שם הכותב: תאריך: 11 נובמבר 2013

סעיף 75ב- חברה נשלטת זרה (חנ"ז)

רקע

סעיף 75ב חוקק במסגרת תיקון 132 לפקודה החל מה- 1.1.2003 בעקבות המעבר למיסוי פרסונאלי. סעיף זה הינו סעיף אנטי תכנוני שנועד למנוע הסבה של הכנסות לחברות זרות בכדי למנוע או לדחות תשלום מס בישראל. כאשר חברה זרה מפיקה הכנסות בחו"ל מרווחי הון, ריבית, שכ"ד וכו', היא למעשה ממוסה, אם בכלל, באותה מדינת תושבות. כתוצאה מכך, מדינת ישראל אינה נהנית מרווחים אלו, ותהנה מהם רק בעתיד כאשר בעל המניות ימשוך את אותם רווחים כדיבידנד.

לחברה ישראלית שיש עודפי מזומנים והכספים נמצאים בבעלותה, הכנסת הריבית חייבת במס חברות.

תכנון מס- להקים חברת בית במדינת OFF-SHORE (מדינה שלא חייבת במס) בה הריבית תמוסה בשיעור מס נמוך, אם בכלל.

התוצאה- דחיית מס עד למועד חלוקת הרווחים לישראל.

כללי ה- CFC- נועדו למנוע תכנונים אלו קרי הסטת הכנסות פאסיביות לישויות משפטיות נפרדות זרות הממוסות בשיעורי מס נמוכים.

סעיף 75ב(ב)(1)- סעיף אופרטיבית

"בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שיש לה רווחים שלא שולמו, יראו אותו כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסי באותם רווחים".

סעיף זה נועד למנוע מצב של תכנוני מס וקבע כי בעל שליטה בחברה נשלטת זרה שנבעו לה רווחים פאסיביים שלא חולקו, יחויבו במס כאילו קיבל כדיבידנד את חלקו היחסים ברווחים. למעשה, הסעיף קובע דיבידנד רעיוני.

סעיף 75ב(א)(1) – תנאים לחברה נשלטת זרה

"חברה נשלטת זרה- חבר בני אדם שהוא תושב חוץ, שמתקיימים בו כל אלה".

כדי שחברה תיחשב לחברה נשלטת זרה, צריכים להתקיים בה 4 תנאים מצטברים כדלקמן:

 1. חברה פרטית- מניותיו אינן רשומות למסחר בבורסה; ואם הן רשומות בחלקן- הוצעו לציבור פחות מ- 30% מהזכויות.
 2. סוג ההכנסות- רוב הכנסותיו הנים הכנסות פאסיביות או רוב רווחיו נובעים מהכנסה פאסיבית (יש לשים לב כי נדרש לעמוד ברוב הכנסות או ברוב רווחים ולא בהכרח בשניהם).
 3. שיעור המס- שיעור המס החל על הכנסתו הפסיבית במדינות החוץ אינו עולה על 20%. במסגרת תיקון 197 (החל מה- 1.1.14)- שיעור המס אינו עולה על 15%.
 4. אמצעי שליטה- למעלה מ- 50% מאמצעי השליטה בה מוחזקים בידי תושב ישראל.

מרכיב ב'- הכנסה פאסיבית- סעיף 75ב(א)(5)

 1. כל אחת מהכנסות אלה, למעט הכנסה אשר אילו הופקה או נצמחה בישראל הייתה נחשבת לפי דיני המס בישראל כהכנסה מעסק או ממשלח יד:
  1. הכנסה מריבית או מהפרשי הצמדה
  2. הכנסה מדיבידנד
  3. הכנסה מתמלוגים
  4. הכנסה מדמי שכירות
  5. תמורה ממכירת נכס, כמשמעותה בסעיף 88, שאינה ממכירת נכס ששימש בידי החברה העסק או במשלח יד.
 2. הכנסה כלשהי שמקורה בהכנסות או בתמורה כאמור בפסקת משנה (א), אף אם היא הכנסה מעסק או ממשלח יד.

בחינת אופי ההכנסה:

כדי למדוד אם מרבית ההכנסה היא פאסיבית יש לבחון את מדינת תושבות ה- CFC:

 1. מדינת שיש לישראל אמנת לכפל מס איתה-סעיף 5(5)(ג)(1)- ההכנסות יקבעו בהתאם לדיני המס באותה המדינה
 2. מדינת שאין לישראל אמנה לכפל מס איתה- סעיף 5(5)(ג)(2)- ההכנסות יקבעו בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים בישראל, למעט לעניין רווחי והפסדי אקוויטי ולעניין ניירות ערך (ניירות ערך לא מומשו ולכן לא קיים אירוע מס, כמו כן רווחי אקוויטי ממוסים ע"י החברה הנשלטת ולא ע"י החברה שולטת)

שימוש בדיני המס של מדינות אמנה ליציאה מכללי ה- CDC

 • הכנסה פטורה לעומת הכנסה שאינה חלק מבסיס המס- ניתן להעביר למדינה שיש לישראל איתה אמנה לכפל מס הכנסות שבאותה מדינה היא לא נחשבת כחלק מבסיס המס ולכן אותה הכנסה לא נחשבת כחלק מההכנסה הפאסיבית ובכך אותה הכנסה לא תהיה חייבת במס בישראל.
 • ההכנסה החייבת בשיעור מס גבוה, אולם כנגד ההכנסה זכאים לניכוי רעיוני- התוצאה שיעור מס אפקטיבי נמוך- שיעור המס יהיה גבוהה אך יתירו לנכות מההכנסה הוצאות רעיוניות (הוצאות שמותרות בניכוי במדינות מסוימות אך לא מותרות בישראל).

סעיף 75ב(א)(1)(ב)- שרשרת הכנסות

התנאי המתייחס להכנסה פאסיבית קובע כדלקמן- "רוב הכנסתו בשנת המס היא הכנסה פאסיבית או שרוב רווחיו נובעים מהכנסה פאסיבית, והחבר בני אדם שבשרשרת חברות, המוחזק, במישרין בידי חברה עסקית (חבר מוחזק), וכן בכל חבר בני אדם המוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי החבר המוחזק, אם מרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים של החברה העסקית נובעת מהכנסה פאסיבית"

חברה עסקית- "חבר בני אדם תושב חוץ שרוב הכנסותיו ורווחיו אינם הכנסות פאסיביות"

הכנסות ורווחים כוללים של חברה עסקית- "הכנסותיה ורווחיה וכן חלקה היחסי, במישרין או בעקיפין, בהכנסות וברווחים של כל חבר בני אדם בשרשרת החברות שבו היא מחזיקה, במישרין או בעקיפין; לעניין זה, שיעור חלקה היחסי של החברה העסקית בעקיפין בהכנסות וברווחים כאמור, יחושב ע"י הכפלת שיעורי הזכויות הרווחים בכל חבר בני אדם בשרשרת החברות שבו מחזיקה החברה העסקית בעקיפין".

שלבי בחינה:

 1. האם החברה בראש שרשרת ההחזקה היא חברה עסקית בפני עצמה- יש לבדוק רק את ההכנסות והרווחים של החברה העסקית עצמה.
 2. יש לבחון ממה נובעים מרבית הכנסותיה ורווחיה הכוללים של החברה העסקית.

פרשנויות:

 1. הגישה המחמירה (גישת מס הכנסה)- הכלל של החברה העסקית בא להרחיב את הכלל הרגיל.
 • כאשר חברה זרה מוחזקת במישרין או בעקיפין ע"י חברה עסקית זרה, בוחנים האם "מרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים" של החברה העסקית הם מהכנסה פאסיבית. אם התשובה חיובית, יחשב כל חבר בני אדם זר המוחזק ישירות או בעקיפין ע"י החברה העסקית כמקיים את התנאי של "רוב הכנסותיו הם פאסיביים", ללא קשר לנתוני ההכנסות שלו.
 • חברה שמרבית רווחיה הם רווחים עסקיים (שאינם פאסיבים) תחשב בכל זאת כחנ"ז במידה והיא מוחזקת במישרין או בעקיפין ע"י חברה עסקית שמרבית הכנסותיה או רווחיה הכוללים הם מהכנסה פאסיבית.
  • כאשר מרבית ההכנסות אינן פאסיביות אזי כל החברות בשרשרת לא יהיו חנ"ז.
 1. הגישה המקלה- הכללה של החברה העסקית בא לצמצם את הכלל הרגיל:
 • ברמת כל חברה שמתחת לחברה העסקית.
 • ברמת החברה העסקית עם החברות המוחזקות שלה (הכנסותיה או רווחיה הכוללים)


 

 

לצילום השיעור – שנת 2015

 

לצילום השיעור – שנת 2014

 

לסיכום השיעור – שנת 2015

 + 9 = ארבע עשרה

תואר ראשון
תואר שני
מרצים