שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

הבראת חברות, התמודדות עם מצבי משבר והתנהלות בעת הקפאת הליכים

 

אינדיקציות לחברות במצוקה

חברות שנקלעות לקשיים פיננסיים מאופיינות בדרך כלל, באחד או יותר מהמאפיינים הבאים:

 1. גירעון בהון העצמי
 2. הון חוזר שלילי
 3. תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות שוטפת

בטווח הקצר

מניתוח הדוחות הכספיים האחרונים סביר להניח שנמצא :

 1. יחס שוטף קטן מ- 1
 2. תזרים מפעילות שוטפת נמוך מאוד או שלילי

סימנים אלו מעידים על מצוקה תזרימית בטווח הקצר – עד שנה ממועד פרסום הדוחות הכספיים. בכל מקרה, את היחס השוטף והמדדים הפיננסים יש לבחון אל מול הענף וחברות מתחרות.

בטווח הארוך

מניתוח הדוחות הכספיים של תקופה ארוכה יותר סביר להניח שנמצא :

 1. מנוף פיננסי גבוה המעיד על חולשה פיננסית וקשיים לשרוד בטווח הארוך (מעבר לשנה ממועד פרסום הדוחות הכספיים). ננסה לאתר את כיוון המגמה על פני השנים.
 2. יחס הון עצמי למאזן הולך ופוחת על פני התקופות. כאשר יחס זה יורד מ-10%-15%, זה מעיד על פגיעה משמעותית באיתנות הפיננסית והפחתת הסיכוי לשרוד לאורך זמן. תמיד יש להתייחס למגמה לאורך השנים של יחס זה.


יחס כיסוי


היחס נותן אינדיקציה על כושר החזר החובות של החברה. כאשר יחס כיסוי החובות נמוך מ-1 ואנו מזהים מגמה של ירידה ביחס זה, היכולת של החברה לפרוע את חובותיה נפגעת וקיים ספק משמעותי אם החברה תעמוד בהתחייבויותיה.

 

איתותי המצוקה הראשונים להידרדרות מצבה הפיננסית של החברה

 1. ירידה ברמת הרווחיות (רווחיות גולמית, רווחיות תפעולית)
 2. ירידה בהיקף ההכנסות – זיהוי מגמה על פני התקופה האחרונה ומספרי השוואה
 3. עלייה בהוצאות המימון של החברה – מעיד על עלייה בחובות הפיננסים של החברה והגדלת המינוף.
 4. גידול בעזיבת עובדי מפתח בחברה וסיום כהונות של בכירים לאחר תקופות העסקה קצרות.
 5. עזיבת מספר לקוחות מרכזיים ו/או ותיקים בתקופה קצרה עלול להעיד על חוסר שביעות רצון וירידה באיכות המוצרים והשירותים.
 6. פיגור בתשלומים לספקים – דחייה חד צדדית של מועדי התשלום, בקשות חוזרות ונשנות לפרוס תשלומים על פני תקופות ארוכות.
 7. פיגור בתשלומי פנסיה ונלוות עבור העובדים – העובדים מקבלים מכתב לביתם מחברות הביטוח המציין את גובה הפיגור והסכומים.
 8. בחברות פרויקטאליות נבחין באי עמידה ביעדי ביצוע ולוחות זמנים
 9. בחברות מסחריות נבחין ברמות החזרות וביטולי עסקאות שהולכת ועולה (מעיד על בעיות איכות המוצרים ופגיעה במוניטין החברה)
 10. עלייה במספר התביעות המוגשות על ידי ספקים ו/או לקוחות

 

התחלה בתהליך הבראה

ככלל לתהליך הבראת החברות מומלץ לצאת מוקדם ככל האפשר, כיום, חברות רבות עותרות לבתי המשפט בבקשה לקבל "צו הקפאת הליכים (הליך זה יפורט בהמשך)

 

האפשריות העומדות בפנינו בהבראת חברות במשבר

 1. תהליך הבראה מלא במטרה להמשיך את פעילותה של החברה, במודל זה כוונתנו היא למצוא דרך שבאמצעותה החברה תוכל להמשיך את פעילותה במתכונתה הקיימת של החברה.
  (Turnaround Management)
 2. לבצע הבראה במטרה למכור אותה – במקרה זה המאמצים מופנים במטרה להמשיך את פעילותה של החברה עד למועד בו תתבצע עסקת מכירה, מכיוון שעל מנת למקסם את ערך החברה ואת המחיר שניתן לקבל עליה, עדיפה האפשרות של "עסק פועל". באופציה זו, לא נהוג לבצע שינויים פרסונאליים.
 3. לבצע תחילה שינוי מבני של החברה ורק אז להבריא אותה. על מנת ליצור הבראה, יהיה עלינו לשנות את בסיס הפעילות שלה (שינוי בסיס פעילות גיאוגרפי, סגירת מגזרים מפסידים ועוד.)
 4. לבצע הבראת חברה תוך ביצוע שינויים פרסונאליים – להעביר את המושכות להנהלה חדשה ומקצועית שיש לה "קבלות" ותוכל להביא את החברה לדרך חדשה.

 

ניהול משא ומתן מול הבנקים בעת משבר

הבנקים, אשר ברצונם להגן על עצמם באופן הטוב ביותר, דורשים מעת לעת שעבודים נוספים לשם יצירת רשת ביטחון.

מבחינת הבנק – הוא זה שלוקח את הסיכון לאורך כל הדרך העסקית של החברה ומספק את חלק מהכסף הדרוש למימונה של החברה ועל כן הוא מבקש להגן על עצמו במקרה של חדלות פירעון.

לצורך כך, הבנק לוקח בדרך כלל ערבות אישית מבעלי החברה שמכילה פעמים רבות גם משכון נכס הדירה הפרטית.

בדרך כלל, קיים פער בין סכום האשראי שניתן לגובה הביטחונות (שווי הנכסים שמושכנו)

באמצעות משא ומתן עם הבנקים ניתן להגיע להישגים
אשר יסייעו להבראת החברה כגון:

 • פריסה מחדש של הלוואות לזמן ארוך.
 • לקבל גרייס על החזרי קרן לתקופה של עד שנה.
 • לשחרר שעבודים וערבויות כנגד הזרמת בעלים ו/או הקטנת האשראי בבנק
 • במקרים חריגים, נרתם הבנק ומגדיל את היקף האשראי לתקופת ההבראה לצורך סיוע בהבראה החברה והגדלת סיכוי השבת כלל הכספים שהולוו.

 

טכניקות שונות להבראת ושיקום החברה

את הבראת ושיקום החברה ניתן לבצע בטכניקות שונות:

 1. מחוץ לבית המשפט – אפשרי כאשר המשא ומתן מתרחש טרם פניית הגשת בקשה לבית המשפט ע"י הנושים או כאשר קיימת הסכמה של כלל הנושים.
 2. על ידי נאמן/מנהל מיוחד/כונס נכסים תוך השגת הסדר עם הנושים בכלל, והנושים המובטחים בפרט, ובהסכמתם. טכניקה זו כוללת צו הקפאת הליכים. צו הקפאת ההליכים נועד לסייע לחברה הנמצאת במצב של רדיפות נושים, צווי בית משפט וצווי הוצאה לפועל, עד למציאת פיתרון שיאפשר לה לשוב לשגרה.

 

מינוי נאמן ומנהל מיוחד

נאמן מתמנה לשם פיקוח על ביצוע הסדר נושים והבטחת זכויות הנושים השונים בעת יישום תכנית ההבראה.

המנהל המיוחד מתמנה לשם ביצוע תכנית ההבראה בתקופת הקפאת ההליכים.

לנאמן (וגם למנהל המיוחד) ניתנות כל הסמכויות לנקוט בכל פעולה הנדרשת לשם המשך פעילותה של החברה ותפקודה כעסק חי וכן הסמכות לדרוש מאת נושי החברה להגיש הוכחות חוב ולפסוק בהן.

מינוי נאמן ומתן צו הקפאת הליכים מתאפשר רק כאשר התשתית העובדתית המשתקפת מתוך התכנית העסקית המוגשת לבית המשפט מצביעה על הסתברות לא נמוכה שההליך יצליח ויביא תועלת גם לנושים המובטחים.

 

תקופת הקפאת ההליכים

בתקופת הקפאת ההליכים לא ניתן לפתוח או להמשיך בהליך כלשהו נגד החברה (הוצל"פ, עיקול, מימוש שעבוד וכו').

בית המשפט עלול לפסול בקשה להקפאת הליכים אם אין בתכנית העסקית פיתרון למימון החברה בתקופת ההבראה (מימון של הבנקים ו/או הזרמת בעלים).

 

כונס הנכסים

כונס הנכסים המתמנה בידי בית המשפט לאכיפת השעבוד הוא "פקיד בית המשפט" וכפוף להוראותיו. לכונס הנכסים יש חובת נאמנות כלפי כל מי שזכאי ליהנות מהכינוס.

 

 

 

 

דין החובות וההוצאות שנוצרו בתקופת ההקפאה

למעשה קיים חוצץ במועד הקפאת ההליכים כאשר כלל* החובות הכספיים לנושים (לרבות ספקים) טרם תקופת ההקפאה לא משולמים וממתינים עד לביצוע הסדר נושים בעוד כל ההוצאות שנוצרות החל ממועד הקפאת ההליכים ישולמו באופן סדיר ובעדיפות גבוהה.

* במקרה של נושים מובטחים יש לקבל את הסכמתם מבעוד מועד שכן משמעות ההסכמה היא שהם מוותרים על חלק בחובם המובטח לצורך הבראת החברה.

 

אחריות ותפקיד סמנכ"ל הכספים בעת הקפאת הליכים

 • על מנהל הכספים לדאוג לפתוח "חברה חדשה" במערכת הכספים שמועד ייסודה הינו מועד הקפאת ההליכים (ללא העברת היתרות ההיסטוריות).
  כל הטרנזקציות יירשמו בחברה זו בלבד.
 • יש להימנע מהעדפת נושים, כלומר לא לפרוע חובות לספקים, גם אם הספק מתנה את המשך הספקת הסחורה לחברה בתשלום חלקי/מלא של חובות העבר.
 • מערכת הכספים הקודמת תשמש את החשב/מנהל הכספים לבחינת תביעות החוב של הנושים אשר יוגשו בהמשך.
 • על מנהל הכספים לעמוד על המשמר בכל הנוגע לצו הקפאת ההליכים ולוודא כי אין צדדים חיצוניים המנסים לנצל את המצב.

 

דוגמא

חברת "נור" נקלעה לקשיים, נתמנה לה מפרק זמני וניתן צו הקפאת הליכים, וזאת למרות התנגדות אחד הנושים אשר הינו ספק החברה.

למרות שהמפרק הביע את רצונו להבריא את החברה ולפרוע תשלומים נוספים, בוטל החוזה שאפשר לנור להציב שלטי פרסום באתר בנייה, פעולה שפגעה בהשקעה שביצעה החברה.

בית המשפט ראה בהתנהגות הנושה פגיעה בצו להקפאת הליכים ולא אפשר לו לפעול במסגרת זכויותיו החוקיות.

כלומר – הצורך לנהל את עסקי החברה בהסדר, באופן שייתן סיכוי לשיקומה, גובר על זכותו של הנושה במשך אותו זמן שהוקצב בצו להקפאת הליכים.

 

חובת פרסום תחזית תזרים מזומנים לשנתיים

 

תזרים מזומנים חזוי לפעילות התאגיד

על פי הנחיית הרשות לני"ע ,על חברה שהנפיקה אג"ח לפרסם תחזית תזרים מזומנים לשנתיים במידה והדירקטוריון בחן את סימני אזהרה הבאים, ומצא כי כולם מתקיימים:


 

תחזית תזרים מזומנים לשנתיים

יש להדגיש שלדירקטוריון ניתנת האפשרות לקבל החלטה שלא לפרסם את תחזית תזרים המזומנים ,במידה וקבע כי אין חשש כי החברה לא תוכל לפרוע את התחייבויותיה, בשנתיים הקרובות.

להלן תחזית תזרים מזומנים לשנתיים שפרסמה מעריב אחזקות בע"מ במסגרת הדוח ל-30 ביוני 2011.

במידה ובשנה המתחילה עם פרסום הדוח הכספי, לחברה גרעון תזרימי שהחברה לא הצליחה לאתר לו מקור מימון, רואי החשבון יכללו הערת עסק חי בחוו"ד.שתיים × 7 =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים