שם הכותב: תאריך: 13 מרץ 2014

שלב 6- מועד החיוב (פרק ו')

סעיף 22- במכר טובין

"במכר טובין חל החיוב במס עם מסירתם לקונה; נמסרו הטובין חלקים חלקים- חל החיוב על כל חלק שנמסר. לעניין זה- "מסירה" כמשמעותה בסעיף 8 לחוק המכר".

מועד החיוב הינו מועד מסירת הטובין לקונה, ללא חשיבות למועד התשלום. הסעיף דן במועד החיוב במכר טובין בלבד, כלומר מכירת קרקע לא נכללת בסעיף. כאשר נמסר מוצר שניתן לפירוק, וכל חלק יכול לפעול בפני עצמו ללא קשר ליתר החלקים שטרם נמסרו, אזי יהיה ניתן לקבוע את מועד החיוב לחלק הספציפי שנמסר. אך אילו מוכרים טובין בחלקים, ולחלקים אין שימוש באופן עצמאי, אזי לא ניתן לקבוע את מועד החיוב.

סעיף 24- בשירות

"בשירות חל החיוב במס עם נתינתו; ניתן השירות חלקים חלקים, חל החיוב על כך חלק שניתן, ובשירות שנתינתו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו- עם גמר נתינתו".

מועד החיוב בשירות יהיה בהתאם בסיס מזומן, דהיינו מועד קבלת הכסף ולא בהכרח מועד סיום מתן השירות. אילו התקבול ניתן בשיק דחוי, מועד החיוב יהיה במועד פירעון השיק.

סעיף 26- ביבוא

"ביבוא טובין, למעט טובין כאמור בסעיף קטן (ב), חל החיוב במס עם פדייתם מפיקוח רשות המכס"

ביבוא מועד החיוב יהיה במועד פדייתם מהמכס.

 

סעיף 27- בהפקעה

"בהפקעה, חילוט או החרמה חל החיוב במס עם תשלום הפיצוי או התמורה".

בהפקעה, חילוט או החרמה מועד חיוב יהיה במועד קבלת הפיצוי או התמורה. ההבדל בין פיצוי לתמורה הינו שתמורה הינה כספית ואילו פיצוי ניתן בשווה כסף.

דוגמא: ב- 1.1.13 הפקיעה העריה מגרש מאדם פרטי בתמורה ל 1,000,000 ₪. התמורה התקבלה ב- 3.3.13. נבחן את השלבים:

 1. עסקה- החלופה הראשונה לא מתקיימת היות שהעריה איננה נחשבת לעוסק. ניתן לומר כי מדובר בעסקה ע"פ חלופה שלישית, כלומר עסקת אקראי במקרקעין
 2. מקום העסקה- עריית ירושלים היא זו שהפקיעה את הקרקע ולכן ניתן להניח כי בהתאם לסעיף 14 הקרקע נמסרה בישראל, לכן ההעסקה התקיימה בישראל.
 3. עסקה פטורה- העסקה אינה פטורה היות שאף אחד מהמצבים המנויים בסעיף 10 לא מתקיימים.
 4. החייב במס- בהתאם לתקנה 6ב' בעסקת אקראי במקרקעין חבות המס עוברת על הקונה, במקרה זה עוברת למפקיע, כלומר העירייה היא זו שחייבת במס.
 5. מחיר העסקה- בהתאם לסעיף 7 מחיר העסקה יהיה המחיר שהוסכם עליה, ולכן המחיר הינו 1,000,000 ₪. יש לבחון גם את סעיף 10, שבמקרה הנ"ל אף אחד משלושת המצבים לא מתקיימים.
 6. מועד החיוב- בהתאם לסעיף 27, מועד החיוב יהיה מועד ההפקעה, כלומר 3.3.16.

בחלופה ראשונה בהגדרת מכר נדרש שתהיה "הפקעה בתמורה", אין הכוונה בתמורה מיידית, אלא נדרש שתהיה הסכמה למתן התמורה, והתמורה תינתן בעתיד.

 

סעיף 28- בעסקת מקרקעין

סעיף 28(א)- עסקת מקרקעין

"בעסקת מקרקעין חל החיוב במס עם העמדת המקרקעין לרשות הקונה או לשימושו, או עם רישום המקרקעין על שמו של הקונה בפנקס המתנהל על פי דין, לפי המוקדם."

הסעיף חל על כל מי שמבצע עסקאות במקרקעין, מלבד קבלן מבצע שלגביו יש להפעיל את סעיף 28(ב). בעסקת מקרקעין החיוב במס יחול במועד המוקדם מבין:

 • העמדת המקרקעין לרשות הקונה
  מסירת המקרקעין בפועל לקונה.
 • העמת המקרקעין לשימוש הקונה
  הענקת רשות שימוש במקרקעין, גם אילו המקרקעין אינו מוכן לשימוש.
 • בעת רישום המקרקעין על שם הקונה
  רישום בטאבו על שם הקונה.

יש לשים לב כי אין חשיבות למועד התשלום בפועל.

סעיף 28(ב)- קבלן מבצע

"בעבודות בניה חל החיוב במס עם השלמת העבודה או העמדת המקרקעין שבהם נעשתה העבודה לרשות הקונה או לשימושו, לפי המוקדם; הועמד חלק מהמקרקעין לרשות הקונה, חל החיוב לגבי אותו חלק מאותה שעה."

בעבודת בניה, של קבלן מבצע בלבד, מועד החיוב יהיה אחד מבנין שתי האופציות, כמוקדם מבניהם:

 • מועד השלמת העבודה
 • מועד העמדת המקרקעין לרשות הקונה

סעיף 28(ג)- עבודות בניה

בסעיף זה, "עבודות בניה"- לרבות עבודות חפירה, הריסה, ביוב וניקוז, הנחת צינורות, סלילת כבישים ודרכים, הכשרת קרקע וכו'.

הסעיף מרחיב את תחום עבודתו של הקבלן המבצע ומוסיף פעולות שגם הן יחשבו כקבלן מבצע.

 

 

 

 

 

סעיף 29- במקרים מיוחדים

מטרת הסעיף הינה לבחון האם קיימות עסקאות או עוסקים שמגדירים אותם מראש כבסיס מזומן, ללא קשר לשאר סעיפי הפקודה.

סעיף 29(1)- תשלום לפני מועד החיוב

"בעסקה שסעיף 28 חל עליה ובסוג עסקאות שקבע שר האוצר- אם שילמו סכומים כל שהם על חשבון התמורה לפני מועד החיוב על פי פרק זה, יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם כאמור, בעת תשלומו".

הסעיף דן בשני מקרים:

 1. עסקה שסעיף 28 חל עליה במקרקעין
 2. תקנה 6ו'

בהתאם לסעיף, אילו שולמו סכומים כלשהם על חשבון התמורה לפני הסעיף המקורי, יחול החיוב במס על בסיס מזומן, כלומר החיוב יהיה על הסכום שהתקבל, במועד שהתקבל.

תקנה 6ו'

"במכירת נכסים המפורטים להלן, יחול החיוב במס לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, לפני מועד החיוב על פי פרק ו' לחוק, בעת תשלומו:
(1) מערכת מיזוג אוויר לקירור, לחימום או לשניהם כאחד או לחלק מהם;
(2) מערכת להסקה מרכזית או חלק ממנה;
(3) מבנה טרומי מכל סוג שהוא;
(4) תקרה אקוסטית;
(5) רמזור;
(6) מעליות.

התקנה קובעת נכסים, שאילו התקבל כסף כמקדמה או על חשבון לפני שהנכסים נמסרו, מועד החיוב יהיה מועד תשלום המקדמה.

 

דוגמא- ב- 1.1.13 בוצע הסכם למכירת דירה בסכום 1,000,000 ₪. הקבלן קבע כי התקבולים יהיו כדלקמן:

תאריך אירוע שעור התקדמות סכום שהתקבל הסעיף שלפיו יקבע מועד החיוב
1.1.13 מועד החתימה 10% 100,000 סעיף 29
2.2.14 סיום השלד 20% 200,000 סעיף 29
3.3.15 העמדת הדירה לקונים X 700,000 סעיף 28
4.4.16 מועד התשלום 70% —-

בהתאם לתקנה, רק במצב בו המזומן התקבל לפני מועד המיסוי שנקבע בסעיף, יש למסות על בסיס מזומן.

 

 

סעיף 29(1א)- שירותים

"בשירות שניתן בעסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שמחזור העסקאות שלו עולה על 15 מליון שקלים חדשים בשנה וחלה עליו החובה לנהל פנקסי חשבונות לפי תוספת י"א להוראות מס הכנסה, יחול החיוב במס עם נתינת השירות; ניתן השירות האמור בחלקים חלקים, יחול החיוב על כל חלק שניתן, ובשירות, שנתינתנו מתמשכת ושלא ניתן להפריד בין חלקיו- יחול החיוב לגבי כל סכום ששולם על חשבון התמורה, בעת תשלומו או עם גמר מתן השירות, לפי המקודם…"

בשירות (שסעיף 10 חל עליו- מקרים מיוחדים) שניתן ע"י עוסק במחזורו מעל 15 מליון ₪ + העוסק מנהל ספרים לפי תוספת י"א (תוספת של נותני שירותים), מועד העסקה יהיה:

 • השירות ניתן במועד אחד- מועד נתינת השירות
 • השירות ניתן בחלקים וניתן להפריד בין החלקים- המועד שבו ניתן כל חלק בשירות.
 • השירות ניתן בחלקים ולא ניתן להפריד בין החלקים- קיימות 2 אופציות למועד החיוב:
  • בגמר נתינת השירות.
  • אם שולמו סכומים ע"ח התמורה לפני- מועד תשלום המקדמה.

תקנה 7א

 1. אלה עסקאות שהחיוב במס לגביהן יחול עם קבלת התמורה ועל הסכום שנתקבל:
  1. עסקאות של עוסקים שחלה עליהם חובה לנהל פנקסי חשבונות על פי אחת מהתוספות שלהלן להוראות מס הכנסה….
  2. עסקאות של השכרת נכסים;
  3. עסקאות כמפורט בתקנה 6א, כשהמס בשלהן משתלם מאת מקבל השירות;
  4. עסקאות של מתן אשראי;
  5. עסקאות של מכירת מנוי על עיתון, כתבי עת, ספרים, קבצים ועדכוניהם, הצגות, קונצרטים וכיוצא באלה.
 2. הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על עסקה שמחירה מושפע מיחסים מיוחדים בין הצדדים, או שלא נקבע לה מחיר או שתמורתה כולה או מקצתה איננה בכסף.

התקנה מציגה רשימה סגורה של עסקאות, שמועד חיובים יהיה בהתאם לבסיס מזומן. להלן הרשימה:

 1. עסקאות של מקצועות חופשיים- (תקנה 6א(2))- רו"ח, יועץ מס, עו"ד, ארכיטקט, אדריכל + מתווך רכב ומתווך נדל"ן.
 2. עסקאות של השכרת נכסים- השכרת כל סוגי הנכסים (לא בהכרח בהשכרת רכבים).
 3. עסקאות המפורטות בתקנה 6א- נותני שירות, מקבלי קצבה וכו'
 4. עסקאות של מתן אשראי- המועד שבו האשראי שניתן, מתקבל בחזרה.
 5. עסקאות של מכירת מנוי עיתון, כתבי עת וכו'- מועד החיוב יהיה במועד תשלום המנוי.

בהתאם לסעיף 7(ב)- אילו סעיף 10 לא חל, אזי תקנה 7(א) לא מתקיימת.

שלב 7- שיעור אפס ופטורים (פרק ז')

סעיף 30- מס בשיעור אפס

הסעיף מונה את העסקאות שהמס בהן יהיה אפס.

סעיף 30(א)(1)- מכירת טובין

מטרת הסעיף הינה לעודד יצוא ולכן הסעיף קובע כי המס על ייצוא יהיה אפס. רשימון ייצוא מבחינת המוכר הינה חשבונית מכירה רגילה. כאשר הקונה הוא ישראלי, אזי יוצאת חשבונית מס רגילה. אך אילו מדובר בייצוא, הלקוח לא מגיע באופן פיזי לחנות ולכן יש להוציא רשומון ייצוא.

סעיף 30(א)(2)- מכירת נכס בלתי מוחשי לתושב חוץ

בשל העובדה שלא ניתן להנפיק רשומון ייצוא לנכס בלתי מוחשי, נין פטור על ייצור נכסים בלתי מוחשים לתושב חוץ. בהתאם להגדרה בסעיף 1, תושב חוץ הינו אדם שנמצא מחוץ לישראל ואין לו עסקים בישראל.

סעיף 30(א)(3)- מכירת טובין לבעל מחסן רישוי

מחסן רישוי הינו מכולה/ אנגר, קרי דיוטי פרי. מכירת טובין לדיוטי פרי יחויבו במס בשיעור אפס.

 

סעיף 30(א)(4)- מכירת טובין במחסן רישוי ליוצאים מישראל

הסעיף מעניק מס בשיעור אפס בעת רכישת במחסן רישוי (קרי דיוטי פרי), ליוצאים מישראל. מכן ניתן להבין את הסיבה שלא משלמים מע"מ בדיוטי פרי.

 

סעיף 30(א)(5)- מתן שירות לתושב חוץ

מתן שירות לתושב חוץ יהיה חייב במע"מ בשיעור אפס.

 

סעיף 30(א)(6)- שירות בקשר עם כניסה/יציאה מישראל

אילו השירות ניתן עם כניסתם של כלי טיס או כלי שיט לישראל או עם יציאתם ממנה, השירות יחויב במס בשיעור אפס. כלומר, כל ספינה שמגיעה לישראל או יוצאת מישראל וכל מטוס שממריא מישראל או יוצא מישראל, השירות יחויב במס בשיעור של אפס. מטרת הסעיף הינה לעודד את התיירות ולכן הסעיף מעניק מס בשיעור אפס לנותני השירות הנ"ל.

סעיף 30(א)(7)- מתן שירות בחו"ל ע"י עוסק שמקום עיסוקו הוא בישראל

כאשר ניתן שירות בחו"ל בידי מי שעיקר עסקו בישראל, שיעור המס יהיה אפס. נדרש לעמוד בשלושה תנאים כדלקמן:

 1. מדובר בשירות
 2. מקום העיסוק הוא בישראל
 3. השירות ניתן בחו"ל.

סעיף 30(א)(8)- עסקאות שתייר הוא צד לעסקה

הסעיף מונה מספר עסקאות בהם תייר הוא צד בעסקה:

 1. לינה של תייר בבית מלון- + שירותים הנוספים ללינה-

  תקנה 12ב'- התקנה מונה את השירותים הנוספים שניתנו לתייר בבית המלון שבו הוא לן, מאת בית המלון. נדרש שבחשבונית כל שירות שניתן יצוין בנפרד ולצידו יצוין המחיר. להלן השירותים:

  (1) אספקת מזון ומשקאות;
  (2) שימוש בבריכת שחיה ושימושים נלווים לשירות זה;
  (3) שירותי כביסה;
  (4) השכרת מכשיר טלוויזיה לשימוש בחדרו של התייר;
  (5) שימוש במתקן סאונה ושירותים נלווים לשירות זה;
  (6) שימוש בטלפון, בטלקס ובפקסימיליה;
  (7) שימוש במתקני ספורט ובריאות;
  (8) תרגום מסמכים, ניסוח מכתבים, עבודות הדפסה ושירותי משרד אחרים.

 2. עסקאות נוספות שתייר מבצע:
  1. השכרת רכב מנועי פרטי
  2. הסעת סיור של תיירים- חברות שפעילותם הינה הסעת סיורים של תיירים.

  (ב2) מתן שירות לארגון בינלאומי- מתן שירות לשם קיום כנס בינלאומי שבו משתתפים חמישים אנשים לפחות. שיעור המס אפס יהיה בידי מארגני הכנס.

  (ה) הולכת תייר בכלי טייס ממקום בישראל למקום אחר בישראל- הטסת פנים לתייר מחויבת במס אפס.

  (ז) אשפוז של תייר בבית חולים רשום-. בית חולים רשום הינו בית חולים ממשלתי.

סעיף 30(א)(10)- מכירת זכות לנסיעת חוץ

מדובר בזכות לנסיעה בכלי טיס או כלי שיט (ספינה/מטוס), לשלושה כיוונים כדלקמן:

 • נסיעה מישראל לחו"ל
 • נסיעה מחו"ל לישראל
 • נסיעה מחו"ל לחו"ל (לדוגמא מסין לתאילנד)

אילו לישראל יש גבול יבשתי וניתן למכור זכות לנסיעת חוץ לא בכלי שיט/טיס (קרי אוטובוס או מנית), גם עסקה זו תהיה פטורה.

סעיף 30(א)(11)- הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת

הובלת מטענים דרך אוויר או דרך הים מישראל או אליה.

סעיף 30(א)(11א)- הובלת מטענים מישראל למדינה גובלת או ממדינה גובלת לישראל

אילו לישראל יש גבול יבשתי, ניתן להוביל מטען גם דרך משאיות ולא בהכרח דרך כלי טיס או שיט ולכן גם הובלה כזו תהיה בשיעור מס אפס.

סעיף 30(א)(12)- מכירה/ייבוא של מטוס

הסעיף מטיל מס בשיעור אפס על מכירה או ייבוא של מטוס בידי מי שמפעיל קווי הובלת נוסעים או הובלת מטענים באופן סדיר.

סעיף 30(א)(13)- מכירת פירות וירקות

מכירת פירות וירקות שלא נעשה בהם עיבוד, יחויבו במס בשיעור אפס. לא יראו כעיבוד ניקוי, בירור, אריזה, הבחלה, החסנה וקירור.× ארבע = 32

תואר ראשון
תואר שני
מרצים