שם הכותב: תאריך: 09 מרץ 2014

דירוג אשראי והסדרי חוב

מבוא

 • דירוג אשראי עוסק בבחינת איכות החוב אשר הנפיקה החברה (כל חוב סחיר לסוגיו). דירוג אשראי הינו הבעת דעה על היכולת והנכונות של חייב לעמוד בהתחייבויותיו במועד או לחילופין יכולת ונכונות של חייב לעמוד בהתחייבות פיננסית בגין חוב ספציפי ביחס לחוב אחר.
 • דירוג חוב מבוצע ע"י מספר חברות בארץ ובעולם, כאשר החברה המבקשת לקבל דירוג היא זו המשלמת על העבודה.
 • קיים שוני בין דירוג חברה לדירוג עסקה ספציפית.

 

חברות דירוג

 • חברות דירוג בארץ: מעלות(S&P) ומידרוג (Moody's). חברות דירוג בחול: S&P, Moody's ו- Fitch.
 • חברות הדירוג פיתחו עם השנים מודלים שונים לדירוג החברות וזאת לאור מאפיינים שונים בין ענפי הפעילות השונים.
 • עם השנים, החלה הסתמכות של השוק על דירוגי חברות האשראי, גם כתחליף לבדיקה עצמאית של החוב ושל החברה המנפיקה את החוב.
 • תפקיד חברות הדירוג במשבר בפיננסי האחרון (2008).
 • חברות הדירוג מדרגות מדינות וחברות כאחד.
 • קיימת הגדרה של יישות הקשורה למדינה (GRE), בעלת שני דירוגים אחד כ GRE ואחד כ Stand Alone.
 • בתקופה האחרונה פרסמה S&P סולם דירוג מקביל אשר באמצעותו ניתן למצוא את המקבילה של דירוג מקומי בדירוג הבינ"ל.(באופן כללי הפרש של 6 דרגות)

 

מאפייני הדירוג

בחינת הסיכון העסקי

 • גיאוגרפי.
 • מאפייני הענף.
 • מעמד תחרותי.
 • רווחיות והשוואה לקבוצת ייחוס
 • ניהול ואסטרטגיה.

בחינת הסיכון הפיננסי

 • מדיניות חשבונאית.
 • מדיניות פיננסית.
 • ממשל תאגידי.
 • ניתוח תזרים מזומנים.
 • מבנה ההון של החברה.
 • רמת הנזילות

בכירות חוב

קיימות חברות בעלות מבנה חוב מורכב, הכולל מספר דרגות חוב:

 • בכיר – חוב מובטח (חוב עם שעבוד מניות / נכס נדל"ן)
 • דירוג מנפיק – חוב בעל דירוג בסיסי – ללא בטוחות
 • חוב נחות – נחות חוזית.

 

דוגמא – דירוג חוב של בנק הפועלים

 • לבנק הפועלים מספר דרגות חוב, החוב אינו מובטח בבטוחות אך בעל מאפייני נחיתות "חוזית", קיימת קדימות בין דרגות החוב השונות.
 • לדוגמא דירוג החוב של בנה"פ לכל שכבות החוב השונות
  • אג"ח של בנה"פ – היינו פיקדון של הבנק – שווה לדירוג הבנק והוא +AA.
  • כתבי התחייבות נדחים – מדורגים AA.
  • שטר הון נדחה – מדורגים +A.
  • שטר הון – מדורגים A.

 

סולמות דירוג

קיימים שני סולמות דירוג מקבילים לשלושת חברות הדירוג הבינ"ל, להלן פירוט הדירוגים:

 

לכל דירוג אשראי קיימים סיווגים משניים של תחזית דירוג.

 

סיווגי המשנה נובעים משינויים אחרונים שהתרחשו או מתהליך שמתרחש בתקופה זו וממתינים לראות כיצד ישפיע על החברה. סיווגים אלו יופיעו כאשר החברות נמצאות תחת פיקוח מיוחד של חברת הדירוג, הנקרא CreditWatch.

 

מעקב דירוג

 • ביקורת רבעונית
  • דוחות כספיים
  • פגישות עם הנהלת החברה
 • שינויים בסביבת הפעילות של החברה
  • תחרות
  • חקיקה
 • שימת דגש לפעילות / דיווחים שוטפים
  • דיווחים מיידיים של החברה
  • ניתוח פרוייקטים ייחודיים
 • פרמיית הסיכון – מעקב אחר נתונים סטטיסטיים של חברות באותו ענף.

 

הסדרי חוב

 • מהו הסדר חוב? איך חברה נקלעת למצב בו נדרש הסדר חוב?
 • עקרונות להסדר חוב:
  • דחיית פרעון קרן, לעיתים אף ויתור על ריבית לתקופה מסויימת (grace). לרוב במקרים אלו יקבל בעל החוב פיצוי כלשהו, בדמות ריבית גבוהה יותר או אופציות שונות במקרה של שיפור במצב החברה.
  • המרת חוב להון.
  • ויתור על חוב ("תספורת").
  • הזרמת הון על ידי הבעלים.


9 + שלוש =

תואר ראשון
תואר שני
מרצים