שם הכותב: תאריך: 11 מאי 2014

תהליך המיזוג לאחר הרכישה- PMI- Post Merger Integration

 

תהליך ה- PMI

ביצוע תהליך ה- PMI יבוצע בשלושה שלבים:

 • ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש
 • מיצוי סינרגיות
 • השאת ערך והמשך ניהול רציף


 

מהלכים נדרשים לביצוע- ביסוס השליטה התפעולית בגוף הנרכש

 • הקמת צוות היגוי אשר מטרתו להוביל ולפקח על תהליך המיזוג
 • הקמת מערך ביצוע וצוותי עבודה ייעודיים לצורך ביצוע התהליך, צוותי ההיגוי והביצוע יכללו או יבצעו דיונים עם עובדי הנרכשת לצורך הבנת התרבות הארגונית ואופן פעילותה של החברה הנרכשת
 • הגדרת הפעולות שיבוצעו כבר בשלב ראשוני ויעדים לביצוע בהמשך
 • התאמת תרבות ארגונית – הטמעת נהלי הארגון או פיתוח וכתיבת נהלים חדשים אשר יתאימו לנרכשת ותואמים לאסטרטגיית הפעילות של החברה
 • צמצום ההתנגדויות בקרב העובדים הקיימים ע"י שיווק נכון של המהלך ויצירת תמריצים להתייעלות

 

מיצוי הסינרגיות

 • ניתוח מעמיק של גורמי הערך סינרגיות אפשריות
 • כתיבת תכניות מוסדרות, יעדים ותכניות בקרה לצורך הבטחת מיצוי סינרגיות

 

השאת ערך והמשך ניהול רציף

 • הכרת דרגי המנהלים בארגון הנרכש ואיתור מועמדים מתאימים להובלת החברה הנרכשת בהתאם לאסטרטגיית החברה
 • פיקוח רציף על התנהלות החברה תוך הטמעת עובדי החברה הרוכשת בדירקטוריון החברה הנרכשת.

נושאים הנוגעים לסמנכ"ל הכספים

 • בחינת אופן מימון הרכישה, לרבות בחינת יכולת החברה לממן את הרכישה באמצעות הון
 • בחינת אופן ומבנה הרכישה- לעתים עדיף בכלל לרכוש את הנכסים ולא את החברה ולעתים כדאי לבצע רכישה מהופכת
 • בחינת השפעת הרכישה על יחסיה הפיננסים של החברה
 • בחינת מדיניות התגמול אשר תיושם בחברה הבת
 • בחינת אפקטיביות הבקרות וסביבת הבקרה בחברה הנרכשת
 • איחוד מערכות הדיווח הכספי והניהולי, לרבות הטמעת כללים אחידים לדיווח חשבונאי פנימי ומדידת רווחיות
 • ניצול הפסדים לצרכי מס
 • קביעת מחירי העברה נכונים, הן לצרכי מס והן לצרכי ייעול הפעילות
 • המדיניות החשבונאית בחברה הנרכשת
 • השפעה על חשיפות החברה כפי שבאות לידי ביטוי במאזן ההצמדה ובניתוחי הרגישות
 • מסגרות האשראי של החברה הנרכשת
 • השפעת התהליך על הקשרים עם הרשויות, הבנקים, הספקים והלקוחות
 • זיהוי לקוחות וספקים משותפים, תוך מקסום יכולת המיקוח מולם
 • איחוד
  תיק הנכסים הפיננסים

 

דגשים בביצוע הרכישה ותהליך ה-PMI

 • ישנה חשיבות לזיהוי הסינרגיות ותחילת תכנון תהליך ה-PMI מוקדם ככל האפשר
 • מעורבות סמנכ"ל הכספים בזיהוי הסינרגיות ובחינת התרחישים הפיננסיים הרלוונטיים הינה מכרעת!
 • בחירת מובילי צוות ההיגוי תעשה בהתאם למטרות המיזוג – כך לדוגמא אם מטרת המיזוג הינה בעיקרה שיווקית אזי יש צורך במעורבות סמנכ"ל השיווק, אם מדובר ברכישת טכנולוגיה יהיה צורך במעורבות ה- CTO ואילו אם מדובר במטרות חשבונאיות וניצול הפרשי מס ישנו צורך במעורבות מוגברת של מחלקת הכספים.
 • ישנו צורך במעורבות גורמים מכלל הארגון (גורמי IT, ייצור, לוגיסטיקה, כספים, משאבי אנוש וכו')
 • יש לשים לב להבדלי התרבות בין החברה הרוכשת לנרכשת
 • הקפדה על סודיות ומניעת שמועות אשר עלולות לפגוע במורל העובדים, היחסים עם גורמים חיצוניים והמוניטין

 − 7 = שתיים

תואר ראשון
תואר שני
מרצים