שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

דוגמא א':

 • חברה זרה- חברה עסקית
 • הכנסותיה הכוללים:

  הכנסות עסקיות- 450

  הכנסות פאסיביות- 550

 • סיווג חברות בנות:
 1. פרשנות ראשונה- מכיוון שמרבית הכנסותיה הכוללים של החברה העסקית הם פאסיביים, כל החברות בנות תחשבנה כ- CFC (לרבות חברות ג' ו- ד').
 2. פרשנות שנייה- רק חברות א' ו- ב' תחשבנה כ- CFC. אין ביכולת הכלל של החברה העסקית לפגוע בחברות שבפני עצמן הן לא CFC.

דוגמא ב':

החברה

שיעור ההחזקה בחברה

הכנסה עסקית

הכנסה פאסיבית

האם

לא רלוונטי

100,000

50,000

חברה א'

64%

51,200

3,200

חברה ב'

80%

120,000

240,000

חברה ג'

45%

11,250

67,50

חברה ד'

אין

76,800

סה"כ

282,450

437,500

רוב הכנסות החברה העסקית הינן פאסיביות ולכן:

פרשנות ראשונה – כל החברות המוחזקות מקיימות את תנאי רוב ההכנסות פאסיביות.

פרשנות שנייה – עדיין יש לבחון כל חברה מוחזקת בפני עצמה.

מרכיב ג'- שיעור המס החל- סעיף 75ב(א)(1)(ג) + 75ב(א)(1)(13)

המטרה של כללי ה-CFC הינה למסות הכנסה שחויבה במס נמוך שהינו שיעור שאינו עולה על 20%.

שיעור המס החל-

דוגמא:

הכנסה

סכום ההכנסה

שיעור המס

הכנסת ריבית

100

35%

רווח הון

200

פטור

"שיעור המס החל" על הכנסות פאסיביות – 11.6%- שיעור מס אפקטיבי.

יש לוודא ששיעור המס הוא סופי ולא יוחזר בדרך כלשהי.‏

מרכיב ד'- מרכיב שליטה- סעיף 75ב(א)(1)(ד)

כמות:

החברה תיחשב לחנ"ז אילו שיעורי ההחזקה יהיו אחד מהבאים:

 • החזקה, בידי תושבי ישראל, במישרין או בעקיפין, בשיעור העולה על 50% באחד או יותר מאמצעי השליטה
 • החזקה במישרין או בעקיפין בשיעור העולה על 40% בידי תושבי ישראל ולמעלה מ- 50% יחד עם "קרוב" שהוא תושב חוץ;
 • לתושב ישראל הזכות למנוע קבלת החלטות ניהוליות מהותית בחבר בני האדם, לרבות לעניין חלוקת דיבידנד או פירוק.

זמן:

בדיקת העמידה בזמנים תהיה באחד מהזמנים הבאים:

 • תום שנת המס‏
 • ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס העוקבת.

שליטה בשרשרת חברות – שליטה בעקיפין:

 • שליטה בחבר בני אדם אחד באמצעות שליטה בחבר בני אדם ‏אחר המחזיק בו.
 • לעניין זה נקבעו הכללים הבאים:‏
  • אם שיעור ההחזקה בכל אחד מחברי בני האדם שמעליו בשרשרת ‏עולה על 50%, ייחשב שיעור ההחזקה בו בהתאם לשיעור ההחזקה ‏בו במישרין.‏
  • אם שיעור ההחזקה באחת החברות שמעליו בשרשרת לא עלה על ‏‏50%, תחשב ההחזקה בעקיפין בו אפס.

די בכך שבאחת החוליות ‏תהא החזקה שאינה עולה על 50% על מנת שתקטע כל השרשרת.‏

דוגמא:

מיסוי הכנסות CFC – בעל שליטה- סעיף 75ב(ב)(1)

בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים.

בעל שליטה

"תושב ישראל המחזיק, במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד מאמצעי השליטה בחבר בני אדם".

** אחוזי השליטה אינם קשורים לחלק של הגדרות החנ"ז.

זמן-

 • בתום שנת המס; או
 • ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלאחריה

יחד עם אחר

קרובו וכל תושב ישראל אחר עמו יש לו שיתוף פעולה דרך קבע ‏על פי הסכם בעניינים מהותיים של החברה.

רווחים שלא שולמו

רווחי ה-CFC שמקורם בהכנסות פסיביות באותה השנה ‏שטרם שולמו לבעלי המניות.

למעט: דיבידנד שהתקבל ב-CFC ומקורו בהכנסה ‏ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 20%, פחות: המסים החלים על ההכנסה הפסיבית של ה-CFC

פחות: הפסדי ה-CFC לאותה שנה והפסדיו המועברים משנים קודמות שמקורם בהכנסות כאמור

דגשים:

 • סכומי הרווחים, המס הזר וסכומי ההפסדים, יחושבו בהתאם לדיני המס החלים, כהגדרתם בסעיף
  5(5)(ג).
 • דיבידנד שהתקבל ב-CFC ומקורו בהכנסה ‏ששולם עליה מס זר בשיעור העולה על 20%, נלקח בחשבון לצורך קביעת מאזן ההכנסות הפסיביות אולם הוא לא יכלל במסגרת הרווחים שלא חולקו.‏

חלקו היחסי של בעל השליטה ברווח שלא שולם

 • בהתאם לחלקו היחסי בזכויות לרווחים בתום ‏שנת המס ב-CFC ביום האחרון של שנת המס.
 • בהחזקת זכויות בעקיפין יחושב חלקו היחסי על ידי הכפלת שיעור הזכויות ‏ברווחים בכל חבר בני אדם שבשרשרת.
  • שלא כמו בבדיקת שליטה – נלקחות בחשבון גם החזקות נמוכות מ- ‏‏50%.‏

רכישת אמצעי שליטה במהלך השנה

סעיף 75ב(ב)(2) קובע כי במקרים בהם נרכשו אמצעי שליטה במהלך השנה יחושב חלקו היחסי של בעל השליטה בהתאם לתקופת ההחזקה באמצעי השליטה במשך השנה.

דוגמא:
א. 10% מאמצעי שליטה נרכשו ב – 1.4 של שנת המס ו – 70% ב – 1.12 – חלקו היחסי של
בעל השליטה ברווחים שלא חולקו יהיה 80% * 1/12 + 10% * 8/12
ב. 80% מאמצעי השליטה נרכשו ב – 1.4 וב – 1.12 נמכרו 70% – חלקו היחסי של בעל
השליטה ברווחים שלא חולקו יהיה %10 * 9/12

כאילו חולק כדיבידנד

סעיף 125ב – שיעור המס על דיבידנד:

יחיד – 25% (כיוון שהגדרת בעל שליטה זה לפחות 10%)

חברה – שתי חלופות – 126(ג):

 • 25% מס על הדיבידנד שהתקבל.
 • מס חברות על סכום הדיבידנד המגולם עם זיכוי בגין מס ששולם במקור ומס חברות ששולם על ידי החברה המחלקת את הדיבידנד ובלבד שהיא ממוקמת לא יותר נמוך משתי רמות מתחת לחברה המקבלת את הדיבידנד.

מיסוי הכנסות CFC- זיכוי תיאורטי- סעיף 75ב(ג)

החזקה ישירה ב-CFC:

 • חלה במדינת המושב של ה-CFC חובת תשלום מס זר, לרבות בדרך של ניכוי במקור, בשל חלוקת דיבידנד, יינתן זיכוי מהמס בגובה המס הזר שהיה משולם אילו חולקו הרווחים שלא שולמו כדיבידנד;
 • הזיכוי יהיה בגובה הזיכוי שהיה ניתן אילו חולק דיבידנד.
 • חישוב הזיכוי יעשה לפי חלקו היחסי של בעל השליטה בזכויות לרווחים

החזקה עקיפה ב- CFC:

 • ייווסף לזיכוי האמור המס הזר שהיה משולם בשל חלוקת הדיבידנד על ידי כל אחת מהחברות בשרשרת החברות ואשר לא ניתן לקבל בשלו זיכוי, כולו או מקצתו, אף לא באחת מהחברות בשרשרת;
 • חישוב הזיכוי יעשה לפי חלקו היחסי של בעל השליטה בזכויות לרווחים.
 • במידה וניתן להזדכות במי מהמדינות על המס שנוכה במקור במדינה שקדמה לה – לא יינתן זיכוי.
 • מה קורה כאשר הדיבידנד מחולק מחברה הנמצאת ברמה שלישית בשרשרת החברות – האם עדיין מתקבל זיכוי? האם ההוראה הנ"ל מהווה דין ספציפי? כיצד משתלב עם הוראות מיסוי דיבידנד?

מיסוי הכנסות CFC- מניעת מיסוי כפל בעת חלוקה בפועל . מכירה של זכויות ב-CFC

חלוקת דיבידנד בפועל

 • מתוך רווחים שבעל השליטה מוסה בגינם בעבר, יהיה ‏הדיבידנד חייב במס ויינתן זיכוי בגין המס ששולם בעבר, עד גובה המס שחייב בו ‏בעת החלוקה.
 • עודף זיכוי עובר לשנים הבאות כשהוא מתואם למדד, כנגד מס אשר יחויב ‏בגין דיבידנד שיחולק על ידי אותה חברה. זכות הזיכוי עוברת לחליפים. (מי שקיבל את המניות במכירה פטורה ממס).
 • אם בעת החלוקה בפועל נוכה מס במקור במדינת המושב של החברה, יהיה בעל ‏השליטה זכאי, בנוסף לזיכוי עפ"י סעיף זה, לזיכוי בשל הניכוי במקור בכפוף ‏לכללי הזיכוי בחלק י' לפקודה.‏

רווח הון במכירת המניות

 • יינתן זיכוי בשל סכום המס ששולם בשנים קודמות ‏בשל אותם אמצעי שליטה כשהוא מתואם מתום שנת המס בה שולם. ובלבד שלא יעלה על סכום ‏המס שהוא חייב בגין המכירה.‏

לצילום השיעור− שש = 0

תואר ראשון
תואר שני
מרצים