח לפדיון).

   

 

 • המחיר המלוכלך לוקח בחשבון את תשלומי הקופונים שאני אמור לקבל לאורך חיי האג"ח.

  מחיר נקי = מחיר מלוכלך פחות הריבית על האג"ח שאני אמור לקבל בקופון.

   

 • ברוב השווקים מצוטט "מחיר נקי". בפועל ישולם מחיר נקי + ריבית.

   

 6 + = ארבע עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים