שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

סוגי ביטוחים נבחרים

 

ביטוח אבדן רווחים

ביטוח אבדן רווחים – ביטוח הנותן כיסוי להפסדים שנגרמו למבוטח או לרווחים שנמנעו משום ששותק עסקו או מפעלו בעטיים של נזק אש וסיכונים אחרים, ונמנעת ממנו האפשרות לנהל את העסק כרגיל בתוך תקופה מסוימת.

 • הנזק העקיף או הנזק התוצאתי אשר נגרם בעקבות הנזק הפיסי לרכוש הינו פעמים רבות משמעותי בהרבה מהנזק הישיר לרכוש עצמו, כך למשל, על אף שהעלות הישירה של תיקון נזק המיוחס למכונת מפתח מסוימת יכולה להיות נמוכה, הפגיעה במהלך העסקים עקב השבתת הייצור בעת תיקון המכונה יכולה להיות מהותית ולהוביל לאבדן רווחים ונתח שוק.
 • סכום ההחזר לרוב מחושב על פי הפגיעה ברווח הגולמי של המבוטח כפי שמוגדרת בפוליסה ובהתייחס לתקופת זמן נקובה אשר מוגדרת בפוליסה.
 • תנאיו הבסיסיים של הביטוח מכסים נזק תוצאתי עקיף אשר בעצם נגרם בעקבות הנזק הישיר לרכוש. לאור זאת, תנאי לכיסוי זה הינו לרוב קיום ביטוח הנזק הפיסי הישיר לאותו רכוש באותה חברת ביטוח.
 • קיים שוני רב בין הפוליסות השונות המוצעות על ידי חברות הביטוח אך לרוב ניתן להרחיב את הכיסוי כך שיכלול גם נזקים הקשורים בהפרעה במהלך העסקים עקב הפסקת שירותים ציבוריים כגון חשמל, מים או תקשורת, אסונות טבע, אי הספקת חומרי גלם על ידי ספקים, הפרת חוזה על ידי החברה כתוצאה מההפרעה בפעילות ועוד.

 

ביטוח אבדן רווחים – כיצד נקבע הרווח הגולמי?


 • בקווים כלליים ניתן לומר כי פעילות העסק מורכבת משלושה גורמים: מחזור הפעילות, הוצאות קבועות, אשר אינן מושפעות מהיקף פעילותו של העסק (כמו מיסים, ריבית על אשראי, שכירות וכו'), הוצאות משתנות אשר משתנות באופן יחסי לפעילות העסק (כמו קניה של חומרי גלם). נציין כי את הנתונים לקביעת סכום הביטוח לוקחים מדוח רווח והפסד של השנה הקודמת תוך התאמה למגמות ההתפתחות בעסק. ברור שאין אפשרות לערוך ביטוח אבדן רווחים לעסק שאינו מנהל ספרים כחוק או לכסות לפי הביטוח הפסד בגין תקבולים שאין לגביהם רישום.
 • מאידך גיסא, אפשר וחשוב לערוך ביטוח אבדן רווחים לעסק מפסיד. הביטוח משפה את המבוטח בגין ההפסד הנוסף (מעבר להפסד הרגיל) שנגרם בעת שיקום העסק. הביטוח מחזיר את המבוטח לאותו הפסד שהיה נגרם לו אילולא ארע מקרה הביטוח. הביטוח לפי הפוליסה מכסה, אפוא, את אותם הגורמים במחזור אשר מושפעים מההפסקה או מהירידה בפעילות העסקית בעקבות הנזק לרכוש.
 • מלבד אבדן ההכנסות, כמובן שהפוליסה מכסה גם גידול בהוצאות תפעול שהיה הכרח להוציאן כדי למנוע אבדן נוסף של רווח גולמי כגון שכירת מקום ממנו ממשיכים לייצר או לשווק עד גמר עבודות השיקום של העסק.

 

ביטוח אבדן רווחים – סיכום

 • אין ספק כי לביטוח אבדן רווחים חשיבות רבה בשיקום העסק וחזרתו לפעילות מלאה לאחר הנזק לרכוש,ולמרות זאת מבוטחים רבים מוותרים מראש על עריכת ביטוח מפני אבדן רווחים מסיבות שונות. יש החוששים להתמודד עם תנאי הפוליסה אשר כוללים מונחים מתחום הכלכלה כמו: רווח, מחזור, הוצאות קבועות, הוצאות משתנות, הוצאות תפעול ועוד, ויש מבוטחים אשר מוותרים על ביטוח אבדן הרווחים משום שהם כוללים במסגרת ביטוח הרכוש שלהם הוצאות קבועות מסוימות הכלולות בביטוח אבדן הרווחים כמו אבדן דמי שכירות של מבנים וציוד.
 • מדובר באחד מסוגי הביטוח המורכבים ביותר ואין ספק שעריכתו בצורה מקצועית מחייבת לימוד מעמיק של מהות העסק , אופן ניהולו, קיומן של אלטרנטיבות בשוק והתמצאות בפרמטרים רבים אחרים, לרבות דוחות רווח והפסד, חישוב שיעור הרווח הגולמי ועוד, אשר יאפשרו בסופו של דבר לשקול ולקבוע את סכומי ביטוח הנכונים, את תקופת שיפוי המתאימה ואת יתר הנתונים הדרושים.

 

ביטוחי חבויות – ביטוח צד ג'

ביטוח אחריות כלפי צד ג' – ביטוח זה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי, לתשלום פיצויים בגין נזק פיזי לגופו או לרכושו. וכן הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבות זו. יש לשים לב שביטוח זה, אינו מכסה את הנזק לאותו צד ג' אלא רק את אותו חלק לגביו אותו חייב המבוטח, כך למשל אם נקבע כי המבוטח איננו חייב, צד הג' לא יזכה לתשלום.

דוגמאות להחרגות נפוצות בפוליסות ביטוח אחריות כלפי צד ג'

 • חבות בגין נזק אשר נגרם לאדם שהיה בן משפחה מקרבה ראשונה של המבוטח בעת קרות מקרה הביטוח.
 • חבות בגין נזק לעובדי המבוטח תוך כדי ו/או עקב עבודתם אצל המבוטח
 • חבות בגין תביעות המוסד לביטוח לאומי בגין עובד שחלה על המבוטח חובה לשלם בגינו דמי ביטוח לאומי למוסד לביטוח לאומי ולדווח עליו למוסד לביטוח לאומי והוא לא עשה כן
 • חבות כלשהי שעשויה לחול על המבוטח והנובעת מ:
  חבות בגין מוצרים שיוצרו, נמכרו, סופקו, תוקנו, טופלו, הורכבו או שווקו על-ידי המבוטח או בקשר עימו או כל איש שבשירותו.
 • חבות בגין אחריותו המקצועית של המבטוח ו/או כל איש שבשרותו
 • חבות בגין ייעוץ או תכנון שנעשו על ידי המבוטח או על ידי כל אדם מטעמו
 • חבות בגין ביצוע עבודות בניה קבלניות, שינויים, תיקונים או תוספות לרכוש כלשהו מלבד עבודות החזקה שוטפות בחצרי המבוטח.

 

ביטוחי חבויות נוספים

מאחר ולביטוח צד ג' חריגים רבים, נוצרו ביטוחים "משלימים" רבים וביניהם:

ביטוח אחריות מעבידים – תאונה הנגרמת לעובדים עלולה להטיל על המעביד אחריות כבדה. ביטוח חבות זה מכסה את חבותך החוקית כמעביד כלפי עובדיך, מעבר למכוסה ע"י הביטוח הלאומי, לתשלום פיצויים בגין נזק גוף שיגרם לעובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל המעביד והנובע מרשלנותו. בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבות זו.

ביטוח אחריות מוצר – מוצר פגום עלול לגרום לנזק לגוף או לרכוש. החוק מטיל את האחריות בגין מוצר פגום על היצרן, המוכר, המרכיב, המייבא, המטפל או הספק של המוצר. ביטוח אחריות מוצר מכסה את החבות החוקית של המבוטח, כלפי צדדים שלישים כלשהם (למעט עובדיו), לתשלום פיצויים בגין נזק פיזי לגוף או רכוש שנגרם כתוצאה ממוצר פגום. בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבות זו.

ביטוח אחריות מקצועית – גם בעל מקצוע חופשי המומחה בתחומו, עלול לטעות בעבודתו וכתוצאה מכך לגרום נזק לזולת. ביטוח זה מכסה את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בשל הפרת חובה מקצועית שנעשתה בתום לב ושמקורה ברשלנות, טעות או השמטה שנעשו ע"י המבוטח במסגרת עיסוקו המקצועי של המבוטח, כפי שהוגדר בפוליסה. בנוסף, מכסה הביטוח גם הוצאות סבירות להגנה משפטית בגין חבות זו.

 

ביטוח אחריות מעבידים

מה מכסה הפוליסה?

נזק גופני או מוות כתוצאה מתאונה או מחלה לאחד מעובדי המבוטח המתוארים ברשימה ושהוא בשרותו הישיר של המבוטח והמקבל שכרו ממנו שאירעו תוך כדי ועקב עבודתו בעסק המבוטח.
(נלקח מהגדרת מקרה הביטוח על פי פוליסה לביטוח אחריות מעבידים של כלל ביטוח)

מה הקשר לפיצויים המתקבלים מביטוח לאומי?

ביטוח לפי חבות המעבידים מוגבל לסכומים שהמעביד יימצא חייב על-פי דין לפצות את העובד מעל ובנוסף לפיצוי המגיע לעובד לפי חוק הביטוח הלאומי. לכן ביטוח חבות מעבידים אינו בא במקום ביטוח לאומי אלא בנוסף.

אם המבוטח רכש ביטוח חבות מעבידים ולא שילם את דמי הביטוח הלאומי הרי שהפוליסה תשלם לכם רק את הסכום העודף מעל הסכום שהיה משולם על-ידי הביטוח הלאומי כאשר את היתרה יהא על המבוטח לשלם מכיסו.

קיומו של ביטוח לאומי אינו מהווה תנאי לביטוח חבות מעבידים. אולם אין ביטוח לחבות המבוטחת, או שיכולה להיות מבוטחת לפי חוק הביטוח הלאומי.

. המבטח משפה את המבוטח בגין חבותו החוקית כלפי עובד שהחבות כלפיו מבוטחת לפי הפוליסה. כלומר, הנזק שנגרם לעובד אינו מבוטח אלא אך ורק מידת אחריותו של המבוטח כלפי העובד (כמו בביטוח אחריות חוקית כלפי צד שלישי)

 • חשוב לציין כי ביטוח זה אינו כולל נזק שנגרם לרכוש המבוטח אלא רק נזק ישיר למבוטח עצמו
 • הפרמיה לביטוח אחריות המעבידים מחושבת לפי שכר העבודה או לפי מספר העובדים
 • הביטוח הסטנדרטי מוגבל בדרך כלל לשטח מדינת ישראל

 

 

 

דוגמאות לחריגים – נלקח מפוליסה של כלל ביטוחביטוח אחריות מוצר

ביטוח אחריות מוצר- ביטוח חבות המוצר הוא חוזה שיפוי. המבטח משפה את המבוטח בגין אחריותו החוקית התובע שנגרם לו נזק ע"י מוצר שיוצר ע"י המבוטח או אשר המבוטח נחשב כיצרן שלו עפ"י חוק.

יש לשים לב שהביטוח אינו אחריות לאיכות המוצר ועל כן אין כיסוי לאחריות הנובעת מאי התאמת המוצר לייעודו אלא אך ורק אחריות בשל נזק שנגרם לצד השלישי בשל המוצר.

 • הכיסוי הוא לנזק שנגרם לצד שלישי בשל פגם במוצר ואין כיסוי למצב בו המוצר אינו מתאים ליעודו התפעולי. כמו כן, אין כיסוי להוצאות של תיקון או השבה מהשוק של מוצרים פגומים אלא אך ורק לחבות חוקית לשפות את אותו גורם שנגרם לו נזק בשל הפגם במוצר.
 • הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים (הפוליסה הסטנדרטית ללא הרחבה אינה מכסה חבות מעבר לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים). על כן מי שמייצר מוצרים או רכיבים המיועדים לחו"ל אמור להרחיב את הביטוח בהתאם.
 • כמו כל ביטוח חבויות במדינת ישראל, מכסה הפוליסה מעבר לגבול אחריותו של המבטח אף הוצאות משפט סבירות שהוציא המבוטח. בחלק מהפוליסות נקבע כתנאי לכיסוי הוצאות משפט קבלת אישור מהמבטח מראש ובכתב.
 • כאשר מבוטחת חבות בשל מוצר הדורש רישוי עפ"י חוק, המבטח בד"כ מתנה את הביטוח בכך שבמועד קרות מקרה הביטוח נשא המבוטח ברישיון תקף מטעם הרשויות המוסמכות לייצר את המוצר המפורט ברשימה.
 • הפוליסה מכסה את חבותו של המבוטח על פי חוק בשל מקרה ביטוח בשטח מדינת ישראל והשטחים המוחזקים (הפוליסה הסטנדרטית ללא הרחבה אינה מכסה חבות מעבר לגבולות מדינת ישראל והשטחים המוחזקים). על כן מי שמייצר מוצרים או רכיבים המיועדים לחו"ל אמור להרחיב את הביטוח בהתאם.
 • הפוליסה לרוב מפצה בעבור מקרה ביטוח אשר התביעה בגינו הוגשה במהלך תקופת הביטוח ואשר קרה לאחר התאריך הרטרואקטיבי המצוין בפוליסה, כלומר קיימת אפשרות לביטוח תביעה בגין מקרה שקרה לפני תחילת הביטוח, בתנאי שמדובר במקרה שלא היה ידוע למבוטח.
 • ביטוח אחריות המוצר בישראל חשוב ביותר לאור הוראותיו של חוק האחריות למוצרים פגומים (וזאת בנוסף לפקודת הנזיקין) המטיל על היצרן (ולפעמים גם על היבואן והספק) אחריות חמורה ביותר במקרה של נזק גוף שנגרם על ידי המוצר כאשר חובת ההוכחה של הנפגע נמוכה יותר. חוק האחריות למוצרים פגומים מגדיר גם בניינים כמוצר, ועל כן נהוג לערוך ביטוח אחריות המוצר גם בגין מבנים.

 

ביטוח אחריות מקצועית ונושאי משרה

מה מכסה הפוליסה?

"פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה מעניקה הגנה לנושא המשרה בגין תביעות המוגשות נגדו באופן אישי, על מעשים שנעשו שלא כדין ואשר בוצעו במסגרת תפקידו בחברה וגרמו לנזק כספי לתובעים פוטנציאליים. הביטוח מעניק הגנה כנגד תביעות המוגשות עקב פעולה שלא כדין של נושא המשרה במסגרת מילוי תפקידו.

פעולה כזו מוגדרת בין השאר כהפרת חובה, התרשלות, הזנחה, טעות, הצהרה מטעה, משגה או חריגה מסמכות, שנעשו על ידי המבוטח בתום לב, תוך כדי ועקב עיסוקו בתאגיד".

מוצר ביטוחי זה, אשר בעבר נרכש רק על-ידי חלק מן החברות הציבוריות הופך במהרה, נוכח חומרת התביעות הפוטנציאליות, לחיוני ביותר במערך הביטוחים של כל חברה במשק. גם חברות פרטיות, חברות ממשלתיות, עמותות, מלכ"רים, אגודות שיתופיות ועוד, כולם נזקקים כיום למכשיר ביטוחי זה.

 

"מעשה שלא כדין" – מעשה או מחדל ,המהווים הפרת חובה, טעות, השמטה, הצהרה מטעה או כוזבת, שכחה, חריגה מסמכות,רשלנות או הזנחה שנעשו על ידי נושאי המשרה ,ביחד או לחוד, תוך ביצוע תפקידם כנושאי משרה בחברה וכל פעולה אחרת המיוחסת לנושא משרה בתוקף היותם נושא משרה כולל:

א הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר.

ב. הפרת חובות אמונים כלפי החברה כאשר נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה

 

מול אילו גורמים אנו עלולים להיות אחראים לנזק?

הפוליסה מבטחת אחריות כלפי: בעלי המניות בחברה, עובדים (בחלק מהפוליסות יש סייג מיוחד ליחסי עבודה אותו רצוי בדרך כלל לבטל), לקוחות, ספקים, צדדים שלישיים אחרים.

הוראות חוק החברות לעניין ביטוח אחריות

הביטוח כאמור אפשרי רק אם נקבעה לכך הוראה בתקנון החברה והוא מכסה את אחריותו של נושא משרה בה בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, בשל:

(1) הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר:

(2) הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.


לפי הוראות החוק לא ניתן לבטח אחריות בגין:

 • הפרת חובת אמונים, למעט אם נושא המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.
 • הפרת חובת זהירות שנעשתה בכוונה או בפזיזות.
 • פעולה מתוך כוונה להפיק רווח אישי שלא כדין.
 • קנס או כופר שהוטל על נושא המשרה.

 

למי מיועדת הפוליסה?

"הפוליסה מיועדת, בראש ובראשונה, לכל נושאי המשרה בחברות כפי שהתפקיד מוגדר בחוק החברות – דירקטורים, מנהלים, מנכ"לים, מנהלי עסקים ראשיים, סמנכ"לים ואחרים שתוארם דומה. אך עם השנים הורחבה הגדרת נושא המשרה כך שבפועל היא חלה על כל עובד בחברה המחזיק במשרה או תפקיד ניהולי באותו ארגון. אגב, מבחינה משפטית לא שם התפקיד הוא הקובע, אלא מהותו".

 

מה עוד חשוב לדעת על פוליסת אחריות נושאי משרה?

 • הפוליסה אינה שמית אלא לפי תפקיד.
 • בסיס הביטוח הוא "יום הגשת התביעה" והוא מוגבל לתביעות שתוגשנה לראשונה נגד נושא המשרה בתוך תקופת הביטוח.
 • חברת הביטוח תשפה את נושאי המשרה בגין הפסד או נזק שנגרמו עקב "מעשה שלא כדין" מצדם, או את החברה אם שילמה לנושאי המשרה.
 • הפוליסה מסייגת, בין היתר, תביעות בקשר עם: נזקי גוף ו/או רכוש, אי יושר, מרמה, מעשה מכוון או זדוני וכן מחריגה הפוליסה תביעות ידועות נוספות.
 • הפוליסה מטילה על המבוטח חובה להודיע על כל שינוי מהותי בחברה אשר עשוי להשפיע על אחריות המבטחת, ובעיקר על אירועים או נסיבות לגביהם קיים חשש שהם עלולים להוביל לתביעה נגד נושאי המשרה.
 • את הפוליסה ניתן להתאים לצרכי הלקוח, באמצעות השמטת חריגים מסוימים או הוספת הרחבות הנדרשות באופן ייחודי לאותו לקוח.
 • הכיסוי ניתן לתביעה אשר תוגש נגד המבוטח לראשונה (ותימסר למבטח) בתקופת הביטוח. הביטוח אינו מכסה תביעה בשל אירוע שקרה בתקופת הביטוח אשר הוגשה לאחר תום תקופת הביטוח (אלא אם כן חידש המבוטח את הפוליסה).המבטח בד"כ תוחם את מועד קרות מקרה הביטוח לתקופת הביטוח או לתקופה למפרע (התקופה הרטרואקטיבית) הנקובה ברשימה.
 • הפוליסה לרוב כוללת גם כיסוי בקשר עם הוצאות משפטיות
 • כדאי לשמור על רצף הכיסוי – חשוב לחדש את הביטוח מדי שנה וכדי להימנע ממצב בו המבוטח עשוי "לפול בין הכיסאות" רצוי, במידת האפשר, לחדש את הביטוח אצל אותו המבטח.

 

ביטוחי הובלה

ביטוח סחורות בהעברה

הפוליסה מכסה אובדן או נזק לרכוש המבוטח שייגרמו במהלך הרגיל והמקובל של ההעברה כתוצאה מ:

א. אש, ברק, התפוצצות

ב. התהפכות או התנגשות של כלי רכב המפורט ברשימה, עליו הוטען הרכוש המבוטח וכן אובדן או נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מטעינתו ופריקתו על כלי הרכב או בקירבתו המיידית.

 

הקשר לביטוח ימי ולאחריות המוביל

לגבי ביטוח זה נוצר לפעמים מצב בו הרכוש המבוטח לפי הפוליסה מכוסה גם ע"י ביטוח ימי (כאשר הביטוח הימי מכסה גם את ההובלה היבשתית בכיסוי ממחסן למחסן). כמו כן, קיים גם ביטוח אחריות המוביל שנועד לכסות את אחריותו החוקית של המוביל היבשתי.

ניתן להרחיב את הביטוח כך שיכלול גם את הסיכונים הקשורים לפריצה.

 

דוגמאות לחריגים בביטוח סחורות בהובלה:


 

ביטוחי הובלה – תנאי המשלוח

בטרם רכישת ביטוחי הובלה והובלה ימית, חשוב במיוחד לשים לב מהם תנאי האחריות לגבי המוצר ובאיזה שלב בתנאי המכר האחריות על המוצר עוברת או מועברת מהחברה.

תנאי מכר – (International Commercial Terms (INCOTERMS

כללי האינקוטרמס מבארים מבנה של שלוש אותיות במונחי סחר, המשקפים נוהג של ביצוע עסקים עבור מכירת טובין, כללי האינקוטרמס מתארים בעיקר את המטלות, העלויות והסיכונים הכרוכים/ות במסירת טובין ממוכרים לקונים

ישנם 11 מונחי מכר אוניברסאליים הנוגעים לנושא סחר בינלאומי כגון CIF, FOB EXW וכו' אשר פותחו בשנת 1936 ע"י לשכת המסחר הבינלאומי ונועדו להסדיר 3 נקודות עיקריות:

1. מתי עובר נטל ההוצאות מהמוכר לקונה

2. מתי עוברת זיקת הביטוח מהמוכר לקונה

3. מתי עוברת נטל האחריות ממוכר לקונה

* כללי האינקוטרמס מעודכנים באופן תדיר, הגרסה העדכנית ביותר הינה גרסת 2010 אשר פורסמה על ידי לשכת המסחר הבינלאומית (ICC)

 

International Commercial Terms (INCOTERMS)


 

קבוצה E

Ex Works – EXW

כלל זה ניתן לשימוש מבלי שים לב לאופן ההובלה שנבחר, וניתן להשתמש בו היכן שמשתמשים ביותר מצורת הובלה אחת. הוא מתאים יותר עבור סחר פנים ארצי, בשעה שהכלל FCA מתאים, בדרך כלל, יותר לסחר בין לאומי.

"מכירה בחצרי המפעל", פירושו שהמוכר מוסר כאשר הוא מעמיד את הטובין לרשותו של הקונה בחצריו של המוכר או במקום נקוב אחר (כגון חצר המפעל, בית-חרושת, מחסן וכד')

המוכר אינו צריך להטעין את הטובין על אמצעי הובלה כלשהו שבא לאוספם והוא גם אינו צריך לשחרר את הטובין לייצוא, היכן ששחרור זה ישים.

טוב יעשו הצדדים אם יציינו בצורה הברורה האפשרית את הנקודה בתוך המקום הנקוב למסירה, מאחר שהעלויות והסיכונים למקום זה הם על חשבון המוכר. הקונה נושא בכל העלויות והסיכונים הקשורים בנטילת הטובין מהנקודה המוסכמת, באם ישנה, במקום הנקוב למסירה.

כלל זה מייצג את ההתחייבות המזערית ביותר של המוכר!

 

קבוצה F

בקבוצה זו עלות ההובלה הבינלאומית חלה על הקונה והמוכר מחויב למסור את הסחורה בנקודה מוגדרת, שנקבעה ע"י הקונה.

Free Carrier – FCA

כלל זה ניתן לשימוש מבלי שים לב לאופן ההובלה שנבחר, וניתן להשתמש בו היכן שמשתמשים ביותר מצורת הובלה אחת.

"חופשי להובלה", פירושו שמוכר מוסר את הטובין למוביל או לאדם אחר שנקבע על ידי הקונה בחצריו של מוכר או במקום נקוב אחר. טוב יעשו הצדדים אם יציינו בצורה הברורה האפשרית את הנקודה בתום המקום הנקוב למסירה, מאחר שהאחריות עוברת בנקודה זו.
בשונה מכלל ה- EXW, כלל ה- FCA דורש מהמוכר גם לשחרר את הטובין ליצוא.

Free Alongside Ship – FAS

בכלל זה יש להשתמש רק בהובלה ימית או בהובלה בנתיב מים פנים ארצי.
"חופשי לצד האוניה", פירושו שהמוכר מוסר כאשר הטובין הונחו לצד האוניה (כגון, על הרציף או על דוברה), שנקבעה על ידי הקונה בנמל המשלוח הנקוב. הסיכון לאבדן או לנזק לטובין עובר לקונה כאשר הטובין הם לצד האנייה והקונה נושא בכל העלויות מאותו הרגע ואילך.
טוב יעשו הצדדים אם יציינו בדיוק האפשרי את נקודת ההטענה בנמל המשלוח הנקוב, מאחר שהעלויות והסיכונים לנקודה זו הם על חשבון המוכר, ועלויות כאלה והוצאות הטיפול הקשורות, יכולות להשתנות בהתאם לנוהג של הנמל. הכלל דורש מהמוכר לשחרר את הטובין ליצוא, היכן שזה ישים.

Free On Board – FOB

בכלל זה יש להשתמש רק בהובלה ימית או בהובלה בנתיב מים פנים ארצי.
"חופשי באנייה", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין על סיפון כלי השיט שנקבע על ידי הקונה בנמל המשלוח הנקוב, או גורם לכך שהטובין כבר ימסרו כך. הסיכון לאבדן או לנזק לטובין עובר כאשר הטובין הם על סיפון האנייה והקונה נושא בכל ההוצאות מנקודה זו ואילך.
בדומה ל-FAS, המוכר נדרש למסור את הטובין על סיפון כלי השיט או לגרום לכך שהטובין כבר ימסרו כך למשלוח ודורש מהמוכר לשחרר את הטובין ליצוא היכן שזה ישים.

 

 

קבוצת C

בקבוצה זו עלות ההובלה חלה על המוכר והוא גם אחראי למסירת הסחורה לנמל היעד. בקבוצה זו, המוכר ממלא את התחייבותו למסור כאשר הוא מעביר את הטובין למוביל בצורה שצוינה בכלל שנבחר ולא כאשר הטובין מגיעים למקום היעד, בהתאם לכך, יש לציין בצמוד לכלל את נמל היעד הנקוב שכן עד אליו משולמות העלויות הרלוונטיות הנקובות בכלל וכן רצוי גם את נמל המוצא שכן בו מועברים הסיכונים לקונה.

Cost and Freight – CFR

בכלל זה יש להשתמש רק בהובלה ימית או בהובלה בנתיב מים פנים ארצי.
"עלות ודמי הובלה", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין על סיפון כלי השיט או גורם לכך שהטובין כבר ימסרו כך. הסיכון של אבדן או נזק לטובין עובר כאשר הטובין הם על סיפון האנייה. המוכר חייב להתקשר בחוזה ולשלם את העלויות ודמי ההובלה הדרושים לשם הבאת הטובין לנמל היעד הנקוב.

Cost, Insurance and Freight – CIF

בכלל זה יש להשתמש רק בהובלה ימית או בהובלה בנתיב מים פנים ארצי.
"עלות, ביטוח ודמי הובלה", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין על סיפון כלי השיט או גורם לכך שהטובין כבר יימסרו כך. הסיכון של אבדן או נזק לטובין עובר לקונה כאשר הטובין הם על סיפון האנייה. המוכר מתקשר גם בחוזה עבור הכיסוי הביטוחי כנגד סיכון של הקונה לאבדן או לנזק לטובין במהלך ההובלה, עליו לשים לב כי לפי הכלל CIF, המוכר נדרש להשיג ביטוח הכולל רק כיסוי מזערי.

Carriage Paid To – CPT

בשונה מ-CFR, כלל זה ניתן לשימוש מבלי שים לב לאופן ההובלה שנבחר (לדוגמא שילוח אווירי), וניתן להשתמש בו היכן שמשתמשים ביותר מצורת הובלה אחת.
"הובלה שולמה ל", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין למוביל או לאדם אחר שנקבע על ידי המוכר במקום מוסכם (אם הוסכם כזה), המוכר חייב להתקשר בחוזה ולשלם את דמי ההובלה הדרושים לשם הבאת הטובין למקום היעד הנקוב. המוכר, ממלא את התחייבותו למסור כאשר הוא מעביר את הטובין למוביל, ולא כאשר הטובין מגיעים למקום היעד.

Carriage and Insurance Paid To – CIP

בשונה מ-CIF, כלל זה ניתן לשימוש מבלי שים לב לאופן ההובלה שנבחר (לדוגמא שילוח אווירי), וניתן להשתמש בו היכן שמשתמשים ביותר מצורת הובלה אחת.

"הובלה וביטוח שולמו ל" פירושו שהמוכר מוסר את הטובין מוביל או לאדם אחר שמונה על ידי המוכר במקום מוסכם (אם הוסכם כזה), המוכר חייב להתקשר בחוזה ולשלם לא רק את דמי ההובלה הדרושים לשם הבאת הטובין למקום היעד הנקוב, אלא גם בעבור כיסוי ביטוי כנגד סיכום של הקונה לאבדן או לנזק לטובין במהלך ההובלה. יש לשים לב שהן ב-CIP והן ב-CIF, המוכר נדרש להשיג ביטוח רק עם כיסוי מזערי, באם הקונה חפץ בכיסוי ביטוחי גדול יותר, הוא צריך להסכים על כך במפורש עם המוכר או לעשות בעצמו סידורי ביטוח מיוחדים.

באם לא נקבע אחרת, חוזי הביטוח בכללים המוזכרים נדרשים להקנות לקונה זכות לתבוע במישרין מהמבטח ולכסות את המחיר הנקוב בחוזה בתוספת 10%, המוכר חייב לספק לקונה את פוליסת הביטוח או ראייה אחרת על הכיסוי הביטוחי..

 

קבוצת D

בכללי קבוצה זו מבלי שים לב לאופן ההובלה שנבחר, וניתן גם להשתמש בהם היכן שמשתמשים ביותר מצורת הובלה אחת.

Delivered At Terminal – DAT

"נמסר במסוף", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין, כאשר בעת שנפרקו הטובין מאמצעי ההובלה שבו הגיעו, הם עומדים לרשותו של הקונה במסוף הנקוב בנמל היעד הנקוב או במקום היעד הנקוב. "מסוף" כולל מקום כלשהו, בין שמכוסה ובין שאינו מכוסה, כגון רציף, מחסן, מגרש למכולות או כביש, מסילת-ברזל או מסוף מטענים אווירי. המוכר נושא בכל הסיכונים הכרוכים בהבאת הטובין למסוף בנמל הנקוב או במקום היעד הנקוב ופריקתם בהם.

אם הצדדים מייעדים שהמוכר יישא באחריות ובעלויות הכרוכות בהובלת ובטיפול בטובין מהמסוף למקום אחר, הרי שאז יש להשתמש בכללים DAP או DDP.

Delivered At Place- DAP

"נמסר במקום" פירושו שהמוכר מוסר כאשר הוא מעמיד את הטובין לרשות הקונה על אמצעי הובלה שהגיעו בו, מוכנים לפריקה במקום היעד הנקוב. על המוכר לשאת בכל הסיכונים הכרוכים בהבאת הטובין למקום הנקוב.

Delivered Duty Paid – DDP

"נמסר, מכס שולם", פירושו שהמוכר מוסר את הטובין כאשר מעמידים את הטובין לרשות הקונה, משוחררים ליבוא על אמצעי ההובלה שבו הגיעו, ומוכנים לפריקה במקום היעד הנקוב. המוכר נושא בכל העלויות והסיכונים הכרוכים בהבאת הטובין למקום היעד, ויש עליו חובה לשחרר את הטובין לא רק ליצוא אלא גם ליבוא, לשלם עבור מכסי יצוא ויבוא כלשהם, וכן לבצע את כל הליכי המכס הרשמיים. כל עוד לא הוסכם אחרת בחוזה המכר, כל מע"מ או מיסים אחרים כלשהם, המשולמים על היבוא הם על חשבון המוכר9 × = חמישים ארבע

תואר ראשון
תואר שני
מרצים