שם הכותב: תאריך: 02 מרץ 2014

מיסוי קבלנים

רקע

קבלנים הינם פעילות עסקית שונה משאר הנישומים שפועלים לפי פקודת מס הכנסה, וזאת כיוון שמועד היווצרות הרווח אינה ברור, לא ניתן לאמוד את מועד הפקת התקבולים והדיווח. כדי ליצור אחידות בדיווח, בהכנסות ובהצהרות נוצרו סעיפים מיוחדים בפקודה למיסוי קבלנים. הסעיפים נועדו כדי ליצור הקבלה בין הכנסות להוצאות.

ייחוד ענף הבניה לעומת ענפים אחרים:

 1. זמן ייצור ארוך- מדובר בענף יצרני שבו זמן הייצור ארוך ממרבית הענפים האחרים. בשל העובדה שהפקודה דנה במיסוי על פני שנה, והבניה נמשכת בדרך כלל על פני תקופה ארוכה משנה, נוצרת בעיה.
 2. עסקאות בסכומים גדולים- סכומי העסקאות בענף זה הינם עסקאות בסכומים גדולים ולכן המס שמשולם יהיה משמעותי. במידה ודיני המס לא יתאמו את הענף עשוי להיווצר מצב בו יעילות הענף תיפגע.
 3. סיכון גבוה- בשל העובדה שמדובר בזמן ייצור ארוך יחסית, ישנו סיכון. כאשר מדובר בענף מסוכן, אילו שלטונות המס לא יגבו את המס בסמן, ייתכן ולא יקבלו את המס. אולם, אילו גביית המס תהיה לפני מימוש הרווח, הענף עשוי לפשוט רגל. מכאן, חשוב שהחוק יהיה מאוזן ויתחשב בכלל המרכיבים.
 4. מינוף גבוה- בשל העובדה שמדובר בענף מסוכן, קיימת נטייה למינוף גבוה וללקיחת הלוואות כדי לפזר את הסיכון מהקבלן למלווים. כיוון שהמינוף גבוה, קיימות הוצאות ריבית והפרשי הצמדה שלפי סעיף 17(1) מותרות בניכוי אילו שימשו בייצור הכנסה. כמו כן, הוצאות מימון בגין רכישת מלאי גם כן מותרות בניכוי גם לפני שהמלאי נמכר.
 5. אפשרות המימוש- ברוב הענפים, אין שימוש במלאי ולכן יש למכורו. לעומת זאת, בענף הנדל"ן ניתן להשכיר דירות, למכור את חלקם וכו'. פקודת מס הכנסה מכירה בקונה ובמוכר ויודעת למסותם, אך לא יודעת להתמודד עם מכירת חלקים במלאי.
 6. אין ייצור למלאי- בדרך כלל במהלך העסקים הרגיל, אין ייצור למלאי בענף הבניה.

18(ד)- עיתוי הכרה בהוצאות מסוימות

 

סעיף8א- חלוקת הכנסה מעבודות שמשך ביצוען עולה על שנה

סעיף זה דן על מועד החיוב, תוך הבחנה בין 2 סוגי קבלנים:

קבלן מבצע- קבלן שמבצע עבודה ע"פ חוזה, הזמנה ספציפית ולאחר ביצוע החוזה מסיים את עבודתו.

קבלן בונה- מדובר ביזם, הכנסותיו ממכירת הדירה מסווגות כהכנסה מכוח סעיף 2(1), הסיכונים הכלכליות וההטבות הכלכליות מהפרויקט חלים עליו, כמו כן לעיתים מדובר בבעל הקרקע.

סעיף 8א(א)- עבודה ממשוכת

עבודה ממשוכת- עבודה שמשך ביצועה עולה על שנה, גם קבלן מבצע, אך לא כולל קבלן בונה.

הכנסה מעבודה ממשוכת- הכנסות מעבודה ממושכת הינן הכנסות ממקור 2(1) בידי המבצע.

סעיף 8א(ב)- אופן הדיווח

סעיף 8א(ב)(1)-דיווח על הכנסה

קיימות 2 אפשרויות לדיווח על הכנסה:

 1. לאחר שסיים 25% מהתקבולים מהפרויקט
 2. לאחר סיים 25% ויותר מהיקף הביצוע.

סעיף 8א(ב)(2)- דיווח על הפסד צפוי

הכרה בהפסד מעבודה ממשוכת תוכר רק לאחר הגעה ל- 50% מההיקף שבחר.

סעיף 8א(ג)- הכרה בהכנסות אצל קבלן בונה

סעיף 8א(ג)(1)- הגדרות

בניין- בניין שבנה בעליו ומשך בנייתו עלה על שנה, דהיינו מדובר בקבלן בונה.

בניין ראוי לשימוש- בניין שחובר לחשמל או שקיבל טופס גמר (אושר ע"י גורמים מוסמכים).

הכנסות מבניין- הכנסות ממכירת בניין לפי סעיף 2(1), דהיינו מדובר כהכנסה מעסק.

סעיף 8א(ג)(2)- דיווח של קבלן בונה

סעיף 8א(ג)(2)(א)- הכנסות- בשנה הראשונה שהבניין ראוי לשימוש ידווח הנישום על כל ההכנסות שהיו לו מבניין עד אותה שנת מס ובאותה שנת מס

סעיף 8א(ג)(2)(ב)- הכנסה חייבת- לעניין קביעת ההכנסה החייבת, יש לקחת בחשבון את החלק היחסי של ההוצאות שמותרות בניכוי ע"פ מפתח של מטרים שנמכרו מתוך סך המטרים של הפרויקט.

סעיף 8א(ג)(2)(ג)- הפסד מבניין- הפסד מבניין לא יובא בחשבון.

דוגמא:

שנת 2010 נקבע כשנה שראויה לשימוש.

2012

2011

2010- ראוי לשימוש

2009

2008

שנה

300

200

300

200

100

הכנסות

300

200

600

0

0

הכרה בהכנסה

(500)

(240)

(120)

הוצאות

100

(40)

(20)

הכרה בהספד

לעניין ההכנסות, יש להיכר לראשונה בהכנסה בשנת 2010, ולכן בשנה זו יש להכיר גם בהכנסה המצטברת גם מהשנים 2008 ו- 2009. בשנת 2011 ובשנת 2012 יש להכיר בהכנסות באופן יחסי לאותה שנה.

לעניין ההוצאות, אין להכיר בהוצאות עד למועד שבו הבניין ראוי לשימוש.

שאלה 2 חוברת תרגילים

בדיקת הגדרות:

בנין- מדובר בבניין שבנה בעליו ובנייתו עולה על שנה.

בניין ראוי לשימוש- בשנת 1999 הבניין ראוי לשימוש.

הכנסות מבניין- הכנסות אצל הקבלן מסווגות לסעיף 2(1).

שנה

1998

1999

2000

הכנסות

אינו רואי לשימוש ולכן אינו רלוונטי לצרכי מס.

4,500

הוצאות

(600)

הכנסה חייבת

1,600

3,900

 

סעיף 18(ד) – הכרה בהוצאות מסוימות אצל קבלנים

הוצאות כלליות הינן הוצאות שלא ניתן לייחס באופן ספציפית לפרויקט קרי הוצאות הנהלה וכלליות והוצאות מימון. הסעיף דן באותן הוצאות שלא ניתן לייחס באופן ספציפי לפרויקט אך הן רשומים במאזנים.

הסעיף קובע מנגנון כיצד יש להכיר ולייחס לכל אחד מהפרויקטים את החלק היחסי של הוצאות הנהלה וכלליות בהוצאות המימון שהתהוו לקבלן.

סעיף18(ד)(1)- הגדרות

יחידות עבודה- מבנה שמשך בנייתו עולה על שנה, כולל מרכיביו שמשך ביצועם עולה על שנה.

הוצאות ריבית- ריבית והפרשי הצמדה המותרים בניכוי לפי סעיף 17, וכן ריבית והפרשי הצמדה בשל הון ששימש לבנייה או לרכישה של נכס הון.

הכנסות אחרות- הכנסות שלא מאחד מאלה:

 1. מכירת יחידת עבודה
 2. מכירת קרקע
 3. ריבית והצמדה על הלוואות.

הוצאות הנהלה וכלליות- כל הוצאה שאיננה בגדר הוצאות ריבית והנישום איינו נוהג לייחסה במישרין ליחידת עבודה, לקרקע או להכנסה אחרת.

סעיף 18(ד)(2)(א)- ייחוס הוצאות הנהלה וכלליות

להלן נוסחה לסה"כ הוצאות הנהלה וכלליות שיש לייחס/ לא להכיר בגין פרויקט ספציפי עד לאותה שנה שבה הקבלן מתחיל לדווח על הכנסותיו מהפרויקט לפי סעיף 8א, דהיינו עד לשנה שבה הבניין ראוי לשימוש.

סעיף 18(ד)(2)(ב)- ייחוס הוצאות מימון

להלן נוסחה לסה"כ הוצאות מימן שיש לייחס/ לא להכיר/ לדחות בגין פרויקט ספציפי עד לאותה שנה שבה הקבלן מתחיל לדווח על הכנסותיו מאותו פרויקט ע"פ סעיף 8א.

שאלה 1 בחוברת

הנחה- 2 הקבלנים הם בונים

שנת 1998

שני הפרויקטים אינם ראויים ולכן אין לדווח על הכנסות פרויקט א' ולא על הכנסות פרויקט ב', מכאן יש לייחס/ לדחות את ההוצאות.

הוצאות המימון:

הוצאות ריבית

15,000

בניכוי הכנסות ריבית מהלוואה לעירייה

(5,000)

סה"כ הוצאות מימון

10,000

הכנסות אחרות:

הכנסות מחברת בת

10,000

השכרת מבנה

15,000

סה"כ הכנסות אחרות

25,000

ייחוס הוצאות הנהלה וכלליות:

פרויקט א'

פרויקט ב'

סה"כ

21,186

ייחוס הוצאות מימון:

פרויקט א'

פרויקט ב'

מגרש

סה"כ

6173

דוח חשבונאי

הכנסות מפרויקטים

0

הכנסות מבנה

15,000

הוצאות הנהלה וכלליות

(25,000)

הפסד

(10,000)

דוח התאמה למס:

הפסד

(10,000)

אי התרת הוצאות מימון א'+קרקע

3827

אי התרת הנהלה וכלליות א'+ב'

3814

הפסד למס מועבד לשנת 1999

(2359)

שנת 1999

פרויקט א' ראוי לשימוש ואילו פרויקט ב' אינו וראוי לשימוש לכן, אין צורך לחשב לפרויקט א' ייחוס, אלא יש להכיר בהוצאות הנהלה וכלליות ומימון משנת 1998 בשנה זו ואילו לגבי פרויקט ב' יש לא להתיר ולייחס את אותם פרויקטים באותה שנה עד למועד שבו הפרויקט יהיה ראוי לשימוש. כאשר נחשב את נוסחה של פרויקט ב' יש לשים במכנה גם את פרויקט א', כלומר המכנה יכיל בוכו גם את הפרויקטים שראויים לשימוש.

טענה

נישום שיש לו יחידת עבודה אחת כאמור בסעיף 18(ד) ואין לו הכנסה בשנת המס, אין הבדל לגביו לעניין תוצאת המס באם יישם את סעיף 18(ד) ובין אם לא יישם את הסעיף, וזאת במידה והבניין ראוי לשימוש.

כאשר לא מיישמים את 18(ד)

הכנסות

0

הוצאות

(XXX)

הפסד

(XXX)

חבות מס

0

כאשר מיישמים את 18(ד)

הכנסות

0

הוצאות

0

הכנסות

0

חבות מס

0

** ניתן לראות כי חבות המס זהה.
5 + חמש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים