שם הכותב: תאריך: 28 מרץ 2014

שלב 8- ניכוי מס תשומות (פרק ח')

 

כדי לנכות מס תשומות יש לעמוד בשלושה תנאים:

 1. הגדרת מס תשומות
 2. ניכוי המס ששולם על התשומות
 3. התשומות ששימשו לעסקה פטורה

 

תנאי 1- הגדרת מס תשומות

סעיף 1- הגדרות

מס תשומות הינו מס ערך המוסף שהוטל על מכירת נכסים לעוסק, על יבוא נכסים בידי עוסק או מתן שירותים לעוסק, הכל לצרכי עסקו או לשימוש בעסקו.

 

תנאי 2- ניכוי המס ששולם על התשומות

סעיף 38- ניכוי המס ששולם על התשומות

"עוסק זכאי לנכות מהמס שהוא חייב בו את מס התשומות הכלול בחשבונית מס שהוצאה לו כדין או ברשומון ייבוא או מסמך אחר שאישר לעניין זה המנהל, ובלבד הרשומון הייבוא או המסמך האחר נושא את שמו של העוסק כבעל הטובין ושהניכוי ייעשה בתוך ששה חודשים מיום הוצאת החשבונית, הרשומון או המסמך".

בהתאם לסעיף, רק עוסק (לא מלכ"ר/מוסד כספי) רשאי לקזז תשומות כנגד שלושה מסמכים: חשבונית מס, רשומון ייבוא או מסמך אחר שאישר המנהל (קרי טופס עסקת אקראי). הקיזוז יכול להיעשות תוך חצי שנה מיום הנפקת המסמך כאמור.

 

סעיף 39- החזר

 1. היה מס התשומות בתקופת דו"ח פלונית כאמור בסעיף 67 עודף על מס הערך המוסף שהעוסק חייב בו על עסקאותיו באותה תקופה, יוחזר לו העודף תוך 30 ימים מקבלת הדו"ח, או במועד מאוחר יותר שקבע שר האוצר, ואולם
  1. אם המנהל הורה לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם הוא זכאי לעודף – יוחזר העודף תוך 90 ימים מקבלת הדו"ח;
  2. אם מי שהמנהל הסמיכו לכך, או משטרת ישראל, החלו בחקירה לגבי חשד בביצוע עבירה על חוק זה בידי העוסק – יוחזר העודף תוך 180 ימים מקבלת הדו"ח;
  3. אם בתוך התקופה האמורה בפסקה ( 2) הוגש כתב אישום נגד העוסק לגבי עבירה כאמור ) או נלקח מהעוסק כופר כסף כאמור בסעיף 121 , רשאי המנהל להפחית מסכום העודף, לרבות הפרשי ההצמדה והריבית המגיעים בשלו על פי סעיף 105 , כל סכום שהעוסק חייב בו, והיתרה תוחזר לעוסק תוך 30 ימים מיום שניתן פסק דין סופי או מיום שנלקח כופר הכסף, לפי הענין;
 2. על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שאיננו מנהל ספרים או מנהלם בסטיה מהותית מהוראות חוק זה או התקנות שלפיו, וכן רשאי המנהל שלא להחזיר את העודף למי שעד למועד הגשת הדו"ח שבו כלול העודף האמור לא הגיש דו"ח שהיה חייב להגישו לפי חוק זה, כל עוד לא הגיש את הדו"ח.

סעיף 39(א)- אילו מס התשומות גבוה ממס העסקאות, מע"מ מבצע החזר ע" תוך 30 יום.

 1. אילו מע"מ הורה לבדוק את פנקסיו של העוסק כדי לקבוע אם זכאי לעודף- ההחזר יוחזר תוך 90 ימים מקבלת הדו"ח.
 2. אילו חקירות מע"מ, חקירות מס הכנסה או משטרת ישראל הגיעו לביקורת באותו עסק -ההחזר יוחזר תוך 180 יום (חצי שנה).

סעיף 39(ב)-על אף האמור לעיל, רשאי מע"מ לא להחזיר את ההחזר למי שלא מנהל ניהול ספרים או שמנהל ספרים בסטייה מהותית.

 

סעיף 40- מס התשומות שלפני הרישום

"מס התשומות הכלול בחשבוניות מס ברשימוני יבוא או במסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) שהוצאו לעוסק לפני שנרשם על פי סעיף 52לא יהא ניתן לניכוי".

הוצאות שהוצאו לעוסק לפני שהוגדר כעוסק (כלומר לפני רישום), לא יינתנו לניכוי.

 

סעיף 40א- מס תשומות של עסק בהקמה

"על אף האמור בסעיפים 38 ו– 40 , מס תשומות ששילם עוסק לפני רישומו כדין יהיה ניתן לניכוי, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של המנהל שהתשומות נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו, והכל אף אם חשבונית המס, רשימון היבוא או מסמך אחר שאישר המנהל על פי סעיף 38(א) לא הוצאו על שם העוסק".

על אף האמור סעיף 40, מס תשומות ששילם עוסק לפני שהוגדר כעוסק יינתן לניכוי בתנאי שהוכח כי נרכשו בשלבי הקמת העסק ושימשו להקמתו.

 

תנאי 3- התשומות שימשו לעסקה פטורה

סעיף 41- התשומות ששימשו לעסקה פטורה

אין לנכות מס תשומות אלא אם הן שימשו בעסקה חייבת במס

 

 

 

סעיף 43- הפחתה מחמת ביטול או שינוי

"בוטלה עסקה או שונו תנאיה באופן המקטין את המס לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס תשומות, יפחית הקונה בסכום ההפרש את מס התשומות שבדו"ח התקופתי שלאחר מכן או ישלם את ההפרש כפי שקבע שר האוצר".

כאשר עוסק מקבל שירות ובוטלה העסקה או שונו תנאיה באופן המקטין את המס, לאחר שהקונה ניכה את המס עליה כמס תשומות, הקונה יפחית את מס התשומות בסכום ההפרש בדו"ח התקופתי לאחר מכן או ישלם את ההפרש אחורה.

 

סעיף 43א- ניכוי תשומות במכירת מקרקעין

 1. במכירת מקרקעין על ידי עוסק פטור או במכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי, זכאי החייב במס לנכות מהמס שהוא חייב בו את המס ששולם בשל רכישת המקרקעין והשבחתם (בסעיף זה – הרכישה) אם יש בידו, בשל הרכישה האמורה, חשבונית מס או מסמך אחר שאישר המנהל המעיד על תשלום המס כאמור, והמס לא נוכה.

סעיף זה עוסק בשני מקרים כדלקמן:

 • מכירת מקרקעית ע"י עוסק פטור
 • מכירת מקרקעין שהיא עסקת אקראי:

מוכר 

קונה 

נכס 

אדם פרטי 

עוסק 

כל 

אדם פרטי 

מלכ"ר/מוסד כספי 

כל (דירה) 

כאשר הקונה הינו עוסק שמעוניין לנכות מס תשומות , הדבר מתאפשר במנגנון הרגיל שלפיו נדרש שיקיימו שלושת התנאים שצוינו לעיל. כאשר הקונה הוא מלכ״ר או מוסד כספי אשר קונים מקרקעין מאדם פרטי, הקונה אינו עונה על הגדרת תשומות, דהיינו לא עונה על סעיף 38 ולכן לכאורה לא ניתן לנכות את מס התשומות. אך כאשר המלכ״ר או המוסד הכספי מוכר את המקרקעין שרכש מאדם פרטי בעבר, ניתן לנכות את מס התשומות (בתוספת ריבית הצמדה) מהמס הכרוך במכירה. זיכוי עד לגובה ההפרש בין מחיר המכירה לבין מחיר הרכישה (קרי, אין אפשרות לקבל החזר רטרואקטיבי).

 

 

פרק ה' לתקנות מע"מ- ניכוי מס תשומות

תקנה 12ג- חשבונית מס שלא על שם העסק

"על אף האמור בסעיף 38 לחוק, רשאי המנהל להכיר לצורך ניכוי מס תשומות, בחשבונית מס שהוצאה לסוגי עוסקים או לעוסק פלוני שלא על שמם, אם הוכח להנחת דעתו, כי התשומות שימשו לצרכי עסקם ומס התשומות הוא בעד טלפון, מים, גז, חשמל או הוצאות כיוצא באלה".

אילו חשבונית המס הוצאה על שם בעל הנכס, יהיה ניתן לנכות את התשומות. במקרה בו החשבונית לא הוצאה על שם בעל העסק, יהיה ניתן לנכות את מס התשומות רק אילו הוכח להנחת דעתו של מע"מ שמס התשומות הוא עבור טלפון, גז, חשמל וכו'.

 

תקנה 14(א)- איסור ניכוי מס תשומות על רכב מנועי

 1. המס שהוטל על מכירת רכב פרטי לעוסק או על ייבוא רכב כאמור בידי עוסק לא יהיה ניתן לניכוי.
 2. הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו במקרים הבאים
  1. בוטלה
  2. הייבוא או הרכישה נעשו
   1. בידי עוסק שעיקר עסקו מכירת רכב, לרבות רכב פרטי משומש לגבי רכב שאין בו שימוש ואינו מיועד לשימוש לבד ממכירתו במהלך העסק;
   2. בידי עוסק אחר אם הרכב משמש אך ורק לאחד מאלה:

    ללימוד נהיגה בבית ספר לנהיגה;

    להשכרת רכב בידי מי שעסקו השכרת רכב;

    להסעת נוסעים במהלך העסק, בידי מי שעסקו הסעת נוסעים;

    לסיורים וטיולי שטח, בידי מי שעסקו ארגון סיורים או טיולים כאמור.

לא ניתן לקזז תשומות בקניית רכב פרטי שמשקלו לא עולה על 3.5 טון. הגדרת רכב פרטי מופיעה בתקנה 1, לפיה הרכב יכול גם למשמש עוסק במהלך עסקו.

 

תקנה 15- מס תשומות בדירת מגורים

"עוסק לא יהא רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירת מגוריו או על בנייתה, עולה או מקצתה, ולא את מס התשומות על השירותים שקיבל לצורך רכישתה או בנייתה אם הדירה משמשת או תשמש גם במקום עסקו"

עוסק לא יהיה רשאי לנכות מס תשומות על רכישת דירה, גם אם הדירה משמשת או תשמש כמקום עסקו.

 

תקנה 15(א)-מס תשומות על טובות הנאה

 1. בתקנה זו:

  "תשומה", בשל עובד – נכס או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור, המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן משפחתו;

  "עובד" – לרבות אדם שיש לו חלק בבעלות בעסק או אחד ממנהליו.

 2. מס תשומות שנתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדו אינו ניתן לניכוי אלא אם הוכח, להנחת דעתו של המנהל, כי התשומה נמכרה לעובד או ניתנה לו כשירות והמכירה או מתן השירות כלולים בדו"ח תקופתי של העוסק כעסקאות חייבות במס שמחירן נקבע לפי הוראות סעיף 10 לחוק"

תשומה בשל עובד (ימי כיף, גיבוש וכו') לא ניתן לקזז, אלא אם מדובר בעסקאות שדווחו במע"מ(15א(ב)).

 

 

 

 

סעיף 16- מס תשומות על אירוח

"לא יהא ניתן לניכוי מס תשומות בשל הוצאות אירוח, פרט לניכוי מס תשומות על הוצאה לאירוח אדם מחוץ לארץ".

בהתאם לסעיף, לא ניתן לנכות מס תשומות בשל הוצאות אירוח, פרט לניכוי מס תשומות על הוצאות לאירוח אדם מחו"ל.

 

סעיף 18- תשומות בשימוש מעורב- גם עסקי וגם פרטי

 1. בלי לפגוע בהוראות פרק זה, מס תשומות בשל רכישת נכסים או בשל קבלת שירותים לשימוש בעסקאות שלגביהן מותר מס התשומות בניכוי (להלן בתקנה זו – לצרכי העסק) וגם לשימוש בעסקאות שלגביהן אין מס התשומות מותר בניכוי או לכל שימוש אחר (להלן בתקנה זו – שלא לצרכי העסק(, יהא ניתן לניכוי בשיעור יחסי שהוא כיחס השימוש לצרכי העסק לכלל השימוש.
 2. היה בשימוש שלא לצרכי עסק, שימוש בלתי מסוים ינהגו לפי הכללים כדלהלן
  1. קבע המנהל את החלק היחסי לשימוש שלא לצרכי עסק, יראו את קביעתו כשומה וינהגו על פיה, כל עוד לא נקבע אחרת;
  2. לא קבע המנהל את החלק היחסי, ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות שני שלישים ממס התשומות;
  3. לא קבע המנהל את החלק היחסי ועיקר השימוש בנכס או בשירות הוא שלא לצרכי עסק, רשאי העוסק לנכות רבע ממס התשומות.

הסעיף דן בתשומות בשימוש מעורב (הן עסקי והן פרטי) וזאת בניגוד להגדרה בתקנה 1 שלפיה כל השימוש נדרש להיות עסקי.

להלן אפשרויות להתקת תשומות אלו:

 1. חלק מדירה (לפי החלק היחס, מתוך מספר החדרים בדירה)- -חשמל, מים, אינטרנט.
 2. אילו רב השימוש הוא לצרכי העסק- מותר 2/3 בניכוי.
 3. אילו רוב השימוש הוא לצרכים פרטיים- מותר 1/4 בניכוי.

 

 

 

שימוש עצמי= מכר

שימוש בנכס מנכסי העסק שלא לצרכי העסק (בידי מי שיש לו חלק בעסק).

הגדרות נוספות לשימוש עצמי הינן:

תקנה 1(1)- קביעת נכסים לעניין שימוש לצורך עצמי

יראו כשימוש לצורך עצמי גם שימוש לצרכי העסק בנכס מנכסי העסק כפי שמפורט בתקנות. לגבי שימוש לצרכי העסק ברכב פרטי-

 1. בידי עוסק שייצר את הרכב- כלומר מכירה לעצמו לשימוש, מעבר ממלאי לרכוש קבוע.
 2. מי שעפ"י תקנה 14 היה יכול לקזז תשומות- קרי יבואן שמצמיד את הרכב לסמנכ"ל החברה ולא למכירה לצד ג'.

 

תקנה 1(2)- שימוש במקרקעין בידי מי שעשה את עבודת הבניה

שימוש במקרקעין לצורך השכרה הפטורה ממס, בידי מי שעשה את עבודות הבניה, אשר בזמן הבנייה ניכה תשומות, יהיה חייב במס.

 

סעיף 137א- דין נכסי העסק לאחר הפסקת הפעילות

 1. הוכח להנחת דעתו של המנהל כי עוסק הפסיק כליל את עסקיו או העביר את הבעלות על עסקו לאחר, ונשאר ברשותו נכס, יהא דינו של אותו נכס בתום שנתיים מיום ההפסקה או ההעברה כדין נכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי.
 2. הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על נכסים עסקיים שמחירם הכולל פחות מן הסכום הקבוע לגבי עוסק פטור.
 3. נשאר ברשות עוסק כאמור בסעיף קטן (א) נכס שהוא מקרקעין, רשאי המנהל, לבקשת העוסק, על אף האמור באותו סעיף קטן, לדחות את מועד החיוב במס עד למועד העברתו של נכס המקרקעין לאחר או עד למועד אחר שיורה ובתנאים שיורה; דחה המנהל את מועד החיוב במס כאמור, ישולם המס אף אם העוסק כאמור לא יהיה חייב במס בעת המכירה.

סעיף 137א(א)- כאשר עוסק רוצה לסגור את העסק, מע"מ קובע שנדרש לנסות למכור תוך שנתיים את הנכסים שקוזז עליהם מס תשומות במועד שנרכשו, לדווח למע"מ על העסקאות ולאחר מכן לסגור את העסק. אילו לאחר שנתיים אותם נכסים לא נכמרו, יקבע כי הם לשימוש עצמי.

סעיף 137א(ב)- אילו מדובר בסכומים של עוסק פטור, אזי מע"מ מוותר על המס.

סעיף 137א(ג)- כאשר מדובר בנכס מקרקעין ישנה תקופת זמן של 5 שנים שהעוסק יכול למכור את המקרקעין ולהיות פטור ממס. אילו לאחר 5 שנים המקרקעין לא נמכר, הוא יחשב לשימוש עצמי ויחויב במע"מ.

 

סעיף 137ב- דין נכסי עסק כשרישומו של העוסק שונה למלכ"ר או למוסד כספי

"נכס שנרכש בידי עוסק שניכה את מס התשומות בשל רכישתו או יבואו, ורישומו של העוסק שונה לאחר מכן למלכ"ר או למוסד כספי והנכס נשאר ברשותם, יהא דינו כדין נכס שנעשה בו שימוש לצורך עצמי עם שינוי הרישום"

כאשר עוסק מורשה מקזז מס תשומות על נכסים שנמצאים אצלו, ולאחר מכן מתבצע שינוי סיווג והעוסק מורשה הופך לפטור או למלכ"ר/מוסד כספי, אזי לפני שינוי הסיווג, העוסק המורשה נדרש לדווח על מכר ולשלם מע"מ.

 

סעיף 4- הטלת מס על מלכ"ר/מוסד כספי ושיעורו

מלכ"ר ממוסה לפי אחוז מתוך גובה השכר ששילם באותה השנה, בהתבסס על טבלה שאת ערכיה קבע שר האוצר.

מוסד כספי ממוסה לפי אחוז מתוך סכום גובה השכר והרווח, ובהתבסס על טבלה שאת עריכה קבע שר האוצר.

 

סעיף 15(ב)- מקום העסקה במתן שירות ובניהול פעילות

יראו פעילות כמנוהלת בישראל אם נתקיימה אחת מאלה:

 1. היא התנהלה כולה או מרביתה בישראל.
 2. ניהל אותה מי שעיקר פעילותו בישראל והיא בתחום הפעילות שהוא מנהל.
 3. היא החלק שנוהל בישראל מפעילות שמרביתה נוהלה מחוץ לישראל.

סעיף 1 מגדיר רווח כהכנסה חייבת לפי מס הכנסה.

סעיף 4 רלוונטי מגדיר שכר לרבות מענקי פרישה, מענקי מוות, תשלומים וכו' ותקף רק על פעילות מלכ"רית או פעילות של מוסד כספי. כל פעולה אחרת של מלכ"ר או מוסד כספי נקבע המע"מ לפי כל שאר השלבים שנלמדו.1 + תשע =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים