שם הכותב: תאריך: 12 דצמבר 2013

סעיף 51- מסלול הטבות המס למפעל מוטב

החל מתיקון 69, קיימים שני מסלולים עיקריים: מסלול המענקים ומסלולי המס, כאשר מסלולי המס מתחלקים לשלושה מסלולי משנה כדלקמן:

 1. חלופי
 2. אירלנדי
 3. אסטרטגי

בהתאם לחוק יש לבחור באחד מהמסלולים ולא ניתן ליהנות ממספר מסלולים במקביל (בהתעלם ממפעל מעורב- סעיף 74). גם במסלולי המס, על מנת ליהנות מההטבות, על החברה להיות חברה תעשייתי ולעמוד בתנאים של מפעל בר תחרות (סעיף18א). בנוסף, על מנת ליהנות ממסלולי המס, על החברה לבצע השקעה מזערית מזכה בסכום ובתקופה הקבועה בחוק.

סעיף 51- הגדרות

השקעה מזערית מזכה

השקעה בציוד יצרנית הנעשית בתקופה של עד 3 שנות מס, ומסתיימת בתום שנת הבחירה, לשם הקמת מפעל חדש או לשם הרחבת מפעל שהיא סכום המפורט בחוק.

הסכום הקבוע בחוק- הסכום הקבוע בחוק הינו הגובה מבין:

 1. 300,000 ₪ (צמוד למדד החל מ-2004)
 2. 12% מהעלות המופחתת של הנכסים היצרניים של המפעל בתום השנה שקדמה להשקעה המזערית המזכה.

ציוד יצרני- נכסים וציוד שמשמשים את המפעל (במפעל תעשייתי למעט בניינים).

שנת הבחירה- סעיף 51ד- שנה שאותה קובעת החברה כשנה שבה היא סיימה לבצע את ההשקעה המזערית המזכה, וממנה היא יכולה להתחיל לדרוש הטבות בהתאם לאחד המסלולים שהיא בחרה ובתנאי שיש לה הכנסה חייבת מהמפעל. בהתאם לסעיף, ההודעה על שנת הבחירה תהיה במועד החוקי להגשת הדוח לאותה שנת מס, אך לא יאוחר מתום 12 חודשים מאותה שנת מס.

שנת התחילה- השנה הראשונה להטבות.

חברה מוטבת

ככלל הטבות המס במסלולי המס ניתנות לחברה מוטבת. הגדרת חברה מוטבת בסעיף הינה חברה שהתאגדה בישראל, השליטה והניהול בישראל, בעלת מפעל מוטב , לא חברה משפחתית או קיבוץ, מנהלת פנקסים קבילים, מגישה דוחות בהתאם לחוק, שהחברה ובעל תפקיד בה לא הורשעו בתקופה של 10 שנים שקדמו לשנת הבחירה בתקופת ההטבות באחת מעברות המס.

מפעל מוטב

מפעל תעשייתי או מפעל תיירותי ללינה שמקיים את הוראות סעיף 18א לחוק (בר תחרות).

מפעל תעשייתי

מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית למעט מכירה, מפעל אחר להפקדת מחצבים, מפעל לחיפוש או הפקת נפט ומפעל שמקבל הטבות בהתאם לחוק עידוד השקעות הון בחקלאות.

פעילות ייצורית- לרבות ייצור מוצרי תוכנה ופיתוח, וכן מחקר ופיתוח תעשייתי בעבור תושב חוץ ובלבד שהתקבל על כך אישור מהמדען הראשי.

סעיף 51ג- תקופת ההטבות

הטבות המס יינתנו לחברה מוטבת שטרם חלפון 12 שנה ממיום תחילתה של שנת הבחירה.

סעיף 51ג(א)(1)- אזור פיתוח א'- תקופת ההטבה היא 10 שנות מס שמתחילות משנת התחילה.

סעיף 51ג(א)(2)- מפעל באזור אחר- תקופת ההטבה היא 7 שנות מס שתחילתן בשנת התחילה

סעיף 51ג(א)(3)- מפעל בבעלות חברה בהשקעת חוץ- תקופת ההטבה תהיה 10 שנים שמתחילות בשנת התחילה, אילו מדובר בחברה עתירת השקעות חוץ, תקופת ההטבה תהיה 15 שנים.

סעיף 51א- הטבות המס במישור החברה

חברה נדרשת להודיע לפקיד השומה בדוח שהיא מגישה, באיזה מסלול היא בחרה. המסלולים ניתנים בהתאם לקריטריונים שקבועים בחוק.

סעיף 51א(א)- מסלול חלופי

מסלול זה מקנה פטור ממס לתקופה מסוימת, ושיעור מס מופחת ליתרת התקופה לסעיף 47.

אזור פיתוח

פטור ממס

שיעור מס מופחת ביתרת תקופת ההטבות- סעיף 47

א'

כל תקופת ההטבות (10/15 שנה)

ב'

6 שנים

10%/15%/20%

יתרת תקופת ההטבות תקבע בהתאם לסוג החברה:

חברה רגילה- 1 שנה

חברה בהשקעת חוץ- 4 שנים

חברה עתירת השקעות- 9 שנים

אחר

שנתיים

יתרת תקופת ההטבות:

חברה רגילה- 5 שנים

חברה בהשקעת חוץ- 8 שנים

חברה עתירת השקעות- 13שנים

מסלול אירלנד

מסלול זה ניתן לקבל באזור פיתוח א' בלבד. שיעור המס הינו 11.5% לכל תקופת ההטבות (10/15 שנים).

מסלול אסטרטגי

המסלול ניתן באזור פיתוח א' וע"פ החלטת השרים גם באזור אחר. מסלול זה מקנה פטור ממס לכל תקופת ההטבות. על מנת להיכנס למסלול זה, ההשקעה המזערית נדרשת להיות בסכום של לפחות 900 מליון ₪ ואילו מדובר באזור מזכה (אזור בפיתוח א' פלוס) 600 מליון ₪. כאשר מדובר בחברה שמשתייכת לקבוצת חברות שהמחזור המאוחד שלהם הוא בסך של 20 מיליארד ₪ בשנת המס שקדמה לשנה שבה החלה ההשקעה המזערית המזכה ולגבי מפעל שנמצא באזור מזכה, המחזור המאוחד נדרש להיות 13 מיליארד ₪.

סעיף 51ב- חלוקת דיבידנד (הטבות המס במישור בעלי המניות)

בעלי המניות זכאים לשיעורי מס מופחתים על דיבידנד שמחולק מרווחי מפעל מוטב, להלן שיעור המס בהתאם למסלולי המס:

 1. מסלול חלופי- 15%.
 2. מסלול אירלנד- בהתאם לסוג התושבות:
 • תושב חוץ – 4% או שיעור נמוך יותר בהתאם לאמנה למניעת כפל מס רלוונטי.
 • תושב ישראל 15%-.
 1. מסלול אסטרטאגי- פטור ממס

סעיף 51ב(א)- משיכת רווחים

במסלול החלופי קיים פטור ממס על הכנסה מוטבת, לכן בעת משיכת הרווחים קיימים 2 אירועי מס:

 1. במישור החברה– החברה נדרשת לשלם מס חברות שהיה חל עליה לפי סעיף 47 אילולא היה הפטור.
 2. במישור בעלי המניות- יחויבו במס על הדיבידנד שהתקבל בידם.

סעיף 51ב(ב)- מקרים שיחשבו כחלוקת דיבידנד

הסעיף מונה מספר מקרים שיחשבו כחלוקת דיבידנד, להלן המקרים:

 1. סכום שנתן בעל המפעל המוטב לקרובו או לבעל שליטה בו כמשמעותו בסעיף 32(9) או לתאגיד בשליטם או שזקף אותם לחובתם במישרין או בעקיפין, ייחשב כדיבידנד למעט אם שוכנע פקיד השומה כי הסכום האמור מהווה הכנסה חייבת בידי המקבל שאינה דיבידנד והמס עליה שולם.
 2. סכום שמקורו ברווחי החברה שניתן במהלך פירוק החברה לבעלי המניות- התמורה מהפירוק הינה בגדר רווח הון ולמרות זאת גם תמורה זו תיחשב כדיבידנד לעניין מס החברות.
 3. תמורה ששילמה חברה לבעל מניות בה ברכישה עצמית של מניותיה.

סעיף זה חל גם על רווחים פטורים במסלול המענקים לגבי מפעל באזור פיתוח א'.

סעיף 51ב+51ג- מגבלת תקופת ההטבות

במישור החברה- הטבות תינתנה לתקופת ההטבות ובלבד שלא חלפו 12 שנים מתחילת שנת הבחירה ולגבי מפעל באזור פיתוח א' 14 שנים וחברה עתירת השקעות- בלבד שטרם חלפו 17 שנים.

במישור בעלי המניות- תקופת ההטבות על דיבידנד שנמשך מרווחי מפעל מוטב במסלול החלופי ובמסלול אירלנד בלבד שלא חלפו 12 שנה מתום תקופת ההטבות ולגבי חברה בהשקעת חוץ, ללא מגבלה. במסלול האסטרטגי אין מגבלה.

סעיף 51ה- הפסקה זמנית בזכאות להטבות

סעיף זה מקביל לסעיף 50א במסלול המענקים וקובע כי בשנה שבה לא מתקיים אחד התנאים לזכאות להטבות, הרי שהחברה לא תהיה זכאית להטבות רק באותה שנה, דהיינו בשנים הבאות היא תוכל לחזור ליהנות מהטבות. הסעיף מציג מצב שבו תקופת ההטבה החלה, אך בשלב מסוים הפסיק הייצוא של החברה ולכן קיימת הפסקה זמנית בזכאות להטבות. אילו החברה לא עומדת בשנה מסוימת בתנאים לזכאות להטבות, אזי באותה שנה בלבד היא לא תהיה זכאית להטבות.

 

סעיף 74- מפעל מעורב

מפעל מעורב

זהו מפעל שנעשתה בו הרחבה אחת או יותר והינו אחד מהבאים:

 1. חלקו הוא מפעל מאושר וחלקו אינו מפעל מאושר
 2. חלקו הוא מפעל מוטב וחלקו אינו מפעל מוטב
 3. יש בו מספר חלקים מאושרים או מספר חלקים מוטבים אשר הוקמו במועדים שונים

יחוס ההכנסה לחלקי המפעל השונים

במפעל מעורב קיים צורך לייחס את ההכנסה החייבת לחלקי המפעל השונים שכן כל חלק מחויב בשיעורי מס שונים בשל העובדה שייתכן ומדובר במסלולים שונים או שתקופות ההטבה שונות (מתחילות ומסתיימות במועדים שונים). המנגנון העיקרי שנקבע במסגרת תיקון 60 לפיצול ההכנסה החייבת לחלקי המפעל השונים הוא מבחן המחזורים. מבחן זה בוחן את הגידול הריאלי שנוצר במחזור המפעל כתוצאה מכל הרחבה.

מחזור בסיס

יהיה
כל אחד מהבאים לפי העניין:

 1. המחזור הממוצע בשלוש שנות המס שקדמו לשנה הקובעת (במפעל מוטב לפי שנת הבחירה ובמפעל מאושר לפי שנת ההפעלה).
 2. במידה וההשקעה המזערית המזכה נעשית בתקופה של עד שנתיים- יקבע מחזור הבסיס כממוצע המחזור בשנתיים שקדמו לשנה הקובעת. אילו ההפרש בין המחזורים באותם שנתיים עלה על 12.5%, יהיה מחזור הבסיס, הגבוה מבניהם.

מחזור המיוחס להרחבה X

הרחבה X= ההרחבה האחרונה שנעשית. המחזור המיוחס להרחבה זו הוא למעשה מחזור המפעל משנת המס בניכוי מחזור הבסיס המתואם של הרחבה X. במידה והמחזור המיוחס יוצא שלילי, הוא ייחשב ל-0.

מחזור בסיס מתואם

מחזור הבסיס כשהוא מתואם למדד תפוקות התעשייה מהשנה שקדמה לשנה הקובעת (שנת הבסיס) ועד לתום שנת המס הרלוונטית.

יש אפשרות בהתאם לתקנות סעיף 74, לגבי מפעל שמייצא את רוב תוצרתו לחו"ל, לתאם את מחזור הבסיס לפי שער החליפין של המטבע העיקרי בו מבוצעות מירב המכירות.

מחזור המפעל בשנת המס

XXX

(מחזור בסיס מתואם של הרחבה X)

(XXX)

מחזור מיוחס להרחבה X= הפרש הרחבה X

XXX

דוגמא

מפעל ביצע השקעה מזערית מזכה וביקש ליהנות מהטבות מס במסלול החלופי. ההשקעה המזערית בוצעה שנים 2008-2010. שנת 2010 נקבע כשנת הבחירה, המפעל נמצא באזור פיתוח אחר ונתון שהכנסתו החייבת בשנת המס 2010 היא 12 מליון ₪. שיעור האינפלציה הוא 0.

נדרש- חשב את ההכנסה החייבת של המפעל ואת המס החל עליה בשנת 2010.

2007

2008

2009

2010-שנת הבחירה

מחזור מהמפעל

10

15

20

25

הכנסה חייבת

12

שנת 2010

שיעור מס

הכנסה חייבת

הרחבה א

0%

באור א'-

בסיס

מס חברות

P.N- 7.2

12

באור א'-

מחזור בסיס

מחזור בבסיס מתואם

15

כיצד הייתה משתנה התשובה אילו היה נתון שהשקעה המזערית המזכה בוצעה בשנים 2009-2010.

אילו ההשקעה המזערית המזכה נעשית בתקופה של עד שנתיים, מחזור הבסיס ייגזר מהשנתיים שקדמו לשנת הבחירה (ללא שנת הבחירה), אך אילו זה יהיה פחות מ- 12.5%, יש לקחת את הסכום הגבוה מבניהם. במקרה הנ"ל מחזור הבסיס הינו 20, היות שהפער בין המחזור לשנים 2008 ו- 2009 גבוהה מ- 12.5%.

שיעור מס

הכנסה חייבת

הרחבה א

0%

באור א'-

בסיס

מס חברות

P.N- 9.6

12

דוגמא 2

חברה באזור פיתוח א'- הרחבה ראשונה נעשתה במסלול המענקים, שנת ההפעלה נקבעה ע"י מרכז השקעות לשנת 2006. הרחבה שנייה נעשית במסלול אירלנד, שנת המס שקבעה החברה הינה שנת 2011. שנת תחילת קבלת ההטבות הינה בשנת 2006 וקיימת הכנסה חייבת בכל השנים. כמו כן, מדובר בחברה בהשקעת חוץ, ששיעור השקעת החוץ בה 80%.

נדרש- חשב את המס החל על החברה בגין הכנסתה מהמפעל בשנת המס 2011.

מענקים

שנת הפעלה א'

אירלנד

בחירה ב'

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

מחזור

4

10

12

15

20

21

26

36

48

הכנסה חייבת

100

מדד תעשיה

90

100

110

120

130

140

150

160

170

שיעור המס

0%

0%

15%

15%

15%

15%

תרומת החברה

הכנסה חייבת

שיעור המס

חבות המס

הרחבה ב'- אירלנד

11.5%

4.5

הרחבה א'- מענקים

15%

5

בסיס

27.92

מס חברות- 24%

6.17

100

16.2

שלב א'- חישוב מחזור הבסיס

כאשר יש מספר הרחבות, בייחוס המחזורים יש להתחיל מההרחבה האחרונה!

הרחבה ב'

מחזור בסיס

מתואם

הרחבה א'

מחזור בסיס

מתואם

שלב ב'- ייחוס הכנסה חייבת להרחבות השונות

בוצע בטבלה

שלב ג'- חישוב המס

בוצע בטבלה

לצילום השיעור

 

 − 7 = אחד

תואר ראשון
תואר שני
מרצים