שם הכותב: תאריך: 03 דצמבר 2013

מסלול המענקים + הטבות המס

הטבות המס עד לתיקון 68 ניתנו בהתאם לאזור הפיתוח בו נמצא המפעל, לתקופה מסוימת הקבועה בחוק, בהתאם למעמד החברה כחברת משקיעי חוץ ובהתאם למסלול שבו בחרה החברה.

סעיף 45- תקופת הטבה

לשם קביעת תקופת ההטבה, יש להתייחס למספר פרמטרים כדלקמן:

 1. כתב אישור- מועד קבלת כתב האישור ממרכז ההשקעות
 2. שנת ההפעלה- שנה שנקבעת ע"י מרכז ההשקעות ומתחילה כאשר עד מחציתה נרכשו והופעלו מעל 50% מהמכונות והציוד שאושרו למפעל.
 3. הכנסה חייבת לראשונה- השנה שבה הייתה לראשונה הכנסה חייבת מהמפעל. הכנסה חייבת הינה הכנסה כמשמעותה בסעיף 1 לפקודה. כל הכנסה שאינה אינטגראלית למפעל לא תהיה זכאית להטבות.

  פס"ד מלון פלאזה- למלון פלאזה התהוו מספר סוגי הכנסות. השאלה שעלתה הינה בגין אילו סוגי הכנסות זכאית החברה להטבות מס על פי חוק העידוד. להלן ההכנסות שתהוו למלון:

  1. הכנסות מלינות של תיירים- הכנסה זו הינה הכנסה אינטגראלית למלון ולכן החברה זכאית להטבות מס בגין הכנסה זו.
  2. השכרת חנויות המלון- מס הכנסה קבע כי מדובר בהכנסות שאינן אינטגראליות למלון ולכן על החברה לשלם בגינן מס מלא. בית המשפט קבע שמדובר בהכנסה שאינטגראלית לפעילות המלון היות שכדי לקבל דרגה של 5 כוכבים נדרש בית המלון להפעיל חנויות בלובי, ולכן המלון זכאי להטבות מס בגין הכנסה זו.
  3. הפרשי שער על ההכנסות שהתקבלו מתיירים- בית המשפט קבע שהכנסה מהפרשי השער הופקה לאחר שנסגר המעגל העסקי וכלן לא מדובר בהכנסה שאינטגראלית למפעל והיא תחויב במס מלא.

פס"ד דיגיטל- הכנסות מימון- לחברה התהוו הכנסות מימון שאותם הכלילה כחלק מהכנסות המפעל ודרשה בגינם הטבות מס ע"פ חוק העידוד. בית המשפט קבע מנגנון לקביעת האם ההכנסות אינטגראליות למפעל. בהתאם למנגנון זה, יש לבדוק האם עודפי הכספים שבגינם התהוו הכנסות מימון, משמשים כהון חוזר במפעל. כאשר יש עודפים מעבר להון החוזר, לא מדובר בחלק אינטגראלי מפעילות המפעל ולכן יש לשלם מס מלא.

סעיף 45(א)(1)- מועד תקופת ההטבה

הטבות המס במסלול המענקים ניתנות לתקופה של 7 שנים, ובלבד שלא חלפו 14 שנים מהשנה שבה ניתן כתב האישור או 12 שנים משנת ההפעלה כמוקדם מבניהם.

סעיף 45(א)(2)- דיבידנד ממפעל מאושר

כאשר בעלי מניות מושכים דיבידנד מהמפעל , תקופת ההטבות על דיבידנד מרווחי המפעל הינה 12 שנים מתום 7 שנות ההטבה. על הנישום להוכיח שאותו דיבידנד הוא מרווחי המפעל המאושר.

סעיף 45(א)(3)- חברה עתירת השקעות

חברה עתירת השקעות הינה חברה שאחוז ההשקעות בה עולה על 74% וקיים ייצוא של 80% לפחות. כמו כן, השקעה בה בהתאם לתוכנית היא לפחות 20 מליון דולר. תקופת ההטבה של חברה זו תהיה 15 שנה. לגבי דיבידנד ברמת בעלי המניות, אין מגבלה.

סעיף 45(ב)- חברת משקיעי חוץ

תקופת ההטבה תהיה ל- 10 שנים במקום 7 שנים ללא מגבלה של 12 ו- 14 שנים. לגבי דיבידנד ברמת בעלי המניות, אין מגבלה.

סיכום

רמת החברה

רמת בעלי המניות- דיבידנד שחולק מרווחים

חברה רגילה

7 שנים

מגבלה של 12/14 שנה

12 שנה מתום 7 שנים, סה"כ 19 שנים

חברת משקיעי חוץ

10 שנים

אין הגבלה

חברת עתירת השקעות

15 שנים

אין הגבלה

 • תקופת ההטבות נספרת ברצף, דהיינו מרגע תחילת תקופת ההטבות לא ניתן להפסיק את הספירה.
 • הטבות המס ניתנות לתקופה המצוינת בסעיף 45, המתחילה בשנה שבה הייתה לראשונה כנסה חייבת למפעל (לא לפני שנת ההפעלה) ובלבד שטרם חלפו 12 שנים משנת ההפעלה ו- 14 שנים מהשנה שבה ניתן כתב האישור.

סעיף 47- המס על ההכנסה ממפעל מאושר בתקופת ההטבה

סעיף 47(א)- זכאות

בהתאם לסעיף, חברה בעלת מפעל מאושר זכאית לשיעורי מס מופחתים.

סעיף 47(א)(4)- שיעור המס

שיעור המס בתקופת ההטבה לא יעלה על 25% מאותה הכנס, במקום מס חברות.

חריגים:

 1. סעיף 47(א)(5)- חברה באזור פיתוח א'- תהיה זכאית לפטור בשנתיים הראשונות.
 2. סעיף 47(א1)- משקיעי חוץ- תשלום מס יהיה בהתאם לשיעור השקעת החוץ בה.
 • חברת משקיעי חוץ באזור פיתוח א'- תהיה זכאית לשנתיים ראשונות פטור והחל מהשנה השלישית שיעור המס יהיה 10%-20%.

ככל ששיעור השקעת החוץ גבוה יותר, כך שיעור המס נמוך יותר.

שיעור השקעת החוץ

שיעור המס

49%-74%

20%

74%-90%

15%

90%-100%

10%

סעיף 47(א1)- חברת משקיעי חוץ

במסגרת תיקון 68, בוטל המעמד של משקיעי חוץ. הסעיף קובע שיעורי מס מופחתים לחברת משקיעי חוץ בשיעור של 10%-20%. כמו כן, נקבע שחברת משקיעי חוץ הינה חברה בהשקעת חוץ כמשמעותה בסעיף 53ח.

סעיף 53ח-חברת השקעת חוץ-

חברה שהשקעות החוץ בה מקנות למשקיעיהן שיעור העולה על 25% מכל אחת מהזכויות בחברה (הון מניות, רווחים, כוח הצבעה ומינוי מנהלים) כולל הלוואות בעלים.

השקעת חוץ-

השקעת החוץ מתבצעת באחד משני האופנים הבאים:

 1. הקצאה במקור- השקעה של תושב חוץ בחברה בסכום של לפחות 5 מליון ₪ המקנה לו זכויות בחברה.
 2. רכישה בשוק משני- ניתן להפוך את החברה לחברת בעלת השקעת חוץ מבלי להכניסה כסף לחברה, וזאת בהתקיים התנאים המצטברים כדלקמן:
  1. רכישה בסכום של מעל 5 מליון ₪.
  2. הון המניות הנפרע במועד הרכישה הוא מעל 5 מליון ₪.

שיעור השקעת החוץ-

 • שיעור השקעת החוץ עד 49%- החברה תשלם שיעורי מס כמו חברה ישראלית רגילה בחוק העידוד (25%), אולם תקופת ההטבות שלה תגדל ל-10 שנים ולדיבידנד לא תהיה מגבלת תקופה.
 • שיעור השקעת החוץ מעל 49%- שיעור המס יקטן בהתאם.

שיעור השקעת החוץ נבחן כל שנה בנפרד ולכן שיעורי המס בכל שנה עשויים להיות שונים.

קביעת שיעור השקעת החוץ-

שיעור השקעת החוץ הינו השיעור הנמוך ביותר במהלך השנה בכל אחת מהזכויות המפורטות להלן:

 1. זכות לרווחים
 2. זכות הצבעה
 3. זכות למינוי מנהלים
 4. הון מניות כולל הלוואות בעלים
 5. הון מניות לבדו

אילו במהלך השנה עלה שיעור השקעת החוץ על 50% בזכות להצבעה (2), בזכות למנות מנהלים (3) או בהון המניות(5), אזי לא יילקחו בחשבון זכויות ההצבעה והזכות למינוי מנהלים לצורך קביעת שיעורי המס.

דוגמא:

מקרה א'

מקרה ב'

זכות לרווחים

20%

83%

זכות הצבעה

60%

70%

זכות למינוי מנהלים

75%

51%

הון מניות + הלוואה בעלים

66%

86%

הון מניות

83%

81%

נדרש- מה שיעור השקעת החוץ בכל אחד המקרים.

מקרה א'- שיעור השקעת החוץ הינו השיעור הנמוך ביותר בהשקעת החברה, ולכן השיעור הנמוך ביותר הינו 20%.

מקרה ב'- שיעור השקעת החוץ הוא השיעור הנמוך ביותר בכל שנת המס ולכן היה צריך להיות 51%. בסיפא הסעיף נאמר כי אילו שיעור השקעת החוץ עלה על 50% יש להתעלם מזכות ההצבעה, זכות למינוי מנהלים ולכן השיעור הנמוך ביותר מהזכויות שנותרו הינו 81% של הון המניות. כאשר שיעור השקעת החוץ הוא בין 74$-91% שיעור המס יהיה 15%.

סעיף 47(ב)- דיבידנד

סעיף 47(ב)(2)(א)- שיעור המס- שיעור המס על דיבידנד שמחולק מרווחי המפעל המאושר הינו 15%. שיעור מס של 15% נשמר עד שהדיבידנד מגיע לבעלי המניות הסופיים (יחידים). כאשר חברה תשרשר את הדיבידנד שקיבלה מרווחי המפעל המאושר לבעלי מניותיה, היא תקבל חזרה את המס שהיא שילמה בגין אותו דיבידנד ובעל המניות ישלם עבור הדיבידנד 15%. חברה שמכילה על עצמה את הוראות תיקון 68 והודיע על כך למס הכנסה עד יוני 2015, אזי דיבידנד שיועבר לבעלי מניותיה שהיא חברה, יהיה פטור ממס בהתאם לסעיף 126ב.

להלן טבלה המרכזת את שיעורי המס על דיבידנד:

יחיד

חברה

מפעל רגיל

20%-25%

פטור בהתאם לסעיף 126ב'

מפעל מאושר

15%

15%

בהתאם לסעיף, מדובר בדיבידנד שמחולק מתוך ההכנסה החייבת בניכוי מס החברות החל לפי סעיף 47. חברה תעדיף לקבל דיבידנד מהרווח החשבונאי היות שכך תהיה פטורה ממס בעוד שיחיד יעדיף לקבל דיבידנד מההכנסה החייבת בניכוי המס ובכך לזכות בהטבת מס בשיעור 15%.

סעיף 47(א2)- חלוקת רווחים פטורים

אזור פיתוח א' זכאי לפטור ממס בשנתיים הראשונות. המחוקק טוען כי פטור זה הינו פטור זמני. במידה שהכספים משמשים את המפעל (משכורות, רכישת ציוד וכו') – הפטור יהיה תקף. אך כאשר הכספים אינם מושקעים בחברה,- הפטור לא יחול והחברה תהיה חייבת במס בהתאם למעמדה.

כאשר החברה מחלקת רווחים פטורים (בהתאם לחוק עידוד השקעות) כדיבידנד, חלים 2 אירועי מס כדלקמן:

 1. במישור החברה המחקלת- על החברה לשלם מס על אותם רווחים שהיא מחלקת בהתאם לשיעור המס שהיה חל עליהם אילולא הפטור בשנים שבהם נצברו אותם רווחים (10%-25% בהתאם למעמד החברה).
 1. מס במישור בעלי המניות- בעלי המניות יהיו חייבים במס על הרווח המחולק בניכוי המס המחושב לפי סעיף 1, בשיעור של 15% ממפעל מאושר.

לצילום השיעור+ חמש = 9

תואר ראשון
תואר שני
מרצים